Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:9957/2018
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:Budapest főváros közigazgatási területe, továbbá Ajánlatkérő esetleges további - Budapesten kívüli - szolgáltatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szennyvíz elhelyezés- és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075262018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075262018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szennyvíz elhelyezés- és kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közcsatornák építési jellegű hibaelhárítása
Hivatkozási szám: EKR000075262018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás Budapest közigazgatási területén lévő közcsatornák építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkáinak elvégzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás Budapest közigazgatási területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest főváros közigazgatási területe, továbbá Ajánlatkérő esetleges további - Budapesten kívüli - szolgáltatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás alapján kibocsátandó, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi megrendelések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, azok értéke és mennyisége is csak becsülhető.
Az elvégzendő munkák köre elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbiakra terjed ki: aknafedlap csere vagy pótlás, tisztítóakna javítása, víznyelőrács csere vagy pótlás, víznyelőakna javítása, tetőlefolyó bekötés javítása, víznyelő bekötés javítása, házi bekötőcsatorna javítása, közcsatorna javítása, közcsatorna elfalazása, burkolat helyreállítása, szennyvíz átemelés, víztelenítés, forgalomtechnika.
A keretmegállapodás alapján kibocsátandó egyedi megrendelések száma, az ajánlatkérő hasonló tárgyú keretmegállapodása alapján nyert tapasztalati számok alapján, a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 5000 db lesz. További tervezett mennyiségek a keretmegállapodás teljes időtartamára (opcióval): szennyvízcsatorna javítás/átépítés: 1500 fm (ebből legalább 40/60 méretű: 480 fm), víznyelőakna javítás: 3040 db, tisztítóakna javítás: 2440 db, házi bekötőcsatorna javítás/átépítés: 2800 fm, víznyelő bekötés javítás/átépítés: 680 fm, tetőlefolyó bekötés javítás/átépítés: 800 fm.
A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi megrendelések szerinti munkákat, hanem ezen túlmenően az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak fokozottan rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítése érdekében. A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő párhuzamosan több egyedi megrendelés egyidejű teljesítésére is köteles, összehangolt és, adott esetben, rövid kivitelezési határidők mellett, mivel ennek hiányában az egyidejűleg fellépő beszerzési igényeket nem lehetne kellő időben kielégíteni. Az építési jellegű hibaelhárítási és karbantartási feladatok száma átlagosan elérheti a napi 5 db-ot is, de az egy időben és több helyszínen elvégzendő munkák száma, adott esetben, ennek a többszörösét is kiteheti. A nyertes ajánlattevő a teljesítés érdekében, adott esetben, szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai, hibaelhárítás estén sürgősségi munkavégzésre is köteles. Az ajánlattevő az ebbe a körbe tartozó szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a rendkívüli munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. Az azonnali beavatkozást igénylő munkák esetében a munka megrendelése és az intézkedések megkezdése között legfeljebb 24 óra telhet el. Mindezeknek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a megfelelő műszaki állomány és technikai háttér fenntartása elvárás.
A teljesítés helyének sajátossága, hogy az nagyvárosi környezetben, részben tömegközlekedési útvonalon valósult meg ezért a feladatok ellátása során a közlekedési forgalom zavartalanságának fenntartását, valamint a szennyvízcsatorna üzemének fenntartását a kivitelezés során, adott esetben, biztosítani kell.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés is.
Ajánlatkérő szolgáltatási területe a szerződés időtartama alatt változhat és további - Budapesten kívüli - területeket is magában foglalhat, amelyet ajánlattevő tudomásul vesz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány tapasztalata 30
2 Személyi állomány szervezettsége 20
3 A hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Különálló keretmegállapodások esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az az ajánlatkérő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége. A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3-4. és 6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2), valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.
a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani,
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.
P/1 a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja)
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
További információ: III.1.3) pontban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:
P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív volt.
P/2 a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkák) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el vagy haladja meg az 1.500.000.000 forintot.
III.1.3) ponthoz tartozóan: alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
(a) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki
• az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti MV-VZ vagy ezzel egyenértékű besorolással, és
• legalább 5 éves, e besorolás szerinti felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik, és
• a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, felelős műszaki vezetőként, részt vett legalább 1 db olyan szerződés teljesítésében, amely szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkák megvalósítására irányult.
(b) legalább 1 fő építésvezetővel, aki
• az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti MV-VZ-R vagy ezzel egyenértékű besorolással, és
• legalább 3 éves építésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkák megvalósítása terén.
M/3 a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év bármelyikében az éves átlagos statisztikai fizikai állományi létszáma nem éri el legalább a 75 főt, és a vezető tisztségviselőinek létszáma nem éri el legalább az 1 főt.
M/4 nem rendelkezik bevezetett MSZ EN ISO 14001 szerinti, csatornázási munkákra is kiterjedő környezetvédelmi vezetési rendszerrel.
M/5 nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
• 1 db, zárt felépítményű karbantartó műhely-gépkocsival, amely rendelkezik legalább beépített áramfejlesztővel (minimum 4 kW), bontókalapáccsal, gyorsdarabolóval, beépített, legalább 350 kg teherbírású konzolos elektromos emelővel,
• 2 db, legalább 65 kW teljesítményű, gumikerekes kotró-rakodó géppel, amelyek rendelkeznek hidraulikus bontókalapács fogadásra alkalmas szerelékkel,
• 1 db, legalább 115 kW teljesítményű, gumikerekes forgó-kotró géppel, amely rendelkezik hidraulikus bontókalapács fogadásra alkalmas szerelékkel,
• 2 db, legalább 40 kW teljesítményű, homlokrakodó géppel,
• 1 db, legalább 300 kW teljesítményű, billenős, önrakodós tehergépkocsival,
• 2 db lapvibrátorral,
• 2 db döngölőbékával,
• 1 db, legalább 20 kW teljesítményű, aszfalt vibrohengerrel,
• 2 db, legalább 3 kW teljesítményű, szennyvíz szivattyúval,
• 1 db aszfalt melegen-tartó konténerrel,
• 1db csatornavizsgáló ipari kamerával
M/6 nem rendelkezik, legalább 170101, 170107, 170203, 170302, 170504 és 170904 EWC kód szerinti anyagokra kiterjedően, építési hulladékok befogadására vonatkozóan olyan igazolással, amely alapján az ajánlattevő a teljesítéssel összefüggésben e tevékenységekre vonatkozóan harmadik személlyel szerződést tud kötni és azt a teljesítésbe be tudja vonni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.
M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített építési beruházásainak igazolását. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja)
M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám), illetve csatolva – adott esetben – a diplomamásolatot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) és e) pontja)
M/3 a felhívás feladását megelőző utolsó három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében az éves átlagos statisztikai fizikai állományi és vezető tisztségviselői létszámáról készült kimutatást. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének g) pontja)
M/4 a MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó – a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független auditáló szervezet által tanúsított – érvényes tanúsítványa másolatának csatolását, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékai csatolását, ha az ajánlattevőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének f) pontja)
M/5 a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírását és csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat. Gépek esetében ezen kívül csatolja a gépek műszaki jellemzőit, adatait igazoló tartalmazó dokumentumokat (gépkönyv, forgalmi engedély stb.(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének h) pontja)
M/6 a kivitelezési munka során keletkező építési hulladékok befogadására vonatkozóan azt az igazolást, amely igazolja, hogy az ajánlattevő a teljesítéssel összefüggésben e tevékenységekre vonatkozóan harmadik személlyel szerződést tud kötni. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének i) pontja)
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) ponthoz tartozóan
Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkák) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az 1.500.000.000 forintot.
P/2 cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkák) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja)
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/1
nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben szerződésszerűen teljesített, legalább 24 hónapra kötött keretmegállapodás(ok)ból, vagy más keret jellegű szerződés(ek)ből származó, legalább 3000 db, egyedi megrendelés alapján végzett szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkák megvalósítását,
• amelyek legalább 250.000 lakos egyenértékű terhelés mellett üzemeltetett szennyvízcsatorna hálózattal rendelkező településen valósultak meg, és
• amelyek a szennyvízcsatorna üzemének fenntartása mellett valósultak meg, és
• amelyek tartalmaztak mindösszesen legalább 500 fm szennyvízcsatorna javítási vagy átépítési munkát, amelynek a fele nagyméretű (legalább 40/60 méretű tojásszelvényű) szennyvízcsatorna volt, legalább mindösszesen 2000 db víznyelőakna és/vagy tisztítóakna javítási munkát, és legalább mindösszesen 1500 fm házi bekötőcsatorna javítási vagy átépítési munkát és/vagy víznyelő bekötés javítás vagy átépítési munkát és/vagy tetőlefolyó bekötés javítási vagy átépítési munkát is.
További információ: a III.1.2) pontban!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevővel szemben a szerződés teljesítéssel összefüggésben elvárás a minőségbiztosítási rendszer alkalmazása.
Az egyedi megrendelők ellenértékének megfizetésére havonta, a szabályszerűen kiállított számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15. napon, vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelőző munkanapon, átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet 32/A.-32/B. §-ban és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, az előlegre, a szerződést biztosító mellékötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 051 - 112120
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2. Az ajánlatkérő, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével, hiánypótlási lehetőséget biztosít.
3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) pontja szerinti nyilatkozatot.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
5. Az ajánlati biztosíték összege 15 millió forint, teljesíthető az ajánlatkérő 10102093-04853203-00000009 számú, Budapest Bank Zrt.-nél vezetett számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával is. Az egyéb részleteket a dokumentáció tartalmazza.
6. Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat.
Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:
Név: 1. Az építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkák ellátása vonatkozásában kiadott mintaköltségvetés szerint képzett összehasonlító ár (nettó HUF) / Súlyszám: 60
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 1-10 pont.
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pont szerint értékeli. Ajánlatkérő a 2-4. értékelési részszempont esetében a részszempontokra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. melléklet III.A 1.bb) pont szerint értékeli. A 4. értékelési részszempont tekintetében ajánlatkérő a 3 főt el nem érő megajánlásokat érvénytelenné nyilvánítja. A 6 főt elérő, vagy meghaladó megajánlásokra ajánlatkérő egyaránt a maximum pontot adja (Kbt. 77. § (1). Ajánlatkérő a 12 főt meghaladó megajánlások esetén felvilágosítást fog kérni a Kbt. 72. § (7) bekezdése alapján.
7. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés szerinti keretmegállapodást köt. Az egyes beszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával, közvetlen megrendelés útján kerül sor.
8. A nyertes ajánlattevő a keretmegállapodás teljes időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) építés- és szerelés biztosítást köteles kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 50.000.000 HUF/káresemény és minimum 250.000.000 HUF/éves felelősségbiztosítási kártérítési limittel.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges tárgyak, a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal.
11. A IV.2.6) pont 60 napot jelent.
12. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
13. FAKSZ neve és lajstromszáma: Dr. Darázs Ferenc, lajstromszám: 00362
14. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen, egymást kiegészítve értelmezendőek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák