Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/114
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.17.
Iktatószám:10585/2019
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:1023 Budapest, Lajos u. 17-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125850
E-mail: jakfalvi.szilvia@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501222019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501222019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KFP-504/2018 - publikációs felület megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000501222019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII) publikációs felület megvalósítása vállalkozási szerződés keretében (a támogatási projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15 – 2016 – 00035).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KFP-504/2018 - publikációs felület megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1023 Budapest, Lajos u. 17-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés keretében elvégzendő feladatok [zárójelben az egyes feladatrészek becsült külső (ajánlattevői) erőforrás igénye szakértői órában megadva / összesítve = 22 197 szakértői óra]:
1. A lekérdezések felügyeletét ellátó nyilvántartó keretrendszer kialakítása (2 720, ebből oktatás: 24 óra)
2. Az adatpiac töltő eljárások, folyamatok kialakítása a lekérdezések kiszolgálására (2 400, ebből oktatás 8 óra)
3. Az egyes lekérdezés típusok megvalósítása (10 400, ebből oktatás: 24 óra)
4. Hálózat vizualizálás, az ehhez szükséges speciális adatpiacok kialakítása és a kapcsolódó szolgáltatások (6 240, ebből oktatás: 48 óra)
5. Projekt zárás (437)
Az egyes feladatcsoportok keretében elvégzendő feladatokat, funkcionális és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák (a feladatok elvégzéséhez Oracle 12c, Oracle BI és hálózatvizualizálási tapasztalat szükséges!).
Az eredménytermék felhasználók részére történő oktatásához az 1-4. feladatcsoportokban 3-3 fő belső mentorok felkészítése ajánlattevő feladata.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (legalább 0, legfeljebb 12 hónap)  10
2 3. Az M2.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (legalább 0, legfeljebb 12 hónap)  10
3 4. Az M2.3. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (legalább 0, legfeljebb 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzést folytat le, melynek részletes leírását a karakterkorlátozás okán a felhívás VI.4.3) pontja tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt.64.§ szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban:Kr.) 1.§(1) alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) hatálya alá. A Kr.2.§(3)a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1) szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kr.3.§(2) értelmében és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése figyelembevételével Ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozóan is be kell nyújtania a külön EEKD-t az ajánlatban.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös ajánlattevői tag képviseletében külön-külön kell benyújtania.
Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr.8.§ és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12-16.§-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§(1) alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr.15.§(2)értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlattevőnek a Kbt.67.§(4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlapon.
A KR. 1.§(7) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni Ajánlatkérő által, az EKR rendszerben létrehozott űrlap benyújtásával.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni (Kr. 13.), EKR-ben létrehozott űrlap alkalmazásával.
A Kbt. 69.§(6) esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös Ajánlattevő képviseletében külön-külön formanyomtatványt kell benyújtania.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
M1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás megküldését megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a Kr. 22. § (1) szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
e) a saját teljesítés arányát.
A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr. 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket – a megnevezés, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
— a végzettséget/képzettséget/jogosultságot igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya;
— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés irányadó.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik
a) legalább 1000 szakértői óra mennyiségű, az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, hálózat vizualizációs (beleértve a szükséges adatpiac kialakítást és/vagy adatpiac szervezést is) fejlesztési szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
(Hálózat vizualizáció: a vizsgált entitások közötti specifikus kapcsolatok grafikus megjelenítése, úgy, hogy a hálózati csomópontok maguk az entitások, a köztük lévő kapcsolatokat pedig a csomópontok összekötő élek (vonalak) szemléltetik. Az élek színe, mérete, stb. és/vagy a hozzájuk rendelt szövegek, a kapcsolat minőségét szemléltetik.)
Az M1. a) pontban meghatározott követelményeknek való megfelelés több referenciával is igazolható.
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
M2.1. 1 fő szakember, aki Oracle 12c adatbázison (vagy azzal egyenértékű relációs adatbázis kezelővel) minimum 36 hónap adattárház építési és/vagy adatpiac szervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M2.2. 1 fő rendszerszervező szakember, minimum 36 hónap rendszerszervezői tapasztalattal rendelkezik;
M2.3. 1 fő szoftverfejlesztő, minimum 36 hónap szoftverfejlesztői szakmai tapasztalattal és ezen belül Oracle BI fejlesztési és/vagy hálózat vizualizációs szakmai tapasztalattal is rendelkezik.
Az M2. alkalmassági követelményeknek egy szakemberrel is meg lehet felelni. Egy szakember több alkalmassági követelménynek is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (4)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók.
A beszerzés finanszírozásának módja „szállítói finanszírozás”.
Szállító finanszírozás esetén szállítói előleg a 272/2015. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bek. szerint biztosított. Kötbér ajánlattevő Ptk. 6:186. § (1) szerinti felelőssége esetén: késedelmi kötbér (0,5 %/naptári nap, a szerződéstervezetben részletezettek szerint), meghiúsulási kötbér (25 %).
A szerződés elszámolható összegének 30 %-os mértékéig szállítói előleg igénylésének lehetősége biztosította 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § és 119. § szerint szállítói finanszírozás esetén. Az előlegként kifizetett összeg elszámolása a számlákból arányosan történik. Jótállás: 12 hónap.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.
2. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 41/A. § az irányadó.
8. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges tartalommal is).
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban konzultációt nem tart.
12. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
13. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
16. Értékelés: pontskála valamennyi értékelési szempont esetében: 0-100. Az értékelés módszerei: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
17. A részajánlattétel kizárásának indokolása kiegészítés a felhívás II.1.6) pont kapcsán: Ebben az esetben nem biztosítható az egyes részfeladatok egyenszilárdságú, koherens teljesítése. A beszerzés tárgya egy konkrét eredménytermék létrehozása a fejlesztő részéről, azegyes részfeladatok önmagukban történő teljesítése nem elégítené ki ajánlatkérő jelen beszerzés során megvalósítani kívánt célját, és nem is tudná azokat önmagukban avagy részeik egységében hasznosítani.
18. Az ajánlathoz részletes kereskedelmi ajánlatot kell csatolni az ajánlati ár részletezésére.
19. Az Alaptörvény 39. cikke alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ajánlattevőnek ajánlatában a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell az átláthatóságról.
20. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Kiegészítés a felhívás II.2.14) pontjához: Ajánlatkérő az anyagi fedezet biztosítása érdekében a projekt megkezdhetőségére vonatkozó támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bek. alapján Ajánlatkérő a támogatásra irányuló (módosított) igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy a szerződéskötéstől elállhat. A Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a projekt megkezdhetőségére vonatkozó módosított támogatási szerződés megkötése a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele.
Kiegészítés a felhívás VI.3) További információk pontjához:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti engedélyezés elutasítása esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti engedély elutasítását vagy elmaradását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek tekintheti.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák