Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9381/2018
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Székesfehérvár közigazgatási területén a következő hrsz-ú területeken: 7620/4; 7620/6; 7331/20; 7331/19; 7331/23; 7618/2; 7374/1; 7620/3; 7613/2; 7614; 7611; 7610/2; 7613/1; 7612/5; 7596; 7617/2; 7615; 7620/5.;Székesfehérvár közigazgatási területén a következő hrsz-ú területeken: 7621/2; 7632; 7670/2; 7734/1; 7727/2; 8095/35; 020532; 020525/17; 020525/13; 020525/4; 020525/8; 14359; 14353; 020519/3; 16427/2; 16314/2; 16426; 16425/2; 020518; 6402; 6460/51; 6460/48; 6403; 6901/16; 6901/11; 6901/12; 6901/13; 6900; 6902; 7597; 7596; 7612/4; 7376; 7375/2; 7374/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.;;Colas Alterra Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.) Szentgyörgyi László (FAKSZ 00329)
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sóstó Természetvédelmi Terület Fejlesztését érintő mederkotrási, vízpótlási és tájépítészeti munkálatok kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sóstó Természetvédelmi Terület Fejlesztését érintő mederkotrási és tájépítészi munkálatok kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45252124-3
További tárgyak:45100000-8
71420000-8
45112700-2
45243000-2
45243500-7
71322200-3
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár közigazgatási területén a következő hrsz-ú területeken: 7620/4; 7620/6; 7331/20; 7331/19; 7331/23; 7618/2; 7374/1; 7620/3; 7613/2; 7614; 7611; 7610/2; 7613/1; 7612/5; 7596; 7617/2; 7615; 7620/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyi és országos védelem alatt álló Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja során az alábbi feladatok elvégzése fog megtörténni:
Az Északi tómederben a jelenlegi nádas és nyílt vízfelület arányának megváltoztatása a lágyiszap és a mederanyag (talaj, növényzet, gyökérzet, nádrizóma) kotrásával és a kikotort anyag helyben történő részleges beépítésével, 27 hektár nagyságú vizes élőhely kialakítása céljából.
A fő cél a tószabályozás, a tó eredetihez hasonló állapotának kialakítása, azaz a jelenlegi nádfelület és iszap eltávolításával mocsaras lápos környezet létrehozása jelentős méretű nyílt víztükörrel és a vízáramlást biztosító lagúnák kialakításával.
A terület jelenleg is vizes élőhelyként funkcionál, és a kivitelezés idején is ez a körülmény fog fent állni. A mederkotrás célja a 107,20-107,50 mBf szint előállítása és az ökológiai igényekhez igazodó tartósságú fenntartása. A maximálisan előállítható vízszint a 107,70 mBf szinten lesz.
Fontos szempont, hogy a közel ÉD-i hossztengelyű vízfelület belső áramlási feltételei, ezáltal az öntisztulás biztosított legyen. Ennek eléréséhez a nádasban 5-8 m szélességű lagúnák készülnek, többségében ÉD-i tájolással azért, hogy az uralkodó szélirány azokba be tudjon hatolni és elősegítse a belső áramlást. A tisztított szennyvízzel történő vízpótlás az É-i tóegység D-i elválasztó töltésétől valósul meg. A D 160 KPE csővel idevezetett kb. 6 l/s-os hozamú vízkészlet két helyen kerül majd bevezetésre. A bevezetett vízhozam a nádassal körbevett víztérbe jut, ahol még az utótisztulása megvalósulhat.
A mederkotrásból kikerülő iszapos, rizómás talajból belső szigetek épülnek, rézsűmegtámasztó természetes anyagú szerkezetekkel. A fel nem használt kotrási anyag a D-i területre kerül áthelyezésre úgy, hogy ott is egy későbbi ütemben megteremtődhessenek a vizes élőhely funkció feltételei.
Az É-i és a D-i területegység közötti vízátvezetés biztosítására az elválasztó töltésben egy φ80 cm-es zsilipes műtárgy készül.
Főbb mennyiségek:
64.836 m3 nádrizómát is tartalmazó iszap kitermelése mederből az anyag 500 m-en belüli mozgatásával;
Kitermelt iszap parti beépítése, illetve belső sziget képzése 46.566 m3;
Kitermelt iszap déli tómederben történő elhelyezése 18.270 m3;
Dúcolás, földpartmegtámasztás 134 m2;
Zsaluzás és állványozási munkák;
Nádvágás 27 hektár nagyságú területen;
Szivárgóépítés, alagcsövezés;
Helyszíni beton és vasbeton munkák;
Közmű csatornaépítés;
Útpályatartozékok készítése;
Tájépítészeti munkanemek: Ezen munkarész érintett területe az Északi és Déli tómeder Tanösvényének felújítása, új nyomvonalszakasz kiépítése. További feladatok költőszigetek kialakítása, a területet érintő építészeti fejlesztések, burkolatok kialakítása, meglévő bürük felújítása - újak létrehozása, stég kialakítása, különböző interaktív tanösvény elemek, műtárgyak felszerelése, talaj előkészítés a növénytelepítéshez, növénytelepítés.
A tájépítészeti munka elvégzéséhez a tervdokumentáció külön áll rendelkezésre az északi és a Déli tanösvény vonatkozásban, melyeket együtt kell kezelni.
Főbb mennyiségek:
- Bozótirtás 4000 m2;
- Fakivágás 100 db;
- Meglévő tanösvény elemek bontása;
- Tereprendezési munkák 16354 m2;
- Meglévő bürü deszkázatának felújítása, 1,8 m széles 298 fm;
- Bürü építése korlát nélkül, 1,8 m széles 198 fm;
- Bürü építése 2 oldalt korláttal, 1,8 m széles 94 fm;
- Stég (tósétány) építése két magassági szinten kb. 550 m2;
- 1 db, 550m2 Stég statikai kiviteli tervezése;
- 1 db Ivókút és 1 db párakapu vízbekötés közműterveinek elkészítése;
- Új tanösvény táblák, padok, útjelző táblák elhelyezése;
- Költőszigetek építése;
- Madármegfigyelő kunyhó építés;
- Fatelepítések 304 db (kb.);
- Térhatároló cserje telepítés 1721 db;
- Évelő telepítés 377 db;
- Vízi évelő telepítés 2645 db;
- Füvesítés, extenzív 9800 m2;
- Füvesítés, intenzív 6554 m2.
További információ a mennyiségekre vonatkozóan a dokumentációban található.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 335
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.1) Elnevezés:
Sóstó Természetvédelmi Terület Fejlesztését érintő vízpótlási és utótisztító műtárgy építési munkálatok kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247130-0
További tárgyak:45231300-8
45252130-8
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár közigazgatási területén a következő hrsz-ú területeken: 7621/2; 7632; 7670/2; 7734/1; 7727/2; 8095/35; 020532; 020525/17; 020525/13; 020525/4; 020525/8; 14359; 14353; 020519/3; 16427/2; 16314/2; 16426; 16425/2; 020518; 6402; 6460/51; 6460/48; 6403; 6901/16; 6901/11; 6901/12; 6901/13; 6900; 6902; 7597; 7596; 7612/4; 7376; 7375/2; 7374/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyi és országos védelem alatt álló Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja során az alábbi feladatok elvégzése fog megtörténni:
Kétféle vízpótlási lehetőség kiépítése - Basa árok megfordítása és a szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvíz tóba vezetése - a szennyvíztisztító telepen utótisztító műtárgy megépítésével.
548,8 m hosszú Basa árok nyílt árkos vízelvezető rendszer felújítása, mederkotrási építési munka (Basa árok folyásirányának megfordítása kettős működésű árok kialakításával), négy közút keresztezésével, közművek kiváltásával, duzzasztómű és zsilip műtárgy megépítésével. A székesfehérvári szennyvíztisztító telepről 4,2 km hosszú nyomott szennyvízvezeték hálózat építési munka (DN 150 mm átmérőjű KPE csőből épült nyomóvezeték fektetése) közúti és kettő vasútvonal keresztezésével.
A Bakony utcai szennyvíztisztító telepen - a tó vízkészletét javító kb. 100.000 m3 /év szükséges mennyiségű szennyvíz- utótisztítását biztosító 43,50 m2 alapterületű csúszásmentes burkolattal ellátott technológiai épület kialakítása, amely az utótisztításhoz szükséges elektromos és technológiai gépészeti elemekkel is fel lesz szerelve.
További információ a mennyiségekre vonatkozóan a dokumentációban található.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 335
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9379 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 369203486
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv

Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 197870298
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45252124-3
További tárgyak:45100000-8
71420000-8
45112700-2
45243000-2
45243500-7
71322200-3
71327000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár közigazgatási területén a következő hrsz-ú területeken: 7620/4; 7620/6; 7331/20; 7331/19; 7331/23; 7618/2; 7374/1; 7620/3; 7613/2; 7614; 7611; 7610/2; 7613/1; 7612/5; 7596; 7617/2; 7615; 7620/5.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyi és országos védelem alatt álló Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja során az alábbi feladatok elvégzése fog megtörténni:
Az Északi tómederben a jelenlegi nádas és nyílt vízfelület arányának megváltoztatása a lágyiszap és a mederanyag (talaj, növényzet, gyökérzet, nádrizóma) kotrásával és a kikotort anyag helyben történő részleges beépítésével, 27 hektár nagyságú vizes élőhely kialakítása céljából.
A fő cél a tószabályozás, a tó eredetihez hasonló állapotának kialakítása, azaz a jelenlegi nádfelület és iszap eltávolításával mocsaras lápos környezet létrehozása jelentős méretű nyílt víztükörrel és a vízáramlást biztosító lagúnák kialakításával.
A terület jelenleg is vizes élőhelyként funkcionál, és a kivitelezés idején is ez a körülmény fog fent állni. A mederkotrás célja a 107,20-107,50 mBf szint előállítása és az ökológiai igényekhez igazodó tartósságú fenntartása. A maximálisan előállítható vízszint a 107,70 mBf szinten lesz.
Fontos szempont, hogy a közel ÉD-i hossztengelyű vízfelület belső áramlási feltételei, ezáltal az öntisztulás biztosított legyen. Ennek eléréséhez a nádasban 5-8 m szélességű lagúnák készülnek, többségében ÉD-i tájolással azért, hogy az uralkodó szélirány azokba be tudjon hatolni és elősegítse a belső áramlást. A tisztított szennyvízzel történő vízpótlás az É-i tóegység D-i elválasztó töltésétől valósul meg. A D 160 KPE csővel idevezetett kb. 6 l/s-os hozamú vízkészlet két helyen kerül majd bevezetésre. A bevezetett vízhozam a nádassal körbevett víztérbe jut, ahol még az utótisztulása megvalósulhat.
A mederkotrásból kikerülő iszapos, rizómás talajból belső szigetek épülnek, rézsűmegtámasztó természetes anyagú szerkezetekkel. A fel nem használt kotrási anyag a D-i területre kerül áthelyezésre úgy, hogy ott is egy későbbi ütemben megteremtődhessenek a vizes élőhely funkció feltételei.
Az É-i és a D-i területegység közötti vízátvezetés biztosítására az elválasztó töltésben egy φ80 cm-es zsilipes műtárgy készül.
Főbb mennyiségek:
71.781 m3 nádrizómát is tartalmazó iszap kitermelése mederből az anyag 500 m-en belüli mozgatásával;
Kitermelt iszap parti beépítése, illetve belső sziget képzése 53.511 m3;
Kitermelt iszap déli tómederben történő elhelyezése 18.270 m3;
Dúcolás, földpartmegtámasztás 134 m2;
Zsaluzás és állványozási munkák;
Nádvágás 27 hektár nagyságú területen;
Szivárgóépítés, alagcsövezés;
Helyszíni beton és vasbeton munkák;
Közmű csatornaépítés;
Útpályatartozékok készítése;
Tájépítészeti munkanemek: Ezen munkarész érintett területe az Északi és Déli tómeder Tanösvényének felújítása, új nyomvonalszakasz kiépítése. További feladatok költőszigetek kialakítása, a területet érintő építészeti fejlesztések, burkolatok kialakítása, meglévő bürük felújítása - újak létrehozása, stég kialakítása, különböző interaktív tanösvény elemek, műtárgyak felszerelése, talaj előkészítés a növénytelepítéshez, növénytelepítés.
A tájépítészeti munka elvégzéséhez a tervdokumentáció külön áll rendelkezésre az északi és a Déli tanösvény vonatkozásban, melyeket együtt kell kezelni.
Főbb mennyiségek:
- Bozótirtás 4000 m2;
- Fakivágás 100 db;
- Meglévő tanösvény elemek bontása 89,4 m3;
- Tereprendezési munkák 16354 m2;
- Meglévő bürü deszkázatának felújítása, 1,8 m széles 0 fm;
- Bürü építése korlát nélkül, 1,8 m széles 485,5 fm;
- Bürü építése 2 oldalt korláttal, 1,8 m széles 104,5 fm;
- Stég (tósétány) építése két magassági szinten kb. 550 m2;
- 1 db, 550m2 Stég statikai kiviteli tervezése;
- 1 db Ivókút és 1 db párakapu vízbekötés közműterveinek elkészítése;
- Új tanösvény táblák, padok, útjelző táblák elhelyezése;
- Költőszigetek építése;
- Madármegfigyelő kunyhó építés;
- Fatelepítések 304 db (kb.);
- Térhatároló cserje telepítés 1721 db;
- Évelő telepítés 377 db;
- Vízi évelő telepítés 2645 db;
- Füvesítés, extenzív 9800 m2;
- Füvesítés, intenzív 6554 m2.
További információ a mennyiségekre vonatkozóan a dokumentációban található.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 335
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 420606709
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 21
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással jelen szerződésmódosítás II/2-8. pontjában foglaltak szerint módosítják:
2. A Szerződés II/3. pontja az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 3.1 ponttal egészül ki:
„3. Vállalkozó a Kivitelezést - ide nem értve a 3.1. pontot - legkésőbb a szerződés teljes körű aláírásától számított 335 napon belül köteles elvégezni.
3.1. Felek megállapodnak, hogy az ivókút és a párakapu kivitelezését és ÁNTSZ negatív vízminta beszerzését Vállalkozó az érintett munkaterület átadásától számított 45 napon belül köteles teljesíteni.”
3. A Szerződés II/4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben - figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltakra - a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II. 3. 1. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a Megrendelőt - továbbiakban: Készre jelentés -.”
4. A Szerződés IV/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolások birtokában 4 (négy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult.”
5. A Szerződés IV/3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Az Előleg a 4. részszámla benyújtásakor kerül elszámolásra. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleget a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot az Előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg visszakövetelésére.”
6. A Szerződés IV/4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási díj, valamint a Műszaki szükségességből eredő munkák II. díja - ide nem értve az Előleget - az alábbiak szerint kerül kifizetésre:
Számla: Számla benyújtásához szükséges műszaki tartalom:
1.Részszámla Az Ajánlat részét képező műszaki ütemtervben - a továbbiakban: Műszaki Ütemterv - az 1. számú részszámlánál részletesen felsorolt munkarészek teljesítése, különösen a munkaterület átadás-átvétele, az Északi és Déli vízgyűjtőterületen: bozótirtás, fakivágás, meglévő tanösvény elemek bontása, valamint építészeti munkák;
2.Részszámla • Műszaki Ütemtervben a 2. számú részszámlánál részletesen felsorolt munkarészek teljesítése, különösen az Északi vízgyűjtőterületen: mederkotrási munkálatok, lagúnák kialakítása, szigetek építése, valamint építészeti munkák;
• A 2017. szeptember 20. napján kelt ajánlat szerinti kibővített iszapkotrási munkák elvégzése, valamint a 2017. szeptember 25. napján kelt ajánlat szerinti 3 db bürü híd építési munkák 60%-os készültsége
3.Részszámla • Műszaki Ütemtervben a 3. számú részszámlánál részletesen felsorolt munkarészek teljesítése, különösen az Északi vízgyűjtőterületen: mederkotrási munkálatok, lagúnák kialakítása, szigetek építése, valamint építészeti munkák, Déli vízgyűjtőterületen: tanösvény elemek építése,
• A 2017. szeptember 25. napján kelt ajánlat szerinti 3 db bürü hídépítési munkák 100%-os készültsége,
• Továbbá a 2018. január 26. napján kelt ajánlat szerinti törmelék kiemelése és kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállítása, valamint a törmelék helyének földdel történő feltöltése 100%-os készültsége
4.Részszámla • Északi tórészen: tósétány kialakítása, fa felépítmények készítése, kialakítása, információs táblák elhelyezése, utcabútorok elhelyezése, finomtereprendezés pihenőknél, fák ültető gödreinek előkészítése, faültetés, tósétány, stég tervezése,
• Déli vízgyűjtő területen: ütéscsillapító burkolat készítése, kertészeti munkálatok, faültetés, füvesítés
Végszámla • Északi tórészen: Ivókút és párakapu kivitelezése. negatív vízminőség mintavétel és eredmény leadás. Készre jelentés.
A Kivitelezés 100 %-ot elérő maradéktalan teljesítése.
1. Részszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a fordított adózás szabályai szerint nettó 36.920.348,- Ft, azaz nettó Harminchatmillió-kilencszázhúszezer-háromszáznegyvennyolc forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani.
2. Részszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a fordított adózás szabályai szerint nettó 164.473.915,- Ft, azaz nettó Egyszázhatvannégymillió-négyszázhetvenháromezer-kilencszáztizenöt forint összegről - melyből nettó 16.792.521,- Ft, azaz nettó Tizenhatmillió-hétszázkilencvenkettőezer-ötszázhuszonegy forint a Műszaki szükségességből eredő munkák I. díja a százalékos készültségnek megfelelően - jogosult a részszámlát kiállítani.
Vállalkozó köteles a részszámlában a Műszaki szükségességből eredő munkák I. díját külön feltüntetni.
3. Részszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a fordított adózás szabályai szerint az alábbi összegekről jogosult kiállítani a számlát:
• nettó 149.709.009,- Ft, azaz nettó Egyszáznegyvenkilencmillió-hétszázkilencezer-kilenc forint összegről - melyből nettó 2.027.614,- Ft, azaz nettó Kettőmillió-huszonhétezer-hatszáztizennégy forint a Műszaki szükségességből eredő munkák I. díja a százalékos készültségnek megfelelően -.
• a Műszaki szükségességből eredő munkák II. díjáról a műszaki ellenőr által jóváhagyott és a teljesítésigazolásban rögzített összegben.
Vállalkozó köteles a részszámlában a Műszaki szükségességből eredő munkák I-II. díját külön-külön feltüntetni.
4. Részszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a fordított adózás szabályai szerint nettó 36.245.349,- Ft, azaz nettó Harminchatmillió-kettőszáznegyvenötezer-háromszáznegyvenkilenc forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani.
Végszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a fordított adózás szabályai szerint nettó 675.000,- Ft, azaz nettó Hatszázhetvenötezer forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani.”
7. A Szerződés V/1. pontja az alábbi V./1.1. ponttal egészül ki:
„1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés II./3.1. pontjában rögzített ivókút és párakapu kivitelezése tekintetében az érintett munkaterület átadás-átvételéről Megrendelő írásban értesíti.”
8. A Szerződés VI/3. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„3. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős, jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőket elmulasztja, köteles a Megrendelőnek késedelmi kötbért fizetni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Sóstó Természetvédelmi Terület Fejlesztését érintő mederkotrási, és tájépítészeti munkálatok elvégzése - továbbiakban: Kivitelezés - tárgyában 2017. június 27. napján vállalkozási szerződés jött létre. Felek rögzítik továbbá, hogy 2017. november 03. napján és 2018. február 28. napján a vállalkozási szerződést közös akarat-elhatározással módosították - továbbiakban a vállalkozási szerződés és a módosítások együtt: Szerződés.
2. A tájépítészeti munkarészen belül a Vállalkozó feladatát képezte a Sóstó északi részére tervezett ivókút és párakapu vízellátásának megtervezése és kivitelezése. A Vállalkozó a kivitelezési munkákat 2018. márciusában kezdte volna meg. A vízvezeték nyomvonala érinti a Sóstói Stadion területét, melyen a kivitelezési munkákat a „SÓSTÓ” Konzorcium végzi. A nyomvonallal érintett területen jelenleg a Konzorcium a régi lelátó vasbeton elemeit tárolja, annak elszállítására mindezidáig nem került sor.
3. Vállalkozó az I./2. pontban foglaltakra figyelemmel jelezte, miszerint a nyomvonallal érintett területen a vízvezeték kiépítését rajta kívül álló okból nem tudja megkezdeni. A terület munkavégzésre alkalmatlan, azon föld depó és vasbeton elemek találhatóak. Vállalkozó jelezte, hogy az ajánlata benyújtásakor ezzel az előre nem látható körülménnyel nem számolhatott, és kérte a Szerződés módosítását, figyelemmel arra, hogy az általa vállalt teljesítési határidőt fentiek miatt betartani nem tudja. Vállalkozó tájékoztatása szerint az érintett munkaterület átvételétől számítva 45 nap szükséges a vízvezeték kiépítéséhez és az ÁNTSZ által igazolandó negatív vízminta beszerzéséhez.
4. Vállalkozó kérte továbbá, hogy a Szerződésben rögzített három részszámla és egy végszámla helyett - tekintettel arra, hogy kizárólag az ivókút és a párkapu létesítésével nem készült el -, legyen lehetősége negyedik részszámla benyújtására is, a már elvégzett feladatok elszámolhatósága érdekében.
5. A Szerződés II./3 pontja szerint a Vállalkozó a Kivitelezést a szerződés teljes körű aláírásától számított 335 napon belül köteles elvégezni. Tekintettel arra, miszerint az ivókút és a párakapu létesítésén kívül - melyért Vállalkozó az I./2 és I./3 pontban foglaltak szerint nem felelős - a Vállalkozó a Kivitelezési munkákat határidőre elvégezte, teljesítése a határidő megtartása szempontjából szerződésszerű.
6. A műszaki ellenőr és Megrendelő részéről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája Vállalkozó kérését megvizsgálta és indokoltnak találta, figyelemmel arra, hogy Megrendelő részére sem volt előre látható, miszerint a Vállalkozót akadályozni fogja a szerződésszerű teljesítésben a szomszédos kivitelezés. Mindezekre tekintettel fentiek javasolták Megrendelőnek, hogy Felek módosítsák a Szerződést.
7. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének PF-358/2018. számú döntése.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 420606709 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 420606709 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. A vállalkozási szerződés I. számú szerződés módosításának időpontja: 2017. november 03. napja, melyről a tájékoztató KÉ-16569/2017 számon jelent meg.
2. A vállalkozási szerződés II. számú szerződés módosításának időpontja: 2018. február 28. napja, melyről a tájékoztató KÉ-3981/2018 számon jelent meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben