Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9067/2018
CPV Kód:72212445-0
Ajánlatkérő:Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFi Zrt.)
Teljesítés helye:1062 Budapest, Bajza u. 52. (az ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pannon Set Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fordítási és fordításhitelesítési szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFi Zrt.)
Postai cím: Bajza utca 52.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Somogyi Ildikó
Telefon: +36 14289692
E-mail: somogyi.ildiko@offi.hu
Fax: +36 12695184
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.offi.hu/
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Set Kft.
Postai cím: Hrivnák Pál u. 165/3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1237
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Lesták Károly ügyvezető
Címzett: Lesták Károly ügyvezető
Telefon: +36 209364149
E-mail: lestakk@ps.hu
Fax: +36 170002627
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): fordítási és fordításhitelesítési szolgáltatások
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szoftver-fejlesztési és üzemeltetési vállalkozási szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1062 Budapest, Bajza u. 52. (az ajánlatkérő székhelye)
NUTS-kód HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/07/13 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (ajánlatkérő) a kormányzati elvek
alapján az elmúlt években folyamatosan törekszik arra, hogy szolgáltatásait minél
egyszerűbben, költséghatékonyabban és az ügyfelek számára minél könnyebben
elérhető módon nyújtsa.

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (ajánlatkérő) ügyviteli rendszere

továbbfejlesztésének célja, hogy

- az OFFI Zrt. a jelenleginél lényegesen költséghatékonyabban legyen képes

megvalósítani feladatait,

- az OFFI Zrt. minél szélesebb körben legyen képes alkalmazni az elektronikus

ügykezelés eljárásait,

- az OFFI Zrt. vezetése minél pontosabb adatokat nyerhessen a működési költségek

keletkezésének helyéről és mértékéről.

Az ajánlatkérőnél jelenleg működő ügyviteli rendszer leírását a dokumentáció műszaki
leírás része tartalmazza.
A szerződés tárgya és a műszaki leírás

Az ügyviteli rendszer továbbfejlesztésének alapja az MSZ EN 15038 „vagy azzal
egyenértékű” szabvány kell legyen (figyelemmel „a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról” szóló 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3)
bekezdésében foglaltakra).

A rendszer megvalósításának alapvető feltétele, hogy korlátozás nélkül illeszkedjen a

jelenlegi „OFFI-CRM” rendszer meglévő informatikai alapjaihoz, és a bővítés során a

rendszer működőképessége folyamatosan és maradéktalanul fenntartható legyen. A

jelenlegi informatikai környezet leírását a dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlatkérő az ügyviteli rendszer fejlesztésének műszaki tartalmát a Kbt. 48. § (3)
bekezdése, valamint „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról”
szóló 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése b) pontja alapján az
alábbi teljesítmény és funkcionális követelmények megadásával határozza meg.

A rendszer bővítését két fázisban kell megvalósítani:

I. fázis

1. A módosított ügyviteli rendszer rendelkezzen olyan stabil, modern működtető

rendszerrel („motorral”), amely biztonságosan és pénzügyi garanciavállalással

alkalmassá teszi a rendszert az OFFI Zrt. által elvárt válaszidők teljesítésére és a több

felhasználós, felhasználónként párhuzamosan több funkciós munkavégzés

támogatására. Elvárt válaszidők:

- képernyők statikus tartalmának megjelenése a feladat indításától (a feladatot indító
trigger, billentyűleütés kezdetétől az első tartalmak megjelenéséig): kevesebb, mint 2
másodperc;
- képernyők teljes statikus tartalmának megjelenése a feladat indításától (a feladatot
indító trigger, billentyűleütés kezdetétől a statikus tartalmak teljes megjelenéséig):
kevesebb, mint 5 másodperc;

2. Az új ügyviteli rendszer architektúra mindenképpen tartalmazzon MS AD integrációt

(SSO megvalósítást). Az AD integráció terjedjen ki minden, az OFFI Zrt. Active

Directory-jában szereplő felhasználóra. Az OFFI Zrt. Active Directory-jában nem

szereplő külső felhasználók (ügyfelek és fordítók) számára a rendszer biztosítson olyan

biztonsági megoldással ellátott, felhasználónév/jelszó alapú azonosítási eljárást, amely

biztosítani képes az OFFI Zrt. által kezelt személyes adatoknak a jogszabályokban

előírt megbízhatóságú védelmét.

3. Az új ügyviteli rendszerben meg kell valósítani az adatstruktúra bővítését,
módosítását. Az új adatmodellnek tartalmaznia kell:

- a fordítandó dokumentumokra az ágazat, szakterület, kulcsszavak rögzítését;

- a fordító munkatársakról a fordítási szakterület rögzítését és az előzőleg fordított

anyagok szakterületének visszakereshetőségét;

- az ügyféltörzs adatainak bővítését. (több telephely, lakossági ügyfelek nyilvántartása

stb.)

4. Az új ügyviteli rendszerben meg kell valósítani a Trados munkafolyamatok
integrálását.

5. Az új ügyviteli rendszerben meg kell valósítani a specifikáció során meghatározott
MS Word és MS Excel által korlátozás nélkül feldolgozható automatizmusok,

jelentések, export adatszolgáltatások generálását.

6. Az új ügyviteli rendszerben meg kell valósítani az ügyfélkapu alrendszer fejlesztését

annak érdekében, hogy korlátozás nélkül legyen képes elektronikus aláírással ellátott

dokumentumok kezelésére. A rendszer támogassa a hiteles fordítások elektronikus

úton történő megvalósítását.

7. Az új ügyviteli rendszerben meg kell valósítani az egy megrendelésen belül több
nyelvirány kezelését és az egy megrendelésen belül több ár kezelését is. Az
architektúra terv, adatmodell térjen ki a fordításra vonatkozó kulcsadatok (nyelvirány,
karakterszám) munkalaphoz illetve dokumentumhoz rendelésére vonatkozó megoldási
javaslatra, különös tekintettel a kezelendő adatok mennyiségére és az elvárt
válaszidőkre.

8. Az új ügyviteli rendszerben meg kell valósítani az árképzés választó mező és tábla

alapú kiválasztásának kezelését (karakter alapú, szó alapú, darabáras, forrásnyelvi és

célnyelvi alapú, irattípus, egyedi szerződés alapú)

9. Az új ügyviteli rendszerben meg kell valósítani a honor díj képzés árképzéshez
illeszkedő és egyedi megvalósítását.
10. Az új ügyviteli rendszerben pontosítani kell az előlegkezelés és számlázás
folyamatát.

11. A módosított ügyviteli rendszerben valósuljanak meg az eddig összegyűjtött és a

rendszertervezés során felülvizsgált és egyeztetett kisebb módosítási igények.

12. A módosított ügyviteli rendszer a fordítók és az ügyfelek felé kötelező jelleggel, az
OFFI Zrt. munkatársak felé opcionálisan és/vagy részleges funkcionalitással
rendelkezzen mobil eszközök használatát lehetővé tevő felülettel. A fordítói felület
tegye lehetővé, hogy a fordítók meghatározott személyes adataikat saját hatáskörben
módosíthassanak.

13. A módosított ügyviteli rendszer legyen képes együttműködni tanúsított iratkezelő

rendszerrel, illetve biztosítson a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő

szolgáltatású iratkezelési szolgáltatást.

14. A módosított ügyviteli rendszer támogassa a fordítók, lektorok terhelésének
figyelését, adminisztrációját, tegye lehetővé a (külsős) fordítók, lektorok számára a
terhelhetőség adminisztrációját.
II. fázis

1. A módosított ügyviteli rendszer egyformán legyen képes kezelni tetszőleges
médiumon keresztül (postai úton, személyesen, ügyfélkapu, e-mailben) érkező,
tetszőleges adathordozón átadott (papír alapú, szerkeszthető elektronikus, kép
formátumú elektronikus vagy akár hang) forrásanyagok kezelésére.

2. A módosított ügyviteli rendszer tegye lehetővé a munkalapok kizárólagosan

elektronikus úton történő kezelését is.

3. A módosított ügyviteli rendszer támogassa a beérkező fordítandó anyagok
elektronikus kép alapú kezelését (szignálását, fordítását).

4. A módosított ügyviteli rendszer (a fordítandó feladatok később meghatározott

halmazára) valósítsa meg a beérkezett megrendelések „faliújság” jellegű kihirdetését,
a fordítók számára a kihirdetett feladatra való jelentkezést.

5. Az új ügyviteli rendszerben meg kell valósítani további előre meghatározott további
MS Word és MS Excel által korlátozás nélkül feldolgozható automatizmusok (felszólító
levelek, listák) generálását.

6. Az új ügyviteli rendszer legyen felkészítve a KEKKH által szolgáltatott ügyfélkapuval
és a NISZ Zrt. által szolgáltatott KAÜ-vel való együttműködésre.

7. A módosított ügyviteli rendszer tegye lehetővé többdevizás (HUF és EUR alapú)
számlázást.

A dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza továbbá a

- az IT biztonsági követelmények

- a rendszerbevezetéshez kapcsolódó követelmények

- az üzemeltethetőségi követelmények

- a követési és üzemeltetési / üzemeltetés támogatási szolgáltatások

részletes meghatározását.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212445-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 22900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/11/01 (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/05/20 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12893 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/17 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződésmódosítás tartalma
1. A Felek a Szerződés II. címét (a Szerződés tárgyát) kiegészítik az új h) ponttal a következők szerint: A Megrendelő a Ptk. 6:238. §-a alapján megrendeli a Vállalkozótól, míg a Vállalkozó a Szerződésmódosítás aláírásával elvállalja a Megrendelő ügyviteli rendszerének sérülékenység kiküszöbölési és GDPR megfelelőségi fejlesztési feladatainak elvégzését a Szerződésmódosítás mellékletét képező (funkcionális) műszaki leírás szerint. A feladat célja az IT biztonsági felület kialakítása.
2. A Felek a Szerződés IV. cím (a vállalkozói díj (ellenérték) és annak kifizetése) a) pontját kiegészítik a következő rendelkezéssel: A Megrendelő a Szerződésmódosítás II.1 pontjában (a Szerződés II. cím új g) pontjaként beillesztett) szoftver (rendszer) fejlesztési feladat elvégzésének ellenértékeként 1 500 000,- Ft. + 27 % áfa, azaz Egymillió-ötszázezer forint + 27 % általános forgalmi adó vállalkozói díj megfizetésére köteles.
3. Az ellenérték változása nem érinti a Szerződés IV. cím (a vállalkozói díj (ellenérték) és annak kifizetése) b) pontját (az üzemeltetési feladatok elvégzésének díjazását). A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésmódosítás alapján végrehajtott fejlesztési feladatok eredményeképpen javított ügyviteli szoftver rendszert - más feltételek változatlansága esetén - változatlan követési és üzemeltetési díjazásért tovább üzemelteti.
4. A Felek a Szerződés IV. cím (a vállalkozói díj (ellenérték) és annak kifizetése) e) pontját hatályon kívül helyezik, mert az a már hatályon kívül helyezett Art. 36/A. §-ára hivatkozik és a Felek jogviszonyára ugyanezen szabályozási tárgyban más jogszabály nem lépett hatályba.
5. A Felek a Szerződés V. cím (teljesítési határidők és a szerződés időtartama, késedelem jogkövetkezményei) b) pontját követő új b1) pontot illesztenek be a következő tartalommal: A Szerződésmódosítás II.1 pontjában (a Szerződés II. cím új g) pontjaként beillesztett) szoftver (rendszer) fejlesztési feladat elvégzésének véghatárideje 2018 év június hónap 30. napja. A szerződéses feladat oszthatatlan, így sem részteljesítésre, sem részszámlázásra nincsen lehetőség. A teljesítés igazolására az új Kbt. 135. § (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a készrejelentéstől számított 15 napos tesztidőszakot kell alkalmazni, amelynek zárultával a Megrendelő a teljesítési igazolást kiadja, vagy szavatossági igénnyel él.
6. A Felek a Szerződés VII. cím (Szerzői jogi és egyéb (Kbt. szerinti) előírások) h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: A Felek a Szerződést - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - csak az új Kbt. 141. §-ának megfelelő alkalmazása mellett módosíthatják.
7. A Felek a Szerződés egyéb feltételeit változatlan tartalommal tartják érvényben és hatályban azzal a korlátozással, hogy a Szerződés szövegében a régi Kbt. szakaszaira vonatkozó hivatkozásokat hatályon kívül helyezik (de a régi Kbt. tartalmi, szövegszerű és az új Kbt-nek megfelelő rendelkezéseit hatályban tartják.
A Szerződésmódosításra irányadó szerződési rendelkezések
1. A Szerződésmódosításra és annak teljesítésére nem alkalmazandó a Szerződés II. cím (a Szerződés tárgya) a-g) pontja, IV. cím ((a vállalkozói díj (ellenérték) és annak kifizetése) e) és g) pontja, V. cím (teljesítési határidők és a szerződés időtartama, késedelem jogkövetkezményei) a) és b) pontja.
2. A Szerződésmódosításra és annak teljesítésére megfelelően alkalmazandó a Szerződés III. cím (Nyilatkozatok) a) és b) pontja, IV. cím (a vállalkozói díj (ellenérték) és annak kifizetése) c), d) és f) pontja, V. cím (teljesítési határidők és a szerződés időtartama, késedelem jogkövetkezményei) c-r) pontja, VI. cím (a teljesítés helye), VII. cím (Szerzői jogi és egyéb (Kbt. szerinti) előírások) a-f) pontja, továbbá j-t) pontja.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A Felek az új Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában foglalt feltétel (a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,
amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre) kapcsán rögzítik, hogy a fejlesztéssel érintett ügyviteli
rendszer használatba vételére 2015-ben került sor. Ekkor a Megrendelő nem látta előre sem az új biztonsági kockázatok
jelentkezését, sem a 2018 május 25-én hatályba lépett GDPR szabályozás következtében jelentkező fejlesztési igényeket.
1. A Felek az új Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában foglalt feltétel (a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre) kapcsán rögzítik, hogy a fejlesztéssel érintett ügyviteli rendszer használatba vételére 2015-ben került sor. Ekkor a Megrendelő nem látta előre sem az új biztonsági kockázatok jelentkezését, sem a 2018 május 25-én hatályba lépett GDPR szabályozás következtében jelentkező fejlesztési igényeket.

2. A Felek az új Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontjában foglalt feltétel (a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét) kapcsán rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás tárgya a Szerződés alaptárgyát érintő, azzal azonos természetű informatikai fejlesztés képezi.

3. A Felek az új Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjában foglalt feltétel (az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át) kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szerinti ellenérték (egyben becsült érték) 22 900 000,- Ft. + 27 % áfa vállalkozói díj volt. A vállalkozói díj 1 500 000,- Ft. + 27 % áfa összegű növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjában meghatározott értéket. A Szerződésnek más, az ellenértéket érintő módosítása nem volt.

4. A Szerződés megkötésére a régi Kbt. 121. § (7) bekezdés a) pontja alapján került sor. A Szerződés odaítélésének előzménye hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (hnt) közbeszerzési eljárás volt, mert a beszerzés tárgya (informatikai fejlesztési) szolgáltatás, amelynek becsült értéke nem érte el a 25 millió forintot. A Szerződésmódosítással megnövekedett szerződéses ellenérték - a növekedéssel együtt sem - éri azt az értékhatárt, amely mellett a régi Kbt. alapján alkalmazott hnt jogcím alkalmazása kizárt lenne.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/05/23 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A szerződésnek korábbi módosítása nem volt.
A módosítás érinti a szerződéses ellenértéket és a szerződéses jogviszony egyéb elemeit is.
A módosítás jogszabályi alapja: új Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Áremelkedés:
eredeti ellenérték ÁFA nélkül: 22 900 000,- forint
módosított ellenérték ÁFA nélkül: 24 400 000,- forint
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a módosítással és adatai közzétételével egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/06/11 (év/hó/nap)