Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24302/2018
CPV Kód:33182000-9
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem Városmajori Szív – és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berencsi Bernadett
Telefon: +36 19109610
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 19109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956662018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956662018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belső műszív beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000956662018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mechanikus keringéstámogató (belső műszív) eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mechanikus keringéstámogató eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív – és Érgyógyászati Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés mechanikus keringéstámogató (belső műszív) eszközök beszerzése tárgyban az alábbiak szerint:
15 db hosszútávú, intraperikardiális, centrifugális elven működő, teljesen implantálható műszív eszköz beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Az adásvételi keretszerződés időtartama (12 hónap és 6 hónap opciós időtartam) alatt az ajánlattevő által a beszerzendő rendszer tartozékaiként értelemszerűen kötelezően biztosítandó megfelelő számú, azaz minden érintett beteg számára 1 (egy) darab tartalék vezérlőegység, 1 (egy) darab akkumulátortöltő és 1 (egy) darab külső tápegység, valamint az implantáló centrum számára kihelyezett minimum 3 (három) db programozó monitor, tartalék vezérlőegység, akkumulátortöltő, külső tápegység és ezek működéshez szükséges tartozékok.
A fenti kötelezően biztosítandó egységek teljes körű szervizelése (javítása, karbantartása, szoftvereinek gyártó által ajánlott frissítése stb.), valamint a kötelező időszakos műszaki felülvizsgálat elvégzése a nyertes ajánlattevő feladata.

A részletes műszaki feltételeket és a pontos mennyiségeket a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdéseiben meghatározott kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései alapján.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (Igen/Nem) (előny az igen)  8
2 3. A pumpát a testen kívül elhelyezkedő akkumulátorokkal összekötő drive-line moduláris szerkezetű, mely lehetővé teszi a drive-line cseréjét a készülék cseréje nélkül (Igen/Nem) (előny az igen) 9
3 4. A pumpa forgórésze teljes mágneses levitációval rendelkezik (Igen/Nem) (előny az igen) 9
4 5. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (Igen/Nem) (előny az igen) 8
5 6. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db) (előny a több) 8
6 7. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db) (előny a több) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ld. a II.2.11) pontban foglaltakat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.7) pont szerinti 12 hónap szerződéses időtartamon túl további 6 hónap opcionális időtartam alkalmazása, amennyiben a 12 hónap időtartam alatt a II.2.4) pont szerinti mennyiség (15 db eszköz) nem kerül teljes egészében lehívásra.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli az ajánlatokat.
Az értékelési részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet (közös)ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazd.szereplő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bek. alapján a 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd.szereplő nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja a kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Amennyiben az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, be kell nyújtania a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. és szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozat akkor is be nyújtandó, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat akkor is benyújtandó, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok tekintetében az előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.
A Kbt. 69. § (6) bek.-ben foglaltak értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bek.-nek b) pontjában és (2) bek. a) pontjára.
Valamennyi(közös) ajánlattevő nyilatkozzon az EEKD formanyomtatványban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja értelmében kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
A II.2.5) pont folytatása:
A Kbt. 76. § (9) bek. d) pontja szerint az alkalmazott módszerek az értékelés során:
1. részszempont: fordított arányosítás módszere
2-7. részszempontok: pontozás módszere
1. értékelési részszempont:
Az értékelés alá eső nettó ajánlati összár megegyezik a 15 db eszköz árának (egységár) összegével.
6. értékelési részszempont:
Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló ajánlattevő 5 pontot, nulla paraméter megajánlása esetén 0 pontot:
• Kijelzője magyar nyelven közöl információt.
• Közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.
7. értékelési részszempont:
Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló ajánlattevő 6 pontot, a csak egy paramétert megajánló ajánlattevő 3 pontot, nulla paraméter megajánlása esetén 0 pontot:
• Egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas.
• Az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását
• Meghatározott ciklusszám után képes az akkumulátorok újrakalibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.
A IV.2.7) ponthoz:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pont alapján ismertetendők az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti - teljesen implantálható mechanikus keringéstámogató eszközök szállítása - referenciák: legalább 10 (tíz) db szállítás ismertetése, mely(ek)ben meg kell adni a szerződés tárgyát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap megadással), a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a referenciát nyújtó személyt, elérhetőségét, nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, saját teljesítés arányát (adott esetben).
A vizsgált időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett teljesítés vehető figyelembe.
A bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek. szerint: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pont szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást; ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
Ajánlatkérő elfogadja a referencia követelmény több szerződésből történő teljesítését.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő által megajánlott termék(ek) vonatkozásában csatolandó külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozat és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvány), amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a 4/2009. EüM rendeletben foglaltaknak.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti - teljesen implantálható mechanikus keringéstámogató eszközök szállítása - ellenszolgáltatás fejében történő szállításokra vonatkozó referenciákkal, amely(ek) száma eléri legalább a 10 db-ot, és amely(ek) tekintetében a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal), amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a 4/2009. EüM rendeletben foglaltaknak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő kötbér-fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Ajánlattevő felelős.
Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett eseti megrendeléssel érintett Áru nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja az Eladó által visszaigazolt megrendelés meghiúsulással érintett tételei nettó árának 25%-a. Ha az Eladó a teljesítést megtagadja, valamint 30 (harminc) naptári napon belül 2. alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, a meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés teljes nettó ellenértékének 25%-a.
Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
Minőségi v. mennyiségi hiányosság esetén, valamint ha kiderül, hogy az Áru típusában (rendszerében) nem felel meg a minőségi követelményeknek, a Vevő a Ptk. 6:159.§ (2) bekezdés szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ld. a III.1.2) pontban foglaltakat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania:
- oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket;
- a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal (a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni),
- ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint,
- nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról,
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján,
- nyilatkozat a 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően;
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot (az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is elfogadja, nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását).
2. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
3. Az AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
4. Az AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
5. Amennyiben az AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
6. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
7. Az ajánlatban lévő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Részajánlattétel kizárásának indokolása:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, tekintettel arra, hogy jelen eljárásban kizárólag egyféle eszköz beszerzése valósul meg, melyre figyelemmel a részajánlattétel nem indokolt.
A VI.3) pont folytatása:
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
9. Csatolandó a Közbeszerzési műszaki leírás szerinti szakmai minimum követelmény tábla kitöltött formában. Csatolandó az ajánlatot alátámasztó dokumentumok körében: a megajánlott eszköznek és tartozékainak magyar nyelvű technikai specifikációját tartalmazó műszaki leírás, prospektus, melyből egyértelműen megállapítható a 2-7. értékelési részszempontok szerinti megajánlások és az előírt minimum követelmények megléte.
10. Csatolandók a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott további nyilatkozatok.
11. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
12. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
13. A szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, szociális, környezetvédelmi, az innovációt ösztönző feltételek nem kerülnek meghatározásra a Kbt. 132. § szerint.
14. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
15. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
16. A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
17.Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
18. Az eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lajstromszám: OO275. FAKSZ.
19. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont szerinti 2 hónap időtartamú ajánlati kötöttség alatt 60 naptári napot ért. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák