Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24619/2018
CPV Kód:34947100-8
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E-LANDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 99577523
E-mail: skorenyi@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Talpfa beszerzése a GYSEV Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000275552018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34947100-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés vasúti talpfa beszerzésére:
Talpfa (Klf. váltótalpfa, normál talpfa, facsap) 382.258,-EURÓ keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a teljes keretösszegből nettó 267.580,6,-EURÓ alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget
A beszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 382258 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Talpfa beszerzése a GYSEV Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34947000-7
További tárgyak:34947100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletág Infrastruktúra Pályafenntartás
- 9400 Sopron, Kőszegi út 20.
- 9300 Csorna, Újmalom u. 2.
- 9700 Szombathely, Puskás Tivadar út vége
- 9900 Körmend, Vasútmellék u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés talpfa beszerzésére (név, mérte, - teljes szerződéses időszakra vonatkozó, várható szállítási mennyiség):
1. Facsap 19 mm (tölgy) - 11990db
2. Facsap 26 mm (tölgy) - 6400db
3. Telitett normál talpfa 2,60 m - 1262db
4. Váltótalpfa 2,80 m -237db
5. Váltótalpfa 3,00 m- 207db
6. Váltótalpfa 3,20 m -258db
7. Váltótalpfa 3,40 m -230db
8. Váltótalpfa 3,60 m -133db
9. Váltótalpfa 3,80 m - 196db
10. Váltótalpfa 4,00 m -177db
11. Váltótalpfa 4,20 m - 168db
12. Váltótalpfa 4,40 m - 224db
13. Váltótalpfa 4,80 m - 19db
14. Váltótalpfa 5,20 m - 2db
nettó 382.258,-EURÓ keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 267.580,6-EURÓ értékre vállal lehívási kötelezettséget.
A talpfa termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó: 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletének, az MSZ EN-13145-2001+A1:2012 számú szabványnak, a MÁV Zrt. 22408/2015/MÁV utasításnak. Az alkalmazott telítőszer (WEI-C GX-Plus) vonatkozásában mindezek mellett a 41/2000 (XII.20) EüM – KöM együttes rendeletnek, a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló EU 2008/57/EK Irányelvének (17.6.2008.), a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII.23.) NFM rendeletének, MSZ EN 13991-2004, DIN 68811:2007, MSZ EN 351-1:2008, MSZ EN 351-2:2008 számú vagy azzal egyenértékű szabványoknak, a 2011/71/EU (26.7.2011.) irányelvnek, a 2000 évi XXV. törvénynek a kémiai biztonságról, a hatályos 552/2009/EK rendeletnek. Ezekről a megfelelőségekről az ajánlatában nyilatkozatot kell tenni.
Csertölgy alapanyag egyik terméknél sem megengedett.
A különféle telített tölgy vagy bükk normál talpfa rendszerelem, ezért a 30/2010.(XII.23) NFM rendeletnek
megfelelően az Európai Bizottság 1299/2014/EU, az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra
alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló rendeletnek meg kell felelnie.Ezen igazolások nyertes általi benyújtása a szerződéskötés feltétele.
A műszaki paramétereket a Közbeszerzési Dokumentumok(KD) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A Keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a KD-ban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70%-os mértékéig lehívási kötelezettséget vállal a 24 hónapos időtartam alatt.
II.2.5) ponthoz: Az ár értékelésénél ajánlatkérő a valamennyi termékre EURÓban megajánlott, szerződés teljes időszaka alatt várható mennyiségre vonatkozó mindösszesen árat értékeli. Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázatban szereplő tételeket beárazni úgy, hogy a megadott termékekre vonatkozó egységár mellett, az ajánlatkérő által feltüntetett, szerződéses teljes időszakban várható mindösszesen mennyiséggel szorozza be a termékek egységárát.
Ajánlatkérő a szerződéses teljes időszakban várható mennyiségek és egységárak szorzata alapján kiszámolt mindösszesen árat értékeli. (A táblázatban szereplő várható mennyiségek nem keletkeztetnek ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget.) Erre figyelemmel ajánlattevőknek kötelező kitölteni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Excel táblázatot, és azt az ajánlathoz csatolnia Excel, valamint cégszerűen aláírt pdf. formátumban.Eltérés esetén ajánlatkérő a pdf. formátumot tekinti irányadónak. A táblázat valamely sorának üresen hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A Felolvasólapon szereplő összegnek meg kell egyeznie a táblázatban szereplő mindösszesen értékkel.
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 267.580,6-EURÓ értékre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó összegnek (keretösszeg 30%-ának) megfelelő mennyiség terhére Vevő jogosult bármilyen mennyiségben és összetételben megrendelést lehívni a szerződés hatálya alatt (opció). Az opciós mennyiség lehívása nem jár a szerződés módosításával. Az opciós mennyiség tekintetében is irányadóak ajánlattevő ajánlatában meghatározott egységárak. A lehívások részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50%-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 144 - 330417
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Talpfa beszerzése a GYSEV Zrt. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: E-LANDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46200321
Postai cím: Katona József Utca 23/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: elandia.vl@gmail.com
Telefon: +36 202320016
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 382258
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 382258
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A felhívás V.2.4. pontjában a szerződés keretösszege került feltüntetésre. Nyertes ajánlattevő által az értékelési szempont szerint
megajánlott mindösszesen ajánlati ár:409.699,24 EURO.
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pont szerinti információk:
E-LANDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1137 Budapest, Katona József Utca 23/a, Adószám: 14172816241
GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2300 Ráckeve, Szent János Tér 3., Adószám: 10433418213
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)