Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:24669/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon, 4060 Balmazújváros, Nagyhát tanya 28. (0260/43. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fagyas Zoltán
Telefon: +36 203421295
E-mail: fagyas.zoltan@szgyf.gov.hu
Fax: +36 52507563
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001157572018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001157572018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rehab. int. korsz. EFOP 2.2.3 Hajdú (SZGYF 1005)
Hivatkozási szám: EKR001157572018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében rehabilitációs intézmény korszerűsítése Balmazújváros, Nagyhát tanya 28. szám alatt az EFOP-2.2.3-17-2017-00019 jelű pályázat keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az elvégzendő feladatok, az építési beruházás jellege, a műszaki egység, valamint a gazdasági ésszerűség a kivitelezés során nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Rehab. int. korsz. EFOP 2.2.3 Hajdú (SZGYF 1005)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45231300-8
45261310-0
45261400-8
45262300-4
45262500-6
45262650-2
45331000-6
45410000-4
45421160-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon, 4060 Balmazújváros, Nagyhát tanya 28. (0260/43. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya 4060 Balmazújváros, Nagyhát tanya 28. szám alatti, 0260/43. helyrajzi számú ingatlanon a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon korszerűsítésének kivitelezése az EFOP-2.2.3-17-2017-00019 azonosítószámú projekt keretében, a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Földszintes, hagyományos szerkezetű, meglévő épület korszerűsítése (összes hasznos alapterület 655,55 m2), amelynek főbb munkanemei a következők:
- válaszfalak bontása, újak építése;
- külső nyílászárók cseréje;
- padlóburkolat készítése;
- villamos hálózat felújítása;
- hideg és meleg burkolat elhelyezése;
- festés, mázolás;
- fűtéskorszerűsítés;
- víz- és szennyvízvezeték cseréje;
- teljes körű, komplex akadálymentesítés (beleértve az infó-kommunikációt is).
(A gépészeti és az elektromos hálózati munkák az átalakítással érintett helyiségekben történnek.)
A kivitelezési munkálatok megvalósítása során elvárt műszaki tartalom teljes körűen a kiviteli tervekben áll rendelkezésre. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban és mellékleteiben, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
További infó folyt:
21. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Azonban az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
22. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni!
Tov. infó 12. pont folyt
amennyiben Ajánlattevő az ajánlata részeként elektronikus aláírással ellátott dokumentumot nyújt be, és ajánlattevő nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett elektronikus aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta benyújtása szükséges arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget) rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:
- név
- sorszám
- érvényesség kezdete
- érvényesség vége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében(hónapokban,min. 0 hó,max36hó 25
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 0 fő, max. 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00019
II.2.13) További információ
II.2.7 pont folyt:
Teljesítés kezdete: A munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését – a szerződés mindkettő fél által történő aláírásának a napja – követően haladéktalanul, de legkésőbb a hatályba lépést követő 1. munkanapon belül sor kerül.
Teljesítés bef.: A munkaterület átadásától számított 6 (hat) hónap, de legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott idő

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak.
További infó folyt:
13. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Erre vonatkozóan ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkoznia. Ajánlattevő továbbá köteles nyilatkozni arról is, hogy tudomásul veszi, amennyiben a kivitelezői nyilvántartásban a szerződéskötés időpontjában nem szerepel, az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy az ajánlattevő a szerződéstől visszalépett, és a szerződést a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, teljes körű építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján, amelynek legalább 10.000.000,- Ft/káreseményt és 30.000.000,- Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie. A nyertes ajánlattevőnek felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a fentiek szerint, és a biztosítási okmányt (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító nyilatkozatát/(fedezet)igazolását a fedezeti időszakról (díjrendezettségről) ajánlatkérőnek átadni a szerződéskötéssel egyidejűleg. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlat részeként köteles benyújtani.
15. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs (lajstromszám: 00308)
16. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmassági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
17. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
18. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.19. A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra.
20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
21. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bek. kb) pontja vonatkozásában Magyarországon, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
A Kbt. 64. § szerinti öntisztázás esetében ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia:
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII.19. Korm. rendelet 12.§ (2 bekezdését kérjük figyelembe venni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági követelmény igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri ajánlatkérő.
P.1. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti, ÁFA nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65. § (6) és (8) bekezdése irányadó.
Ha az ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P.1. pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P.1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára
figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik
összesen nettó 45.000.000,- Ft, azaz nettó Negyvenötmillió Forint közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.1. ig. folyt:
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban, 69. § (11) bekezdésében foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés. szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági követelmény igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri ajánlatkérő.
M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja igazolására ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a szakember neve,
annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog, vagy adott esetben azzal már rendelkezik valamint azzal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá- amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik
a szakember esetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, valamint
a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap, nap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik -:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nem jogosult, úgy a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Nem magyarországi letelepedésű szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell az illetékes kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára és a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 (öt) év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáinak igazolását.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott), végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
- legalább 1 (egy) darab (műszaki átadás-átvétellel lezárult), legalább 490 m2 alapterületű épület magasépítési tevékenység tárgyú referenciával.
M.2. ig. folyt:
(A referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.). Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) és helye, a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján: A 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a referenciakövetelményt a szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolással kell igazolni.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az M.1. és M.2. pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M.1. és M.2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, valamely kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelmes napok után naptári naponként a nettó vállalkozói díj, mint vetítési alap 1 %-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 15 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén jogosult felmondani a szerződést, illetve attól elállni.
2. Hibás teljesítési kötbér:
Hibás teljesítési kötbérre jogosult ajánlatkérő, ha nyertes ajánlattevő valamely kötelezettségét - olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult eljárni. A hibás teljesítési kötbér mértéke, amennyiben az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő hibás teljesítést elfogadja, akkor a hibával érintett termékre/munkarészre eső nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg, amelyet köteles a nyertes ajánlattevő megfizetni hibás teljesítési kötbérként. Amennyiben az ajánlatkérő kijavítást/kicserélést kér, úgy a nyertes ajánlattevő a kijavításig/kicserélésig terjedő időre a késedelmi kötbér mértékének és vetítési alapjának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek.
A hibás teljesítési kötbér esetén irányadó a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése.
3. Meghiúsulási kötbér:
Ha ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a nyertes ajánlattevő köteles a nettó vállalkozói díj 30 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni ajánlatkérő részére.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
4. Jótállás:
A jótállás időtartama 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a munka elvégzéséről kiadott ajánlatkérői teljesítés-igazolás kiállításának napja.
5. Jótállási biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélküli számított – ellenszolgáltatás (első értékelési részszempont szerinti megajánlás (Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF)) 5 %-át (azaz öt százalék) elérő értékű jótállási biztosítékot köt ki, amelyet a szerződés teljesítésének időpontjában ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jótállási határidő végéig, amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosítékot okirati formában bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére, legalább a vállalt jótállási határidőt (nyertes ajánlattevő megajánlása szerint) követő 30 napig kell lehívhatóan rendelkezésre állnia, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
A részletes szerződéses feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)-(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül kerül sor. Ajánlatkérő, illetve a kifizetésre köteles szervezet a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A jelen közbeszerzés finanszírozása az Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében valósul meg történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.
A vállalkozói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint:
 az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §,
 a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdés,
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény,
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1)–(3), (5)–(6) és (11) bekezdés.
Ajánlatkérő a Rendelet 32/A. § szerinti esetben a Rendelet 32/B. § szerint teljesíti a fizetést, azaz a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
Nyertes ajánlattevő a következők szerint jogosult számla benyújtására:
A nyertes ajánlattevő a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján kilenc (9) darab részszámla és egy (1) darab végszámla kiállításra jogosult az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott, teljes körűen elvégzett munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, nem is követeli meg, nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.7. pont folyt
Számlázás
• első részszámla: Vállalkozó az első részszámla kiállítására 10%-os műszaki készültségi foknál, a Megrendelő által biztosított előleg összegével csökkentett nettó vállalkozói díj 10%-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybevett előleg összege az első részszámlában kerül elszámolásra;
• második részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására 20%-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 10%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
• harmadik részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására 30%-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 10%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
• negyedik részszámla: Vállalkozó 40 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
• ötödik részszámla: Vállalkozó 50 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
• hatodik részszámla: Vállalkozó 60 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
• hetedik részszámla: Vállalkozó 70 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
• nyolcadik részszámla: Vállalkozó 80 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
• kilencedik részszámla: Vállalkozó 90 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
• végszámla: Vállalkozó a végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően a nettó vállalkozói díj fennmaradó 10%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. A végszámla elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a megrendelő részére és a munkaterület megrendelő általi visszavétele. Ennek tényének rögzítése az e-naplóban.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az előleg a Rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá költségátalányt fizet. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Jelen beszerzés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. ért. sz.: Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) fordított arányosítás;2. ért.sz.:Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) egyenes arányosítás;3.ért.sz.Útmutató 1. sz. mell. B.1.:pontozás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR-en keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. – Ajánlat összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
2. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
3. Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra.
4. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy helyszíni bejárást tart 2019. január 17. napján
09:00 órakor. A helyszíni bejárás helyszíne: Balmazújváros, Nagyhát tanya 28. (a telephely vezetőjének irodája)
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell – az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével – különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni!
8. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
9. AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. AK időszakos üzleti társulások (közös ajánlattevők) ajánlatát is elfogadja.
AK a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazd. társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.(lásd doksi)
12. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit
- ajánlattevőként,
- alvállalkozóként – kizárólag azon alvállalkozók vonatkozásában szükséges benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot írnak alá -, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást is csatolni szükséges.
AK nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges