Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:23288/2018
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:1082 Budapest, Üllői út 78.;1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Márta
Telefon: +36 12109610/120
E-mail: olah.marta@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000996462018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000996462018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: I. Seb. Kl. és II. Gyermekgy. Kl. teljeskörű tak.
Hivatkozási szám: EKR000996462018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés az I. sz. Sebészeti Klinika épületének teljeskörű takarítására,
Vállalkozási keretszerződés a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika épületének teljeskörű takarítására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: I.sz. Sebészeti Klinika épületének teljeskörű tak.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1082 Budapest, Üllői út 78.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika épületének teljeskörű takarítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minőségben, a keretösszeg kimerüléséig (nettó 140.679.803 Ft/48 hó), de legfeljebb 48 hónapra. A teljeskörű takarítás magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, a szőnyegek vegyszeres tisztítását, bőrfelületű bútorok bőrápoló kezelését, folyosók, közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását, továbbá külön megrendelés esetén a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását, a rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítást és a hidegködös területfertőtlenítést.
Takarítandó terület nagysága: 6363,72 m².
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen kiállított számla alapján havonta utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt csoportvezető egészségügyi takarítási területen szerzett szakmai gyakorlati ideje a minimálisan előírt 3 év felett (év) (min. 0 év, max. 5 év) (előny a több) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz:
Az „ár” ért. részszempont alatt „havi nettó átalánydíj (Ft/hó) - súlysz: 78; rendkívüli helyzeteket követő takarítás nettó óradíja (Ft/óra) - súlysz: 4; homlokzati nyílászárók külső- és belső takarításának nettó díja (Ft/m2/alkalom) - súlysz: 4; hidegködös területfertőtlenítés nettó díja (Ft/légm3) - súlysz: 4” értendő.

II.2.1)
Elnevezés: II.sz. Gyermekgyógy. Kl. épületének teljeskörű tak
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika épületének teljeskörű takarítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minőségben, a keretösszeg kimerüléséig (nettó 212.313.508 Ft/48 hó), de legfeljebb 48 hónapra. A teljeskörű takarítás magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, a padlóburkolatok védőréteggel történő bevonatolását, a szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítását, bőrfelületű bútorok bőrápoló kezelését, folyosók, közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását, továbbá külön megrendelés esetén a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását, a rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítást és a hidegködös területfertőtlenítést.
Takarítandó terület nagysága: 7955 m².
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen kiállított számla alapján havonta utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt csoportvezető egészségügyi takarítási területen szerzett szakmai gyakorlati ideje a minimálisan előírt 3 év felett (év) (min. 0 év, max. 5 év) (előny a több) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz:
Az „ár” ért. részszempont alatt „havi nettó átalánydíj (Ft/hó) - súlysz: 78; rendkívüli helyzeteket követő takarítás nettó óradíja (Ft/óra) - súlysz: 4; homlokzati nyílászárók külső- és belső takarításának nettó díja (Ft/m2/alkalom) - súlysz: 4; hidegködös területfertőtlenítés nettó díja (Ft/légm3) - súlysz: 4” értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015.(X.30.) KR. 1-7.§, 8.§a)-ia), ic)-o) pontjai, 9.§, 10.§(1)bek. a)-ga), gc)-l) pontjai és (2)bek., 11-16.§-ai és a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontjai az irányadóak.
Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alváll., és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§(1) és (2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 67.§(1)bek. értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67.§(2) bek.-ében foglaltak értelmében a Kbt. 67. §(1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A 321/2015.(X.30.) KR. 15.§(1) bek., valamint a Kbt. 67.§(3) bek. alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§(1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 321/2015.(X.30.) KR. 15.§(2) bek., valamint a Kbt. 67.§(4) bek.-ében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz. teljesítéséhez a Kbt. 62.§(1) és (2) bek.-ei szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll.-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AT a közbesz. szerz. telj.-ésével összefüggésben nem kíván alváll.-t igénybe venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69.§(4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőknek a 321/2015.(X.30.) KR. 8.§ a)-ia), ic)-o) pontjai, 9. §, 10. §(1) bek. a)-ga), gc)-l) pontjai és (2) bek., 11-14.§ és 16.§, valamint a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontok rendelkezései szerint kell igazolnia.
A Kbt. 69.§(4) bek.-ében foglaltak értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági köv.-ek tekintetében az aj. felh.-ban előírt igazolások benyújtására.. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az AT-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Amennyiben az AT cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015.(X.30.) KR. 13.§-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, ill. ha nincs folyamatban, az arra vonatkozó nyil.-ot kell csatolni.
A Kbt. 62.§(1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 64.§(1) és (2) bek.-eiben foglalt öntisztázás lehetőségére.
A 424/2017.(XII.19.) KR. 12.§(2)bek. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazd. szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet a Semmelweis Egyetem részére a gazd. szereplő korábbi közbesz. elj.-ban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd. szereplő nyilatkozik, hogy mely korábbi elj.-ban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
P/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az előző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, épülettakarítási szolgáltatás tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
P/1) az előző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az épülettakarítási szolgáltatás tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a megajánlott részben összesen nem érte el a 100.000.000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P/1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „alfa” szakaszát kitölteni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, egészségügyi fekvőbeteg intézmény épülettakarítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő szolgáltatások teljesítésének ismertetése, igazolása – figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában és 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is – a 22. § (1)-(2) bekezdésekben foglaltak szerint:
• a teljesítés ideje/időtartama (év/hó/nap, -tól-ig megjelöléssel),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
• a szolgáltatás mennyisége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésére; a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatai.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
M/1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben egy vagy több, szerződésszerűen teljesített, egészségügyi fekvőbeteg-ellátási épülettakarítási referenciával/referenciákkal, amely/ek együttesen
- az 1. rész esetében a legalább 4700 m² terület takarítását igazolják,
- a 2. rész esetében a legalább 5900 m² terület takarítását igazolják.
A fenti, részenkénti referenciakövetelmények igazolása több szerződésből történő igazolással is lehetséges.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia is bemutatható. Az egy referenciával való igazolás esetén elegendő, ha a referencia mennyisége a részek közül a nagyobb mennyiségű résznek felel meg.
M/2)
Mindkét rész esetében:
a) legalább 1 fő OKJ tisztítás-technológiai képzettséggel vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolható takarító képzettséggel, és legalább 3 éves egészségügyi takarítási területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező, operatív utasításra, intézkedésre jogosult csoportvezetővel, továbbá
b) legalább 1 fő közegészségügyi és járványügyi felügyelő, vagy népegészségügyi ellenőr szakirányú BSC vagy MSC végzettséggel (vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolható végzettséggel) és legalább 3 éves, közegészségügyi és járványügyi felügyelő, vagy népegészségügyi ellenőr szakmai gyakorlattal rendelkező, teljesítésben résztvevő szakemberrel.
Ugyanazon szakember csak egyszer mutatható be.
Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének "alfa" szakaszát kitölteni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK nem teszi lehetővé a szerz. telj.-e érdekében gazd. szerv. létrehozását.
A szerz.-t megerősítő bizt.-ok:
A telj. hibásnak minősül, ha 1 hónapon belül több, mint 3 napon merül fel kifogás, és a kijav. a közlést követő 12 órán belül nem történik meg. Hibás telj. esetén csökk. díj kerül kifizetésre, mely a tárgyhavi nettó díj 80, 70, ill. 60 %-a lehet.
Kés.-i kötbér: a tárgyhavi nettó díj 1%-a, de havonta össz. max. a tárgyhavi nettó díj 15%-a.
Meghiús. kötbér: a szerz. vállalkozó súlyos szerz.szegésére hivatkozással történő rendkívüli felmondása esetén a szerz. szerinti havi nettó átalánydíj 6-szorosa.
Nyertes AT a szerz. hatálybalépésekor köteles AK számára a szerz. telj.-ének elmaradásával kapcs. igények biztosítékaként a nettó keretösszeg 5 %-ának megfelelő összegű, feltétel nélküli telj.-i biztosítékot nyújtani a Kbt.134.§(6)bek.a) pontja szerint.
A bizt.-ok és a fiz. felt.-ek részletezését a szerződésterv. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000996462018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Gazd. Szereplőnek regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017.(XII.19.) KR alapján. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2.Az ajánlatban csatolni kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyil-okat:
-Kbt. 66.§(5)bek. szerinti felolvasólap
-Kbt. 66.§(2)bek. alapján
-Kbt. 62.§(1)bek. k) pont kb) és kc) alapján
-Kbt. 67.§(4)bek. alapján
-változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is)
-kizáró okok fenn nem állásáról.
3.Az ajánlatban csatolni kell a köv. nyil.-okat
-a Kbt. 66.§(6)bek., 67.§(1),(3),bek. alapján
-az alk. igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65.§(7),(9)bek. alapján
-kezességvállalási nyil.-ot az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a Kbt. 65.§(8)bek. szerinti esetben.
4.Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyil.-át (meghatalmazást), melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében jogosult eljárni, az EKR-ben elektronikus úton teendő nyil.-ok megtételekor is. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
5.AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyil.-ot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.
6.AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(4) bek.-eiben foglalt formai követelményekre.
AK megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
7.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT, illetőleg az ajánlatban nyil.-ot aláíró alváll.-k és alk.-ot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
-ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéld. v. a 2006. évi V. törvény 9.§(1)bek. szerinti aláírásmintája
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
8.AT részletesen mutassa be ajánlatában, hogy a takarítási tevékenységet milyen munkaszervezésben, műszakonként hány fő, milyen beosztású munkavállalóval, hány darab, milyen eszköz állandó helyszínen tartásával tervezi megoldani.
9.AT-nek csatolnia kell a használni kívánt tisztító-és fertőtlenítőszerek érvényes biztonsági adatlapjait.
10.Az I. részre történő ajánlattétel esetén AK a műtőkben való használat céljából további heti 200 db tiszta, száraz és elkülönítetten kezelt, 50 cm-es, zsebes mop szállítását kéri, melyeket saját alkalmazottai fognak használni. Ezek ellenértékét a havi nettó átalánydíjnak tartalmaznia kell.
11.AK a helyszínek megismerése céljából – konzultáció nélküli - helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2019. jan. 28-án 9:30 óra, találkozás: 1094 Bp., Tűzoltó u. 7-9. porta.
12.AK felhívja AT figyelmét, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alk. feltételt a felhívás III.1.2., III.1.3) pontjaiban.
13.AK a Kbt. 71.§-ában és az EKRr. 11.§(2)-(3) bek.-eiben foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást.
14.Szerződéskötési feltétel: Vállalkozó köteles rendelkezni a szerz. teljes időtartama alatt érvényes, független szervezet által kiállított, épülettisztításra és/v. takarításra és/v. takarító tevékenységre kiterjedő ISO 9001 szerinti minőségbizt.-i rendszerrel vagy a 321/2015.(X.30.) KR 24.§(3) bek. szerint egyenértékű tanúsítvánnyal, v. egyenértékű minőségbizt.-i intézkedések egyéb bizonyítékával, amely megfelel az ISO 9001 követelményének.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.3. pont folytatása:
15.Szerződéskötési feltétel: Vállalkozó köteles rendelkezni a szerz. teljes időtartama alatt részenként: 1 db tárcsás takarítógéppel, 1 db vízszívó berendezéssel és 1 db, akkumulátoros, követéses súroló automatával, mely vízvisszaforgató rendszerű és melynek víztartály kapacitása legalább 40 liter, továbbá a 2. rész esetében még 1 db kárpittisztító géppel, 1 db magas nyomású gőztisztítóval, 3 db porszívóval.
16.Vállalkozó köteles a szerz. teljes időtartama alatt érvényes ált. felelősségbizt.-i szerz.-sel rendelkezni, mely megfelel a szerz. tárgyának, értéke eléri a min. 10000000 Ft limithatárt káresetenként és min. 30000000 Ft éves kárfedezeti összeget. A biztosításnak a szerz.-en kívül okozott károkért való helytállásra, 3. személyek sérüléseire és tárgyrongálási káraira, üzemi baleseti felelősségbizt.-ra és a Váll. és az összes alváll. alkalmazottaira ki kell terjednie.
17.Az ért. során adható pontszám alsó, felső határa részszempontonként 0–10 pont. Az értékelés módszere az árnál a fordított arányosítás, a minőségi kritériumnál az arányosítás.
18.AK a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját nem alkalmazza
19.FAKSZ: dr.Schäffer Kinga, lsz: 00275
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák