Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/2015
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Iktatószám: 15164/2019
CPV Kód: 79311200-9
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál  
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001041112019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001041112019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Közszolgálati média médiafogyasztási kutatások
Hivatkozási szám: EKR001041112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatási szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések alapján, az indítandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 90000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
Közszolgálati média médiafogyasztási kutatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kutatások eredménye átadásának helye: AK székhelye (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő (AK) által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók (közszolgálati rádió csatornák, televíziós csatornák és weboldalak) tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatási szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás (KM) alapján kötött egyedi szerződések alapján, az indítandó eljárás közbeszerzési dokumentumaiban (KD) foglaltak szerint
A nyertes ajánlattevőtől (AT) megrendelhető tevékenységek:
1. Nagymintás országos kérdőíves kutatás (rádió és/vagy televíziós csatornákra és weboldalakra
A kutatás célja: megismerni a népesség informálódási és médiahasználati szokásait, a közszolgálati csatornák szerepét, összehasonlítva a többi médiaszolgáltató csatornáival
A kutatás jellemzői: 18 éves és idősebbek körében végzett adatfelvétel, 3*5000, azaz 15000 fős országos reprezentatív minta, személyes CAPI vagy TAPI adatfelvétel, max. 30 perces időtartamú interjúk, valamint egy gyűjtés és figyelés a médiamegjelenésekről. Eredmény: elemző tanulmány (ET).
2. Telefonos adatfelvétellel lebonyolított közvélemény kutatás
A kutatás célja: jól körülhatárolható kutatási témák költséghatékony lebonyolítása.
A kutatás jellemzői: 18 éves és idősebbek körében végzett adatfelvétel, min. 1 000 fős országos reprezentatív minta, max.15 perces interjúkkal. Eredmény: ET.
3. Határon túli médiafogyasztási szokásokra vonatkozó kutatás (rádió és/vagy televíziós csatornákra és weboldalakra
A kutatás célja: feltérképezni a határon túli területeken az informálódási, médiahasználati, hírfogyasztási szokásokat és a magyarországi csatornák információszerzésben betöltött szerepét
A kutatás jellemzői: adatfelvétel az Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság régióban élő, 18 éves és idősebb magyarul beszélő lakosság körében. Régiónként min. 500 fős mintán, max. 30 perces interjúkkal. Eredmény: ET.
4. Lakossági online médiahasználati szokásokra vonatkozó kutatás (rádió és/vagy televíziós csatornákra és weboldalakra
A kutatás célja: megismerni az internetező népesség médiahasználati szokásait, az új technológiák szerepét körükben/párhuzamos képernyőhasználatot
A kutatás jellemzői: 18 éves és idősebb internethasználókat reprezentáló lakossági mintán, legalább 1 000 fő megkérdezésével (CAWI-rendszerrel) végzett kutatás. A kiinduló online panelnek min. 20 000 fősnek kell lennie. Az adatfelvétel alapját képező kérdőív max. 20 perc. Eredmény: ET.
5. Kvalitatív (fókuszcsoportos) kutatás (rádió és/vagy televíziós csatornákra
A kutatás célja: a különböző televíziós és rádiócsatornák nézőinek műsorokkal kapcsolatos összetett nézői/hallgatói vélemények megismerése
A kutatás jellemzői: egy kutatási projektben, a kutatás témájától/célcsoportjától függően 4-8 fókuszcsoportos beszélgetés, akár több budapesti és vidéki helyszínen is, a beszélgetések alkalmanként 6-8 fő részvételével zajlanak. Eredmény: ET
6. AMT/«zenei ízlésteszt» (rádió csatornákra)
A kutatás célja: a zenei ízlésvilág vizsgálata (a célzott célcsoportok milyen stílusokat/dalokat preferálnak, az egyes stílusok/dalok milyen kapcsolatban állnak egymással)
A kutatást alkalmanként min. 300 fős mintán, személyes megkérdezéssel, megadott szűrőfeltételek szerint.
7. Telefonos adatfelvételen (CATI) alapuló zenei teszt/«Callout teszt» (rádió csatornákra)
A kutatás célja: a megtalált stílusokon belül az új dalok ismeretének és megítélésének monitorozása
A kutatást hullámonként min. 100 fős mintán, telefonos kutatásként kell elvégezni, a kérdőív hossza max. 15 perc. A megadott szűrőfeltételeket kell alkalmazni.
8. Perceptual teszt/«image kutatás» (rádió csatornákra)
A kutatás célja: a rádióhoz kapcsolódó image-elemek/azokkal összefüggő véleményeket méri fel, a rádióműsorok, rádiós műsorvezetők image-ének vizsgálatával és a változások nyomon követésével
A kutatás jellemzői: 18-49 éves lakosság körében, min. 1 000 fős mintán, telefonos kutatásként kell elvégezni, max. 20 perces kérdőívvel.
A KM-ra vonatkozó további információk a VI.4.3) pontban
Részletes elvárások az indítandó eljárás KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
  Ár – Súlyszám:
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 90000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
x A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónap időtartammal meghosszabbítható
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
  Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
  Opciók
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontokban a keretmegállapodás keretösszege került feltüntetésre.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül a részvételre jelentkező/ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.62. §(1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, illetve az a részvételre jelentkező/ajánlattevő, akinek alvállalkozója vagy az alk. igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplő a Kbt.62. §(1) i) pont hatálya alá tartozik, vagy a jelen eljárásban felmerült magatartása alapján a Kbt.62. §(1) j) pont szerinti kizáró ok miatt kizárásra került. Az alk. igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő/alvállalkozó vonatkozásában a Kbt.62. §(1) a)-h), k)-n) és p)-q) pont szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pont szerinti kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (4)-ben foglalt szabályt
A Kbt.62.§(1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a részvételre jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó vagy alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közb. eljárásból, amennyiben a Közb. Hatóság a 188.§(4) szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő a részvételi jelentkezés/ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha az előbbiek szerinti jogerős határozat kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, Ajánlatkérő mérlegelés nélkül elfogadja azt. A határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani [Kbt.64.§(1)-(2)]
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. §(1)-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2)-nek hatálya alá. Az alk. igazolásában részt vevő szervezet a Kr. 3.§(2) szerint, a közös részvételre jelentkezők a Kr.3.§ (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek és adott esetben további részvételre jelentkező(k)nek/ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, Ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§(2)-nek megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10., 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá
Ajánlatkérő nem kéri az érintett gazdasági szereplő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt.69.§(11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közb.eljárásban előírt követelményeknek
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi
A részvételi jelentkezésben/ajánlatban be kell nyújtani részvételre jelentkező/ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt.67.§(4)]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében (P1.) az adózás előtti eredmény és (P2.) a közbe-szerzés tárgya szerinti árbevétel (médiafogyasztási kutatások és médiafigyelés) tekintetében ír elő alkalmassági követelményeket.
A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság körében (M1.) a korábbi teljesítésekre, referenciákra (médiafogyasztási kutatásokra és közszolgálati média kutatásokra, illetőleg médiafigyelésre vonatkozó szolgáltatások), (M2.) szakemberekre és (M3.) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség vonatkozóan ír elő alkalmassági követelményeket.
A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2019/08/23 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 41/A-41/C. §-iban és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.-ben.
A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában.
Ajánlatkérő (AK) jelen eljárásban a részajánlattételi lehetőséget kizárja. A részajánlattételi lehetőség kizárására vonatkozó indokolás: a kutatások szakmai értelemben szorosan egymásra épülnek, mind a rádió- mind a televíziós csatornák tekintetében azonos szakmai standardok mentén, a részajánlattételi lehetőség mellett a kutatási eredmények együttes felhasználása nem lenne biztosítható [Kbt. 61. § (4)].
AK az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan keretszámot nem határoz meg.
AK az ajánlattételi szakaszban kezdeményezni fogja az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezőkkel az ajánlattételi határidő lerövidítésére vonatkozó megállapodás kötését, megegyezés hiányában a határidőt a Kbt. 84. § (6) bek. szerint állapítja meg.
AK a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja ennek a lehetőségét, az első ajánlat(ok) beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlat(ok) bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. [Kbt. 75. § (6)]
Az I.3) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak (az I.3) pontban megjelölt elérhetőségen az EKR-ben a közvetlen részvételi felhívást követően érhetők el a közbeszerzési dokumentumok, az előzetes tájékoztatóhoz további dokumentumok nem készültek).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Kiegészítés a II.2.4) ponthoz: A keretmegállapodás (KM) egy ajánlattevővel (AT) való szerződéskötésre irányul. A KM második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (1) a) pontjában foglalt módon kerülhet sor. A nyertes AT-vel kizárólag az AK köt szerződést. [Kbt. 104. (3)-(4)]
Egyes tevékenységek ellátása megfelelő mennyiségű (legalább 200 fős) tablet park, GPS nyomkövetésre alkalmas adatfelvételi szoftver rendelkezésre állását feltételezi
A KM keretösszege: 90.000.000 HUF
A KM időtartama: a KM megkötésének napjától számított 12 hónap (II.2.7) pont szerint meghosszabbítható)
A KM időtartama alatt az AK egyedi szerződésekkel rendeli meg az egyes szolgáltatásokat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák