Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:8785/2018
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Kalocsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Főgáz Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kalocsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03599
Postai cím: Szent István király út 35.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Erzsébet
Telefon: +36 78601303
E-mail: kiss.erzsebet@kalocsa.hu
Fax: +36 78462375
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kalocsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kalocsa.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz adásvételi szerződés 2016-2018.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz adásvételi szerződés 2016-2018.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kalocsa Város Önkormányzata és intézményeinek fogyasztási helyei részére, a magyar elosztói hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.7.2016 6:00 - 1.7.2018 6:00 időtartamra, teljes ellátásalapú szerződés keretében.
Kalocsa Város Önkormányzata és általa fenntartott intézmények éves fogyasztásának teljes mennyisége: 597 144 m³/év.
A tényleges ajánlatkérői igény +25 % mértékig eltérhet.
Az egyes fogyasztási helyeket,illetve azok műszaki jellemzőit részletesen a dokumentációhoz csatolt műszaki leírás tartalmazza. A mennyiségi eltérések elszámolása a beszerzésbe tartozó intézmények vonatkozásában együttesen történik. A földgáz szagosított formában kerül átadásra az ajánlatkérő részére az ajánlatkérő által megadott fogyasztási helyeken. A fűtőérték havi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték 34 MJ/gnm³+/- 5 %-os sávjánál. A földgáz átadási ponton (fogyasztási helyeken) történő átadása a fogyasztási helyek jellemzőinek megfelelő nyomáson történik. Az átadási nyomás nem csökkenhet a minimum érték alá. Az ajánlatkérőt nem terheli havi mennyiségi toleranciasáv tartása, továbbá menetrendtartási kötelezettség. A teljes mennyiség részletezését (fogyasztási helyek) az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől mínusz irányba 20 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
A szerződött havi földgáz mennyiségeket a tárgyhót legalább 5 nappal megelőzően az Ajánlatkérő +/-10 % rugalmassági határok között módosíthatja.
Napi Igénybejelentés szankciómentes sávja +/-10 %.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (energia adót, MSZKSZ díjat) és az áfa-t. Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom-független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat. A felolvasó lapon a 2016-2018. évre szóló fogyasztás teljes nettó költséget (HUF) kell megadni.
Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek Ajánlatkérő honlapján letölthető Excel táblázatot.
Értékelési szempont: ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes éves mennyiség forintban meghatározott bruttó ellenértéke 365-öd része mérőhelyenként. Vevő a késedelmi kötbér összegére vonatkozóan az ellenszolgáltatásból csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be a Kbt. 135. § (6) pontja szerint.
Az elszámolás, számlázás, fizetési feltételek: ajánlatkérő az összes fogyasztási hely esetében minden, a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig a gázmérők aktuális állásait megadja. Az alábbi számlákat nyújthatók be:
1. havi teljesítmény díj számla: fizetés a számla kézhezvételétől számított 30 nap;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 208 - 376298

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vezetékes földgáz beszerzése teljes ellátás alapú földgáz adás-vételi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Főgáz Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: II János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
E-mail: intezmenyi@fogaz.hu
Telefon: +36 14821968
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 108369693 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
2.) Ajánlatkérő az Ajánlattevők vonatkozásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó - az ajánlattételi határnapon - érvényes engedély meglétét az elektronikus adatbázisban ellenőrzi. Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint, cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése, az 65. § (7) bekezdése és az 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
4.) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2. P1., továbbá a III.1.3) M1. pontjában meghatározott alkalmassági minimum követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvételhez szükséges feltételeknél szigorúbban határozta meg.
5.) Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását.
7.) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
8.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
9.) Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
10.) Az ajánlati szakasz bírálata: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az ajánlatban megadott áraknak fix árnak kell lenniük, vagyis a nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama során semmilyen formában és semmilyen jogcímen nem módosíthat az ajánlatban megadott árakon (kivétel: jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítás). Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme is csak magyar forint (HUF) lehet. Az ajánlati árakat úgy kell megadni, hogy azok ne tartalmazzák a Részletes ártáblázatban nem szereplő, de jogszabályban előírt mértékű költségeket (pl. energiaadó, illeték, MSZKSZ díj, stb.).
11.) Az ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolás mentesen nem bontható formában kell benyújtaniuk 2 példányban (1 papír alapú példány, valamint 1 a papír alapúval mindenben egyező másolati példány elektronikus adathordozón pl. CD). Kérjük továbbá, hogy az ajánlattevő tegyen cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papíralapú példánnyal megegyezik.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk.
Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni „Kalocsa Város Önkormányzata - 2016-2018. földgáz energia beszerzés”.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09123000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09123000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei;
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kalocsa Város Önkormányzata és intézményeinek fogyasztási helyei részére, a magyar elosztói hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.7.2016. 6:00 - 1.8.2018. 6:00 időtartamra, teljes ellátásalapú szerződés keretében.
Kalocsa Város Önkormányzata és általa fenntartott intézmények éves fogyasztásának teljes mennyisége: 597144 m³/év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 108369693
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Főgáz Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
E-mail: intezmenyi@fogaz.hu
Telefon: +36 14821968
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés időtartamának egy hónappal történő meghosszabbítása.
Módosítás időpontja: 2018.05.18.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződés időtartamának egy hónappal történő meghosszabbítása, tekintettel a következő gázévre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásában megjelenő határidők (figyelembe véve az EKR rendszerre történő átállást), valamint a földgázpiaci sajátosságokból eredő kereskedőváltás bejelentési kötelezettségre.
A földgáz energia ellátás ajánlatkérő alapvető működési feltételéhez szükséges így az ellátás biztonsága nélkülözhetetlen. Figyelembe véve a 141. § (6) bekezdését.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 108369693 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 108369693 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben