Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24525/2018
CPV Kód:90611000-3
Ajánlatkérő:BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Pécs, Budai városrész területe;Pécs, Kertváros kelet területe;Pécs, Uránváros területe;Pécs, Uránváros területe;Pécs város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lukács Trade Kft;Green-Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Lukács Trade Kft;Green-Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Guhr György
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42858926
Postai cím: Siklósi Út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502120
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.biokom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pécs Megyei Jogú Város belterületi közterületein gépi valamint kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000395562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Budai városrész területén.
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Budai városrész területén (16 584 m2).
2. rész: Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Kertváros kelet területén;
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Kertváros kelet területén (21 135 m2).
3. rész: Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Kertváros nyugat területén
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Kertváros nyugat területén (16 705 m2).
4. rész Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Uránváros területén
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Uránváros területén (23 051 m2).
5. rész: Gépi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Megyei Jogú Város belterületi közterületi útjain.
Hóekézés és síkosságmentesítés Pécs belterületi közterületi útjain összesen 74 km hosszban, 442.100 m2 felületen. A síkosságmentesítéshez szükséges szóróanyagot Megrendelő biztosítja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kézi hó -és síkosságmentesítés: Budai városrész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
További tárgyak:90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Budai városrész területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Budai városrész területén.
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Budai városrész területén (16 584 m2).
A szolgáltatás részletes leírását, a mentesítési területekkel együtt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a teljesítés helyén saját eszköz és személyi állománnyal maga is végez kézi hó- és síkosságmentesítést. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szolgáltatása az előzőek alapján a teljesítési helyén nem kizárólagos, az az Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján, a meghatározott keretösszeg terhére történik.
A II.2.5) pontban megjelölt Nettó Ajánlati ár értékelési szempont bontása:
1. Hó -és síkosságmentesítés - CaCl- zúzalék 1:3 (HUF/m2) - Súlyszám: 18
2. Síkosságmentesítés - CaCl - zúzalék 1:3 (HUF/m2) - Súlyszám: 18
3. Jégfelverés (HUF/m2) - Súlyszám: 1
4. Hó elszállítása gépjárművel (HUF/óra) - Súlyszám: 1
5. Buszöblök (szimpla-28 m peron) hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 6
6. Buszöblök (dupla-40 m peron) hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 6
7. Gyalogátkelők hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 3
8. Készenlét (HUF/fő/óra) - Súlyszám: 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 5 %, max. 15 %) 1
2 2 Késedelmi kötbér mértéke (min. 50.000,- HUF, max. 75.000,- HUF) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 56
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár 1-8. értékelési részszempontja esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. és 2. értékelési részszempontja esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti.

II.2.1)
Elnevezés: Kézi hó -és síkosságmentesítés: Kerváros kelet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
További tárgyak:90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Kertváros kelet területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Kertváros kelet területén;
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Kertváros kelet területén (21 135 m2).
A szolgáltatás részletes leírását, a mentesítési területekkel együtt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a teljesítés helyén saját eszköz és személyi állománnyal maga is végez kézi hó- és síkosságmentesítést. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szolgáltatása az előzőek alapján a teljesítési helyén nem kizárólagos, az az Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján, a meghatározott keretösszeg terhére történik.
A II.2.5) pontban megjelölt Nettó Ajánlati ár értékelési szempont bontása:
1. Hó -és síkosságmentesítés - CaCl- zúzalék 1:3 (HUF/m2) - Súlyszám: 18
2. Síkosságmentesítés - CaCl - zúzalék 1:3 (HUF/m2) - Súlyszám: 18
3. Jégfelverés (HUF/m2) - Súlyszám: 1
4. Hó elszállítása gépjárművel (HUF/óra) - Súlyszám: 1
5. Buszöblök (szimpla-28 m peron) hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 6
6. Buszöblök (dupla-40 m peron) hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 6
7. Gyalogátkelők hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 3
8. Készenlét (HUF/fő/óra) - Súlyszám: 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 5 %, max. 15 %) 1
2  2 Késedelmi kötbér mértéke (min. 50.000,- HUF, max. 75.000,- HUF) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 56
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár 1-8. értékelési részszempontja esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. és 2. értékelési részszempontja esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti.

II.2.1)
Elnevezés: Kézi hó -és síkosságmentesítés: Kerváros nyugat
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
További tárgyak:90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Uránváros területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Kertváros nyugat területén
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Kertváros nyugat területén (16 705 m2).
A szolgáltatás részletes leírását, a mentesítési területekkel együtt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a teljesítés helyén saját eszköz és személyi állománnyal maga is végez kézi hó- és síkosságmentesítést. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szolgáltatása az előzőek alapján a teljesítési helyén nem kizárólagos, az az Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján, a meghatározott keretösszeg terhére történik.
A II.2.5) pontban megjelölt Nettó Ajánlati ár értékelési szempont bontása:
1. Hó -és síkosságmentesítés - CaCl- zúzalék 1:3 (HUF/m2) - Súlyszám: 18
2. Síkosságmentesítés - CaCl - zúzalék 1:3 (HUF/m2) - Súlyszám: 18
3. Jégfelverés (HUF/m2) - Súlyszám: 1
4. Hó elszállítása gépjárművel (HUF/óra) - Súlyszám: 1
5. Buszöblök (szimpla-28 m peron) hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 6
6. Buszöblök (dupla-40 m peron) hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 6
7. Gyalogátkelők hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 3
8. Készenlét (HUF/fő/óra) - Súlyszám: 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 5 %, max. 15 %) 1
2 2 Késedelmi kötbér mértéke (min. 50.000,- HUF, max. 75.000,- HUF) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 56
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár 1-8. értékelési részszempontja esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. és 2. értékelési részszempontja esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti.

II.2.1)
Elnevezés: Kézi hó -és síkosságmentesítés: Uránváros
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
További tárgyak:90620000-9
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Uránváros területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Uránváros területén
Kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Uránváros területén (23 051 m2).
A szolgáltatás részletes leírását, a mentesítési területekkel együtt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a teljesítés helyén saját eszköz és személyi állománnyal maga is végez kézi hó- és síkosságmentesítést. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szolgáltatása az előzőek alapján a teljesítési helyén nem kizárólagos, az az Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján, a meghatározott keretösszeg terhére történik.
A II.2.5) pontban megjelölt Nettó Ajánlati ár értékelési szempont bontása:
1. Hó -és síkosságmentesítés - CaCl- zúzalék 1:3 (HUF/m2) - Súlyszám: 18
2. Síkosságmentesítés - CaCl - zúzalék 1:3 (HUF/m2) - Súlyszám: 18
3. Jégfelverés (HUF/m2) - Súlyszám: 1
4. Hó elszállítása gépjárművel (HUF/óra) - Súlyszám: 1
5. Buszöblök (szimpla-28 m peron) hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 6
6. Buszöblök (dupla-40 m peron) hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 6
7. Gyalogátkelők hó- és jégmentesítése (HUF/db) - Súlyszám: 3
8. Készenlét (HUF/fő/óra) - Súlyszám: 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 5 %, max. 15 %) 1
2 2 Késedelmi kötbér mértéke (min. 50.000,- HUF, max. 75.000,- HUF) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 56
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár 1-8. értékelési részszempontja esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. és 2. értékelési részszempontja esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti.

II.2.1)
Elnevezés: Gépi hó és síkosságmentesítés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60182000-7
További tárgyak:90611000-3
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gépi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése Pécs Megyei Jogú Város belterületi közterületi útjain.
Hóekézés és síkosságmentesítés Pécs belterületi közterületi útjain összesen 74 km hosszban, 442.100 m2 felületen. A síkosságmentesítéshez szükséges szóróanyagot Megrendelő biztosítja.
A szolgáltatás részletes leírását, a mentesítési területekkel együtt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő tulajdonát képező 2 db Renault Kerax 4x4 típusú, hóekével és szoróadapterrel felszerelt járműre a teljesítés céljából a szerződés időtartamára vonatkozóan Ajánlatkérővel bérleti szerződést kötni. A bérleti díj összege: 780.000,- HUF/hó/gépjármű (időarányosítva a használt napokra).
A II.2.5) pontban megadott Nettó Ajánlati ár értékelési szempont bontása:
1. Szóró-ekés gépkocsi használata a mentesítés során (HUF/km) - Súlyszám: 16
2. Szóró-ekés gépkocsi használata egyéb közlekedés során (HUF/km) - Súlyszám: 3
3. Ekés gépkocsi használata a mentesítés során (HUF/km) - Súlyszám: 3
4. Ekés gépkocsi használata egyéb közlekedés során (HUF/km) - Súlyszám: 1
5. Lakáskészenlétben lévő gépkocsi és gépjárművezetők ügyeleti díja (HUF/óra/ gépjárművezető) - Súlyszám: 5
6. Telephelyen tartózkodó gépjárművezetők ügyeleti díja (HUF/ óra/gépjárművezető) - Súlyszám: 4
7. Rendelkezésre tartott 2 db hóekével és sószóróval felszerelt összkerék meghajtású jármű (HUF/hó/db) - Súlyszám: 60
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses keretösszeg %-ában (min. 5 %, max. 15 %) 1
2 2 Késedelmi kötbér mértéke (min. 50.000,- HUF, max. 75.000,- HUF) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 92
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár 1-7. értékelési részszempontja esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 1. és 2. értékelési részszempontja esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kézi hó -és síkosságmentesítés: Budai városrész
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzés első részajánlati körét a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek minősülő ZÖFE Kft. ajánlati egységárainak és a rendelkezésre álló fedezet számításának alapját képező, adott munkanemre kalkulált mennyiségek szorzatának összege meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezetének mértékét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202

Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759996243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Kézi hó -és síkosságmentesítés: Kerváros kelet
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzés második részajánlati körét a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek minősülő ZÖFE Kft. ajánlati egységárainak és a rendelkezésre álló fedezet számításának alapját képező, adott munkanemre kalkulált mennyiségek szorzatának összege meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezetének mértékét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202

Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759996243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kézi hó -és síkosságmentesítés: Kerváros nyugat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lukács Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10191725
Postai cím: Füzes Dűlő 34
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: lukacstradekft@chello.hu
Telefon: +36 303355436
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13143398202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Green-Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28191874
Postai cím: Orgona Utca 8/A
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: kohljozsef@green-epito.hu
Telefon: +36 202566406
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25577105202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202

Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759996243

Hivatalos név: Lukács Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10191725
Postai cím: Füzes Dűlő 34
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13143398202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Kézi hó -és síkosságmentesítés: Uránváros
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lukács Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10191725
Postai cím: Füzes Dűlő 34
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: lukacstradekft@chello.hu
Telefon: +36 303355436
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13143398202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Green-Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28191874
Postai cím: Orgona Utca 8/A
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: kohljozsef@green-epito.hu
Telefon: +36 202566406
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25577105202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202

Hivatalos név: Lukács Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10191725
Postai cím: Füzes Dűlő 34
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13143398202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Gépi hó és síkosságmentesítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Guhr György
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33578633
Postai cím: Petőfi Utca 19
Város: Cserkút
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7673
Ország: Magyarország
E-mail: guhrgyorgy@t-online.hu
Telefon: +36 302471272
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 43108558-2-22
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Guhr György
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33578633
Postai cím: Petőfi Utca 19
Város: Cserkút
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7673
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 43108558-2-22

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5 14759996-2-43
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs, Faiskola u. 3 12491296-2-02
2. rész:
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5 14759996-2-43
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs, Faiskola u. 3 12491296-2-02
3. rész:
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs, Faiskola u. 3 12491296-2-02
Lukács Trade Kft, 7631 Pécs, Füzes Dűlő 34 13143398-2-02
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5 14759996-2-43
4. rész:
Lukács Trade Kft, 7631 Pécs, Füzes Dűlő 34 13143398-2-02
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs, Faiskola u. 3 12491296-2-02
5. rész:
Guhr György, 7673 Cserkút, Petőfi Utca 19 43108558-2-22
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges