Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24580/2018
CPV Kód:85150000-5
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 96507945
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petz.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.petz.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001010152018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001010152018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képalkotó vizsgálatok biztosítása a PAMOK részére
Hivatkozási szám: EKR001010152018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85150000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A PAMOK képalkotó diagnosztikai szolgáltatásai kiterjednek a hagyományos radiológiai képalkotás mellett CT vizsgálatokra is, melyeket az intézmény saját berendezéseivel, saját TVK keretében végez el mind a fekvő-, mind a járóbetegekrészére.A PAMOK nem rendelkezik MR berendezéssel, valamint Mammomgráfiás berendezéssel. Teljes körű képalkotó diagnosztikai vizsgálatok az alábbi modalitásokban:
a) MR
b) CT
c) Mammográfia
Fekvőbetegek számára sürgős és tervezett (relative sürgős) vizsgálatok elvégzése szükséges 24 órás rendelkezésre állással, maximum 48 órán belüli vagy a kérő által meghatározott időintervallum idejében történő elvégzéssel.
Részletesen a dokumentációban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Képalkotó vizsgálatok biztosítása a PAMOK részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85150000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A PAMOK képalkotó diagnosztikai szolgáltatásai kiterjednek a hagyományos radiológiai képalkotás mellett CT vizsgálatokra is, melyeket az intézmény saját berendezéseivel, saját TVK keretében végez el mind a fekvő-, mind a járóbetegekrészére.A PAMOK nem rendelkezik MR berendezéssel, valamint Mammomgráfiás berendezéssel. Teljes körű képalkotó diagnosztikai vizsgálatok az alábbi modalitásokban:
a) MR
b) CT
c) Mammográfia
Fekvőbetegek számára sürgős és tervezett (relative sürgős) vizsgálatok elvégzése szükséges 24 órás rendelkezésre állással, maximum 48 órán belüli vagy a kérő által meghatározott időintervallum idejében történő elvégzéssel.
Elvárt szakmai paraméterek:
a) MR: teljes test MR vizsgálat szokványos régiónként beleértve a koponya, gerinc, ízületek, has, kismedence és emlő vizsgálatokat. A koponya vizsgálatokon belül funk-cionális MR és MR spektroszkópia végzése. Valamennyi életkorban újszülött kortól kezdve biztosítani kell a vizsgálatokat, szükség esetén altatásban.
b) CT: teljes test spirál CT vizsgálata vékony rétegben, az alapvizsgálatok mellett teljeskörű CT angiográfia, virtuális kolonoszkópia, CT urográfia, koronária CTA vizs-gálatok. Mindezeket altatásban is kell biztosítani.
c) Mammográfia: komplex mammográfia, jelölés, specimen intraoperatív vizsgálata és leletezése 20 percen belül.
Ügyeleti CT vizsgálatok: a PAMOK Radiológiai Osztályával együttműködve heti vál-tásban történik az ügyeleti és sürgősségi CT vizsgálatok elvégzése. A hét hétfő reggel 7:00 órától következő hétfő reggel 7:00 óráig tart. A vizsgálatokat ajánlattevő beren-dezéseivel és személyzetével kell elvégezni.
Ajánlattevőnek olyan vizsgáló helyet kell biztosítania, ami a kórház központi telep-helyének (Vasvári Pál utca) osztályairól gépjárműszállítás igénybevétele nélkül elérhe-tő. A Sürgősségi-, valamint Intenzív Osztályról legfeljebb 5 percen belül elérhetőnek kell lenni a vizsgálóeszköznek.
A megajánlott vizsgálóberendezések minimálisan elvárt szakmai paraméterei:
a) MR: minimálisan 1,5 T térerő, a 4.a) pontban részletezett vizsgálatokhoz szükséges tekercsek és szoftverek, az altatáshoz szükséges berendezések, beleértve a szükséges orvosi gázokat, monitorokat, defibrillátort.
b) CT: minimum 64 detektorsoros berendezés, ami alkalmas a 4.b) pontban részletezett vizsgálatok elvégzésére, valamint az ehhez szükséges szoftverek. Az altatásos vizsgálatok elvégzéséhez szükséges valamennyi berendezés az előző ponttal azonos módon.
c) Mammográfia: direkt digitális mammográf minden szükséges tartozékkal.
Részletesen a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: NEAK pontértékből adott %-os kedvezmény mértéke / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ AK a Kbt. 76. § (5) bek alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy a közbesz. tárgyát képező szolgáltatások konkrétan meghatározott műszaki követelmények által behatárolhatóak,a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bek szerinti példálozó felsorolást is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pont folytatása:
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a fenti kizáró okok. (adott esetben ) Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015 . (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerint bármely fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő (ajánlattevő) az ajánlattal egyidejűleg köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 17. §-a szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdésére.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: VI.3.4) További információk pont folytatása:
11. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehetelektronikus úton, az EKR-ben –. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti észszerű határidőben történő válaszadást az ajánlattételi határidő lejártától visszafelé számított 3. napban, míg a kérdések feltételére nyitva álló határidőt az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 6. napban határozza meg. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az észszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz. Az AK elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok AT általi felelős fordítását is.
12. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
13. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
17. Ajánlattevő ajánlatát az EKR-ben adhatja be. Az EKR-ben egyrészt a rendszer által automatikusan létrehozott elektronikus űrlapok, másrészt Ajánlatkérő által összeállított nyilatkozatok találhatók. Ez utóbbiak többfélék. Van olyan nyilatkozat, amely az EKR-ben megválaszolandó (igen/nem típusú) és olyan amelynek az iratmintáját az EKR-ből Ajánlattevőnek le kell töltenie, majd kitöltés és aláírást követően pdf. formátumban a rendszerbe vissza kell tölteni (letölthető iratminta). Ezek mellett van olyan dokumentum, amelyet Ajánlattevőnek kell elkészítenie és pdf. formátumban ajánlatához csatolnia az EKR-ben (új dokumentum).
18. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
19. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
20. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 21. Nyertes Ajánlattevőnek rendelkezni kell szakorvos képzésre irányuló akkreditációval, biztosítani kell a kórház radiológus rezidenseinek gyakorlati képzését a kórházban nem lévő modalitások tekintetében. (MR, mammográfia)
22. A nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatás során keletkező veszélyes hulladékok elszállítása.
23. Az altatásos MR vizsgálathoz nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell az ehhez szükséges MR kompatibilis berendezéseket, és megállapodással kell rendelkeznie az altatás biztosítására erre engedéllyel rendelkező nyertes ajánlattevővel.
24. Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő közötti elszámolás alapja a szakmai protokolloknak megfelelő és a vizsgálatkérő igényeit kielégítően elvégzett vizsgálatok mindenkori hivatalosan előre közzétett NEAK pontértéke (1,98Ft/Npont –fekvőbeteg ellátásra vonatkozóan).
25. Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő beteg adminisztrációs és PACS rendszerrel, melynek összeköttetésben kell állnia a PAMOK PACS rendszerével (AGFA). Biztosítani kell a képanyag átküldését a kórházi rendszerbe, ugyan innen a kórház biztosítja az előző vizsgálatok képanyagának elérhetőségét.
26. Nyertes Ajánlattevő információs rendszerének (RIS) biztosítania kell az EESZT-hez való csatlakozás előírt követelményeit.
27. Ajánlatkérő elvárja, hogy nyertes ajánlattevő RIS rendszere és a kórház információs rendszere (HIS) közötti funkcionális összeköttetéshez szükséges interface meglétét, melynek biztosítania kell az online vizsgálatkérési lehetőséget, a tervezett vizsgálatok előjegyzésének lehetőségét, valamint az elvégzett vizsgálatok szöveges leleteinek visszajuttatását a beteg kórházi dokumentációjába. Az interface RIS oldali kifejlesztésének költségei ajánlattevőt terhelik, a kórház biztosítja a HIS rendszer fejlesztőinek részvételét az interface kifejlesztésében és ennek költségeit a Kórház viseli. A teljeskörű informatikai együttműködés a szerződés hatályba lépésétől számítva legkésőbb 6 hónapon belül meg kell hogy valósuljon. Amennyiben a pályázó nem tesz meg minden tőle telhetőt a pályázat megvalósulása érdekében az ajánlatkérő jogosult a szerződés azonnali felmondására.
28. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időszaka alatt rendelkeznie kell minimum 10.000.000,-Ft/káresemény és 50.000.000,- Ft/kárév összegű felelősségbiztosítással a kezelt betegek vonatkozásában.
29. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát az üzleti titokról összhangban a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. 11. § (4) bekezdésében foglaltakkal.
30. Helyszínbejárás időpontja: 2019. január 22-én 10:00 órakor, helyszíne: 9024 Győr, Vas Vári Pál út 2-4. főbejárat. (Baba inkubátoros bejárat)
31. Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
32. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243.
33. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
34. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
35. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
36. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem alkalmazza, mivel a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások egy műszaki funkcionális egységet képeznek, így nem lehetséges a részekre bontása a folyamatoknak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket,akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az AT részéről,
— a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműenkiderül az előírt alk. feltételek teljesülése, az önéletrajz időrendi sorrendben, az időtartam év/hónaptól/nap-év/hónapig/nap formátumban történő megadásával mutassa be a releváns tapasztalatokat a projektek mellett amegvalósítási hónapok feltüntetésével,
— végzettséget igazoló dokumentum(ok),
— a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történőbevonásáról tudomással bír.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk. követelmények tekintetében azalkalmasságot igazoló AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-banfoglaltakra is – hogy a gazd. szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ATkelektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd. szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdésére.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az M.1. pontban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az M.1. pontokban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében előírt nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. M1. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M1.1/ legalább 3 fő radiológusszakorvossal akik külön-külön rendelkeznek 3 éves szakmai gyakorlattal (A leletező orvosoknak igazolt jártassággal kell rendelkezniük, ajánlatkérő részletezett speciális igényű vizsgálatainak, (neuroradiológia, funkcionális MR és spektroszkópia, koronária vizsgálatok, virtuális kolonoskopia, mammográfia) értékelésében.)
M1.2/ legalább 3 fő bővített sugárvédelmi tanfolyammal rendelkező, minimum egy éves gyakorlattal rendelkező CT/MR operátorral;
M1.3/ legalább 2 fő általános asszisztenssel, akik rendelkeznek külön-külön 3 éves szakmai gyakorlattal.
Ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést lehetővé tesz.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem ír elő.
Késedelmi kötbér: A Közreműködő köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén kötbért fizetni. Közreműködő által fizetendő késelemi kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a nettó vállalási ár 1%-a, legfeljebb az éves nettó szerződéses érték 30 %-a. Súlyos szerződés szegésnek minősül, ha a késedelmi kötbér eléri a maximumát, mely esetében a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megbízó a szolgáltatás díját a VI/3. pontban meghatározott NEAK visszaigazolást követően kiállított számla alapján fizeti meg – a Kbt. 135. (1)-(2) és (6) bekezdése valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerinti határidőben – az 1997. évi LXXXIII. évi törvény 9/A. § a./ pontja alapján 60napon belül – banki átutalással.Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A közös ajánlatot benyújtó nyertesek számára ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi kötelezővé, illetve nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési és engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/02/01 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.
2. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt . Második részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok következők a Kbt. 112. §. (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza, nem hív fel közvetlenül három gazdasági szereplőt ajánlattételre.
- Az Ajánlatkérő a megindító felhívást hirdetmény útján teszi közzé.
- A Kbt. 113. § (6) bekezdését az eljárást megindító hirdetmény visszavonására is alkalmazza.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő EKR rendszerben elérhetővé teszi.
- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
3. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt 73. § (2)bek szerinti eredménytelenségi okot.
4. Az ajánlat részeként felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek).és az ajánlattevő (továbbiakban: AT) eredeti nyilatkozatát a (2) bek.-re vonatkozóan.
5. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerintés az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
7. A felhívás III.1.3) pontjában az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbbak.
8. AK a nyertes AT-knek (sem a közös, sem a nem közös AT-knek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
9. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35-36. §-a az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.
10. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlat hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges