Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9819/2018
CPV Kód:50225000-8
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 99577380
E-mail: gfugerth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vágány-, síndiagnosztikai vizsgálatok és űrszelvénymérés a GYSEV Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási keretszerződés kötése: „Vágány-, síndiagnosztikai vizsgálatok és űrszelvénymérés a GYSEV Zrt. részére” tárgyban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 200000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés kötése: „Vágány-, síndiagnosztikai vizsgálatok és űrszelvénymérés a GYSEV Zrt. részére” tárgyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. vasúthálózata
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vágány-, síndiagsznosztikai vizsgálatok végzése és űrszelvénymérés legfeljebb 200 000
000 HUF keretösszeg erejéig. AK a szerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
1. Vágánygeometriai mérések és kiértékelés
1.1 Vágánymérés mérőkocsival (nyíltvonalon és állomási átmenő fővágányokon) - évi kétszeri mérés és a vágánymérési
eredmények feldolgozása (Műszaki leírás 1.1 és 1.4 pontjai): 400 vkm/év
1.2 Vágánymérés mérőkocsival (vonatfogadó, -indító állomási vágányokon ) - évi egyszeri mérés és a vágánymérési eredmények
feldolgozása (Műszaki leírás 1.2 és 1.4 pontjai): 2 műszaknap/év
1.3 Vágánymérési grafikonok digitális megjelenítéséhez szüksége s szoftver szolgáltatása és rendszergazdai feladatainak ellátása:
1/év
1.4 V asútvonalak statisztikai kiértékelése (alakszámok képzése): 2 mérnöknap/év
2. Síndiagnosztikai vizsgálatok, mérések, kiértékelések
2.1 Gépi ultrahangos sínvizsgálat és kiértékelés (Műszaki leírás 2.1.1., 2.3.1., 2.3.2., és 2.3.3. pontjai): 400 vkm/év
2.2 Kézi ultrahangos sínvizsgálat vonalon és kiértékelés (Műszaki leírás 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., és 2.3.3. pontjai): 30 v km/év
2.3 Kézi ultrahangos sínvizsgálat kitérőben és kiértékelés (Műszaki leírás 2.1.3.1., 2.1.3.2., 2.3.1., 2.3.2., és 2.3.3. pontjai) : 12
műszaknap/év
2.4 Hegesztése k UH vizsgálata (min. 50 db/nap mennyiség) és kiértékelés: 860 db/év
2.5 Gépi sínprofil mérés, feldolgozás és kiértékelés (Műszaki leírás 2.4.1., 2.4.2., és 2. 4.3. pontjai): 30 vkm/év
2.6 Hullámos sínkopás mérés és feldolgozás: 30 vkm/év
2.7 Gépi örvényáramos mérés, speciális kitolt fejes UH u tánvizsgálattal, feldolgozással, kiértékeléssel (Műszaki leírás 2.6.1.,
2.6.3 és a 2.6.4. pontjai): 400 vkm/év
2.8 Kézi örvényáramos mérés utánvizs gálattal, feldolgozással, kiértékeléssel (Műszaki leírás 2.6.2., 2.6.3. és 2.6.4. pontjai): 15
műszaknap/év
2.9 Egyenérték ű kúposság vizsgálata: 30 vkm/év
3. Űrszelvénymérések és vizsgálatok
3.1 Űrszelvénymérés mérőkocsival és kiértékelés (nyíltvonalon és állomási átmenő fővágányokon) -vágányméréssel együtt
(Műszaki leírás 3.2. pontja): 130 vkm/év
3.2 Csak űrszelvénymérés és kiértékelés (Műszaki leírás 3.2. pontja): 2 műszaknap/év
3.3 Űrszelvénymérés mérőkocsival és kiértékelés (vonatfogadó, -indító állomási vágány okon) -vágányméréssel együtt (Műszaki
leírás 3.2. pontja): 2 műszaknap/év
3.4 Pályafenntartási vizsgálatok elem zését segítő szoftver szolgáltatása: 1/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 M.2.3) alkalmassági követelmény alatt meghatározott szakember többlet tapasztalata/hó (AK az előírt 12 hónap felett max. 12 hónap többlettapasztalatot vesz figyelembe) 10
2 M.2.4) alkalmassági követelmény alatt meghatározott szakember többlet tapasztalata/hó (AK az előírt 12 hónap felett max. 12 hónap többlettapasztalatot vesz figyelembe) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 048 - 106390
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vágány-, síndiagnosztikai vizsgálatok és űrszelvénymérés a GYSEV Zrt. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péceli u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail: jvegi@mavkfv.hu
Telefon: +36 13474010
Internetcím(ek): (URL) www.mafkfv.hu
Fax: +36 13474015
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.
Székhelye: 1097 Budapest, Péceli u. 2.
Adószáma: 12175679-2-43
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevők mind pénzügyi - gazdasági, mind műszaki - szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn. Ajánlatuk minden egyéb tekintetben is megfelelő.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Értékelési szempont Az értékelési szempontra tett megajánlás:
1. Nettó ajánlati ár: nettó 88 385 837,00 HUF
2. M.2.3) alkalmassági követelmény alatt meghatározott szakember
többlet tapasztalata/hó (ajánlatkérő az előírt 12 hónap felett max. 12 hónap
többlettapasztalatot vesz figyelembe) 12 többlet tapasztalat/hó
3. M.2.4) alkalmassági követelmény alatt meghatározott szakember
többlet tapasztalata/hó (ajánlatkérő az előírt 12 hónap felett max. 12 hónap
többlettapasztalatot vesz figyelembe) 12 többlet tapasztalat/hó
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)