Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9425/2018
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SERES GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft.
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Észak-Balatoni Térség Reg. Tel. Szilárdhulladék Kezelési Önk. Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK15439
Postai cím: Házgyári út 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Farkas László
Telefon: +36 88545116
E-mail: farkas.laszlo@tep.hu
Fax: +36 88545116
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tep.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tep.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azo-nosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 383200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
További tárgyak:34144511-3
34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 8200 Veszprém, Házgyári út 1. címe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Ener-giahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljá-rások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdál-kodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekin-tettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (to-vábbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 valamint N2 kategóriájú felépítményezett (VI.3)További információk 13)) pont szerint értelmezve) tehergépjárművek (Gyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak szerint:
tétel (tí-pus) sor-száma tétel (típus) megnevezése mennyi-ség (db)
1. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 3 tenge-lyes, 6x2 gyűjtőjármű 2
2. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tenge-lyes, 4x2 gyűjtőjármű 4
3. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tenge-lyes, 4x4 gyűjtőjármű 1
4. Emelőhátfalas, zárt, 2 tengelyes (4x2 szállító jár-mű) 1
5. Billenőplatós, 2 tengelyes (4x2 szállító jármű) 1
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1-3. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű te-hergépjármű.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzem-be helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám ki-adással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére Ajánlatkérőként szerződő végső kedvezményezett (Észak-Balatoni Térség Reg. Tel. Szilárdhulladék Kezelési Önk. Társulás -8200 Veszprém, Házgyári út 1.-) köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes aján-lattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő szemé-lyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyama-tosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével értelmezendő.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonat-kozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállí-tott eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és para-métereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket rész-letesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, tí-pusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személy-re, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatké-rő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások  40
2 1.1.alszempont: Megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 1.2. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 7
4 1.3. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nit-rogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 1.4. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 1.5. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos ré-szecske kibocsátása (g/kWh) -EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás  7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 221 - 458870
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SERES GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajor u. 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: info@seres.hu
Telefon: +36 82461777
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82461777
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 403000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 383200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: SERES GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. (7630 Pécs, Bajor u. 2/1., adószáma: 11237253-2-02)
Ajánlattevők:
1. Ajánlattevő: M-U-T Hungária Kft. (2851 Környe, Iparcentrum 3.)Adószám: 10526093-2-11
2. Ajánlattevő: MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői út 26.)Adószám: 11440424-2-05
3. Ajánlattevő: Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Bajor u. 2/1.)Adószám: 11237253-2-02
4. Ajánlattevő: HOROSZCOOP Kft. (1185 Budapest, Üllői út 310-312.)Adószám: 10367962-2-43
5. Ajánlattevő: Jumbo Log Kft. (1149 Budapest, Róna u. 120-122.)Adószám: 11866031-2-42
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § d) pontjának megfelelően a környezetvédelmi részszempontok ismertetése karakterkorlátozás miatt nem lehetséges, az értékelési részszempontok vonatkozásában e tekintetben az Európai Unió hivatalos lapjában 2017. november 17. napján 2017/S 221-458870 azonosítószámon megjelent hirdetmény II.2.5. értékelési szempontok pontja irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148§ előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)