Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24374/2018
CPV Kód:15500000-3
Ajánlatkérő:Fővárosi Állat - és Növénykert
Teljesítés helye:Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:fővárosi önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állat- és növénykert üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245691
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919092018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919092018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: fővárosi önkormányzati intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tejtermékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000919092018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges takarmány (tejtermékek) beszerzése 12 hónapra, keretszerződés alapján
Nincs részekre bontás, indoka: gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
(A közbeszerzési eljárás száma: K-0145-H/2018)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 14500000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tejtermékek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
További tárgyak:15511700-0
15540000-5
15542100-0
15551310-1
15551320-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges takarmány (tejtermékek) beszerzése 12 hónapra, keretszerződés alapján. Tejtermék beszerzése nettó 14 500 000 HUF keretösszegben, 12 hónapos keretszerződés keretében, az alábbiak szerint:
Tejtermékek Mennyiségi egység Mennyiség Specifikáció
gyümölcs joghurt db 1 924 150 g/db
natúr joghurt db 9 308 150 g/db
sajt (trappista) kg 1 560 Trappista
túró kg 4 420 5/1 kg
tejpor (zsíros) kg 130 lédig
A részleteket az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban ajánlatkérő nem értékeli. Keretszerződésekben megjelölt teljes keretösszeg kimerítésére és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő összes tétel lehívására nem vállal ajánlatkérő kötelezettséget, de a dokumentációban nem szereplő tétel lehívására a Keretszerződés alapján ajánlatkérő nem jogosult.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő tételek és mennyiségek az előző éves tapasztalatok alapján iránymutatásként szolgálnak ajánlattevők részére az ajánlattétel során.
A Keretszerződés lejár a szerződéskötés megkötését követően 12 hónap lejártával vagy, amennyiben a keretösszeg hamarabb kimerül, a keretösszeg kimerülésével. A Keretszerződés 6 hónappal meghosszabbítható.
Az értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerint alkalmazott legalacsonyabb ár a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint: Az „előirányzott éves mennyiségek nettó ellenértéke – megajánlott ajánlati ár”, mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így az éves mennyiségeket tartalmazó táblázat kitöltésével kapott szumma érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak (azaz a Keretszerződésekben megjelölt teljes keretösszeg kimerítése és a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő összes tétel lehívására nem vállal ajánlatkérő kötelezettséget, de a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szereplő tétel lehívására a Keretszerződés alapján AK nem jogosult. A Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő tételek és mennyiségek az előző̋ éves tapasztalatok alapján iránymutatásként szolgálnak AT-k részére az ajánlattétel során).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 14500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Keretszerződés egyszeri alkalommal meghosszabbítható maximum 6 hónappal, egyoldalú vevői nyilatkozattal, melyet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerint kezelnek a felek.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IIrányadó szabályok:
5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell megtennie.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá a Korm.rend 3.§ is irányadó.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót – akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlatban, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét – azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kormányrendelet előírja – feltünteti az ESPD megfelelőrészeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük
azt is, hogy a III. Fejezetszerinti igazolások kiállítására – amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek
valómegfelelés – mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók,ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltétel igazolási módja:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) c) pontja alapján az ATnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző két lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgya szerinti (tejtermékek szállítása/adás-vétele) – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (attól függően, hogy az AT mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét).A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bek. alapján előzetes igazolására elfogadja AK az érintett gazdasági szereplőnek EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása (321/2015. (X. 30.) Korm. r.1. § (1) bekben foglaltaknak megfelelően.)
Ha egy AT az előírt alkalmassági köv-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtsa az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó. A nyil. tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)] A Kbt. 69. § (4) és (6) bek.i alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és az értékelési sorrendben azt követő legfeljebb három AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a P1 alkalmassági követelmény tekintetében nyilatkozattételre. Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet P1) nyilatkozata a beszerzés tárgya szerinti (tejtermékek szállítása/adás-vétele) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről legfeljebb az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben AT a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kieg. táj. kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben a felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tejtermék szállítása/adás-vétele) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a nettó 7.000.000,- Ft-ot.
Közös ajánlattevők:
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Kapacitást biztosító szervezetek:
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
VI.3. folyt karakter korl. miatt:
11.AK az ATk cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ATnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Mo-n letelepedett gazd-i szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint.
12. Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó (amennyiben az adatokat AK magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni).
13. Nem M-on letelepedett ATk esetén a letelepedése szerinti ország hivatalos nyilv. szerinti a hatályos cégadatokat tartalmazó, releváns dokumentum nyújtandó be egyszerű másolatban eredeti nyelven és felelős magyar fordításban.
14. Közös AT esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, tartalmazza AT-k között, a közbesz. eljárással kapcs. hatáskörök bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ATk nyertességük esetén a szerz-ben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi tag megjelölését, aki felel a közbesz. eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A közös AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k tételes megjelölését. Közös AT esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek.szerinti meghat-t tartalmazó okiratot. A meghat-nak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képvis. jogosult gazd. szereplő a eljárás tekintetében az EKR-ben e- úton teendő nyilatkozatok megtételekor ki járhat el. Folyt. III.1.3.minköv
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltétel igazolásának módja:
M1) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, az adott Rész tekintetében előírt, legjelentősebb értékesítésekre vonatkozó referencia/referenciák ismertetésével. Az ajánlatkérő köteles a három év teljesítését figyelembe venni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.)
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtsa az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó.
A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)]
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és az értékelési sorrendben azt követő legfeljebb három ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, és a 23.§ figyelembe vételével: igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés időtartama (kezdő és befejező időpont is, év hónap nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége, az értékesítésre irányuló referencia tárgya, a szállított mennyiség, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, és rendelkezik olyan referenciával, mely az összes résznek megfelel, ugyanazzal a referenciával több résznek is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyára (tejtermékek szállítása/adás-vétele) vonatkozó, legalább 12 hónapra kötött szerződés keretében szerződésszerűen teljesített referenciával, és ezen szerződés alapján a szállított mennyiség elérte összesen legalább a 4000 kg-ot
Közös ajánlattevők:
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Kapacitásbiztosító szervezetek:
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
VI.3. folyt (III.1.2. ben pótolt karakterkorlát miatt utáni rész): 15.Egyéb, AF és a KD, a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.
16.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§-ban foglaltakra. Amennyiben AT a Kbt. 44. § (1) bek. alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy indokolást köteles csatolni ajánlatához, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet, figyelemmel Kbt. 44. § (2)-(4) bek. foglaltakra! A gazd-i szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
17.A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ha az AK AF-ban vagy a KDben másképp rendelkezik. A 424/2017 (XII.9.) korm. r. 10.§ (3)-(4) bek irányadó.
18. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja hp lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bek. foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.
19. AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
20. Af és KD-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 21. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, miszerint:
a) nem tehet másik ajánlatot más AT-vel közösen,
b) más AT alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó AT szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bek].
22. AK ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.
23. A KD-ben található szerződésterv. elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
24. AFban előírt valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
25. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
Folyt karakter korl. miatt VI.4.3. pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi - hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér: Az Eladó köteles a Vevő által az KD-ban meghatározott szállítási ütemterv betartására. A késedelmi kötbér napi mértéke az adott egyedi megrendelésre vetített összeg 5 ezreléke, de mini. 5 000 HUF/nap, de annak teljes összege legfeljebb a teljes éves ellenérték 18 %-a. Hibás telj. esetén amennyiben AK minőségi kifogással él, az árut átveszi és nem kéri annak kicserélést Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja az adott egyedi megrendelés nettó szállítási díja. A meghiúsulási kötbér a teljes szerződéses ellenérték 18 %-a. AK a tárgyhónapban ténylegesen teljesített összes, az AT által minőségi vagy egyéb kifogással nem érintett, valamint adott esetben a hibás telj miatti kötbérrel levont összegről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjától jogosult számlát kiállítani.Áfa tv 58.§, Ptk. . 6:130.§ (1)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919092018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint, figyelemmel a 424/2017 korm. rendeletre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: Tervezetten 2019.12. hó.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a KD tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani. AK a KDat a gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz : ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919092018/reszletek
2.Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. AK valamennyi értesítést (így: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ATk részére. AK felhívja ATk figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat úgy adják meg, hogy AK nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. 3. A Kbt. 56.§ (1) bek. szerint az AFban, illetőleg a KDban foglaltakkal kapcsolatban az AT az EKR rendszeren keresztül kiegészítő táj-t kérhet az AKtől, aki az EKR-en keresztül a Kbt. 56.§ (2)-(3) bek. alapján adja meg a kiegészítő tájékoztatást. 4. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ATételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
5. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). -Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
6. Az ajánlatok összeállításával, benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra): A KD szerinti iratjegyzék szerint. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghat-nak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó és magánszemély ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén AK elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát. Nem Mo-n letelepedett AT esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
7.AK nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását közös AT esetén.
8.1 hónap ajánlati kötöttség a Kbt. értelmében 30 nap.
9. AF és a KD közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.
10.Ajánlattétel nem kötött ajánlati biztosíték nyújtásához.11.AK AT-k cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon ATnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőre lásd rövidítések nélküli AF. Folyt III.1.2. min köv. karakter korl. miatt
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.3. folyt: 26. Ahol a közbesz tárgyának egyértelmű,közérthető meghat. szüks. tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást, ott AKa 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek. foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség igazolására AT csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes funkcionális leírását, paramétereit, főbb jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot,ami alapján AK egyértelműen és kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. További információt a műszaki leírás tartalmaz. Továbbiak lásd rövidítések nélküli AF.
28. AKa Kbt. 73. § (4) bek. tekintettel előírja, hogy az ATk táj. a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. AK KD-ban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti követelményeknek.
29.A közbesz. eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni. Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, részletek rövidítések nélküli AF.
30.AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbesz. azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjai).31.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.31.AK az ajánlatok bírálatát, értékelését,valamennyi eljárási cselekményt a hirdetménnyel induló nyílt eljárások szabályai szerint folytatja le.
32.Folyamatban lévő változásbej. eljárás esetén AT csatolja be a céginformációs szolgálathoz benyújtott változásbej. kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást - Csatolandó az AT, közös ajánlat esetén mindegyik AT részéről.
33.Amennyiben az AFban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra esne, akkor a határidő a következő munkanap, ugyanabban az időpontban jár le.34.Az eljárásban eljáró FAKSZ Erdei Gábor, lajstromszáma: 01061 és dr. Orbán Krisztina 00367. 35. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
36. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek AF megküldésének napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. További inf. rövidítések nélküli AF.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák