Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:23685/2018
CPV Kód:71355000-1
Ajánlatkérő:Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország: Gyöngyösoroszi, Recsk, Mátraszentimre, Mátraderecske
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SIENNA-B Földmérő és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57050092
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: ttasnadi@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nitrokemia.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bányageodéziai módszerekkel végrehajtott mérések
Hivatkozási szám: EKR000487122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bányageodéziai módszerekkel végrehajtott mérések, geodéziai munkák elvégzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bányageodéziai módszerekkel végrehajtott mérések
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország: Gyöngyösoroszi, Recsk, Mátraszentimre, Mátraderecske
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A "Gyöngyösoroszi I. - érc", a „Recsk I. - rézérc” és a „Recsk II. - színesfémérc” védnevű bányatelkek bányabezárási, tájrendezési és
rekultivációs munkálataival kapcsolatban felmerülő geodéziai munkák elvégzése. Terepi geodéziai munkák (mérés) Az érintett
bányatelkekkel kapcsolatos bányászati tevékenységek(bányabezárás, és szüneteltetés)és a kapcsolódó kármentesítési tevékenységek tervezéséhez, kivitelezéséhez és nyomon követéséhez bányageodéziai módszerekkel végrehajtott mérések szükségesek a külszínen, valamint a felszín alatti bányatérségek tekintetében. A mérések a szakértői, mérnöki tevékenységhez, az engedélyezési eljárások dokumentációjának az összeállításához, az elvégzett tevékenységek ellenőrzéséhez és a hatósági kötelezések teljesítéséhez szolgáltatnak alapadatokat, alaptérképeket. Előreláthatóan az alábbi jellegű feszín alatti munkavégzés várható: • Bányához csatlakozókülszíni létesítmények, felszakadások mérése • Objektumok környezetének részletes geodéziai felmérése • Vágatok talpvonalának geodéziai felmérése a megrendelő igénye szerint • Vágatszelvények mérése a megrendelő által kért helyeken • Műtárgyak(pl. gátak) geodéziai felmérése • Vonalas létesítmények(pl.: csorga, csőrendszerek, drén) geodéziai felmérése • Fúrólyukak kitűzése, ferdeségmérés fúrólyukban, fúrószár beállítása • Egyéb kitűzési feladatok elvégzése • Részletes felmérés köbméterszámításokhoz • Előrehaladás rendszeres mérése, a Megrendelő által meghatározott időszakban • Egyéb geodéziai feladatok ellátása(pl.: szintezés). Előreláthatóan az alábbi jellegű külszíni munkavégzés várható: • Külszíni létesítmények, felszakadások, rézsűcsúszások mérése • Objektumok környezetének részletes geodéziai felmérése • Meddőhányók részletes geodéziai felmérése • Kitűzési feladatok elvégzése
a megrendelő által kért helyeken • Műtárgyak (pl. gátak) geodéziai felmérése • Vonalas létesítmények geodéziai felmérése •
Monitoring pontok geodéziai meghatározása • Egyéb kitűzési feladatok elvégzése • Részletes felmérés köbméterszámításokhoz • Előrehaladás rendszeres mérése • Ingatlan határok kitűzése, felmérése • Egyéb geodéziai feladatok ellátása(pl.: szintezés) •
Ingatlanrendezői feladatok elvégzése. Irodai geodéziai munkák (feldolgozás) A helyszíni mérések adatainak irodai feldolgozása,
digitalizálása, térképek, metszetek, mennyiségi számítások készítése; továbbá egyéb archív bányageodéziai térképek és régi
bányaművelés mérnökségi adatainak feldolgozása. A feladat részét képezi, egyedi megrendelések alapján, a Megrendelő által
készítendő műszaki üzemi, egyéb hatósági tervekhez, adatszolgáltatásokhoz térképek, szelvények készítése. Előre láthatóan az alábbi
irodai feldolgozási feladatok várhatók: • Előrehaladási térképek, helyszínrajzok készítése • Helyszínrajzok készítése • Raporttérképek( az éppen aktuális állapotról) • Bányaművelési térkép, üzemelési, szellőztetési, villamos hálózati térkép készítése • Törzsfák elkészítése (pl.: légvezetési) • Mennyiségi számítások elvégzése • Metszetek szerkesztése • Térképek hitelesítése • Műszaki üzemi terv térkép, környezetvédelmi térkép elkészítése • Ingatlan rendező feladatok ellátása(ingatlan nyilvántartási adatszolgáltatások ügyintézései, változási vázrajz készítése, földhivatali záradékoltatása) • Egyéb geodéziai feladatok ellátása(pl.: tervek készítésében való közreműködés, földtömeg egyenleg számítása) • A geodéziai feladat ellátásához szükséges közmű egyeztetések elvégzése. Szerződéses keretösszeg: nettó 15.000.000 Ft +ÁFA. Ajánlatkérő mennyiségi garanciát nem vállal, a felmerült mennyiségeket kéri teljesíteni a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő előre láthatóan évente 15-20 db mérést és ugyanennyi irodai feldolgozást fog megrendelni. Sürgősségi terepi geodéziai mérés: A szerződés keretében - legfeljebb összesen 30 alkalommal - szükséges a geodéziai terepi mérések és irodai feldolgozásuk rendkívül rövid határidőn belül történő elvégzése, elkészítése. A részletesen a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M2.a alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményként előírt tapasztalatán felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max. 48 hónap) 40
2 3. Az M2.b alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményként előírt tapasztalatán felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max. 48 hónap) 5
3 4. Sürgősségi mérés megkezdése (óra, megrendeléstől számított min. 5 max. 24 órán belül) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5 pont "Ajánlati ár" (súlyszám: 50)
értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Terepi geodéziai munkák mérnöknap díja (nettó HUF/mérnöknap) súlyszám: 20
1.2. Irodai geodéziai munkák mérnöknap díja (nettó HUF/mérnöknap) súlyszám: 20
1.3. Sürgősségi mérés díja – sürgősségi felár (nettó HUF/darab) súlyszám:10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bányageodéziai módszerekkel végrehajtott mérések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIENNA-B Földmérő és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20662664
Postai cím: Bajcsy Zs. u. 33.
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3078
Ország: Magyarország
E-mail: mloe63@gmail.com
Telefon: +36 309591735
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11211125212
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SIENNA-B Földmérő és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20662664
Postai cím: Bajcsy Zs. u. 33.
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11211125212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges