Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/113
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.14.
Iktatószám: 10405/2019
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.07.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56450253
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu
 
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82493194
Postai cím: Szugló Utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdara Zsolt
Telefon: +36 304739305
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenysepro.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kemenysepro.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691992019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691992019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FŐKÉTÜSZ Kft. szervezeti működésének fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000691992019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
FŐKÉTÜSZ Kft. szervezeti működésének fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FŐKÉTÜSZ Kft. szervezeti működésének fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. (FŐKÉTÜSZ Kft.) a főváros közigazgatási területén kizárólagos joggal végzi kéményseprő-ipari tevékenységét. A lakossági ügyfeleinek meghatározott feltételek mellett ingyenesen állami finanszírozásával és emellett Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított kompenzáció felhasználásával végzi feladatait.
A FŐKÉTÜSZ Kft. dolgozóinak száma 2018 végén 360 fő volt. Ebből fizikai állomány 199 fő, melyből 171 fő kéménysepréssel foglalkozik.
A FŐKÉTÜSZ Kft. Budapesten végzi ellátási feladatait, a területhez 2018-ban 1 033 ezer kémény tartozott. Ugyanebben az évben a jogszabályok által meghatározott felülvizsgálati periódusok alapján ezen kéményekből 678 ezer darabot vizsgált át sormunkavégzés keretében.
A FŐKÉTÜSZ Kft. szervezeti működésének fejlesztését érintő közbeszerzési részfeladatok a következők.
Normázás, Alap- és támogató folyamatok felülvizsgálata, Újranormázás, Üzleti és egyéni teljesítménymérés, Belső riportálási rend kialakítása, Minőség-ellenőrzés továbbfejlesztése, IT fejlesztés.
A fenti feladatok elvégzéséhez olyan Ajánlattevő kiválasztása szükséges, aki korábban legjobb gyakorlatok bemutatásával foglalkozott üzleti folyamatok és működés tekintetében, ezenkívül teljesítményértékelési, teljesítmény alapú javadalmazási koncepció kialakításával, megvalósításával foglalkozott, illetve cím alapú tevékenységet folytató, normarendszert működtető vállalatnál végrehajtott működésfejlesztési koncepció, vagy alaptevékenységgel kapcsolatos átalakítással foglalkozott.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2 a) alkalmasági feltételre bemutatott szakember M/2 a) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet tapasztalata 10
2 M/2 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 b) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata 10
3 M/2 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 c) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata 10
4 M/2 d) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 d) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll, — A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)- (2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentum részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a vonatkozásában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
P1. Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (szervezetfejlesztés) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgya (szervezetfejlesztés) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben együttesen nem érte el az 50 millió HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a P1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra: (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
M1. Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szervezetfejlesztési tanácsadásaira vonatkozó megbízásait (megjelölve a teljesítés idejét – kezdő és befejező időpontját - és mennyiségét, a szerződést kötő másik felet, a szolgáltatás tárgyát, a referenciát adó személy megnevezését és elérhetőségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett megbízásokat veszi figyelembe.
A M1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
M2. Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).
- Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.
- Csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább három olyan projektreferenciával, amelyek közül:
- legalább egy a legjobb gyakorlatok bemutatásával foglalkozott üzleti folyamatok és működés tekintetében;
- legalább egy teljesítményértékelési, teljesítmény alapú javadalmazási koncepció kialakításával, megvalósításával foglalkozott;
- legalább egy cím alapú tevékenységet folytató, normarendszert működtető vállalatnál végrehajtott működésfejlesztési koncepció vagy alaptevékenységgel kapcsolatos átalakítással foglalkozott.
szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan szakemberekkel, akik az alábbi elvárt időtartammal jellemzett tapasztalattal, illetve az alább megjelölt szakmai tapasztalattal nem rendelkeznek:
- M2 a) Minimum 1 fő, teljesítésben részt vevő Project Management Professional (röviden: PMP), vagy azzal egyenértékű minősítéssel és Bejegyzett Vezetési Tanácsadó (röviden: CMC - Certified Management Consultant) végzettséggel, vagy azzal egyenérékű minősítéssel rendelkező személy, aki minimum 36 hónap projektvezetési tapasztalattal rendelkezik.
- M2 b) Minimum 1 fő teljesítésben résztvevő szakértő, aki minimum 36 hónap folyamatszervezési és fejlesztési tapasztalattal rendelkezik.
- M2 c) Minimum 1 fő, teljesítésben részt vevő kontrolling szakértő, aki minimum 36 hónap kontrolling tanácsadási tapasztalattal rendelkezik, illetve aki rendelkezik az alábbi tapasztalatok mindegyikével: felelősségi rendszer felülvizsgálata és átalakítása; vezetői riporting rendszer felülvizsgálata és átalakítása; üzleti és egyéni teljesítményértékelő rendszer kialakítása.
- M2 d) Minimum 1 fő teljesítésben részt vevő informatikai szervezetfejlesztő szakember, aki államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, ITIL v3 képzettséggel és minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik informatikai működés-, szervezetfejlesztés során végzett szakértői feladatok ellátása terén.
Egy szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak és a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme magyar forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Budapest
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kerül lefolytatásra, így a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
3. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (6), 67. § (4) szerinti nyilatkozatokat, az ESPD dokumentumot. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
4. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban lévő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenségi okot.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági követelmények esetében: P1, M1, M2.
9. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 – 100. Pontszámítás módszere: - Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. - Ár: fordított arányosítás. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények körében előírt 36 hónapot meghaladó 0-24 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, mint minőségi értékelési szempontot. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott szakemberek többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. A Kbt. 77. § (1) alapján a szakemberek alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad AK: 24 hónap (összesen 60 hónap szakmai gyakorlat). Az értékelés részletes leírását az 1. kötet tartalmazza.
10. Közös ajánlattevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. Az eljárásban meghatározott feladatok összessége, egymáshoz kapcsolódása, komplexitása nem teszi lehetővé részajánlatok elfogadását, ezért az Ajánlatkérő a részajánlattételt kizárta.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sallai Zoltán; lajstromszám: 000888
13. További információk ld. közbeszerzési dokumentumok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák