Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24775/2018
CPV Kód:38433100-0
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Köztestületi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30537497
Postai cím: Magyar tudósok Körútja 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sarkadi Zsuzsanna
Telefon: +36 304566086
E-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu
Fax: +00 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ttk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956592018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956592018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Köztestületi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hármas kvadrupól MS GINOP támogatásból
Hivatkozási szám: EKR000956592018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kutatási célra szolgáló hármas kvadrupól tömegspektrométer (MS) beszerzése GINOP támogatásból adásvételi szerződés alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hármas kvadrupól MS GINOP támogatásból
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db hármas kvadrupól tömegspektrométer, amely 2 független kvadrupól analizátorból és 1 ütközési cellából áll. Az ütközési cella (második kvadrupól, Q2) felépítése tegye lehetővé a különböző bomlási átmenetek gyors egymásutánban való, egymás zavarása nélküli figyelését. A rendszer legyen képes 2 ms tartózkodási idő (dwell time) és 3 ms egyensúly beállási idő (pause time) beállításnál kimutatható kereszthatás (cross-talk) nélküli detektálásra.
A tömegspektrométer főbb műszaki paraméterei: i) tömegtartomány: 5-2000 m/z Q1 és Q3 esetében; ii) pásztázási (scan) sebesség: 12 000 amu/másodperc; iii) az ionforrás (ESI és APCI üzemmódban is) maximális hőmérséklete legyen legalább 350 °C; iv) az ionforrásban (ESI és APCI üzemmódban is) a folyadékáram megosztása (split) nélkül alkalmazható maximális eluens áramlási sebesség értéke legyen legalább 2 ml/perc; v) érzékenység ESI pozitív ion üzemmódban: Reserpine 1 pg on column signal/noise (S/N) ratio > 15000, coefficient of variation (c.V.) < 5%.
A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése a hozzá szükséges anyagokkal, és használatának betanítása (legalább 1 fő, minimum 2 nap 8 óra/nap) azzal, hogy a második nap betanításra a teljesítést követő 6 hónapon belül, az ajánlatkérő igénye szerint előzetes időpontegyeztetés alapján kerül sor.
A Közbeszerzési dokumentumban ( a továbbiakban: KD) részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ionforrásban(ESIésAPCIüzemmódban is)a folyadékáram megosztása(split)nélkül alkalmazható maximális eluens áramlási sebesség többlet értéke 2ml/perc felett (ml/perc)(Minimum:0ml/perc Maximum:1ml/perc) 10
2 Az ütközési cella (Q2) kvadrupól rúdjainak hajlítási szöge fok (Minimum:0°, Maximum: 180° ) 10
3 Az ionforrás (ESI és APCI üzemmódban is) maximális hőmérséklete többlet értéke 350 °C felett (°C) (Minimum:0 °C Maximum: 450 °C) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.2.1-15-2017-00099
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont, és az értékelés szempontok esetén alkalmazott értékelési módszerek (ár:fordított arányosság, 3 minőségi szempont:egyenes arányosság) részletes ismertetését a KD (Közbeszerzési dokumentumok) tartalmazza (15. pont).1 db eszköz kerül beszerzésre, részajánlat nem bizt-ható

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:Ajánlattevőnek ajánlatában Kbt. 67. § (1) bekezdése a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. A 321/2015 (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikére vonatkozóan külön EEKD-t kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást, amelynek . ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. A gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t is benyújthat, feltéve, hogy az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis AT csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az AT teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint At-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását ellenőrzése időpontjától függetlenül az ajánlattétel napjától számítja. AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8.§, 10.§és 12-16.§-ai alapján jár el. AK felhívja a 424/2017. (XII.19.) Kr. vonatkozó rendelkezéseire, így különösen a 12. § (2) bekezdésre, és 10. § (2) bekezdésre.
AK a szigorú karakterkorlátozásra tekintettel a kizáró okokra vonatkozó további információkat jelen felhívás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság” pontjában adja meg.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem ír elő.
A III.1.1. pont (kizáró okok) folytatása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT-nek az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania,
figyelemmel a feladáskor hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra, tehát a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésének kötelezettségét írja elő,.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: AK ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR rendszerben az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Utólagos igazolás: Az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapra vonatkozó referencia igazolást/nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, kapcsolattartó megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja legalább év, hónap és napmegjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. [321/2015. (X. 30.) Kr.21. § (1) a), 22. § (1)-(2) bek.]
Amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges).
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely másszervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, és csatolnia kell az ajánlatában a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely tartalmazza az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő:
M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, befejezett, összességében legalább 1 db tömegspektrométer szállítására vonatkozó, legalább összesen nettó 25.000.0000,- HUF értékű szerződésszerűen teljesített referenciával.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. (1a) bek. a) pontjára, amely szerint, ha Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) bek. és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. vonatkozik. Ajánlattevő összesen 1 db számla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő 0 % mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint.
Késedelmi kötbér: 1 %/naptári nap, max. 30 napi tétel, alapja: a teljes nettó szerződéses érték.
Hibás teljesítési kötbér: 30%, alapja a teljes nettó szerződéses érték
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses érték 30 %-a.
1 év teljeskörű jótállás (amennyiben a gyártó 1 évnél több jótállást biztosít, a gyártó által biztosított jótállás) a teljes berendezésre a beüzemeléstől számítva.
A finanszírozás módja: Utófinanszírozott.
A támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan a TSZ szerint: 63,21%.
A felhívás II.2.7. pontjában a szerződés időtartamára megadott 2 hónapon AK 60 napot ért.
AK a nap alatt naptári napot ért. További feltételek a szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (E-Kr.) 15. §-ának megfelelően az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (E-Kr.) 15. §-ának megfelelően az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a KD-ban) adja meg, KD az eljárással kapcsolatban további előírásokat, információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja
2)Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az E-Kr. rendelkezései alkalmazandók. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
3)Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák
4)AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el
5)AT (közös ajánlattevőknek) ajánlatához csatolnia kell: felolvasólapot a Kbt. 68 § (4) bekezdése szerinti információkkal, nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan, nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján (változásbejegyzés)
6)AT nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) a)-b) és a 67. § (4) bek. vonatkozásában az EEKD-ban, nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerint és az üzleti titokról, ha releváns
7)AK a 321/2015. Kr. 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra
8)AK felhívja a figyelmet, hogy az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. alapján átlátható szervezetnek minősül. Nem átlátható szervezet ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen
9)AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § bekezdésében foglaltak szerint teljes körűen korlátozás nélkül biztosítja.
10)Jelen eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. hatálya alá tartozik. A IV.2.6. pontban lévő ajánlati kötöttség ideje: a Kbt. 81. § (11) alapján az ajánlattételi határidőt követő 60. nap
11)Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot a Kbt. 35. §-a szerint. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők általi megállapodást a KD szerinti tartalommal
12)Csatolni kell az ajánlatot aláírók, nyilatkozattevők aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)esetében az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazást a KD-ban részletezettek szerint.
13)A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban
14)AK nem ír elő ajánlati biztosítékot
15)AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.
16)A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar, idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű legalább felelős fordítását csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott kivétellel
17)AK a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság)
AK a szigorú karakterkorlátozásra tekintettel a jelen pontba tartozó további információkat jelen felhívás VI.4) pontjában adja meg
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. éviCXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
A VI.3) További információk pont folytatása:
18)AT-nek csatolnia kell a megajánlott eszköz olyan részletes műszaki-szakmai leírását, amelyből egyértelműen megállapítható a műszaki követelményeknek való megfelelés, meg kell adni a megajánlott termék pontos gyártmányát és típusát, és a származási helyet is fel kell tüntetni a KD-ban részletezettek szerint
19)Nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek, az E-Kr. és a Ptk. szabályai irányadók
20)FAKSZ: Ikerné dr. Sarkadi Zsuzsanna lajstromszám: 0045
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák