Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24112/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Teljesítés helye:A kiviteli tervben foglaltak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88252441
Postai cím: Grassalkovich Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Geiger Ferenc
Telefon: +36 12892100
E-mail: info@ph.soroksar.hu
Fax: +36 12860988
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://soroksar.hu/fooldal
A felhasználói oldal címe (URL): http://soroksar.hu/fooldal
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001099102018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001099102018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése
Hivatkozási szám: EKR001099102018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlattétel lehetősége nem biztosított, mert az egymással műszakilag összefüggő, egymásra épülő feladatok elvégzése és az azonos, nem tagolható egybefüggő építési terület, továbbá a gazdasági észszerűség kizárja több vállalkozó egyidejű teljesítését.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A kiviteli tervben foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XXIII. kerület Orbánhegy csapadékvíz-elvezetés megépítése az FKI-KHO:6663-9/2017 számú, 6.2/12/1395 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély, valamint a NAVIGEODÉZIA Kft által készített 36/2016 tervszámú tervdokumentáció szerint.
- DN 1200 vb. csatorna 451,20 m
- DN 1000 vb. csatorna 529,40 m
- D 800 KG-PVC csatorna 181,30 m
- D 600 KG-PVC csatorna 121,20 m
- D 500 KG-PVC csatorna 293,00 m
- Beton tisztítóakna 44 db
- Ásványolaj-leválasztó berendezés (Qm=3.500 l/s) 60*60*2*10*15 cm méretű iker keretben 8 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 24 hónap, 120 hónaptól a maximális pontszám jár) 30
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő alkalmazása legalább 240 munkaórában, igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja az alábbiak szerint értelmezendő, tekintettel arra, hogy az abban foglalt rendelkezések ütköznek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakkal:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata csatolandó arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, ebben az esetben valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontjai alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek igazolják megbízhatóságát, mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását köteles feltüntetni a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint tett nyilatkozatában és köteles csatolni a Közbeszerzési Hatóság (vagy a bíróság) véglegessé vált határozatát. (öntisztázás)
Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, különösen az alábbiakra. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Amennyiben ezeket Ajánlattevő ajánlatában benyújtja, az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben az Ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari
Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is és a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint is megfelelhetnek. Utóbbi esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a teljesítéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint tartalmaznia kell az ajánlattevő meghatalmazását arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65.§ (1) bek. c) szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság előzetes igazolása: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint köteles az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozni. Az ajánlattevő az ajánlatához csatolt Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában arról köteles nyilatkozni, hogy az alkalmassági követelmények teljesülnek, a részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására köteles benyújtani. Ha ezeket ajánlattevő az ajánlatában benyújtja, az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Ha ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja:
P/1. Ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bek c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a teljes és a közbeszerzés tárgyából (szennyvíz- és/vagy csapadékvíz csatorna építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közös ajánlattevők árbevételei összeadódhatnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P/1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az 500.000.000.-HUF-ot és a közbeszerzés tárgyából (szennyvíz- és/vagy csapadékvíz csatorna építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 200.000.000.-HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság előzetes igazolása: Lásd a jelen felhívás III.1.2) Gazdasági és Pénzügyi alkalmasságnál részletezetteket.
Az ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja:
M/1. igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapra vonatkozó referenciaigazolást, melyet minimálisan az alábbi tartalommal kell benyújtani:
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail);
- Az építési beruházás tárgyának és mennyiségének ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal) és helye;
- Amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági (követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2a) pontja szerint az ajánlatkérő a 60 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján jelen alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a szerződést kötő másik fél által adott igazolással - kell igazolni.
M/2. igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:
- ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);
- amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges);
- egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.
Ajánlatkérő elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságot is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 2 db szennyvíz vagy csapadékvíz csatorna építésére vonatkozó referenciával, amelyek együttesen tartalmaznak legalább 250 fm minimum DN 1000 vb. csatornaépítést.
M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy az ajánlattételkor érvényes MV-VZ jogosultsággal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést megerősítő rendelkezések: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, jótállás, jótállási biztosíték, felelősségbiztosítás. Részletszabályok a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. címe szerint egyenlíti ki. A nyertes ajánlattevő összesen – az előlegszámlát ide nem értve – 4 db számla benyújtására jogosult (3 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés alapján:
- Részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Részszámla összege a vállalkozási díj 25 %-a.
- Részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Részszámla összege a vállalkozási díj 25 %-a.
- Részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Részszámla összege a vállalkozási díj 25 %-a.
- Végszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Végszámla összege a vállalkozási díj 25 %-a.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (2)-(3) és (6) bekezdéseiben és a 322/2017. (XII.23.) Korm.rendelet 32/B. §-ában foglaltakra.
A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő előleget biztosít. Az előleg mértéke a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az előleg fizetését ajánlatkérő nem teszi függővé biztosíték nyújtásától.
Tartalékkeretet: a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-a, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A vonatkozó főbb jogszabályok:
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, különös figyelemmel a 142. §-ban foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Jogszabályi különleges feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17 §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő - kizárólag egy alkalommal - újabb hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A jelen pont karakterkorlátozása miatt ezen információk a VI.3.12) pontban kerülnek rögzítésre.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság; P/1; M/1; M/2.).
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
3. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, ajánlatkérő az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.
4. A karakterkorlátozása miatt a közbeszerzési útmutató az eljárással kapcsolatban további előírásokat tartalmaz.
5. FAKSZ: Dr. Varga Endre (00068.) és Dr. Németh Ferenc (00981.).
6. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
7. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
8. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
9. Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell a teljesítési és a jótállási biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan.
10. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy - nyertessége esetén - a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 50.000.000,- Ft/káresemény és 250.000.000,- Ft/év biztosítási értékű építési-szerelési szakmai felelősségbiztosítási szerződést (CAR) fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja.
11. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles benyújtani a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező költségvetést beárazva.
12. A részajánlattétel lehetőségének biztosítása nem indokolt, mivel az építési beruházás műszaki szempontból nem osztható részekre. A műszaki diszpozícióban szereplő feladatok elvégzése egy műszaki egységet alkot, így azok bontása gazdasági, műszaki szempontból nem előnyös.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza.
Az „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)” részszempont tekintetében a fordított arányosítás, „Jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 24 hónap, 120 hónaptól a maximális pontszám jár)” részszempont tekintetében az egyenes arányosítás alapján történik az ajánlatok értékelése. A „Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő alkalmazása legalább 240 munkaórában, igen/nem)” részszempont esetében abszolút értékelés (pontkiosztás) történik.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges