Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Előzetes tájékoztató/2015
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3600/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:e-közigazgatási informatikai és távközlési szolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál  
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése x
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000221342019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000221342019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: e-közigazgatási informatikai és távközlési szolg
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
NET OSS szoftverekhez licenckövetés és támogatás
Hivatkozási szám: EKR000221342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Meglévő NET OSS rendszer szoftverekhez (NETvisor PVSR, NETvisor SLA Suite, NETvisor NETinv és NETvisor IP Explorer) gyártói licenckövetés és gyártói terméktámogatás, valamint a NET OSS rendszer szoftvereihez és integrációihoz szállítói terméktámogatás továbbá a NET OSS rendszerhez üzemeltetési és fejlesztési szakértői támogatás biztosítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés-NET OSS komplex rendszer tá
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:72220000-3
72222200-9
72222300-0
72224100-2
72225000-8
72227000-2
72230000-6
72250000-2
72254000-0
72254100-1
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1048 Budapest, Róna utca 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. NET OSS rendszer szoftvereihez (NETvisor PVSR, NETvisor SLA Suite, NETvisor NETinv és NETvisor IP Explorer) gyártói licenckövetés és a hozzá kapcsolódó gyártói terméktámogatás 2019. december 31-ig
2. NET OSS rendszer szoftvereihez és integrációihoz biztosítandó szállítói terméktámogatás
- havi átalánydíjas terméktámogatás 2019. december 31-ig
3. üzemeltetési szakértői terület támogatása 2019. december 31-ig
- fejlesztési szakérői terület támogatása 2019. december 31-ig
- lehívható óradíjas szállítói szakértői szolgáltatások maximum 960 óra mennyiségben 2019. december 31-ig A 960 órából 288 óra opciós mennyiség.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 SLA elvárás: a kritikus hibák vállalt megoldási ideje (egész órában megadva) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
  A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
  Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
x Opciók
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező maximum 960 órából 288 óra opcionális mennyiség.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi-, hibás-, meghiúsulási kötbér) és azok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A hirdetmény II.1.5) valamint II.2.6) pontjában megadott nettó 1 HUF-os becsült érték megadására kizárólag technikai okokból, a hirdetmény megjelentethetősége érdekében került sor.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A Korm. rendelet 8.§ ib) és a 10.§ gb) pontjaiban hivatkozott 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai helyett a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai értendők.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Kr.21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr.22. § (1)-(2) bekezdésében, a 21. § (3 a) a) pontjában és a 21/A. §-ban foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (NET OSS komplex rendszer támogatás) szerinti vagy azzal egyenértékű alább felsorolt szoftverekhez és azok integrációihoz kapcsolódó terméktámogatási feladatok mindegyikének vonatkozásában;
• IBM SmartCloud Control Desk: service desk és ITIL üzemeltetési folyamatokat támogató rendszer
• PerformanceVisor: teljesítményfelügyeleti rendszer
• SLA Suite: SLA menedzsment rendszer
• IP Explorer: hálózat felderítő rendszer
• NETinv: logikai nyilvántartó és kapacitásgazdálkodó rendszer
• Infoportál: végfelhasználók által használható web alapú GUI integráció a jelenlegi funkcionalitásának megfelelően (a megoldás az SCCD rendszer WEB szerverét használja).
• IPDB: Köznet OSS IP címnyilvántartás
szállításainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
— a teljesítés ideje (kezdő- és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva)),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
— a szolgáltatás (szerződés) tárgya,
— szerződés keretében nyújtott szolgáltatás megnevezése,
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Kr.21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal:
— a bevonni kívánt szakember neve,
— alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva)
— alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert,
b) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
c) A bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát.
A III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik legalább 1 darab olyan, a közbeszerzés tárgya (NET OSS komplex rendszer támogatás) szerinti szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), amely a NET OSS rendszer szoftverekhez (NETvisor PVSR, NETvisor SLA Suite, NETvisor NETinv és NETvisor IP Explorer) valamint a NET OSS rendszer szoftvereihez és integrációihoz üzemeltetési és fejlesztési szakértői támogatás biztosítására, illetve az alább felsorolt szoftverek gyártói vagy szállítói licenckövetésével, terméktámogatásával és szakértői támogatásával kapcsolatosan teljesített szolgáltatások összességére vonatkozóan;.
• IBM SmartCloud Control Desk: service desk és ITIL üzemeltetési folyamatokat támogató rendszer
• PerformanceVisor: teljesítményfelügyeleti rendszer
• SLA Suite: SLA menedzsment rendszer
• IP Explorer: hálózat felderítő rendszer
• NETinv: logikai nyilvántartó és kapacitásgazdálkodó rendszer
• Infoportál: végfelhasználók által használható web alapú GUI integráció a jelenlegi funkcionalitásának megfelelően (a megoldás az SCCD rendszer WEB szerverét használja).
• IPDB: Köznet OSS IP címnyilvántartás.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával egyenértékűnek fogadja el az M1.pontra vonatkozóan bemutatott referenciát, amennyiben az a Műszaki Leírás 1.2. pontjában meghatározott egyenértékűségi feltételeknek megfelel.
M2.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 3 fő felsőoktatási intézményben szerzett informatikus mérnöki alapképzéssel rendelkező szakemberrel, akik legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben az alábbi feladatokkal kapcsolatban:
A NETvisor PVSR és NETvisor SLA Suite és NETvisor NETinv és NETvisor IP Explorer és IBM SCCD szoftverekhez, illetve az alább felsorolt szoftverek és ahhoz kapcsolódó integrációkhoz, fejlesztésekhez illetve üzemeltetésekhez kapcsolódó gyártói vagy szállítói licenckövetéssel, terméktámogatással és szakértői támogatással kapcsolatosan teljesített szolgáltatás elvégzése;
• IBM SmartCloud Control Desk: service desk és ITIL üzemeltetési folyamatokat támogató rendszer
• PerformanceVisor: teljesítményfelügyeleti rendszer
• SLA Suite: SLA menedzsment rendszer
• IP Explorer: hálózat felderítő rendszer
• NETinv: logikai nyilvántartó és kapacitásgazdálkodó rendszer
• Infoportál: végfelhasználók által használható web alapú GUI integráció a jelenlegi funkcionalitásának megfelelően (a megoldás az SCCD rendszer WEB szerverét használja).
• IPDB: Köznet OSS IP címnyilvántartás.
- Egy szakember több feladathoz kapcsolódó tapasztalatot is igazolhat, ugyanakkor ebben az esetben is legalább 3 fő bemutatása kötelező, akik együttesen rendelkeznek a fent felsorolt valamennyi szoftverrel kapcsolatban a fenti tapasztalatok mindegyikével.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, 30 napos határidővel banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 135.§ (6) bek.-re és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakra. Nyertes ajánlattevő a díjra számla ellenében jogosult, aláírt teljesítésigazolás alapján.
A részletes finanszírozási feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető a www.ekr.gov.hu/ elérési úton. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:
- Ajánlattételi lap.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.5.Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában meghatározott szabályok szerint folytatja le.
6. Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
7. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
8. Az alkalmassági előírások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
9. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
10. A II.2.7-ban meghatározott kezdő időpont az eljárás lebonyolításának függvényében változhat. A befejező időpont a végteljesítés dátuma (2019.12.31.).
11. Jelen beszerzés a Kbt. 53. (5) bekezdése alapján feltételes. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerinti záró tanúsítvány kiadása.
12. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).
13. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
14. Részajánlattétel kizárásának indoka: a gyártói licenckövetés és gyártói terméktámogatás, valamint a rendszer szoftvereihez és integrációihoz szállítói terméktámogatás továbbá a rendszerhez üzemeltetési és fejlesztési szakértői támogatás biztosítása részekre nem bontható, mert ez egy összefüggő műszakilag és támogatás szempontjából egy egységet képező feladat. A feladathoz kapcsolódó egyes munka- és feladatrészei között összefüggő, folyamatos munkafolyamatként kezelendő, így a részajánlattétel lehetősége nem áll fenn, az műszakilag nem elfogadható.
15. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa mindkét értékelési szempont esetében:1-10. Az értékelés módszere mindkét részszempont esetében a fordított arányosítás elvén alapszik. A 2. értékelési szempont esetében max. 4 óra ajánlható meg. Csak egész órák ajánlhatóak meg.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mihics Petra (00727).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák