Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24069/2018
CPV Kód:38290000-4
Ajánlatkérő:Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Rákóczi u.1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:köztulajdonban álló egyszemélyes társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89448881
Postai cím: Széchenyi Utca 15.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fülöpné dr. Gyebrószky Csilla
Telefon: +36 42500521
E-mail: gyebroszkycsilla@environ.hu
Fax: +36 42500522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://environ.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://environ.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001121012018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001121012018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: köztulajdonban álló egyszemélyes társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sub-bottom profiler mérőműszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001121012018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38290000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Sub-bottom profiler mérőműszer beszerzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Sub-bottom profiler mérőműszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38290000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u.1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db Üledék rétegzettség feltárására alkalmas ún. „sub-bottom profiler” mérőműszer beszerzése.
A beszerzés tárgya egy vízalatti üledék rétegzettség feltárására alkalmas, alábbiak szerinti mérőműszer:
• mérőhajóra illetve mérőcsónakra szerelhető kivitelű mérőfej,
• mérőképesség 0,5-100 m vízmélység tartományban,
• egy elsődleges frekvencia a meder és legalább hat másodlagos frekvencia a réteghatárok mérésére,
• Ricker, CW impulzus,
• legalább 30 ping/másodperc,
• legfeljebb 25kg tömegű mérőfej (adatkábellel együtt),
• mérőképesség 0,5-100 m vízmélység tartományban,
• legalább 30m üledékbe való behatolási mélység,
• legalább 5 cm rétegfelbontás,
• legfeljebb 20 kg tömegű központi egység,
• áramellátás 220V AC és 12V DC
• GPS csatlakozási lehetőség,
• mozgásérzékelő csatlakoztatási lehetőség,
• notebookra előtelepített WINDOWS 10 kompatibilis mérő- és feldolgozó szoftver legalább két év szoftverkövetéssel,
• a mérési helyszíntől elkülönítetten használható feldolgozó szoftver,
• adatkonvertálás SEG-Y és ASCII formátumra.
A beszerzés tárgyát képezi továbbá a mérőműszerhez tartozó utófeldolgozó szoftver és 2 év szoftverkövetés.
A részletek a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Többletjótállás időtartama (min.0, max. 24 hónap a kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A részajánlattétel kizárásának indoka: ajánlatkérő egy darab eszközt szerez be, melynek esetében a részajánlattétel, illetve a több szerződésből való teljesítés lehetősége kizárt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában:
(1) Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
(2) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az EKR rendszeren keresztül, az ott rendelkezésre bocsájtott elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni Ajánlattevő, melynek keretében köteles kitölteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében:
(1) Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. Az alvállalkozó vonatkozásában Ajánlattevő nyilatkozatát az EKR rendszeren elektronikus űrlap kitöltésével is teljesítheti. E körben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az űrlap a felhívásban előírt kizáró okokon kívüli kizáró okokra is vonatkozik! Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában adott esetben Ajánlattevő nyilatkozatát köteles csatolni az ajánlatban.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (3)-(5) és (7) és 17.§ (1) bekezdései is irányadóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdés utolsó mondatára hivatkozással gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdés utolsó mondatára hivatkozással gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és –szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
M1. Ajánlattevő mutassa be a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, cégszerűen aláírt nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításait.
A Kr. 23. §-ra tekintettel benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. alapján tartalmaznia kell:
- a szerződés teljesítésének (kezdő és befejező) időpontját (év-hónap-napban megadva),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szerződés tárgyát,
- a szállítás mennyiségét (amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelőség)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: EKR Rend.) 12. § (2) bek-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal:
- legalább 1 db vízalatti üledék rétegzettség feltárására alkalmas mérőműszer szállítására vonatkozó referencia.
A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de azt legfeljebb hat éven belül kezdték meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben azért Eladó felelős (Ptk. 6:186. §) – Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a nettó ellenszolgáltatás (vételár). Mértéke a kötbéralap 1%/nap, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a Vevő szerződés súlyos szerződésszegés miatti felmondására/elállásra. Ebben az esetben az Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére lesz köteles.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben olyan okból, amiért az Eladó felelős (Ptk. 6:186. §) a jelen szerződés teljesítése meghiúsul az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Eladót 24 + … (nyertes ajánlata szerint) hónap jótállási kötelezettség terheli a teljesítéstől számítottan. Teljesítésnek az adott teljesítési hely vonatkozásában az átvételi elismervény átadásának időpontja, ennek hiányában a teljesítésigazolás kibocsátásának időpontja számít.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fedezet saját forrásból ajánlatkérő rendelkezésére áll.
Előleg igénybevétele és részszámla benyújtásának lehetősége nem biztosított.
Az eljárás, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Az Eladó a hiány-, és hibamentes teljesítést követően kiállított teljesítés-igazolás birtokában jogosult 1 darab számla kiállítására.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, továbbá a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1-(2) bek. rendelkezései alapján történik.
Késedelmes fizetés esetén a Vevő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat és a külön jogszabályban rögzített költségátalány megfizetésére köteles.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok karakterkorlát miatt ezen pontban kerülnek ismertetésre:
1.) Ajánlatkérő (AK) a Kbt.69.§ (4)-(9) bek. rendelkezéseit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatokban csatolt és adott esetben hiánypótolt iratok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
2.) AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
3.) Kbt. 113. § (6) bekezdése a következő eltérésekkel alkalmazandó: ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson (ATF) kívüli közbeszerzési dokumentumok (KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), AK nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
4.) AK az ATF-et az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. AK nem alkalmazza Kbt.52.§(4)-(5) bekezdését.
5.) AK az ATF-ben meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. AK a meghosszabbítás esetén azokat az ajánlattevőket, akik érdeklődésüket AK-nél jelezték egyidejűleg és közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról.
6.) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt.114.§(6) bek.-ben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapon lehet benyújtani.
7.) AK kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett KD valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett KD-n belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett KD-k valamely eleme eltér az ATF-től vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett KD-k semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
8.) Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt.66.§(1)-(6) bekezdése.
9.) AK az eljárásban nem alkalmazza a 75.§ (2) bek. e) pontját.
10.) A hiánypótlás lehetőségét AK az ajánlattevők számára a Kbt.71.§ szerint biztosítja. AK nem zárja ki az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11.) AK nem alkalmazza a Kbt.72.§-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73.§(2) bekezdését.
12.) AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdés alábbi rendelkezését: „A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.”
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/01/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint (https://ekr.gov.hu/)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint (https://ekr.gov.hu/)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Pontskála: 0-100 pont. Módszer: 1. szempont: fordított arányosítás, 2. szempont: egyenes arányosítás. Részletek a dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: EKR.). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr.10-13.§-ai vonatkoznak.
2. AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
3. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
4. Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. AT árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolják.
5. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD szerint.
6. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b)Kbt.66.§ (2);c)Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja s szerinti, d)vált. bej. elj. nyilatkozatot.
7. Egyebekben az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzéke a KD-ban került meghatározásra.
8. Jelen AFban és KDban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
9. FAKSZ: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)
10. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
11. Ajánlattevőnek az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolnia. A fentiekre figyelemmel ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolt szakmai ajánlatban az általa szállítandó terméket típus és gyártmány szerint, beazonosíthatóan megnevezni. A szakmai ajánlatban a megajánlott eszköz leírását olyan részletességgel kell szerepeltetni, amelyből megállapítható az, hogy a szállítandó eszköz megfelel az Ajánlatkérő által előírt paramétereknek és funkcióknak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges