Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24413/2018
CPV Kód:45314300-4
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4024 Debrecen, Piac utca 20. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HIR-KER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Optikai kábel és alépítmény kiváltás
Hivatkozási szám: EKR000893932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45314300-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keresztülhaladó Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel és alépítmény kiváltásának tervezési, engedélyezési és kivitelezési feladatainak ellátása I. ütem.
A tervezett ipari parki területén (valamint annak bővítésére szánt területen) halad át a Magyar Telekom Nyrt. optikai kábele, mely a Debrecen-Józsa mobiltorony redundáns hálózati elérést biztosítja. Tekintettel, hogy a kialakításra kerülő ipari parki övezeten belül az egyedi telephelyek, szervizutak, egyéb közművek nyomvonala később kerül meghatározásra, a meglévő optikai kábel nyomvonala azok kialakítását akadályozza, így annak kiváltása vált szükségessé.
Az új nyomvonal becsült hossza mintegy 3,8 km.
A kiváltás során az új ipari parki övezet keleti oldalán épülő kerékpárút illetve szervízút mellett, az új szabályozási határtól 0,5 méter távolságban illetve útburkolat padka 1,0 méter távolságban kell új nyomvonalat szükséges megtervezni és kiépíteni mintegy 3,8 km hosszban.
A nyomvonal kezdete az M35 – 354. út lehajtónál csatlakozik a meglévő Magyar Telekom hálózathoz, a nyomvonal vége pedig a meglévő optikai kábel nyomvonal M35 autópályát keresztező szakasza előtt csatlakozik.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.
Általános elvárások:
• Teljesítés során - műszaki és gazdaságossági szempontokra való tekintettel - Ajánlatkérővel rendszeres egyeztetés.
• A tervezési feladat részét képezi az Észak-Nyugati Gazdasági Övezeten áthaladó Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel hálózat kiváltásának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.
• A tervezési feladat teljesítése során el kell készíteni a tervegyeztetés során esetlegesen felmerülő közműkiváltási terveket.
• Az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 5 példányban kell szállítani Ajánlatkérő részére papír alapon és digitális formában (CD-n/DVD-n/pendrive-on). A tervdokumentációhoz mellékelni kell a tételes tervezői költségvetést, illetve az árazatlan költségvetési kiírást. A digitális szállítás követelményei:
- a teljes tervdokumentáció DWG és PDF formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben szállítandó.
- a dokumentáció minden részeleme szerkeszthető forrásformátumban is szállítandó:
- a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban;
- az árazatlan és árazott költségvetés .xls kiterjesztésű fájlként.
Az ezen felüli, az engedélyezési eljárásokhoz szükséges megfelelő példányszámú tervdokumentációt a Tervező biztosítja.
• Az építések megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján Tervező feladata, az engedélyezési eljárás során felmerülő eljárási díjak megfizetése Ajánlatkérőt terhelik.
• Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok érintettsége esetén a megosztási vázrajzok, telekalakítási tervek elkészítése, szolgalmi jogi munkarészek elkészítései Tervező feladatát képezik.
Tervezési feladat meghatározása:
Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezeten áthaladó Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel hálózat kiváltásának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése az ajánlati dokumentáció részeként kiadott 15/2018 Jóváhagyási terv alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43910000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Optikai kábel és alépítmény kiváltás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:45232000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keresztülhaladó Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel és alépítmény kiváltásának tervezési, engedélyezési és kivitelezési feladatainak ellátása I. ütem.
A tervezett ipari parki területén (valamint annak bővítésére szánt területen) halad át a Magyar Telekom Nyrt. optikai kábele, mely a Debrecen-Józsa mobiltorony redundáns hálózati elérést biztosítja. Tekintettel, hogy a kialakításra kerülő ipari parki övezeten belül az egyedi telephelyek, szervizutak, egyéb közművek nyomvonala később kerül meghatározásra, a meglévő optikai kábel nyomvonala azok kialakítását akadályozza, így annak kiváltása vált szükségessé.
Az új nyomvonal becsült hossza mintegy 3,8 km.
A kiváltás során az új ipari parki övezet keleti oldalán épülő kerékpárút illetve szervízút mellett, az új szabályozási határtól 0,5 méter távolságban illetve útburkolat padka 1,0 méter távolságban kell új nyomvonalat szükséges megtervezni és kiépíteni mintegy 3,8 km hosszban.
A nyomvonal kezdete az M35 – 354. út lehajtónál csatlakozik a meglévő Magyar Telekom hálózathoz, a nyomvonal vége pedig a meglévő optikai kábel nyomvonal M35 autópályát keresztező szakasza előtt csatlakozik.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.
Általános elvárások:
• Teljesítés során - műszaki és gazdaságossági szempontokra való tekintettel - Ajánlatkérővel rendszeres egyeztetés.
• A tervezési feladat részét képezi az Észak-Nyugati Gazdasági Övezeten áthaladó Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel hálózat kiváltásának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.
• A tervezési feladat teljesítése során el kell készíteni a tervegyeztetés során esetlegesen felmerülő közműkiváltási terveket.
• Az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 5 példányban kell szállítani Ajánlatkérő részére papír alapon és digitális formában (CD-n/DVD-n/pendrive-on). A tervdokumentációhoz mellékelni kell a tételes tervezői költségvetést, illetve az árazatlan költségvetési kiírást. A digitális szállítás követelményei:
- a teljes tervdokumentáció DWG és PDF formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben szállítandó.
- a dokumentáció minden részeleme szerkeszthető forrásformátumban is szállítandó:
- a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban;
- az árazatlan és árazott költségvetés .xls kiterjesztésű fájlként.
Az ezen felüli, az engedélyezési eljárásokhoz szükséges megfelelő példányszámú tervdokumentációt a Tervező biztosítja.
• Az építések megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján Tervező feladata, az engedélyezési eljárás során felmerülő eljárási díjak megfizetése Ajánlatkérőt terhelik.
• Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok érintettsége esetén a megosztási vázrajzok, telekalakítási tervek elkészítése, szolgalmi jogi munkarészek elkészítései Tervező feladatát képezik.
Tervezési feladat meghatározása:
Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezeten áthaladó Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel hálózat kiváltásának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése az ajánlati dokumentáció részeként kiadott 15/2018 Jóváhagyási terv alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e optikai kábel és alapépítmény kiváltásának tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
2 A jelen közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e optikai kábel és alapépítmény kiváltásának irányításában gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Optikai kábel és alépítmény kiváltás Rész száma: Elnevezés: Optikai kábel és alépítmény kiváltás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HIR-KER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18534726
Postai cím: Sámsoni Út 127.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
E-mail: katona.emese@hir-ker.hu
Telefon: +36 306967906
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11844354209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47772000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43910000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HIR-KER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18534726
Postai cím: Sámsoni Út 127.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11844354209

Hivatalos név: "TELEOPTIKA" Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96324541
Postai cím: Millér telep
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10695511216

Hivatalos név: " RÓNA-TEL" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82109062
Postai cím: Nyugati Utca 17.
Város: Nagyhegyes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12506039209

Hivatalos név: VILLJAV KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65533626
Postai cím: Gizella Utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11952248209

Hivatalos név: KISS-TEL Távközlési Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52956577
Postai cím: Gázvezeték 29.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11622484209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges