Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:24390/2018
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Dorog Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2510 Dorog, Bécsi út 79-81., 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8., 2510 Dorog, Iskola utca 9-11., 2510 Dorog, Köztársaság út 3. és 2510 Dorog, Iskola utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37450872
Postai cím: Bécsi Út 79-81
Város: Dorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hanszkó Éva
Telefon: +36 33431299
E-mail: kincstar@dorog.hu
Fax: +36 33431299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001072002018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001072002018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása, 2019.
Hivatkozási szám: EKR001072002018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dorog Város Egyesített Sportintézménye, Polgármesteri Hivatal és Intézmények Háza – takarítási feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása, 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90911300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81., 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8., 2510 Dorog, Iskola utca 9-11., 2510 Dorog, Köztársaság út 3. és 2510 Dorog, Iskola utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi épületegyüttesek vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint a teljes körű takarítási munkálatok (napi, heti, havi, negyedéves és alkalmankénti, illetve általános és speciális), félévente ablaktisztítás és egyéb eseti takarítási feladatok elvégeztetése:
Dorog Város Egyesített Sportintézménye – mintegy 3304 m2, ablaktisztítás 499 m2
Polgármesteri Hivatal – mintegy 1571 m2, ablaktisztítás 206 m2
Intézmények Háza – mintegy 1990 m2, ablaktisztítás 437 m2
A takarítási feladatok ellátásához szükséges tisztítószereket, takarítógépeket valamint az irodákban, vizes blokkokban, közösségi terekben lévő különböző típusú szemetesekbe való műanyag zsákokat, és azok folyamatos, szükség szerinti cseréjét a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani. Ajánlattevőnek kell biztosítania a vizes blokkokba a higiéniai feltöltőanyag beszerzése és adagolórendszerek rendszeres töltését a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági minimumkövetelményen (M.2.1) felüli tisztítás-technológiai, vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakemberek létszáma (0-2 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1), (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt) alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 3. § (2)-(3) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja AK.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a Kr. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázásra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1) A KR 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint Ajánlattevőnek csatolni kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évre vonatkozóan, a jelen közbeszerzés tárgya (takarítási szolgáltatás) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is. A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti takarítási szolgáltatásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 3 évben összesen a nettó 100 millió HUF értéket. A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1) Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, a 65. § (8) bekezdésének figyelembevételével. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb takarítási szolgáltatásainak ismertetése a KR 22. § (1)-(2) bekezdései alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább: — a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, — a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), — a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), továbbá — nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (11) bekezdésére, valamint hivatkozik a KR 21/A §-ában foglaltakra és a KR 24. § (1) bekezdésére. M/2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, aláírt szakmai önéletrajzukat, továbbá csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek OKJ-s képzettségének igazolása. Az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésében, továbbá nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszakra vonatkozóan, amely őt a szerződés teljesítésében való közreműködésben bármely módon akadályozná.
M.3. Ajánlattevőnek a KR. 21. § (3) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell független szervezet által kiállított, érvényes, takarítási tevékenységre kiterjedő ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, vagy minősítést, illetve azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó okiratot, vagy egyéb bizonyítékot;
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, az ajánlattevő nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított, a KR 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint kiállított alábbi referencia igazolás(ok)kal: a) a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül legalább 24 hónapig folyamatosan teljesített, összességében legalább 4000 m2 területű irodaépület vagy sport célú épület takarítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. A teljes terület legfeljebb 2 referenciával fedhető le.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. legalább 2 fő tisztítás-technológiai szakemberrel vagy azzal egyenértékű OKJ-s végzettséggel rendelkező takarító szakemberrel, akik épületek takarításában legalább egy éves gyakorlattal rendelkeznek és
M.2.2. 1 fő tisztítás-technológiai szolgálatvezető szakemberrel, aki legalább 2 éves szolgálatvezetői gyakorlattal rendelkezik.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik független szervezet által kiállított, érvényes, takarítási tevékenységre kiterjedő ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy minősítéssel, illetve azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó okirattal, vagy egyéb bizonyítékkal;
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számla alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1). (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2 ) bekezdéseiben foglaltak szerint. Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés pénzügyi fedezete saját forrásból biztosított.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett intézmény takarítása adott intézményre vetített nettó havi díjának 2 %-a/nap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatot tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később automatikusan kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 15-17.§ tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok hozzáférési módja: a dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ szerint.
2. A IV.2.6 pont szerinti 1 hónap 30 nap
3. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, ahol 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
4. Az 1. értékelési szempont esetében a ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 2016.12.21.) útmutatójának B.1. pontja szerinti abszolút értékelési szempont szerinti pontozással történik. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerint AK az alábbiakban határozz meg a legkedvezőtlenebb, valamint a legkedvezőbb értékeket az 1. értékelési szempont esetében: 0-2 fő. A pontozás részleteit a dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlati Ár esetében az értékelés fordított arányosítással történik (Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 2016.12.21.) útmutatójának A.1. ba) pontja szerint).
5. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), (4), (5), (6) [nemleges esetben is nyilatkozni kell] 134.§ (5) bek és - adott esetben -a Kbt.65.§(7) bek és 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatokat, okiratokat, továbbá Felolvasólapot a 68.§ (4) bek. szerinti tartalommal.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz.
8. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest.
9. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja (Kbt. 47.§ (2) bek.)
10. Időpontok magyarországi helyi idő szerint
11. FAKSZ: Csíky Gábor, lajstromszám: 00491, és Markolt-Lindmayer Gabriella, lajstromszám: 01053
12. A Kbt.75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
13.Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
14. A Kr. 13.§ szerinti iratokat - amennyiben az eset fennáll- az ajánlattevő (közös ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatok elbírálása során hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére a Kbt. 71.§ szerint kerül sor. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal a hiánypótlás során.
16. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.3) pont folytatása:
17. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9.§-a szerinti aláírás mintát egyszerű másolatban. Az ajánlathoz csatolni kell az egyéni cégként nem jegyzett, azaz a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá nem tartozó, cégnek nem minősülő egyéni vállalkozónak minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvány vagy személyazonosító igazolvány másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy cégjegyzésre jogosult személy általi meghatalmazását és a meghatalmazott személy aláírás mintáját.
18. Helyszíni szemle időpontja: 2019. 01. 24. 10:00 óra, találkozó helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatal (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.)
19. AK az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit AT-nek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell AK rendelkezésére bocsátani 1.000.000,- HUF értékben a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. A részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. AK fizetési számlájára történő befizetés átutalással teljesíthető az AK 11740023-15385743 sz. számlájára. A befizetés igazolásának módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolata, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényi formájában nyújtandó ajánlati biztosíték esetében az eredeti okmány az ajánlathoz csatolandó.
20. A részajánlat tételének kizárásának indoka: AK a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva jár el, a tárgyi szolgáltatás esetén a részajánlattétel biztosítása indokolatlanul emelné a költségeket, e miatt a közbeszerzési alapelvek sérülhetnek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák