Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24618/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.);Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.);Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.);Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001156232018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001156232018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Akadálymentesítési megoldások felülvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR001156232018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megvalósult akadálymentesítési megoldások felülvizsgálata, az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének és a 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletnek megfelelő áttervezése a Kelenföld-Székesfehérvár, Szajol-Püspökladány, Lepsény-Szántód-Kőröshegy, Budapest-Esztergom I. ütem vasúti projektek esetében, 4 részben.
Karakterkorlát okán további információkat a Közbeszerzési Dokumentáció 23. pontja tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kelenföld – Székesfehérvár vasúti projekt esetében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak:71240000-2
71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
Megvalósult akadálymentesítési megoldások felülvizsgálata, az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének és a 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletnek megfelelő áttervezése a Kelenföld (kiz.) – Székesfehérvár (kiz.) vasúti projekt esetében
Ellátandó főbb feladatok:
PRM ÁME-nak és az OTÉK-nak megfelelő megoldások tervezése, az alábbi részletezés szerint:
a) A NIF Zrt. által az érintett projektek esetében elkészített EK-időközi ellenőrzési tanúsítványokban szereplő, kísérő műszaki dokumentációkban részletezett nem megfelelőségek vizsgálata, a megvalósulási tervek és helyszíni bejárások alapján.
b) Az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének (az uniós vasúti rendszereknek a fogyatékossággal élő és a csökkentett mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról – PRM ÁME), valamint a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendeletnek (az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK) megfelelő megoldások kiviteli terveinek elkészítése, az ehhez szükséges mindennemű munka és feladat elvégzése.
c) A Kivitelezés közbeszerzéséhez szükséges mennyiség-kimutatás és műszaki leírás elkészítése, a kivitelezéssel kapcsolatos költségbecslés készítése.
A feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M/2.1. pont szerinti szakember 24 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata egész hóban (max.36 hó) 30
2 2.2. M/2.2. pontban meghatározott személyi állomány többlet létszáma (max. 2 fő)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

II.2.1)
Elnevezés: Szajol-Püspökladány vasúti projekt esetében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71300000-1
71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész:
Megvalósult akadálymentesítési megoldások felülvizsgálata, az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének és a 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletnek megfelelő áttervezése a Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasúti projekt esetében
Ellátandó főbb feladatok:
PRM ÁME-nak és az OTÉK-nak megfelelő megoldások tervezése, az alábbi részletezés szerint:
a) A NIF Zrt. által az érintett projektek esetében elkészített EK-időközi ellenőrzési tanúsítványokban szereplő, kísérő műszaki dokumentációkban részletezett nem megfelelőségek vizsgálata, a megvalósulási tervek és helyszíni bejárások alapján.
b) Az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének (az uniós vasúti rendszereknek a fogyatékossággal élő és a csökkentett mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról – PRM ÁME), valamint a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendeletnek (az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK) megfelelő megoldások kiviteli terveinek elkészítése, az ehhez szükséges mindennemű munka és feladat elvégzése.
c) A Kivitelezés közbeszerzéséhez szükséges mennyiség-kimutatás és műszaki leírás elkészítése, a kivitelezéssel kapcsolatos költségbecslés készítése.
A feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M/2.1. pont szerinti szakember 24 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata egész hóban (max.36 hó) 30
2 1.2. M/2.2. pontban meghatározott személyi állomány többlet létszáma (max. 2 fő)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

II.2.1)
Elnevezés: Lepsény-Szántód-Kőröshegy vasúti projekt esetében
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71300000-1
71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész:
Megvalósult akadálymentesítési megoldások felülvizsgálata, az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének és a 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletnek megfelelő áttervezése a Lepsény (bez.) -Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti projekt esetében
Ellátandó főbb feladatok:
PRM ÁME-nak és az OTÉK-nak megfelelő megoldások tervezése, az alábbi részletezés szerint:
a) A NIF Zrt. által az érintett projektek esetében elkészített EK-időközi ellenőrzési tanúsítványokban szereplő, kísérő műszaki dokumentációkban részletezett nem megfelelőségek vizsgálata, a megvalósulási tervek és helyszíni bejárások alapján.
b) Az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének (az uniós vasúti rendszereknek a fogyatékossággal élő és a csökkentett mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról – PRM ÁME), valamint a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendeletnek (az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK) megfelelő megoldások kiviteli terveinek elkészítése, az ehhez szükséges mindennemű munka és feladat elvégzése.
c) A Kivitelezés közbeszerzéséhez szükséges mennyiség-kimutatás és műszaki leírás elkészítése, a kivitelezéssel kapcsolatos költségbecslés készítése.
A feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M/2.1. pont szerinti szakember 24 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata egész hóban (max.36 hó) 30
2 1.2. M/2.2. pontban meghatározott személyi állomány többlet létszáma (max. 2 fő)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest-Esztergom I. ütem vasúti projekt esetében
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71300000-1
71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész:
Megvalósult akadálymentesítési megoldások felülvizsgálata, az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének és a 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletnek megfelelő áttervezése a Budapest-Esztergom I. ütem (Északi Vasúti híd – Pilisvörösvár (bez.) vasúti projekt esetében
Ellátandó főbb feladatok:
PRM ÁME-nak és az OTÉK-nak megfelelő megoldások tervezése, az alábbi részletezés szerint:
a) A NIF Zrt. által az érintett projektek esetében elkészített EK-időközi ellenőrzési tanúsítványokban szereplő, kísérő műszaki dokumentációkban részletezett nem megfelelőségek vizsgálata, a megvalósulási tervek és helyszíni bejárások alapján.
b) Az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének (az uniós vasúti rendszereknek a fogyatékossággal élő és a csökkentett mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról – PRM ÁME), valamint a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendeletnek (az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK) megfelelő megoldások kiviteli terveinek elkészítése, az ehhez szükséges mindennemű munka és feladat elvégzése.
c) A Kivitelezés közbeszerzéséhez szükséges mennyiség-kimutatás és műszaki leírás elkészítése, a kivitelezéssel kapcsolatos költségbecslés készítése.
A feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M/2.1. pont szerinti szakember 24 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata egész hóban (max.36 hó) 30
2 1.2. M/2.2. pontban meghatározott személyi állomány többlet létszáma (max. 2 fő)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden részben:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalkozó(AV)és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában(AI)olyan GazdaságiSzereplő(GSZ),aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.A Kbt.74.§(1)bek.b) pont értelmében az Ajánlatkérőnek(AK)ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t,AV-t vagy AI-ban részt vevő szervezetet,aki vagy amely részéről a kizáró ok(kiz.ok)az eljárás során következett be.Előzetes ig.mód:AT-nek a Kbt.67.§ (1)-(2) bek.,vmint a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (Kr.)1.§(1)bek.szerint cégszerűen aláírt EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kiz.okok hatálya alá.AT vagy az AI-ban részt vevő GSZ a Kr.4.§(1) bek.szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ben említett kiz.okok hiányát(figyelemmel a Kr.4.§ (3)-(4),vmint a 6.§(1)-(2) bek.-re is).Közös ajánlattétel esetén a közösAT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.A Kr.15.§-a értelmében,az AT az AI-ban résztvevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kiz.okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon AV-k tekintetében,amelyek nem vesznek részt AI-ban a Kbt.67.§(4 bek. szerinti nyil-ot köteles benyújtani.A Kr.13. §-a alapján folyamatban lévő vált.bejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet(mellékletekkel együtt)és a kérelem beérkezéséről szóló elektr.cégbírósági igazolást.Amennyiben nincs foly.vált.bejegyzési eljárás,az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolandó.Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:AK által a Kbt.69.§(4)-(7) bek. alapján a kiz.okokra vonatkozó ig-ok benyújtására felhívott AT-nek a Kr.8.,10.,12-16.§-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kiz.okokhatálya alá.Ig-ok nem kérhetők,ha az AK a Kbt.69.§(11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett kiz.okok hiányát igazoló adatbázisokhoz,és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.AT élhet a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.12.§(2) bek-ben biztosított lehetőséggel:ebben az esetben nyilatkozik arról,hogy mely korábbi elj-ban benyújtott ig-t kéri figyelembe venni.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása[Kbt.65.§(1)bekezdésc)pont]-minden részben:Kbt.65.§(1)bek.c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg.tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.Igazolási mód.-minden részben:Előzetes ig. során AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyil-át.A Kbt.69.§(4)-(7)bek. szerinti felhívás alapján AT-nek a Kbt.65.§(1)bek.c) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.26.§(3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását,hogy szerepel a tervezési szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara(MMK)névjegyzékében.A 322/2015 (X. 30.)Korm.rend.8.§(2)bek.alapján AK előírja,hogy nem Magyarországon letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.AK felhívja a figyelmet a Kbt.64.§-ában,65.§(6)-(7)és(9)és(11)bek.,67.§(3)bek.,a Kr.24.§ (1)-(2) bek.előírása.Nem Magyarországon letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EUirányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt.65.§(1)bek.c) pont és a Kr.26.§ (2) bek. alapján.A kiz.okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közb.megkezdését megelőzően kiállított ig-ok is benyújthatók(felhasználhatók)mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény,ill. adat tartalma valós.Az AK-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1-4. részek tekintetében:
A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P/1.:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmények tervezése) szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Igazolási mód (minden rész tekintetében):
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy - a Kr. 2. § (5) bek. értelmében - ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők az adott részben, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmények tervezése) származó árbevétele összességében nem éri el az alábbi értéket:1.rész tekintetében: 11 millió HUF; 2. rész tekintetében: 7 millió HUF; 3. rész tekintetében: 7 millió HUF; 4.rész tekintetében: 4 millió HUF.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb összegű árbevételi követelménynek való megfelelést igazolni, valamint nyilatkozni, hogy mely részekre vonatkozóan került benyújtásra az igazolás.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek azzal, hogy egy gazdasági szereplőnek a minimumkövetelmény tekintetében önállóan meg kell felelnie.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
„Közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmény” alatt Ajánlatkérő a következőt érti: a közösségi közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a hálózatot használó utasok
gyalogos közlekedését biztosító, fedett építmény.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt.69.§(4) bek. alapján az ig-ok benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek(AT)az alábbiak szerint kell ig-ni az alk.köv-eknek való megfelelést:A III.1.3) pontban rögzített előírások valamennyi rész tekintetében irányadóak.M/1.:A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.(Kr.)21.§(3)bek.a)ill.(3a)bek.b)pontja alapján a felh. feladásának napjától visszafelé számított 6 évben(72 hónapban)befejezett(teljesített)de legfeljebb 9 éven(108 hónapon)belül megkezdett közb.tárgya szerinti (közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmények tervezése) szolgáltatásainak a Kr.22.§(1)bek. szerint igazolt ismertetését,az alábbi tartalommal:a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;elvégzett munka nevesítése és mennyisége(az alk.min.-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal);a szerz teljesítésének ideje(időtartama-teljesítés kezdő és befejező időpontja/év,hónap,nap részletességgel;a referencia ig. vagy nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Amennyiben AT a referenciát közös AT-ként/alvállalkozóként teljesítette,úgy a ref.ig-ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.A Kr.22.§(5)bek.,vmint a Kbt.140.§(9)bek. is irányadó.
M/2.:A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek(szervezeteknek) a megnevezése,végzettségük és/vagy képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése,a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat,vmint a saját kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolati példányának csatolásával (Kr. 21. § (3) bek. b) pontja).Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat,így különösen a szakember által a hivatkozott szolg.keretében ellátott feladat,munkakör,tevékenység ismertetését,a tevékenység kezdő és befejező idejét(év, hónap), az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését,akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.A rendelkezésre állási nyilat-nak tartalmaznia kell a szakember nyil-át arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.Ajánlatkérő(AK)a gyak.idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyak.idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége.
AT az M/2.1. pont szerinti szakemberek végzettségét igazolhatja a szerződéskötéshez előírt jogosultság meglétének igazolásával(a jogosultság megszerzési idejének és kamarai nyilvántartási számának ajánlatban történő megjelölésével).Ezen adatok alapján a jogosultság meglétét AK a kamarai nyilvántartásból ellenőrzi.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a Közbeszerzési Dokumentációban.
M/1-M/2.:Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67.§(1)bek-ben foglaltak alapján AT ajánlatában köteles cégszerűen aláírt,EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal,hogy Ajánlatkérő a Kr.2.§(5)bek. értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alk.köv-nek való megfelelés tekintetében,tehát AT-nek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban,hogy megfelel az alk.köv-nek,azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie,a további részeket nem.Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.A Kbt.65.§(7)bek. is megfelelően irányadó azzal,hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot,az ig-ok benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek-kizárólag az alk köv-ek tekintetében-az előírt ig.módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1-4. részek tekintetében:
Alkalmatlan az AT,közös AT-k, ha:
M/1.nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 éven(72 hónap)belül befejezett, de legfeljebb 9 éven(108 hónap)belül megkezdett és szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával: Legalább 1 db közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmény tervezésére vonatkozó referencia. A fenti referencia akkor tekinthetők a felhívás megküldését megelőző 6 évben(72 hónapban)teljesítettnek,ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik. Tervezés alatt AK az alábbi tervek elkészítését érti: tanulmányterv, és/vagy engedélyezési terv, és/vagy kiviteli terv.Több részre történő ajánlattétel esetén AT-nek elegendő az alkalmassági követelménynek való megfelelést egyszer igazolnia,vmint nyilatkoznia kell,hogy mely részekre vonatkozóan került benyújtásra az igazolás.
M/2.:nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő tervező, aki-a felhívás VI.3.10. pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkezik,-min. 24 hónap tervezői gyakorlattal bír közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmények tervezése területén és-részt vett legalább 1 darab vasútállomás vagy vasúti megállóhely utasforgalmi tereinek tervezése feladat elvégzésében,amely tartalmazta legalább a felvételi-vagy pénztárépület és egy peron megközelítésének a tervezését.„Vasútállomás vagy vasúti megállóhely utasforgalmi terei” alatt AK a következőt érti:vasútállomások vagy vasúti megállóhelyek utasok közlekedésére szolgáló összes nyilvános területei, amelyek a vasúttársaság, a pályahálózat-működtető vagy az állomásüzemeltető kezelésében vannak. Ebbe beletartoznak a tájékoztatás, a jegyvásárlás és szükség esetén e jegyek érvényesítésének területei, a vonatra való várakozás területei (a vonatkozó EU műszaki előírás alapján).M/1 és M/2. pontok tekintetében „Közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmény” alatt AK a következőt érti: a közösségi közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a hálózatot használó utasok gyalogos közlekedését biztosító, fedett építmény.
M/2.2.legalább 1 fő rehabilitációs környezettervező szakmérnök, aki -rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és -min. 36 hónap rehabilitációs környezettervező szakmérnöki gyakorlattal bír közhasználatú építmény tervezése területen.
„Közhasználatú építmény” alatt Ajánlatkérő a 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § szerinti fogalmat érti.
Egy szakember csak egy pozícióra és legfeljebb kettő ajánlati részben jelölhető.Ugyanazon szakember több pozícióra, vagy ugyanazon pozícióra kettőnél több ajánlati részben történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után valamennyi érintett ajánlati részben.A Kbt.65.§(6) bek-nek megfelelően az előírt műszaki,ill. szakmai alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A végzettségek egyenértékűségét AT-nek kell igazolnia.
AK az előírt végzettségek egyenértékűségét a felhívás VI.3.10. pontjában előírt jogosultságok megszerzéséhez előírt végzettségekhez képest vizsgálja.
AK az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Felsőfokú végzettség alatt AK a vonatkozó jogszabályok értelmében legalább a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a korábban hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felsőfokú végzettségi szintet, vagy a korábban hatályos felsőoktatási tárgyú jogszabályok szerinti egyetemi vagy főiskolai végzettséget érti.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban AT kötelezettsége és felelősége.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Közb.Dokumentáció 23. pontjában foglaltak szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész tekintetében:
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint;
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett teljesítés nettó tervezői díj alapján számított napi 1 %.
Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a teljesítés nettó tervezői díja
Jótállási idő: 36 hónap
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap)+45 nap.
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Jótállási idő: 36 hónap
Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai finanszírozás (utófinanszírozás)
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: magyar forint (HUF)
A feltételek részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő (AK) jelen eljárást a Kbt.41.§(3)bek.,ill. a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend(EKRr.)szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektr.úton lehetséges.EKR elérése:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap.Az ajánlatot az EKRr.5.§(2)bek.alapján elektr-an kell benyújtani.2.AK nem írja elő a Kbt.66.§(6)bek.szerinti inf-ók megadását.3.Ajánlattevőnek (AT) a felolvasólap„A”mellékletében a nettó ajánlati árat oly módon kell megadnia, hogy a tervezői díjon belül feltünteti a munkadíj összegét,vmint a szerz.terv.SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.4.AK a hiánypótlás(hp.),vmint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.A Kbt.71.§(6)bek.alapján AK nem rendel el újabb hp-t,ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hp.5.Vmennyi alk.feltétel és igazolás a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb.6.Az ajánlat részeként benyújtandó:felolvasólap,melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektr.űrlap formájában kötelező az ajánlat részeként kitölteni;felolvasólap„A”és„B”mellékletei;Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyil.;Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyil. az ott jelölt tartalommal,adott esetben nemleges nyilatkozat;adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt.35.§ és a közbesz.dok-ok, vmint az EKRr.13.§ előírásai szerint;-Kbt 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten,és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKRr.11.§(4)bek. szerint;aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill.ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája,figyelemmel az EKRr.13.§ előírásaira.7.A nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbizt-át kiterjeszteni a szerz.szerinti szolg-okra.Mértéke:1.rész:5 mFt/káresemény és 15mFt/év;2.rész:3 mFt káresemény és 9mFt/év;3.rész:3 mFt/káresemény és 9mFt/év;4.rész:1,5 mFt/káresemény és 5mFt/év.8.AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.9.Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont.Értékelés módszere (A Közbeszerzési Hatóság, KÉ2016.évi147.szám,2016.december21. útmutatója szerint):„Ár” - fordított arányosítás;2.1.és2.2.„A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány felkészültsége”-egyenes arányosítás.10.Szerz.köt feltétele,hogy az M/2.1.pont szerinti szakember a MagyarMérnökiKamara névjegyzékében szerepeljen a következő(az adott pozícióhoz elvárt)266/2013.(VII. 11.)Korm.rendelet szerinti érvényes,aktív jogosultsággal:„É”.11.AK részenként külön-külön alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.12.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill.http://nekszt.hu/tamogatas/.13.Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu.A rendszer működése,használata vonatkozásában AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.14.Irányadó jog:Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen:321/2015.(X.30.) Korm.rendelet,424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet).A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.15.A közbesz.dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak,tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira(karakterszám korlátozás).16.Abban az esetben, amennyiben a közb.eljárás valamely rész tekintetében eredménytelenül zárul, AK az eredményes rész tekintetében a nyertes ajánlattevővel a szerződést megköti.17.AK kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.18.Az eljárás az 1-4. részek tekintetében a Kbt.53.§(6)bek.alapján kerül megindításra.19.AjánlatiBiztosíték egy részben sem kerül előírásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák