Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:9225/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:Vác, Dr. Csányi László krt.16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berta Kata
Telefon: +36 18962431
E-mail: berta.kata@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122762018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122762018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Vác, Csányi II.
Hivatkozási szám: EKR000122762018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében tető kiegészítő hő-,és vízszigetelése,homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítása a Vác,Dr. Csányi László krt.16.szám alatti épületben.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza
A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Vác, Csányi II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42500000-1
További tárgyak:45000000-7
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331230-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Vác, Dr. Csányi László krt.16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen korszerűsítés során az épület homlokzati falainak utólagos hőszigetelése, valamint a napelem telepítéssel nem érintett lapostetők utólagos hő- és bitumenlemezes csapadékvíz elleni szigetelése kerül megvalósításra.
Építészet:
- Homlokzati hőszigetelés: 3638 m2
- Tetőszigetelés: 525 m2
Járulékos munkák:
- A belső udvari homlokzat felületen, illetve a tetőn lévő split klímákat el kell bontani. A hőszigetelést követően a kültéri klímák távtartóra történő elhelyezése, klímák nyomáspróbája, beüzemelése szükséges. A korrodált gépészeti cső, és elektromos vezetékeket ki kell cserélni. A vezetékek tetőn történő átvezetése a gyártói utasításoknak alkalmazástechnikának megfelelően történhet
- Ablakpárkány fedése 0,65 mm vastag PREFA alumínium szalagból készül. A mechanikai rögzítést, vízorrképzést, falcsatlakozást, gyártói utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.
- A Főbejárati előtető alsó felületén lévő burkolat bontása, és új, táblás szálcement ETERNIT EQUITONE TECTIVA TE80 függesztett álmennyezet építése, süllyesztett kültéri IP44, 2x18W, kompaktfénycsöves mélysugárzó világítás kiépítésével együtt.
Részletek a dokumentáció II. részében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  30
2 1.1. Afelhívás III.1.3.M/2.1pontjában meghat szake. szakmai tap-nál nagyobb szakmai tap-tal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  10
3 1.2. Afelhívás III.1.3.M/2.2 pontjában meghat.szake.szakmaitap.-nál nagyobb szakmai tap-tal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 10
4 1.3. Afelhívás III.1.3.M/2.3 pontjában meghat.szake.szakmaitap.-nál nagyobb szakmai tap-tal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolás mód:
Az előzetes ig.során az EEKD IV.részében a részletes adatok megadása szükséges azzal, hogy az alk.-i követelményekkel kapcs. ig-ok benyújtására a Kbt.69.§(4) bek.szerint kerül sor.
P/1.Ajánlattevő saját vagy jogelődje felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszám. (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A felhívás III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolás mód rész folytatása:
P/2. Ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (homlokzat és/vagy tetőszigetelési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt - adott esetben az EEKD-ban foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az Ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevő alkalmatlan:
P/1. ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredmény egynél több évben negatív volt.
Ha az Ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését Ajánlatkérő köteles megállapítani pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (homlokzat és/vagy tetőszigetelési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen a nettó 85.000.000 Ft-ot.
P/2. ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 100.000.000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (homlokzat és/vagy tetőszigetelési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el az összesen a nettó 85.000.000 Ft-ot.
Amennyiben az Ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal,hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt.69.§(4)bek. szerint kerül sor
M/1.a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett,de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével,azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
•szerződéstkötő másik fél(neve és székhelye)
•építési beruházás tárgya
•teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap)
•műszaki átadás-átvétel ideje(év,hó,nap)
•teljesítés helye
•építési beruházás mennyisége
•közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása;vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr.22.§(5)bek szerinti adatok
•valamennyi olyan adat,melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható
•a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
M/2.azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük/képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetésével,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
•Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.
•szakképzettséget igazoló dokumentum
•szakmai gyakorlatot egyértelműen igazoló,a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap lebontásban,és a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével
•a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan,hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz,és,hogy a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja(saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Egyenértékű végzettség/képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő,:
M/1. ha nem rendelkezika felhívás feladásának napjától visszaszámított nyolc évben megkezdett és öt évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) olyan hőszigetelési munkáira vonatkozó referenciával(referenciákkal), mely(ek) tartalmaz(tak)ott
a) legalább 2100 m2 homlokzati hőszigetelést;
b) legalább 350 m2 tetőszigetelési munkát.
Az M/1. pontban rögzített referencia előírás egy vagy több, de maximum 3 darab szereződésből is teljesíthető.
M/2. nem állnak rendelkezésére min. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak műszaki vezetése (MV-ÉV) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal és összesen legalább 36 hónap épületvillamossági szerelési munkában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
M/2.2. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák műszaki vezetése (MV-É) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal és összesen legalább 36 hónap általános épületek építés műszaki vezetői feladatainak ellátásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/2.3. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül (MV-ÉG) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal és összesen legalább 36 hónap általános épületek gépészeti munkáinak ellátásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a szakképzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) és a Kbt.69.§(11) bekezdései,továbbá a Kr.24.§(1)-(2) bek is irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek
•Késedelmi1%/nap
•Hibásteljesítési20%
•Meghiúsulási25%
Teljesítési és Jótállási Biztosíték5%
Jótállás36 hónap
Az ellenszolg.teljes-re vonatkozó jogszab.különösen:
-2015.éviCXLIII.tv.135§(1)-(3)és(5)-(6)
-2013.éviV.tv6:130.§(1)-(2),6:155.§
-2007.éviCXXVII.tv
-322/2015(X.30)Kr.31§,32/A§és32/B§
Részszámlázás: 3 részszámla és1végszámla
A szerződés utófinanszírozású
Előleg:aKbt.135.§ (7) bek.alapján a szerz-ben foglalt-tartalékkeret és ÁFAnélkül szám.- teljes ellenszolg5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75millióFt.
Előleg-visszafizetési bizt.:-
Tartalékkeret:a vállalkozási szerz.általános forgalmi adó nélk. számított ellenértéke5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet biztosít.
Az ajánlattétel,szerződés,számlázás és kifizetés devizaneme:Forint (HUF)
Részletes információk a közbesz.dok-ban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő aKbt.41.§(3)bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő,az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.).
AzEKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.10-13.§-ai vonatkoznak.
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött,melynek összegszerű mértéke nettó1.500.000,-Ft
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt.54.§(2)bek foglaltak szerint.AmennyibenATaz ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni,úgy azt azAKMagyar Államkincstár által vezetett 10023002-00299592-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.
Részletek a Dok-ban.
Egyéb:
a)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dok-ban meghatározott valamennyi dok-ot
b)Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén0,00-10,00pont,ahol0,00pont a legrosszabb,a10,00pont a legjobb érték.Értékelés módszere: ár kapcsán fordított arányosítás,1.minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás(1.kritérium megajánlás legkedvezőbb szintje60 hó minden alszempont kapcsán).A felhívásII.2.5. pontjában rögzített„A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)” részszempont alszempontjai tekintetében az értékelés soránAK0 pontot ad, amennyiben az ajánlattevő által bemutatott szakember(ek) nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2. alpontjaiban meghat.szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal.
c)A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért
d)NyertesATköteles a Szerződéskötés időpontjára a Szerz.Felt-ben rögzítettnek megfelelően min.80 millió HUF/káresemény és min.30millió HUF/év mértékű,ALL-Risk típusú,teljes körű építési-szerelési tárgyú szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen tárgyú szerződésre kiterjeszteni.
e)Ajánlatkérő
•nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazd.szervezet(projekttársaság)létrehozását sem közös AT-k,sem önálló AT-k vonatkozásában
•a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja
•konzultációt nem tart
• az alk-i feltételeket és ig-azolásaikat a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
•jelen eljárásban alkalmazza aKbt.75§(2)bek.e)pontját
•jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. éviCXLIII.tv.„Kr” alatt a 321/2015(X.30.)Korm. rendeletet, „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti.
f)AT-nek ajánlatában csatolnia kell az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” szempont tekintetében cégszerű aláírással ellátott árazott költségvetést a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
g)Helyszíni bejárással kapcsolatos információk
AK tájékoztatja AT-ket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban helyszíni bejárást tart, az alábbiak szerint.
A bejárás időpontja: 2018. augusztus 23. napján 10.00 óra időpontban
Találkozó helye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt.16. szám alatt
h)h) II.1.6.indokolás:A munkafoly-ok egymásra épülése sem műszaki sem gazdasági szempontból nem teszi lehetővé részajánlattétel lehetőségének bizt-t, mely eset többlet költség- és humánerőfor.igénybevételét tenné szükségessé, a munkaterület sajátosságaitöbb fővállalkozó egyidejű jelenlétét nem bizt.a helyszínen ellehetetlenítené a kivit, melyek okán a hatékony és felelős közpénz felhaszn.elve sérülne. Ezen túlmenően a garanciális javítások elvégzésénél jogi nehézségek merülhetnek fel.
i) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Halupa Anett (00166)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák