Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9772/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magrart Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:9342 Mihályi 0131 hrsz.;9342 Mihályi 0131 hrsz.;9342 Mihályi 0131 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HETTYEI-ÉPTECH Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;HETECH TREND Mérnöki Iroda Kft.;Green Line Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magrart Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK26113
Postai cím: Hunyadi utca 3.
Város: Mihályi
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9342
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sümeghy Péter
Telefon: +36 209522953
E-mail: magrarrt@t-online.hu
Fax: +36 209522953
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Terménytároló építés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész: Alapozás, útburkolat készítés
Jelen építés keretében egy vb. támfal, egy vb. garat, egy vb. serleges felvonó akna, 6 db vasbeton siló alap, valamint a siló alapok és a felvonó akna körül új beton útburkolat készül. A garat egy monolit vasbeton csatorna jellegű építmény, amely oldalról csatlakozik a serleges felvonó aknába. Az akna 3 méter mélységű, a garattal és a térbetonnal határos oldalán a falak a támfal magasságáig ( +3,00 m ) felfutnak. A támfal szintén monolit vasbeton szerkezetű, 3,00 méterrel emelkedik a terepszint fölé. Az álló hengeres silók fogadására 6 db különálló vb. lemezalap készül, melyekben kitároló alagút és lagúna rendszer kerül kialakításra.
II. rész: Gabonasiló kivitelezése
6 db kör keresztmetszetű, sinushullámlemez profilú siló, dongásított sendzimir horganyzott acéllemez palástelemekből készítve, tűzi horganyzott külső merevítő oszlopokkal, nagyszilárdságú horganyzott kötőelem-rendszerrel, UV-álló és öregedésálló speciális kittel tömítetten, egy tetőajtóval és egy oldalajtóval.
III. rész: Napelemes rendszer kiépítése
A tervezett 48 db Winaico gyártmányú, WST 275P6 típusú, egyenként 275 Wp teljesítményű polikristályos, napelem modul földre telepített tartószerkezetre kerül felszerelésre 25° dőlésszöggel és kb 180° tájolással.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 203645509 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Terménytároló építés - Alapozás, útburkolat készítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45262210-6
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9342 Mihályi 0131 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db silóalap építése: A különálló vasbeton alapok 30 cm vastagságban készülnek 152,82 m3 mennyiségben. A lemezalapokra körben, valamint a kitároló alagutak lehatárolására építendő 2,30 méter magas vasbeton falak betonmennyisége 158,76 m3. A zárófödémek összesen 150,66 m3 beton felhasználásával épülnek. A vasbeton szerkezetekbe beépítendő betonacél 41,39 tonna.
Fogadógarat kialakítása: A támfal lemezalapjára épülő garat vasbeton fala 2,30 m3 beton és 0,11 tonna betonacél felhasználásával készül el. A garatfalon, valamint a támfal alsó kiszélesített peremén 2x7,22 méter szögacél keret kerül beépítésre, melyekre 8 db acél fedlap helyezendő el.
Serleges felvonó akna: A 14,58 m2 alapterületű vb. lemezalap betonmennyisége: 2,93 m3, az aknafal 13,26 m3 beton felhasználásával épül. A lemezalapba és az aknafalba beépítendő betonacél mennyisége: 1,4 tonna. Az akna siló alapok felőli oldalán, földvisszatöltés előtt a silóalapok alsó síkjáig 31,92 m3 sovány beton stabilizáló réteg kerül beépítésre.
Támfal kialakítása: A 31,14 m2 alapterületű vb. lemezalap beton mennyisége: 6,23 m3, a támfal 8,83 m3 beton felhasználásával épül. A lemezalapba és a vb. támfalba beépítendő betonacél mennyisége: 1,21 tonna.
Beton útburkolat: Az építendő beton útburkolat 635,59 m2 felületen készül, 20 cm rétegvastagsággal, 121,13 m3 beton bedolgozással.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül)  20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EMVA Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című, VP2-4.1.2-16
II.2.9) További információ:
A dátum szerinti teljesítési határidő meghatározása szükséges a pályzázattal való elszámolás érdekében. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdésként meghatározott időpont a beruházás tervezett kezdését jelenti, ez a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása miatt tolódhat, ami miatt a kivitelezés időtartama rövidülhet. Emiatt ajánlatkérő felelősséget vállalni nem tud.

II.2.1)
Elnevezés: Terménytároló építés - Gabonasiló kivitelezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45213240-7
45213241-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9342 Mihályi 0131 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db kör keresztmetszetű, sinushullámlemez profilú siló, dongásított sendzimir horganyzott acéllemez palástelemekből készítve, tűzi horganyzott külső merevítő oszlopokkal, nagyszilárdságú horganyzott kötőelem-rendszerrel, UV-álló és öregedésálló speciális kittel tömítetten, egy tetőajtóval és egy oldalajtóval. A silótető egyelemes önhordó síkelemszegmensekből álló sokszögű gúla, sendzimir horganyzott acéllemezből, megfelelő átlapolásokkal csatlakozva egymáshoz, biztosítva a tetőszerkezet vízzárását, töltőgarattal, és tetőajtóval felszerelten. A siló el van látva egy 610 x 610 mm méretű oldalajtóval a siló belső terének üres állapotban történő megközelítése céljából. A siló rögzítése feszítőcsavarokkal történik.
Műszaki adatok:
Silótípus: SBH920/13
Siló névleges átmérő: 9,200 m
Siló névleges térfogata: appr. 1028 m3
Elemsorok száma: 13/sor
Silópalást magasság: 14,870 m
Silómagasság tetővel, lábbal: 19,455 m
Horganyvastagság: 600 gr/kétoldali m2- enként
Tetőkúpszög: 300
Tartozékok: 1 db oldalajtó 610x610 mm
1 db tetőajtó
1 db belső létra ajtótól alapig
44 db feszítőcsavar
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározsát a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül)  20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EMVA Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című, VP2-4.1.2-16
II.2.9) További információ:
A dátum szerinti teljesítési határidő meghatározása szükséges a pályzázattal való elszámolás érdekében. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdésként meghatározott időpont a beruházás tervezett kezdését jelenti, ez a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása miatt tolódhat, ami miatt a kivitelezés időtartama rövidülhet. Emiatt ajánlatkérő felelősséget vállalni nem tud.

II.2.1)
Elnevezés: Terménytároló építés - Napelemes rendszer kiépítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331000-8
További tárgyak:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9342 Mihályi 0131 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett 48 db Winaico gyártmányú, WST 275P6 típusú, egyenként 275 Wp teljesítményű polikristályos, napelem modul földre telepített tartószerkezetre kerül felszerelésre 25° dőlésszöggel és kb 180° tájolással.
A termelő berendezés által hasznosított energia: napsugárzás A tervezett napelemes berendezés rendszer teljesítménye: 13,2 kWp. A rendszer AC oldali teljesítménye: 15 kVA A tervezett napelemes berendezés becsült éves energiatermelése: 15200 kWh. A berendezés energiatermelését a következő tényezők csökkenthetik: - hálózati zavar (az inverternek le kell állnia) - napelem - akár részleges - árnyékolása, takarása, szennyeződése - „magas” környezeti hőmérséklet Az épület meglévő villamos csatlakozása változtatás nélkül fogadni tudja a napelemes rendszert.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározsát a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül)  20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EMVA Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című, VP2-4.1.2-16
II.2.9) További információ:
A dátum szerinti teljesítési határidő meghatározása szükséges a pályzázattal való elszámolás érdekében. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdésként meghatározott időpont a beruházás tervezett kezdését jelenti, ez a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása miatt tolódhat, ami miatt a kivitelezés időtartama rövidülhet. Emiatt ajánlatkérő felelősséget vállalni nem tud

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Terménytároló építés - Alapozás, útburkolat készítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HETTYEI-ÉPTECH Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 39.
Város: Gyepükaján
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8473
Ország: HU
E-mail: info@hettyei-ep.hu
Telefon: +3687550316
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3687550317
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14492028-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93404642
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92113187
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zsaluzás, földmunka,helyszíni beton és vb. beton munka,lakatos munka, útburkolat alap és makadám burkolat készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Vectorbau Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keszthelyi u.38.
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8353
Ország: HU
E-mail: info@vektorbau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14599644-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 93 213 448 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HETTYEI-ÉPTECH Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 39.
Város: Gyepükaján
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8473
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14492028-2-19

Hivatalos név: Vectorbau Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keszthelyi u.38.
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8353
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14599644-2-20

Hivatalos név: „Z-SZABÓ-BAU” és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berzsenyi D. u. 24.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12455586-2-19

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Terménytároló építés - Gabonasiló kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HETECH TREND Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt.18.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: hetech@hetech.hu
Telefon: +3676509030
Internetcím(ek): (URL) hetech@hetech.hu
Fax: +3676509030
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11577542-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11356000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: technológiai szerelés, erőátviteli munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: SEED-IMEX Vetőmag- és Mezőgazdasági Gépkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi u.89.
Város: Kisbér
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2870
Ország: HU
E-mail: greenline@glsolar.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11198048-2-11
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 113124850 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SEED-IMEX Vetőmag- és Mezőgazdasági Gépkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi u.89.
Város: Kisbér
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2870
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11198048-2-11

Hivatalos név: HETECH TREND Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt.18.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11577542-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Terménytároló építés - Napelemes rendszer kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Green Line Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Uzsoki u.1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: greenline@glsolar.hu
Telefon: +36206677000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36206677000
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22690386-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6269064
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6032322
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: napelemes rendszer villamos szerelése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Green Line Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Uzsoki u.1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22690386-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges