Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9753/2018
CPV Kód:38950000-9
Ajánlatkérő:MTA Természettudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:HU11;HU11;HU11;HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEROL Kft.;Bio-Rad Magyarország Kft.;Life Technologies Kft.;KROMAT” Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Természettudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: AK15531
Postai cím: Magyar tudósok körútja 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sarkadi Zsuzsanna
Telefon: +36 30466086
E-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ttk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ttk.mta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A személyre szabott terápiát elősegítő biomarker-kutatásokhoz szükséges génanalitikai laboratóriumfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése adásvételi szerződés alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38950000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projekt keretében kiemelkedő színvonalú génanalitikai laboratórium létrehozása történik meg, amelyneklegfontosabb elemei: 1) nagy-áteresztőképességű, mikrofluidikai chipekkel működő multiplex PCR rendszer,2) ’droplet digital’ PCR rendszer kiszolgáló elemekkel, 3) kvantitatív real-time PCR készülék függetlenítettfilterkombinációkkal, 4) nukleinsav analizátor (automatizált nukleinsav fragmens analizáló rendszer).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 159309863 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagy-áteresztőképességű, microfluidikai chipekkel működő multiplex PCR rendszer beszerzése adásvételiszerződés alapján
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38950000-9
További tárgyak:38951000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Nagy-áteresztőképességű, mikrofluidikai chipekkel működő hőciklizáló és klasszikus, valamint digitális -qPCR (valós idejű PCR) rendszer, amely képes digitális kvantitatív PCR reakciók futtatására és elemzésére(nem csak végpont digitális mérésre) és 36960 pontos digitális kvantitatív array (48 minta*770 reakció)futtatására. A platformnak egymagában képesnek kell lennie minimum 96 minta, 96 célterületre történőgénexpressziós qPCR futtatására és SNP genotipizálásra maximum 1 óra alatt (9216 reakció/futás), digitális-valós idejű PCR reakciók futtatására és elemzésére (minimum 48 minta, mintánként legalább 700 pontosmátrix), valamint amplikon alapú target-dúsításra 192 mintán, egy futás alatt akár 2400 célterületre, maximum 1óra alatt. A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (legalább2 fő, minimum 2 nap).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kiértékelő program biztosítása licenccel együtt további 3 számítógépre 10
2 készülék használatának betanítása + 3 fő részére (a kötelezően előírt minimum 2nap 2 főn felül) 10
3 A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállásegész hónapokban (maximum 24 hónap) 10
4 Meghibásodás esetén amennyiben a készülék helyben nem javítható, vagy a javításmeghaladja a 10 napot, cserekészülék biztosítása 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2017-00014
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Droplet digital’ PCR rendszer a vizsgálati módszerek kidolgozásához szükséges kiszolgáló elemekkelbeszerzése adásvételi szerződés alapján
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38951000-6
További tárgyak:38950000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db ’Droplet digital’ PCR rendszer: Digitális PCR rendszer, amely az ún. ’droplet’ technológián alapul,egyidejűleg alkalmas génexpressziós vizsgálatokra, SNP analízisre, kópiaszám variációk meghatározásra,ritka mutációk detektálására, új generációs szekvenáló könyvtárak kvantifikálásra. A rendszer rendelkezzeni) automata ’droplet’ generátorral (emulzióképző készülék), amely egy adott mintából minimum 20 000 darab,maximum 1 nl méretű cseppet hoz létre; ii) ’droplet’ reader-rel (PCR leolvasó), amely az egyedi cseppekbenlezajlott PCR eredményeket értékeli 96 mintában egy futáson belül; iii) zárófólia rögzítő készülékkel a PCRlemezekhez. A rendszer által detektálható targetek száma mintahelyenként minimum 2 target legyen.
2 db nagy-áteresztőképességű RT-PCR készülék (kiszolgáló elemek): 1 db Real-time PCR készülék 96-os optikai blokkal, 1 db Real-time PCR készülék 96-os optikai blokkal és 384-es optikai blokkal. A blokkokcserélhetők legyenek és az optikai gerjesztés és detektálás félvezetőkkel (LED) történjen. Képesek legyeneksoronkénti hőmérséklet grádienst létrehozni a reakció optimalizálásához. Az egyidejűleg detektálható targetekszáma legalább 4 target legyen.
A szerződés része a ’droplet digital’ PCR rendszer és a kiszolgáló elemek kiszállítása, üzembe helyezése éshasználatának betanítása (legalább 2 fő, minimum 2 nap). Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumban.(a továbbiakban: KD).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A ’droplet digital’ PCR rendszer által egyidejűleg detektálható targetek számamintahelyenként 3 target (a kötelezően előírt 2 target helyett) 5
2 kiszolgáló elemeknél (RT-PCR készülékeknél) a rendszer által egyidejűlegdetektálható targetek száma mintahelyenként (a kötelezően előírt 4 targeten felül megajánlott maximum 2target) 5
3 A kiszolgáló elemeknél (RT-PCR készülékek) a gerjesztéshez használt LED-ek száma(a kötelezően előírt 1 LED-en felül megajánlott maximum 4 LED 5
4 Statisztikai kiértékelést, korlátlan számú plate-n biztosító program 5
5 A kiértékelő program biztosítása licenccel együtt további 3 számítógépre / 10
6 A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállásegész hónapokban (maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2017-00014
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: RT-PCR készülék függetlenített filterkombinációkkal beszerzése adásvételi szerződés alapján
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38950000-9
További tárgyak:38951000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kvantitatív RT-PCR készülék függetlenített filterkombinációkkal: Valós idejű PCR készülék, amely alkalmasgénexpresszió mérésre, genotipizálásra, kópiaszám meghatározásra. Érintőképernyős, számítógép nélkül(stand alone) is vezérelhető készülék legyen. Peltier alapú rendszerrel változtassa a blokk hőmérsékletétés alkalmas legyen 96 minta egyszerre történő futtatására. A készülék tegye lehetővé függetlenített filterkombinációk használatát és legyen képes legalább 6 target egyidejű elkülönítésére reakciónként. A gerjesztő /detektáló hullámhossz legalább 450 nm-től, minimum 680 nm-ig terjedjen.
A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (legalább 2 fő,minimum 1 nap). Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumban. (a továbbiakban: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Passzív referenciafesték használata 5
2 Spektrális dekomponálás speciális algoritmussal  5
3 A PCR készülék önálló működés esetén is közvetlenül felhőbe kapcsolható 10
4 kiértékelő program biztosítása licenccel együtt további 3 számítógépre 10
5 A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállásegész hónapokban (maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2017-00014
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nukleinsav analizátor - automatizált nukleinsav fragmens analizáló rendszer beszerzése adásvételi szerződésalapján
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Nukleinsav analizátor - automatizált nukleinsav fragmens analizáló rendszer: Automatizált, nagyáteresztőképességű műszer, mely alkalmas DNS és RNS minták méret szerinti elválasztására és mennyiségimeghatározására. Egyszerű váltást tegyen lehetővé a különböző DNS és RNS applikációk között (ne igényeljenalkatrész cserét, tisztítási/kondicionálási lépéseket, kalibrációt). A készülékkel legyen lehetséges 1-96 közötttetszőleges számú minta vizsgálata, a mérések mintánkénti ára legyen állandó az egyes applikációknál.
A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (legalább 2 fő,minimum 1 nap). Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumban. (a továbbiakban: KD).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 detektáló egység egy CCD kamera 10
2 a készülék tartozéka egy készülékdiagnosztikát és hibafeltárást lehetővé tevőalkalmazás / 10
3 kiértékelő program biztosítása licenccel együtt további 3 számítógépre 10
4 Meghibásodás esetén amennyiben a készülék helyben nem javítható, vagy a javításmeghaladja a 10 napot, cserekészülék biztosítása a javítás időtartamára 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2017-00014
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 526629
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nagy-áteresztőképességű, microfluidikai chipekkel működő multiplex PCR rendszer beszerzése adásvételiszerződés alapján
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEROL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1141 Budapest, Öv u. 43
Város: budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail: biolab@biolab.hu
Telefon: +36 12219614
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87.105.500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84 422 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Droplet digital’ PCR rendszer a vizsgálati módszerek kidolgozásához szükséges kiszolgáló elemekkelbeszerzése adásvételi szerződés alapján
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bio-Rad Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.;
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
E-mail: hungary_info@bio-rad.com
Telefon: +3614596001
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56.580.950
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50 650 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: RT-PCR készülék függetlenített filterkombinációkkal beszerzése adásvételi szerződés alapján
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Life Technologies Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1146 Budapest, Hermina út 17.;
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: houders@thermofisher.com
Telefon: +36 14719400
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9.436.826
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 880 768
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Nukleinsav analizátor - automatizált nukleinsav fragmens analizáló rendszer beszerzése adásvételi szerződésalapján
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KROMAT” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1112 Budapest, Péterhegyi út 98.;
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: info@kromat.hu
Telefon: +33 12482110
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14.972.547
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 357 095
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk (részenként 1 ajánlat került benyújtásra)
1. rész: FEROL Kft. (1141 Budapest, Öv u. 43.; adószám: 12477081-2-42.)
2. rész: Bio-Rad Magyarország Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53.; adószám: 13058199-2-42)
3. rész: Life Technologies Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.; adószám: 11870120-2-42)
4. rész: KROMAT” Kft. (1112 Budapest, Péterhegyi út 98.; adószám: 11802428-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európaiombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd ahttp://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszakmeghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)