Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:24661/2018
CPV Kód:79993000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.;A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.;A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák;A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák;A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák;A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.;A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balogh Tamás
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001053562018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001053562018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAV objektumok műszaki üzemeltetése hét részben
Hivatkozási szám: EKR001053562018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbeszerzés tárgya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága kezelésében lévő objektumok műszaki üzemeltetése. Az üzemeltetési feladat célja az objektumokban felmerülő hibák megelőzése, a felmerült hibák, hiányosságok folyamatos feltárása, haladéktalan elhárítása az üzemeltetett objektumok műszaki állapotának műszakilag, és egyes vonatkozó szabványokban (MSZ EN 15221; OTSZ 54/2014 (XII.5.) BM rendelet; MSZ 15233/2015; MSZ 15234:2012; MSZ 15235:2011; MSZ EN 15288-1:2008+A1:2011) rögzítettek szerinti megfelelő szinten tartása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Budapest és Pest megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
További tárgyak:50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 1. számú mellékletben megjelölt 86 darab ingatlanban (melyből 2 ingatlan opciónak minősül) az üzemeltetési feladatok biztosítását mely magába foglalja a hibaelhárítási, gyorsszolgálati és eseti feladatok végrehajtását.
Üzemeltetési feladatok:
Üzemeltetési feladat minden olyan karbantartás, amely az Ajánlatkérő által megjelölt - saját, vagy bérelt – ingatlanjain végzett minden olyan tervezett intézkedések összessége, amelyek szükségesek, és célszerűek annak biztosítására, hogy az épület, a hozzá tartozó telek, és annak minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan üzemkészültségét szolgálják.
Nem az üzemeltetési feladat része a gépészeti berendezések (felvonók, légtechnika, kazánok és melegvíz termelő berendezések) karbantartása, eseti javítása.
Vállalkozó az üzemeltetési feladatokat hivatali időben és esetenként szükség szerint hivatali időn túl és munkaszüneti napokon is köteles ellátni.
Gyorsszolgálati hibaelhárítás:
Gyorsszolgálati hibaelhárítás a baleset- vagy életveszélyt okozó, egészséget vagy az ingatlan állapotát veszélyeztető, az épület részének vagy egészének rendeltetésszerű használatát, működését akadályozó, váratlan, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok eseti kezelése, megszüntetése.
Eseti feladatok:
Az eseti megbízások magukban foglalnak minden olyan üzemeltetési szolgáltatás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák összességét, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működése biztosított legyen.
Ajánlatkérő az üzemeltetési feladatok tekintetében havi anyagköltségkeretet határoz meg melynek mértékét objektumonként a KD 1. sz. melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő az eseti feladatok ellátásához kapcsolódóan mind a rezsióradíj mind az anyagköltség tekintetében költségkeretet határoz meg, melynek mértéke nettó 435.071.520.- millió Ft.
Szerződés ideje alatt az eseti feladatok ellátása során a várható munkaóra szám 60.840 óra, mely óraszám munkanemenkénti felosztását a KD 2. sz. melléklete tartalmazza.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az alábbi kettő darab épületre vonatkozóan elvégzendő szolgáltatásokat opcióként írja elő, vagyis fenntartja a jogot, hogy ezen épületre vonatkozóan is igénybe veszi nyertes Ajánlattevő jelen eljárásban foglaltak szerinti szolgáltatását:
1122 Budapest, Hajnóczy J. u 7-9.
1211 Budapest, Petróleum u. 4.
Az opció lehívásának részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben felsorolt épületekre vonatkozó szolgáltatást is be kell árazni, ellenkező esetben a benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Észak-Magyarország
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 1. számú mellékletben megjelölt 40 darab ingatlanban az üzemeltetési feladatok biztosítását mely magába foglalja a hibaelhárítási, gyorsszolgálati és eseti feladatok végrehajtását.
Üzemeltetési feladatok:
Üzemeltetési feladat minden olyan karbantartás, amely az Ajánlatkérő által megjelölt - saját, vagy bérelt – ingatlanjain végzett minden olyan tervezett intézkedések összessége, amelyek szükségesek, és célszerűek annak biztosítására, hogy az épület, a hozzá tartozó telek, és annak minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan üzemkészültségét szolgálják.
Nem az üzemeltetési feladat része a gépészeti berendezések (felvonók, légtechnika, kazánok és melegvíz termelő berendezések) karbantartása, eseti javítása.
Vállalkozó az üzemeltetési feladatokat hivatali időben és esetenként szükség szerint hivatali időn túl és munkaszüneti napokon is köteles ellátni.
Gyorsszolgálati hibaelhárítás:
Gyorsszolgálati hibaelhárítás a baleset- vagy életveszélyt okozó, egészséget vagy az ingatlan állapotát veszélyeztető, az épület részének vagy egészének rendeltetésszerű használatát, működését akadályozó, váratlan, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok eseti kezelése, megszüntetése.
Eseti feladatok:
Az eseti megbízások magukban foglalnak minden olyan üzemeltetési szolgáltatás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák összességét, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működése biztosított legyen.
Ajánlatkérő az üzemeltetési feladatok tekintetében havi anyagköltségkeretet határoz meg melynek mértékét objektumonként a KD 1. sz. melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő az eseti feladatok ellátásához kapcsolódóan mind a rezsióradíj mind az anyagköltség tekintetében költségkeretet határoz meg, melynek mértéke nettó 81.181.440.- millió Ft.
Szerződés ideje alatt az eseti feladatok ellátása során a várható munkaóra szám 11.700 óra, mely óraszám munkanemenkénti felosztását a KD 2. sz. melléklete tartalmazza.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Észak-Alföld
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 1. számú mellékletben megjelölt 44 darab ingatlanban az üzemeltetési feladatok biztosítását mely magába foglalja a hibaelhárítási, gyorsszolgálati és eseti feladatok végrehajtását.
Üzemeltetési feladatok:
Üzemeltetési feladat minden olyan karbantartás, amely az Ajánlatkérő által megjelölt - saját, vagy bérelt – ingatlanjain végzett minden olyan tervezett intézkedések összessége, amelyek szükségesek, és célszerűek annak biztosítására, hogy az épület, a hozzá tartozó telek, és annak minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan üzemkészültségét szolgálják.
Nem az üzemeltetési feladat része a gépészeti berendezések (felvonók, légtechnika, kazánok és melegvíz termelő berendezések) karbantartása, eseti javítása.
Vállalkozó az üzemeltetési feladatokat hivatali időben és esetenként szükség szerint hivatali időn túl és munkaszüneti napokon is köteles ellátni.
Gyorsszolgálati hibaelhárítás:
Gyorsszolgálati hibaelhárítás a baleset- vagy életveszélyt okozó, egészséget vagy az ingatlan állapotát veszélyeztető, az épület részének vagy egészének rendeltetésszerű használatát, működését akadályozó, váratlan, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok eseti kezelése, megszüntetése.
Eseti feladatok:
Az eseti megbízások magukban foglalnak minden olyan üzemeltetési szolgáltatás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák összességét, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működése biztosított legyen.
Ajánlatkérő az üzemeltetési feladatok tekintetében havi anyagköltségkeretet határoz meg melynek mértékét objektumonként a KD 1. sz. melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő az eseti feladatok ellátásához kapcsolódóan mind a rezsióradíj mind az anyagköltség tekintetében költségkeretet határoz meg, melynek mértéke nettó 38.737.440.- millió Ft.
Szerződés ideje alatt az eseti feladatok ellátása során a várható munkaóra szám 5.850 óra, mely óraszám munkanemenkénti felosztását a KD 2. sz. melléklete tartalmazza.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: Dél-Alföld
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 1. számú mellékletben megjelölt 74 darab ingatlanban (melyből 1 ingatlan opciónak minősül) az üzemeltetési feladatok biztosítását mely magába foglalja a hibaelhárítási, gyorsszolgálati és eseti feladatok végrehajtását.
Üzemeltetési feladatok:
Üzemeltetési feladat minden olyan karbantartás, amely az Ajánlatkérő által megjelölt - saját, vagy bérelt – ingatlanjain végzett minden olyan tervezett intézkedések összessége, amelyek szükségesek, és célszerűek annak biztosítására, hogy az épület, a hozzá tartozó telek, és annak minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan üzemkészültségét szolgálják.
Nem az üzemeltetési feladat része a gépészeti berendezések (felvonók, légtechnika, kazánok és melegvíz termelő berendezések) karbantartása, eseti javítása.
Vállalkozó az üzemeltetési feladatokat hivatali időben és esetenként szükség szerint hivatali időn túl és munkaszüneti napokon is köteles ellátni.
Gyorsszolgálati hibaelhárítás:
Gyorsszolgálati hibaelhárítás a baleset- vagy életveszélyt okozó, egészséget vagy az ingatlan állapotát veszélyeztető, az épület részének vagy egészének rendeltetésszerű használatát, működését akadályozó, váratlan, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok eseti kezelése, megszüntetése.
Eseti feladatok:
Az eseti megbízások magukban foglalnak minden olyan üzemeltetési szolgáltatás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák összességét, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működése biztosított legyen.
Ajánlatkérő az üzemeltetési feladatok tekintetében havi anyagköltségkeretet határoz meg melynek mértékét objektumonként az 1. sz. melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő az eseti feladatok ellátásához kapcsolódóan mind a rezsióradíj mind az anyagköltség tekintetében költségkeretet határoz meg, melynek mértéke nettó 100.938.363.- millió Ft.
Szerződés ideje alatt az eseti feladatok ellátása során a várható munkaóra szám 14.040 óra, mely óraszám munkanemenkénti felosztását a 2. melléklete tartalmazza.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az alábbi egy darab épületre vonatkozóan elvégzendő szolgáltatásokat opcióként írja elő, vagyis fenntartja a jogot, hogy ezen épületre vonatkozóan is igénybe veszi nyertes Ajánlattevő jelen eljárásban foglaltak szerinti szolgáltatását:
6721 Szeged, Felső Tisza-part 17.
Az opció lehívásának részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben felsorolt épületre vonatkozó szolgáltatást is be kell árazni, ellenkező esetben a benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 5. rész: Nyugat-Dunántúl
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU222,HU223 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban KD.) 1. számú mellékletben megjelölt 60 darab ingatlanban az üzemeltetési feladatok biztosítását mely magába foglalja a hibaelhárítási, gyorsszolgálati és eseti feladatok végrehajtását.
Üzemeltetési feladatok:
Üzemeltetési feladat minden olyan karbantartás, amely az Ajánlatkérő által megjelölt - saját, vagy bérelt – ingatlanjain végzett minden olyan tervezett intézkedések összessége, amelyek szükségesek, és célszerűek annak biztosítására, hogy az épület, a hozzá tartozó telek, és annak minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan üzemkészültségét szolgálják.
Nem az üzemeltetési feladat része a gépészeti berendezések (felvonók, légtechnika, kazánok és melegvíz termelő berendezések) karbantartása, eseti javítása.
Vállalkozó az üzemeltetési feladatokat hivatali időben és esetenként szükség szerint hivatali időn túl és munkaszüneti napokon is köteles ellátni.
Gyorsszolgálati hibaelhárítás:
Gyorsszolgálati hibaelhárítás a baleset- vagy életveszélyt okozó, egészséget vagy az ingatlan állapotát veszélyeztető, az épület részének vagy egészének rendeltetésszerű használatát, működését akadályozó, váratlan, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok eseti kezelése, megszüntetése.
Eseti feladatok:
Az eseti megbízások magukban foglalnak minden olyan üzemeltetési szolgáltatás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák összességét, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működése biztosított legyen.
Ajánlatkérő az üzemeltetési feladatok tekintetében havi anyagköltségkeretet határoz meg melynek mértékét objektumonként a KD. 1. sz. melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő az eseti feladatok ellátásához kapcsolódóan mind a rezsióradíj mind az anyagköltség tekintetében költségkeretet határoz meg, melynek mértéke nettó 88.214.400.- millió Ft.
Szerződés ideje alatt az eseti feladatok ellátása során a várható munkaóra szám 11.700 óra, mely óraszám munkanemenkénti felosztását a KD. 2. sz. melléklete tartalmazza.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 6. rész: Közép-Dunántúl
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU222,HU223 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 1. számú mellékletben megjelölt 31 darab ingatlanban az üzemeltetési feladatok biztosítását mely magába foglalja a hibaelhárítási, gyorsszolgálati és eseti feladatok végrehajtását.
Üzemeltetési feladatok:
Üzemeltetési feladat minden olyan karbantartás, amely az Ajánlatkérő által megjelölt - saját, vagy bérelt – ingatlanjain végzett minden olyan tervezett intézkedések összessége, amelyek szükségesek, és célszerűek annak biztosítására, hogy az épület, a hozzá tartozó telek, és annak minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan üzemkészültségét szolgálják.
Nem az üzemeltetési feladat része a gépészeti berendezések (felvonók, légtechnika, kazánok és melegvíz termelő berendezések) karbantartása, eseti javítása.
Vállalkozó az üzemeltetési feladatokat hivatali időben és esetenként szükség szerint hivatali időn túl és munkaszüneti napokon is köteles ellátni.
Gyorsszolgálati hibaelhárítás:
Gyorsszolgálati hibaelhárítás a baleset- vagy életveszélyt okozó, egészséget vagy az ingatlan állapotát veszélyeztető, az épület részének vagy egészének rendeltetésszerű használatát, működését akadályozó, váratlan, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok eseti kezelése, megszüntetése.
Eseti feladatok:
Az eseti megbízások magukban foglalnak minden olyan üzemeltetési szolgáltatás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák összességét, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működése biztosított legyen.
Ajánlatkérő az üzemeltetési feladatok tekintetében havi anyagköltségkeretet határoz meg melynek mértékét objektumonként a KD. 1. sz. melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő az eseti feladatok ellátásához kapcsolódóan mind a rezsióradíj mind az anyagköltség tekintetében költségkeretet határoz meg, melynek mértéke nettó 57.093.120.- millió Ft.
Szerződés ideje alatt az eseti feladatok ellátása során a várható munkaóra szám 8.190 óra, mely óraszám munkanemenkénti felosztását a KD. 2. sz. melléklete tartalmazza.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 7. rész: Dél-Dunántúl
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a közbeszerzési dokumentumok 1. számú mellékletében megjelölt 31 darab ingatlanban (melyből 1 ingatlan opciónak minősül) az üzemeltetési feladatok biztosítását mely magába foglalja a hibaelhárítási, gyorsszolgálati és eseti feladatok végrehajtását.
Üzemeltetési feladatok:
Üzemeltetési feladat minden olyan karbantartás, amely az Ajánlatkérő által megjelölt - saját, vagy bérelt – ingatlanjain végzett minden olyan tervezett intézkedések összessége, amelyek szükségesek, és célszerűek annak biztosítására, hogy az épület, a hozzá tartozó telek, és annak minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan üzemkészültségét szolgálják.
Nem az üzemeltetési feladat része a gépészeti berendezések (felvonók, légtechnika, kazánok és melegvíz termelő berendezések) karbantartása, eseti javítása.
Vállalkozó az üzemeltetési feladatokat hivatali időben és esetenként szükség szerint hivatali időn túl és munkaszüneti napokon is köteles ellátni.
Gyorsszolgálati hibaelhárítás:
Gyorsszolgálati hibaelhárítás a baleset- vagy életveszélyt okozó, egészséget vagy az ingatlan állapotát veszélyeztető, az épület részének vagy egészének rendeltetésszerű használatát, működését akadályozó, váratlan, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok eseti kezelése, megszüntetése.
Eseti feladatok:
Az eseti megbízások magukban foglalnak minden olyan üzemeltetési szolgáltatás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott – szükség szerinti - munkák összességét, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működése biztosított legyen.
Ajánlatkérő az üzemeltetési feladatok tekintetében havi anyagköltségkeretet határoz meg melynek mértékét objektumonként a KD. 1. sz. melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő az eseti feladatok ellátásához kapcsolódóan mind a rezsióradíj mind az anyagköltség tekintetében költségkeretet határoz meg, melynek mértéke nettó 32.937.840.- millió Ft.
Szerződés ideje alatt az eseti feladatok ellátása során a várható munkaóra szám 4.680 óra, mely óraszám munkanemenkénti felosztását a KD. 2. sz. melléklete tartalmazza.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M1. a) pont kapcsán bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az alábbi egy darab épületre vonatkozóan elvégzendő szolgáltatásokat opcióként írja elő, vagyis fenntartja a jogot, hogy ezen épületre vonatkozóan is igénybe veszi nyertes Ajánlattevő jelen eljárásban foglaltak szerinti szolgáltatását:
8654 Ságvár, Fő u. 2.
Az opció lehívásának részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben felsorolt épületre vonatkozó szolgáltatást is be kell árazni, ellenkező esetben a benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében és a 424/2017 Kormányrendelet 13.§ figyelembevételével, Ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozóan is be kell nyújtania a külön EEKD-t az ajánlatban.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a 424/2017 Kormányrendelet 13.§ (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös Ajánlattevői tag képviseletében külön-külön kell benyújtania.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb) pont, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlapon.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (Kr. 1. § (7))
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni (Kr. 13.), EKR-ben létrehozott űrlap alkalmazásával.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész vonatkozásában:
Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a 424/2017 Kormányrendelet 13.§ (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös Ajánlattevő képviseletében külön-külön formanyomtatványt kell benyújtania.
A Kr. 3. § (2) és az EKR rendelet 13. § (2) értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
M1. A Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az M1 alkalmassági követelménynek való megfelelés azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya;
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M2. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a Kr. 22. § szerint meghatározott formában igazolva, azaz az ajánlattevő (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
a)a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
b)a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
c)a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
d)nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
e)a saját teljesítés arányát.
A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kbt. 65.§ (7) és 65. § (9) is irányadó.
A Kbt. 67. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Minden rész vonatkozásában:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik részenként külön-külön az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő gépészmérnök vagy épületgépész mérnök végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b) 1 fő víz-, gáz- és fűtésszerelő és/vagy vezeték- és csőhálózatszerelő végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
c) 1 fő épületvillamossági szerelő vagy villanyszerelő végzettségű szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
d) 1 fő legalább középfokú végzettségű, munkavédelmi és üzembiztonsági képzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap, a közbeszerzés tárgyához (épületüzemeltetés) és/vagy a végzettségéhez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékűt is elfogad. Ajánlattevőnek az egyenértékűséget igazolni szükséges.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek több rész vonatkozásában is igazolhatnak alkalmasságot.
Az egy részen belül a szakemberek átfedésére vonatkozóan Ajánlatkérő a következőket írja elő:
Az a), b) és c) pontra bemutatásra kerülő szakemberek között az átfedés nem megengedett, az a) és d) pontra, a b) és d) pontra, illetőleg a c) és d) pontban meghatározottaknak való megfelelőséghez bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított három évben, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
1-5. rész: 20 db épület műszaki üzemeltetésére kötött és szerződésszerűen teljesített referenciával.
6-7. rész: 10 db épület műszaki üzemeltetésére kötött és szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M2. pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek ajánlattevő minden rész esetében több referenciaigazolással is megfelelhet. Abban az esetben, ha Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, elegendő a magasabb mennyiségű előírásnak megfelelni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén: A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók.
Előleg: nincs
Részszámlázás biztosított.
Az alkalmazott kötbér típusok: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Jótállás: 12 hónap, a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban meghatározottak szerint
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. – 17. §- nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. FAKSZ: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.
2. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
3. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt.66.§.(2) szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt.66.§(5)szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt.68.§(4) bekezdésben meghatározott információkat.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 10-13.§-a az irányadó.
8. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt.66.§(6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).
9. AK a Kbt.71.§-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
10. AK a Kbt.56.§ szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
11. Ajánlattevőnek érvényes, a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó az 1.rész esetében 40.000.000.-ft/káresemény és 200.000.000.-Ft/év, 2. rész esetében 16.000.000.-ft/káresemény és 80.000.000.-Ft/év, 3.rész esetében 7.600.000.-ft/káresemény és 38.000.000.-Ft/év, 4.rész esetében 20.000.000.-ft/káresemény és 100.000.000.-Ft/év, 5.rész esetében 17.000.000.-ft/káresemény és 85.000.000.-Ft/év, 6.rész esetében 11.000.000.-ft/káresemény és 55.000.000.-Ft/év, 7.rész esetében 6.400.000.-ft/káresemény és 32.000.000.-Ft/év biztosítási összegig terjedő felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia. Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges.
12. Ajánlattevőnek az 1. rész esetében a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie szükséges egy fő Uszodamesteri képzettséggel rendelkező szakemberrel, melyről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
13. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
14. Gazdasági társaság létrehozását AK nem teszi lehetővé.
15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. Részletek a KD-ban.
16. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
17. Értékelés: pontskála valamennyi rész és alszempont esetén: 0-100. Az 1.1 és 1.2. alszempontok értékelésének módszere minden rész esetén: fordított arányosítás. Az 1.3. alszempont értékelésének módszere minden rész esetén: egyenes arányosítás. 2. értékelési alszempont értékelési módszere minden rész esetén: egyenes arányosítás. AK az 1.3. alszempont esetében 50,00%-nál magasabb megajánlás esetén többletpontot nem ad, ezen megajánlásokat is 100 ponttal értékeli.
18. Ha több ajánlatnak azonos az értékelés során kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely az 1.1. értékelési alszempont tekintetében alacsonyabb összegű megajánlást tartalmaz. AK jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
19. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
20. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Kiegészítés az ajánlati felhívás VI.3. További információk ponthoz:
21.A felhívás II.2.5 pontjában szereplő ár értékelési részszempont minden rész tekintetében az alábbiak szerint kerül felosztásra:
1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja 36 hónap vonatkozásában Súlyszám: 45
1.2. Eseti munkavégzés rezsióradíjának kalkulált díja 36 hónap vonatkozásában (nettó HUF) Súlyszám: 29
1.3. A TERC V.I.P. GOLD program tételeihez rendelt anyagárakra adott kedvezmény mértéke (%-ban és két tizedesjegy pontossággal) Súlyszám: 16
22. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák