Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:23292/2018
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:4300 Nyírbátor, Martinovics utca 19. Hrsz: 2127
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános hatáskörű területi államigazgatási szerv
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58671184
Postai cím: Hősök Tere 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kondás Diána Viktória
Telefon: +36 42599638
E-mail: hivatal@szabolcs.gov.hu
Fax: +36 42599309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános hatáskörű területi államigazgatási szerv
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján Nyírbátor Járási Hivatal felújítása
Hivatkozási szám: EKR000476012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a 4300 Nyírbátor, Martinovics utca 19. szám alatti ingatlan átalakítását, valamint energetikai felújítását kívánja
megvalósítani a jelen felívás II.2.4) pontjában meghatározott feladatok szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyírbátor Járási Hivatal felújítása III
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45000000-7
45261400-8
45262650-2
45300000-0
45310000-3
45316000-5
45321000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4300 Nyírbátor, Martinovics utca 19. Hrsz: 2127
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Nyírbátor Járási Hivatal felújítása” Ajánlatkérő a 4300 Nyírbátor, Martinovics utca 19. szám alatti ingatlan átalakítását, valamint energetikai felújítását kívánja megvalósítani. A kivitelezés megvalósításához ajánlatkérőnek az energetikai tárgyú munkák elvégzésére a KEHOP-5.2.2-16-2016-00006 azonosítószámú forrásból, az átalakítási munkák elvégzésére saját, hazai forrásból áll rendelkezésre a fedezet. Az egyes finanszírozási módok közötti átcsoportosításra nincs lehetőség, ezért ajánlatkérő az osztott finanszírozási módnak megfelelően elkülönítette a költségvetésben az egyes feladatokat. Az energetikai fejlesztésen belül ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzését kéri: 50 kWp névleges teljesítőképességű fotovoltaikus háztartási méretű kiserőmű szállítása és beüzemelése A tartószerkezeteken 186 db 270 W/db átlagos teljesítményű napelem kerül elhelyezésre. Nyertes ajánlattevő feladata a villámvédelmi berendezés felülvizsgálata, szükség esetén átalakítása, kiegészítése. További feladatok: Külső hőszigetelési munkák, külső nyílászárók cseréje, valamint kazán és termosztatikus szelepek cseréje. Az épület hőtechnikai adottságainak javításához, fűtési rendszereinek korszerűsítéséhez, valamint hálózati villamosenergia termelés céljából napelemek alkalmazásához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzését az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott követelmények szerint kell elvégezni. Az átalakítási munkák keretében ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzését kéri: Főbb feladatok: akadálymentesítés: lépcsők, beltéri ajtók, burkolatok, akadálymentes illemhely, segélyhívó rendszer kiépítése, információs táblák elhelyezése; meglévő tetőhéjazat cseréje, komplett belső közműhálózat cseréje, belső tűzivíz csapok kialakítása, álmennyezet készítése; új válaszfalak kivitelezése; belső felületképzések; belső átalakítási munkák. Épület hossza: 56,24 m Épület szélessége: 25,02 m Nettó alapterület: 2.137,53 m2 Beépített bruttó alapterület: 1.295,93 m2 Építmény körüli térburkolat szintje: -0,20 – 0,60 m Épület belső padlószintje: +-0,00 m (154,40 mBf.) Épület magassága: +4.53 m és +7.35 m a külső hőszigeteléssel ellátott homlokzatfelület nagysága 1323,39 m2; a beépített hőszigetelt homlokzati nyílászárók mennyisége 159 db, 305,2 m2 ügyfélhívó rendszer kiépítése: 20 db munkaállomás, amelyből az ügyfélszolgálat 11 db, az egyéb ügytípusokhoz tartozóan 9 db munkaállomás épül. A részletes feladat meghatározást a műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (320/2015. (X. 30) Korm, rendelet 46. § (3)). A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. II.2.7) A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 280 naptári nap, de legkésőbb 2019. április 30. napja. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére tekintettel a műszaki átadás-átvétel megkezdésének véghatárideje legkésőbb 2019. április 30. A KEHOP-5.2.2-16-2016-00006 forrásból finanszírozott feladatok teljesítésének határideje 2018.12.11.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. értékelési részszempont: Jótállás időtartama (min. 0 hónap max. 84 hónap) 5
2 3. ért.részszempont: Az ajánlattételi felhívás III.1.3 M.2. pontjában bemutatott szakember épületek energetikai kivitelezési munkái során szerzett szakmai tapasztalata (min 0 hó, maximum 36 hó) 10
3 4. értékelési részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő egy fő szakember ügyfélhívó rendszerek kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (min 0 hó, maximum 36 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00006
II.2.9) További információ:
Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap, maximális mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Nyírbátor Járási Hivatal felújítása III
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatásban, valamint az ajánlattételi felhívás V.2) pontjában előírta, hogy az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az összefoglaló tájékoztatásban rögzítette a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, és jelen eljárásban kizárólag egy ajánlat került benyújtásra, ezért az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sandhal Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67920743
Postai cím: Bocskai U 11/A
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14999824215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges