Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:24560/2018
CPV Kód:63513000-8
Ajánlatkérő:Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Chrome-Soft Kft. és INTERMAP Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23802
Postai cím: Zákonyi Ferenc utca 8.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holczhauser András ügyvezető
Telefon: +36 1 460 6925
E-mail: ginop@hunsail.hu
Fax: +36 1 460 6925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hunsail.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Aktív turisztikai hálózatfejlesztés” szolgáltatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63513000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
GINOP 7.1.2.-15-00007. számú pályázathoz kapcsolódó „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés” szolgáltatás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78.125.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés” szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63513000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
GINOP 7.1.2.-15-00007. számú pályázathoz kapcsolódó „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés” szolgáltatás:
1 Kikötő-minősítési rendszer kialakítása
A turisztikai célok megvalósulása érdekében fontos a szolgáltatók, és a szolgáltatások igénybevevőinek orientációja a minőség állandó fejlesztése érdekében. A megbízható hátterű és egyszerű, jól átlátható minősítési rendszerek lehetővé teszik az alacsonyabb szolgáltatási színvonallal rendelkező szolgáltatók számára a fejlesztések pontos irányát, míg a fogyasztók számára segítséget jelent a számukra leginkább megfelelő szolgáltatások, szolgáltatók kiválasztására. Ennek megfelelően elvárás egy minősítési rendszer kidolgozása a Balaton vízterületén, partján található kikötői infrastruktúrák rendszerezésére.
Azokat a kikötőket, amelyek részét képezik a turisztikai gerinchálózatnak, kifejezetten erre a célra létrehozandó minősítési rendszerben szükséges minősíteni. (A kikötők megtalálhatók a http://hunsail.hu/hirek/tamogatasi-szerzodes honlapon lévő támogatási szerződés 2.2. pontjában)
A minősítési rendszer kialakításakor meghatározandó az egyes fokozatok esetén elvárt szolgáltatások köre, minősége. A minősítő rendszerrel szembeni legfontosabb elvárások: egyszerűség, átláthatóság, szakszerűség, pontosság.
A minősítési rendszerben a kikötők az alábbi fő szempontok szerint értékelendőek:
● Elérhetőség
● Komfort
● Minőség
Mindezek alapján legalább három minősítési kategóriát szükséges létrehozni :
● pl.: bronz
● pl.: ezüst
● pl.: arany
A minősítés során szükséges megvizsgálni a minimum feltételeket és a kiegészítő feltételek meglétét egyaránt.
Mindezek kapcsán meghatározott feladatok
● a minimum és kiegészítő feltételek meghatározása a minősítési rendszerben,
● az ezekhez rendelt pontszámítás, módszertan kialakítása,
● kialakított pontozási rendszer alapján a gerinchálózat részét képező kikötők felmérése, és azok minősítésének elvégzése,
● a minősítési rendszer nemzeti tanúsító védjegyként történő bejegyeztetése
● A minősítési rendszerhez szükséges szabályzatok, szervezeti háttér kialakítása, létrehozása, elkészítése, a minősítési rendszer üzemeltetéséhez szükséges szervezeti rendszerre javaslattétel
● interaktív minősítési rendszer és nyilvántartás, melynek során a minősítések után a látogatóknak legyen lehetőségük értékelésre, a látogatói értékelések folyamatos monitoringja
2 Vitorlás Túraútvonalak fejlesztése
Olyan turisztikai program kialakítása, melyben az egyéni vitorlázók aktivitásának növelése mint önálló cél is fejlesztésre kerül, ám ennek fejlesztésével a tóparti és part közeli turisztikai attrakciók forgalma is növekszik.
A Magyar Vitorlás Szövetség stratégiája alapján a program elsősorban nem a tömeges túratevékenységet támogatja, hanem az olyan jutalmazásra és nyilvántartásra, valamint teljesítmény-összehasonlításra épülő rendszert kíván kiépíteni, melynek lényege, hogy egy időben egymástól függetlenül, de földrajzilag kötötten nőjön az aktivitás.
A turisztikai programmal kapcsolatos alapvető elvárások:
● Átlátható és egyszerű;
● Kapcsolódik a Magyar Vitorlás Szövetség stratégiájához;
● Mobilizálja a vitorlás turizmust;
● Minél több turisztikai célpontot érint a felsorolt települések környezetében;
● Jól összekapcsolható a pályázat informatikai fejlesztéseivel.
Mindezek kapcsán meghatározott feladatok
● A túraprogram kidolgozása egy dokumentumban;
● A túraprogram rendszerének kialakítása pontszámokkal, díjakkal;
● A turisztikai célpontok pontos meghatározása;
● Statisztika a vitorlás turizmus jelenéről és az elvárt teljesítmény-növekedésre vonatkozó tervek;
● a rendszer legyen alkalmas a túrázók részéről az útvonalak, turisztikai élmények értékelésére, a látogatói értékelések folyamatos monitoringja
3 Aktív turisztikai hálózatfejlesztés - IT fejlesztés (térinformatikai fejlesztés):
3.1. Turisztikai és egyéb szolgáltatók adatbázisa
informatikai rendszer kiépítése és működtetése az alábbi funkciókkal: portál motor, CMS, foglalási motor, esemény kezelés, partner kezelés, partnereknek saját hozzáférés a rendszerhez, turizmusra optimalizált CRM rendszer, automatikus megkeresés megválaszolás. Kiépítendő rendszer: kb. 65 tag, és kb. 275.000 felhasználó.
3.2. Körpanorámás útvonalfelmérés
körpanoráma képeket térinformatikai funkcionalitással ötvöző rendszer kiépítése
3.3. GPS alapú útvonalkezelő rendszer
webes térinformatikai rendszer fejlesztése
3.4. Információs portál
3.5. Kártyarendszer kialakítása
NFC technológián alapuló, turisztikai kedvezménykártya-rendszer kiépítése
A részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
4 Fejlesztéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (betanítás)
A rendszer kialakítását követően szükséges az egyes rendszermodulok használatának oktatása. Erre a nyertes vállalkozónak legalább témakörönként legalább 3 alkalmat kell biztosítania, maximum összesen 30 óra időtaramban, összesen 80 fő részére. A fejlesztés során a projekt előrehaladásáról folyamatos (legalább 2 hetente történő konzultáció a megbízóval)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés ideje (összesen nap) 10
2 Licenszek biztosítása (legalább 36 hónap, maximum 64) 10
3 Rendszerkövetés ideje (min. 12, max 60 hónap) 10
4 Jótállás ideje (min. 12, max 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései”
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18835 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Chrome-Soft Kft. és INTERMAP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rege köz 9
Város: Alsóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8226
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13306612-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78.500.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78.125.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hálózatfejlesztési részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Grepton Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12613056-2-42

Hivatalos név: Chrome-Soft Kft. és INTERMAP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rege köz 9
Város: Alsóőrs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8226
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13306612-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges