Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:24171/2018
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország: Gyöngyösoroszi I.-érc megnevezésű bányatelken, Recsk I.–rézérc védnevű bányatelken, Recsk II.–színesfémérc” védnevű bányatelken lévő bányaüzemek Részletesen: műszaki leírásban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kisszépalma Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57050092
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: ttasnadi@nitro.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bányaüzemi felelős műszaki vezetői feladat ellátás
Hivatkozási szám: EKR000707042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A bányatörvény 28. § (2) bek.-ben előírt bányaüzemi felelős műszaki vezetői (bányaüzemi FMV) feladatok ellátása: – a feladatai ellátása
során – felel a bányatörvény 27. § (2) bek.-ben foglalt rendelkezések, a műszaki előírások és bányabiztonsági szabályok bányaüzemben
történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért. - e feladatok ellátásának tekintetében a bányavállalkozó képviselőjének
minősül és a felelőssége nem zárja ki az Ajánlatkérő (mint bányavállalkozó) vagy beosztása, munkaköre alapján más személy
felelősségét. - A bányatörvény hatálya alá tartozó tevékenységek (bányabezárás, a meddőhányók és a zagytározó tájrendezése)
végzése során ellátja mind azokat a feladatokat, amelyeket e tevékenységek végzése során a vonatkozó jogszabályok – különösen (
bányatörvény, 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet, 61/2012. (XI.22.) NFM rendelet, 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet), valamint a
bányaüzemben hatályos üzemi utasítások és műszaki leírások – számára előírnak - köteles gondoskodni a bányaüzemben alkalmazott
gépek, berendezések, anyagok, és a létesítmények szerelésére, üzemeltetésére, az anyagmozgatásra, az üzemi rakodásra és szállításra
az üzemi utasítások (kezelési, technológiai, karbantartási, egészségvédelmi stb.) rendelkezésre álljanak, azok oktatása az érintett
dolgozók számára megtörténjen. felel: —a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi tervben foglalt rendelkezések végrehajtásáért,
—a munkabiztonsági, a környezetvédelmi vagy az ásványvagyon-gazdálkodási szabályok bányaüzemben történő betartásáért,
ellenőrzéséért, — felel a műszaki üzemi terv összeállításáért és ellenjegyzéséért, - felel a technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási
és szolgálati utasítások elkészítéséért és kiadásáért gondoskodik: —a bányászati, a gépészeti, a villamos és a különleges műszaki
felügyeleti személyek illetékességének (illetékességi területének), valamint munkavédelmi és ellenőrzési kötelezettségeinek
meghatározásáról, —a be- és kiszállás, valamint a bányában tartózkodó személyek nyilvántartása szabályainak megállapításáról, — az
üzemzavar-elhárítási terv elkészítéséről, — gondoskodik a kísérleti munkák fokozott ellenőrzéséről, — gondoskodik a bányabezárási
munkákat végző Vállalkozók munkájának összehangolásáról, — gondoskodik a jogszabályokban előírt bányaüzemi térképek
elkészítéséről és kiegészítéséről, az előírt nyilvántartásokról. ellenőrzés: - az ellenőrzéseit az illetékességi területéhez tartozó
valamennyi, telepített munkahelyen a földalatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 61/2012. (XI.22.) NFM
rendelet szerinti gyakorisággal köteles végezni. A felelős műszaki vezetőnek az intézkedések gyors megtételéhez a folyamatos
elérhetőségét, és a rendelkezésre állást a munkanapokon bányaüzemek területén kell a jelenlétével biztosítani, amelyből havi két
napot a Recski bánya területén kell tartózkodni. A felelős műszaki vezető előzetes bejelentés alapján, a szerződés időtartama alatt
legfeljebb 30 munkanapon a bányaüzemen kívül is elláthatja feladatait. - az ellenőrzések során tett észrevételeit, utasításait a
munkahelyi ellenőrzési naplóba köteles bejegyezni és azt szükség szerint, de legkésőbb a következő ellenőrzés alkalmával
visszaellenőrizni. - Tapasztalatairól az illetékes projektigazgatót és projektvezetőt rendszeresen, szóban és írásban, vagy elektronikusúton tájékoztatnia kell. véleményezés: AK felkérésére szakmai szempontból véleményezi a bányabezárási és tájrendezési projektekhez
kapcsolódó: — Hatósági engedélyezési dokumentációkat, — Harmadik fél által készített szakértői dokumentációkat, és —
Közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációit, illetve közreműködik a szakmai alkalmassági követelmények megállapításában.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bányaüzemi felelős műszaki vezetői feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország: Gyöngyösoroszi I.-érc megnevezésű bányatelken, Recsk I.–rézérc védnevű
bányatelken, Recsk II.–színesfémérc” védnevű bányatelken lévő bányaüzemek Részletesen: műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
bányatörvény 28. § (2) bek.-ben előírt bányaüzemi felelős műszaki vezetői (bányaüzemi FMV) feladatok ellátása: – a feladatai
ellátása során – felel a bányatörvény 27. § (2) bek.-ben foglalt rendelkezések, a műszaki előírások és bányabiztonsági szabályok
bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért. - e feladatok ellátásának tekintetében a
bányavállalkozó képviselőjének minősül és a felelőssége nem zárja ki az Ajánlatkérő (mint bányavállalkozó) vagy beosztása,
munkaköre alapján más személy felelősségét. - A bányatörvény hatálya alá tartozó tevékenységek (bányabezárás, a
meddőhányók és a zagytározó tájrendezése) végzése során ellátja mind azokat a feladatokat, amelyeket e tevékenységek végzése
során a vonatkozó jogszabályok – különösen (bányatörvény, 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet, 61/2012. (XI.22.) NFM rendelet,
43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet), valamint a bányaüzemben hatályos üzemi utasítások és műszaki leírások – számára előírnak -
köteles gondoskodni a bányaüzemben alkalmazott gépek, berendezések, anyagok, és a létesítmények szerelésére,
üzemeltetésére, az anyagmozgatásra, az üzemi rakodásra és szállításra az üzemi utasítások (kezelési, technológiai, karbantartási
, egészségvédelmi stb.) rendelkezésre álljanak, azok oktatása az érintett dolgozók számára megtörténjen. felel: —a
bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi tervben foglalt rendelkezések végrehajtásáért, —a munkabiztonsági, a
környezetvédelmi vagy az ásványvagyon-gazdálkodási szabályok bányaüzemben történő betartásáért, ellenőrzéséért, — felel a
műszaki üzemi terv összeállításáért és ellenjegyzéséért, - felel a technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási és szolgálati
utasítások elkészítéséért és kiadásáért gondoskodik: —a bányászati, a gépészeti, a villamos és a különleges műszaki felügyeleti
személyek illetékességének (illetékességi területének), valamint munkavédelmi és ellenőrzési kötelezettségeinek
meghatározásáról, —a be- és kiszállás, valamint a bányában tartózkodó személyek nyilvántartása szabályainak megállapításáról,
— az üzemzavar-elhárítási terv elkészítéséről, — gondoskodik a kísérleti munkák fokozott ellenőrzéséről, — gondoskodik a
bányabezárási munkákat végző Vállalkozók munkájának összehangolásáról, — gondoskodik a jogszabályokban előírt bányaüzemi
térképek elkészítéséről és kiegészítéséről, az előírt nyilvántartásokról. ellenőrzés: - az ellenőrzéseit az illetékességi területéhez
tartozó valamennyi, telepített munkahelyen a földalatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 61/2012. (XI.22
.) NFM rendelet szerinti gyakorisággal köteles végezni. A felelős műszaki vezetőnek az intézkedések gyors megtételéhez a
folyamatos elérhetőségét, és a rendelkezésre állást a munkanapokon bányaüzemek területén kell a jelenlétével biztosítani,
amelyből havi két napot a Recski bánya területén kell tartózkodni. A felelős műszaki vezető előzetes bejelentés alapján, a
szerződés időtartama alatt legfeljebb 30 munkanapon a bányaüzemen kívül is elláthatja feladatait. - az ellenőrzések során tett
észrevételeit, utasításait a munkahelyi ellenőrzési naplóba köteles bejegyezni és azt szükség szerint, de legkésőbb a következőellenőrzés alkalmával visszaellenőrizni. - Tapasztalatairól az illetékes projektigazgatót és projektvezetőt rendszeresen, szóban és
írásban, vagy elektronikus úton tájékoztatnia kell. véleményezés: AK felkérésére szakmai szempontból véleményezi a
bányabezárási és tájrendezési projektekhez kapcsolódó: — Hatósági engedélyezési dokumentációkat, — Harmadik fél által
készített szakértői dokumentációkat, és — Közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációit, illetve közreműködik a szakmai
alkalmassági követelmények megállapításában. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M2. alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap, min .0, max. 48 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Havi megbízási díj (nettó forint) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont. Módszer: 1. szempont (Ár): fordított arányosítás, 2.
szempont: egyenes arányosítás. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bányaüzemi felelős műszaki vezetői feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kisszépalma Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24136077
Postai cím: Alkotmány Utca 2
Város: Porva
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8429
Ország: Magyarország
E-mail: drvightamas@gmail.com
Telefon: +36 204897781
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21455357219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kisszépalma Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24136077
Postai cím: Alkotmány Utca 2
Város: Porva
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8429
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21455357219

Hivatalos név: NORD-FERLAMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18633535
Postai cím: Katona József Út 19
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11206860212

Hivatalos név: Hungaro-Miner Mérnökiroda Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24572343
Postai cím: Alkotmány Utca 39.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21961065220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges