Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9815/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szilos Farm Mezőgazdasági Kft.
Teljesítés helye:7563 Somogyszob 0241/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Agro Builder Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szilos Farm Mezőgazdasági Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK26193
Postai cím: Kossuth utca 11.
Város: Somogyszob
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7563
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antalfi Szilárd ügyvezető
Telefon: +36 302366861
E-mail: szilosfarm@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „VP2-4.1.2-16 azonosítószámú, Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” elnevezésű projekt vonatkozásában megkötött 1808053254 sz. Támogatási Szerződés keretében síktároló (mezőgazdasági épület) építése, valamint terménytároló építéshez kapcsolódó napkollektor telepítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„VP2-4.1.2-16 azonosítószámú, Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” elnevezésű projekt vonatkozásában megkötött 1808053254 sz. Támogatási Szerződés keretében síktároló (mezőgazdasági épület) építése, valamint terménytároló építéshez kapcsolódó napkollektor telepítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99994351 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „VP2-4.1.2-16 azonosítószámú, Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” elnevezésű projekt vonatkozásában megkötött 1808053254 sz. Támogatási Szerződés keretében síktároló (mezőgazdasági épület) építése, valamint terménytároló építéshez kapcsolódó napkollektor telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45213240-7
45261215-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7563 Somogyszob 0241/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb műszaki tartalom:
1./ Építmény: Síktároló (mezőgazdasági épület) építése
1.1. ÁLTALÁNOS ADATOK
Az érintett ingatlan Somogyszob település külterületén, aszfaltozott települési közlekedési út mellett, MA építési övezetben helyezkedik el.
Funkció: Síktároló ( mezőgazdasági épület)
Szintszám: földszint
Padlóvonal: + 0,00 m = meglévő térburkolat szintje 145.65 mBf
1.1.2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, TERVEZETT BEÉPÍTÉS, RENDELTETÉS
Az ingatlanon jelenleg több épület helyezkedik el: istállók, géptárolók, iroda épület, terményszárító, mérlegház ( engedélyezett) és konténer üzemanyag kút.
Az építtető az ingatlanon egy mezőgazdasági épület építését tervezte, a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben előírtaknak megfelelően síktároló funkcióval.
Az acélszerkezetű csarnok épület földszintes kialakítású az építtető terménytárolás céljára kívánja majd használni.
A kialakítandó létesítmény szabadon álló. Az alaprajzi kialakításnál a tervezett funkciónak történő megfelelés volt a cél a megfelelő műszaki tartalom beépítése mellett, a meglévő adottságok figyelembevételével.
A funkcióhoz szükséges parkoló a területen biztosíthatóak.
A telek kivett része kerítésekkel körül van véve, felülete növényzettel fedett (fű).
1.1.3. SZERKEZETEK ISMERTETÉSE ( TARTÓSZERKEZETK ÉS SZAKIPARI
SZERKEZETEK)
alapozás: Vb. pontalap; statikai méretezés szerint
Alapozási sík: statikai méretezés szerint (-1.20m)
tartószerkezet: Acél tartószerkezet ( oszlopok IPE 360, gerendák IPE 360, szelemenek ) statikai méretezés
szerint.
tetőszerkezet: Acél tartószerkezet ( szelemenek ) statikai méretezés szerint. Tető hajlásszög: 22.7°.
héjalás: LTP 45 trapézlemez ( filcalátétes ) méretezett Z 200 szelemenekre rögzítve
oldalfal: LVP 45 trapézlemez méterezett tartókra rögzítve 25 cm vtg. monolit vb. fal 3.90m magasságban.
bádogos szerk.: Horganyzott ereszcsatorna - mázolt kivitelben.
felületképzések: Acél tartószerkezet mázolva.
rétegrendek: lásd a metszeti rajzokon
Szigetelés, aljzat: Vízszigetelés: nem készül.
Nyílászárók: Acél kapu 2 db 568/480 cm méretű kapu szürke színben.
Burkolatok: Padló: Saját levében simított beton burkolat.
Kémény : nem kerül kialakításra.
1.1.4. TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK:
Az tervezett építmény
- kielégíti a 1997. évi LXXVIII. tv. 31.§ (1) bekezdésében meghatározott követelményeket;
- megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános és eseti előírásoknak;
- azbeszttartalmú építési terméket nem tartalmaz;
- megvalósításához a jogszabályokban meghatározottaktól való eltérés engedélyezése nem szükséges.
Az MI-04-906-86. számú műszaki irányelv figyelembe vételével az építménytervezése a biztonságos üzemeltetésére és tervezésére vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok, szabványok és hatósági előírások alapján történt.
A tervezett épület felépítése és üzemeltetése, a tervezett építési folyamatok nem járnak a teljesítőképességet meghaladó fizikai igénybevétellel, a munkavégzőket és a környezetet sújtó káros hatásokkal, a beépítendő anyagok, az elvégzendő munkafolyamatok az emberi életre és a környezetre nem
veszélyesek.
A tervdokumentáció megfelel az emberközpontú munkafeltételek kialakítása, az ergonómia, a szervezőmunka és a munkavédelmi követelmények érvényesítése összhangja követelményeinek.
A tervezett épület rendeltetési célja szerint megfelel
- az állékonyság és a mechanikai szilárdság;
- a tűzbiztonság;
- a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem;
- a biztonságos használat;
- a zaj és rezgés elleni védelem;
- az energiatakarékosság és hővédelem;
- az élet- és vagyonvédelem;
- a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek;
- a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
Tervezési alapelvek során betartott előírások:
MSZ 15020 ISO EC1 MSZ ENV 1991 DIN 1080, 1356
Terhek és terhelő hatások számításakor figyelembe vett előírások:
MSz 15021/1- EC1 ECX MSZ ENV 1991 DIN 1055, 1072
Az épület tervezése során az alapvető követelmények kielégítése a vonatkozó magyar nemzeti szabvány, az ISO, az Eurocode és a DIN előírásainak megfelelően történt. A betervezett építőanyagok a kereskedelemben kapható anyagféleségek, tanúsítvánnyal, forgalomba-hozatali engedéllyel rendelkeznek.
Főbb anyagféleségek jellemzői:
Cement MSZ EN197-1:2000 ; Betonacél MSZ EN10027-1:2006
Kavics, homok MSZ 18293:1979 ;
Panel szabvány: Kötelező panelszabvány MSZ EN14509
Minden egyéb tekintetben a vonatkozó építési-kivitelezési és balesetvédelmi előírások valamint az építési engedély kikötései az irányadók.
A kivitelezés és a tervezettől való eltérés csak a módosításra vonatkozó, jogerős és végrehajtható engedély birtokában lehetséges.
A kivitelezést csak arra jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezheti, illetve irányíthatja!
1.1.5. ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ
Az épületben kéménytest nem létesül.
1.1.6. BONTÁSI MUNKÁK
A kivitelezés során bontás nem történik.
HULLADÉKKEZELÉS:
Lásd hulladék tervlap.
1.1.7. KÖZMŰVESÍTETTSÉG
Az ingatlan közművekkel rendelkezik (elektromos áram, víz, szennyvíz, gáz).
Az épület villamos energia ellátása a meglévő telepi hálózatról lesz kiépítve.
1.2. GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
1) Vízvezetékek:
Nem épül.
2) Vízvezetéki szerelvények:
Nem épül.
3) Használati melegvíz biztosítása:
Nem épül.
4) Szennyvízelhelyezés
Nem épül.
5) Csapadékvíz-elhelyezés:
Az épület tetőfelületén lecsapódó csapadékvizek elvezetése esőcsatornarendszerrel, állványtölcséren és kifolyócsonkon keresztül történik. A csapadékvíz az ingatlan szabad részére lesz vezetve, ahol a telken belül elszikkasztásra kerül. Külső csapadékvíz-hálózat kiépítése nem indokolt. A keletkező csapadék fentiek szerinti kezelése a szomszédos ingatlanokon álló épületeket nem veszélyezteti.
6) Gázellátás: a beruházást nem érinti.
7) Fűtés: Nem létesül.
8) Szellőzés: a helyiség természetes szellőzése a használat során megoldott.
1.3. TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS SZÁMÍTÁS
lásd. külön tervfejezet, mely a közbeszerzési dokumentum mellékletét képezi.
1.4. ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS
1) Energiaellátás, fogyasztásmérő:
az ingatlanon az elektromos csatlakozóvezeték ki van kiépítve.
2) Belső hálózat:
Az épületben szabványos belső hálózat épül ki.
3) Világítás, szerelvényezés: Az építtetői igényeknek megfelelően épül ki.
4) Gyengeáramú hálózat: Nem létesül.
5) Érintésvédelem: Szabvány szerint lesz kialakítva.
6) Villámvédelem: Szabvány és jogszabály szerint épül ki.
1.5. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS
A tervezett épületben specifikus technológiai igény nem merül fel.
1.6. BELSŐÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS
2) Burkolatok: beton padló burkolat. Térburkolat: simított beton.
3) Megvilágítás, fények: sajátos építtetői igények nem merültek fel.
4) Bútorozás, épület-felszerelés: nem jellemző.
1.7. RÉTEGTERVI KIMUTATÁS
1) - LTP 45 trapézlemez
- szelemenek Z 200
- méretezett tartószerkezet (IPE 360)
(egyedi)
2) - vb. lemez 20 cm vtg
- 1 rtg Terraplast Plus szigetelő lemez
- tömörített kavicságyazat 20 cm vtg
Try=95%
- Acél tartószerkezet/oszlop (IPE 360)
- vb. falazat 25 cm
1.8. HELYISÉG-KIMUTATÁS
Tároló 1438.69 m² beton
1.9. ALTERNATÍV ENERGIA-ELLÁTÁS
Az építtető az építendő épületben megújuló-energia hasznosítását is tervezi, mivel az épület rendelkezik megfelelő tájolású tetőfelülettel, ahol napenergia hasznosítására alkalmas berendezések elhelyezhetők.
1.10. KÖRNYEZET ÉS KERTÉPÍTÉS
A tervezett építés nem jár a szükséges mértéknél nagyobb környezeti kockázattal, a kivitelező kifejezett feladata lesz, hogy a megvalósítás során a környezeti hatásokat a bontási és építési folyamatok végzése, az
anyagválasztás, a szállítások során minimalizálja.
2./ Terménytároló építéshez kapcsolódó napkollektor telepítéséhez
A Szilos Farm Kft. tulajdonában lévő szárító kezelőhelységére az alábbi napkollektort kívánjuk telepíteni:
Megújuló energiahasznosító berendezések
Napenergia hasznosítása HMV (komplett rendszerek)
Komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, családi ház esetében, 12 fő ellátásáig, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése,csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-008 tételcsoportban), új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, 1-2 fő ellátását figyelembe véve,bruttó kollektorfelület : 3 m2-ig,tárolótartály: 350 lig, tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé, korcolt fémlemez tetőre, fekvő elhelyezésben.
Naplopó napkollektoros rendszer: 2 db Thermosolar TS 330 napkollektor, Univerzális bekötő készlet, SK-f2ft szerelőkeret, SB-ST szoláris szerelési egység, FLAMCO SOLAR 12 literes tágulási tartály, HC-1 szabályozó, OKC 200 NTRR/SOL melegvíz-tároló, 10 liter Frigoszolár fagyálló hőátadó folyadék koncentrátum, R. sz.: H2-200/2-ft.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Engedélyek
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Építési engedély száma: IR-000608276/2016
Ügyiratszám: 201600072624
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
- a munkaterület szükséges őrzése;
- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést az építési engedélyben, tervekben meghatározott állapotban a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni (teljesítménynyilatkozatok);
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 2 papíralapú példányban +1 pl. dwg formátumban;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
- A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- A nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli,
- a teherhordó acélszerkezetek és merevítő tűzvédő festéséről kivitelezői nyilatkozat kiállítása és Ajánlatkérőnek történő átadása
- a tűzvédő festék felhordását végző személy tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának másolatát nyertes Ajánlattevő köteles átadni Ajánlatkérőnek
- tűzvédő festék rétegvastagságának méréséről hiteles jegyzőkönyv készíttetése és Ajánlatkérő részére történő átadása
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során
- Valamennyi a melléklet építési engedélyben szereplő szakhatóságok által a kivitelezés körében meghatározott feltétel teljesítése.
- A tűzvédő festéket kizárólag a jelen Ajánlattételi felhívás x.) Egyéb 24) pontjában meghatározott tűzvédelmi vizsgával rendelkező szakember hordhatja fel a kezelendő felületre!
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljeskörű jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.24 hónap; max. 60 hónap) 2
2 A megvalósításban és az irányításban közvetlenül résztvevő, az ajánlattételi felhívás m) pont M.1./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező felelős műs 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „VP2-4.1.2-16 azonosítószámú, Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” elnevezésű projekt vonatkozásában megkötött 1808053254 sz. Támogatási Szerződés keretében síktároló (mezőgazdasági épület) építése, valamint terménytároló építéshez kapcsolódó napkollektor telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agro Builder Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7521 Kaposmérő, Kossuth L. u. 101
Város: Kaposmérő
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7521
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25082049-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 105000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99994351
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bagó és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7500 Nagyatád Somogyszobi u. 25/A.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11230902-2-14

Hivatalos név: Agro Builder Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7521 Kaposmérő, Kossuth L. u. 101
Város: Kaposmérő
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7521
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25082049-2-14

Hivatalos név: Wolf System Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7522 Kaposújlak, Gyártótelep 077 hrsz.
Város: Kaposújlak
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7522
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10220474-2-14

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges