Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24760/2018
CPV Kód:90511000-2
Ajánlatkérő:Piliscsaba Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zöld Bicske Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Piliscsaba Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15436771
Postai cím: Kinizsi Pál Utca 1-3.
Város: Piliscsaba
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Zsolt
Telefon: +36 26575500
E-mail: jegyzo@piliscsaba.hu
Fax: +36 26575501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.piliscsaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékszállítás
Hivatkozási szám: EKR000836652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közszolgáltatási szerződés keretében hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Piliscsaba Város Önkormányzata közigazgatási területén.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 158595981 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Piliscsaba - Hulladékszállítás.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511100-3
További tárgyak:90511200-4
90511300-5
90511400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Piliscsaba Város Önkormányzatának közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közszolgáltatási szerződés keretében hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Piliscsaba Város Önkormányzata részére.
A nyertes ajánlattevőnek a közszolgáltatást az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak megfelelően kell ellátnia. A közszolgáltatás ellátása az alábbiakat tartalmazza:
- települési szilárdhulladék elszállítása hetente egy alkalommal (Klotildliget területén minden kedden, a település többi részén minden szerdán);
- lakossági lomtalanítás (házhoz menő szervezett begyűjtés) naptári évenként legalább egy alkalommal;
- szelektív hulladékbegyűjtési rendszer működtetése keretében a közszolgáltatási területen kihelyezett hulladékgyűjtőpont(ok)on kéthetente legalább egy alkalommal történő ürítése;
- szelektív hulladékbegyűjtési rendszer működtetése (házhoz menő szervezett begyűjtés) legalább havi egyszeri alkalommal;
- zöldhulladék elszállítása legalább az OHKT-ben rögzített alkalomszámban. Ajánlattevők – a települési szilárdhulladék elszállításának kivételével – az OHKT-ban előírt minimális igényszinten felül az adott hulladéktípus elszállításának többletgyakoriságát ajánlhatják meg.
A szolgáltatásra vonatkozó főbb mennyiségi adatok (tájékoztató jelleggel a múltbeli adatok ismertetésével):
Az elszállított éves hulladék mennyisége (települési) 2017. év: 1.974.850 kg; 2018. év jan-szept.: 1.605.630 kg
Az elszállított éves hulladék mennyisége (lom) 2017. év: 47.590 kg; 2018. év jan-szept.: 35.590 kg
Éves zöldhulladék mennyisége 2017. év: 134.890 kg; 2018. év jan-szept.: 66.350 kg
Éves szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége gyűjtési fajtánként (papír, műanyag és fém együttes gyűjtés) 2017. év: 117.100 kg; 2018. év jan-szept.: 107.110 kg
Éves szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége gyűjtési fajtánként. (üveg) 2017. év: 20.600 kg; 2018. év jan-szept.: 17.720 kg
Szolgáltatásba bevont ingatlanok száma 2017.január: 2.112 db; 2018.szeptember: 2.276 db
Az ingatlanhasználók a háztartási hulladék elhelyezéséről a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján kötelesek gondoskodni, ennek érdekében az ingatlanhasználók az NHKV Zrt-vel szerződést kötnek.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A zöldhulladék elszállításának vállalt éves alkalomszáma az OHKT-ben előírton felül - alkalom (minimum 0 alkalom és maximum 4 alkalom ajánlható meg) 25
2 A házhoz menő lomtalanítás vállalt éves alkalomszáma az OHKT-ben előírton felül - alkalom (minimum 0 alkalom és maximum 3 alkalom ajánlható meg) 25
3 Szelektív gyűjtőpontokon kihelyezett hulladék elszállításának gyakorisága az OHKT-ben előírton felül (minimum kéthetenként egy alkalom és maximum hetente kettő alkalom ajánlható meg) 25
4 A szelektív hulladék házhoz menő elszállításának havi alkalomszáma az OHKT-ben előírton felül – alkalom (minimum 0 alkalom és maximum 3 alkalom ajánlható meg) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 214 - 490608
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piliscsaba - Hulladékszállítás.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zöld Bicske Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53061087
Postai cím: Csákvári Út 45.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: t.teszar@zoldbicske.hu
Telefon: +36 308478583
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 158595981
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 158595981
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: elektronikai hulladékok hasznosítása; komposztálás [a jelen alpontban rögzített érték technikaiérték a hirdetmény közzététele érdekében, az alvállalkozók közreműködésének aránya nem ismert a Kbt. 66. §(6) bekezdése alapján]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontjában a szerződés végleges összértékeként az eljárás becsült értékét tüntette fel az alábbiak miatt:
A tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti szolgáltatás ellenértékét (hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj) nem az Ajánlatkérő, vagy az ajánlattevők jogosultak megállapítani/megajánlani, a díj mértékét a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján (melyeket az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részletesen kifejtve tartalmaztak és hivatkoztak) a Koordináló Szerv állapítja meg és fizeti meg a közszolgáltatók részére (vagyis Ajánlatkérő egyértelműen rögzítette, hogy sem Ajánlatkérő, sem az ingatlanhasználók nem vállalnak díjfizetési kötelezettséget a közszolgáltató felé, vagyis a közszolgáltatás ellátása ellenében kizárólag a Koordináló Szerv részére fizetnek közvetlenül). Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel - mivel jogszabályban és a Koordináló Szerv által megállapított díjtételekről van szó, továbbá a tényleges teljesítés mennyiségei sem határozhatóak meg előre - nem rendelkezik a szerződés összértékének meghatározásához szükséges információkkal.
2) Az eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:
- DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.; adószám: 12592201-2-07)
- Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.; adószám: 11106894-2-07)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)