Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:22342/2018
CPV Kód:90700000-4
Ajánlatkérő:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Csaholc-Garbolc(HUHN20054) és Kömörő-Fülesd(HUHN20050) kiemelt jelentőségű tmegőrzési területek (SCI), a Szatmár-B (HUHN10001) madárvédelmi tnek (SPA) és aSzatmár-bi Tv-i a projekt területéreesőrésze
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63830376
Postai cím: Sumen Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujhelyi Zsuzsanna
Telefon: +36 303266163
E-mail: drujhelyizsuzsanna@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biotikai adatgyűjtés
Hivatkozási szám: EKR000596952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90700000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérőnek "A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös természetvédelmi kezelése és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú projektje [azonosító: ROHU79] megvalósítása során a magyarországi országos védett és közösségi védett területeken található élőhelyek és fajok természetvédelmi és ökológiai szempontú felmérése történik meg. 14034 ha területen
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 53000000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 54000000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Biotikai adatgyűjtés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Csaholc-Garbolc(HUHN20054) és Kömörő-Fülesd(HUHN20050) kiemelt jelentőségű tmegőrzési területek (SCI), a Szatmár-B (HUHN10001) madárvédelmi tnek (SPA) és aSzatmár-bi Tv-i a projekt területéreesőrésze
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérőnek "A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös természetvédelmi kezelése és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú projektje [azonosító: ROHU79] megvalósítása során a magyarországi országos védett és közösségi védett területeken található élőhelyek és fajok természetvédelmi és ökológiai szempontú felmérése történik meg (természetvédelmi kutatási és/vagy természetvédelmi monitorozási tevékenység, valamint Natura 2000 területek fenntartási tervének, vagy a fenntartási tervek részét képező megalapozó dokumentációk elkészítése)
Célkitűzések:
• Túr folyó Románia és Magyarország területére eső, természetvédelmi oltalom alatt álló szakaszainak és a vízgyűjtőn található, természetvédelmi szempontból értékes vizes élőhelyek ökológiai és természetvédelmi szempontú felmérése. A határ két oldalán elhelyezkedő Túr menti Natura 2000 területek (jelölő élőhelyek, jelölő fajok) szisztematikus felmérése.
• A közösségi jelentőségű területekről keletkezett adatok és információk, ill. a levont következtetések alapján ajánlások megfogalmazása a résztvevő országok NATURA 2000 fenntartási terveinek, valamint természetvédelmi kezelési tervek felülvizsgálatához.
• A határon átnyúló Natura 2000 élőhely hálózat céljainak teljesítéséhez kapcsolódó monitorozó rendszer harmonizációs lehetőségeinek megtervezése és tesztelése, ennek keretében a jövőben párhuzamosan folyó monitorozó rendszerek közötti kapcsolódási pontok és átjárhatóság vizsgálata.
• A Natura 2000 élőhelyek állapotának nyomon követését lehetővé tevő egységes (azaz mindkét ország területein alkalmazható) monitorozó módszerek kidolgozása a Túr-mente Románia és Magyarország területére eső részén.
• A természetvédelmi szempontból értékes, valamint védett fajok elterjedésének és állományaik nagyságának minél pontosabb meghatározása a vizes és vízhez kötődő élőhelyeken a Túr részvízgyűjtő területén.
• A természetvédelmi szempontból jelentős veszélyt jelentő, idegenhonos, inváziósan terjedő fajok elterjedésének és állományaik nagyságának minél pontosabb meghatározása a vizes és vízhez kötődő élőhelyeken a Túr részvízgyűjtő területén.
• Egységes szempontok alapján gyűjtött és kezelt biotikai adatok szolgáltatása (az országos kiterjedésű Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) és a HNPI biotikai adatbázisa számára.)
• Konkrét fajvédelmi intézkedések, beavatkozások (denevérek)
• Bioakkumulációs és biomagnifikációs nehézfém terhelés vizsgálatok halakban és puhatestűekben
A nyertessel kötendő szerződés várt eredményei:
• Recens, georeferált növény- és állatföldrajzi adatok bővülése.
• A projektben kijelölt terület élőhelytérképének elkészítése.
• A védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek fajok jelenlegi természetvédelmi helyzetének a meghatározása.
• Természetvédelmi kezelési és fenntartási munkálatok hatékonyságának növekedése a projekt területen.
• A madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvekből, valamint az idegenhonos inváziós fajokra vonatkozó rendeletből adódó jelentéstételi kötelezettségek szakmai megbízhatóságának növekedése.
• A határon átnyúló Natura 2000 élőhelyhálózat céljainak teljesítéséhez kapcsolódó monitorozó rendszer harmonizációs lehetőségeinek megtervezése és tesztelése.
• Konkrét fajvédelmi beavatkozások megvalósulása
• Bioakkumulációs hatások és nehézfémek eloszlásának értékelése a Túr hossz-szelvénye mentén.
• A kutatási eredmények hasznosulása a tudományos életben.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2. pontja (felhívás) szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott zoológus szakértő többlettapasztalata a kötelezően előírt min.36 hónapot meghaladóan (hónap) (min 0-max 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető. A pályázati forrás,azonosító, ROHU-79 „Joint Conservation Management and Development of Information Infrastructure of Protected Areas along the Romanian and Hungarian Course of TurRiver” / „A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös természetvédelmi kezelése és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése“.Tám. Intenz:100 %

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Biotikai adatgyűjtés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23975150
Postai cím: Árpád Utca 26
Város: Kisar
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
E-mail: vadnayr77@gmail.com
Telefon: +36 204271788
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18807709115
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41620709
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23975150
Postai cím: Árpád Utca 26
Város: Kisar
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18807709115

Hivatalos név: BIOAQUA PRO Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89188226
Postai cím: Soó Rezső Utca 21
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13370406209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges