Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/124
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.01.
Iktatószám: 11455/2019
CPV Kód: 98112000-1
Ajánlatkérő: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Teljesítés helye: Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megyében.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.07.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kamarai tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85091234
Postai cím: Fehérvári Út 89-95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kotrik László
Telefon: +36 704009341
E-mail: kotrik.laszlo@nak.hu
Fax: +36 704009341
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000787402019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000787402019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kamarai tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Országos jégkármegelőző rendszer működtetése nyílt
Hivatkozási szám: EKR000787402019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98112000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ORSZÁGOS JÉGKÁRMEGELŐZŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE BARANYA, BÁCS-KISKUN, FEJÉR, SOMOGY ÉS TOLNA MEGYÉBEN
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Országos jégkármegelőző rendszer működtetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98112000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU23,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megyében.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Vállalkozó a Keretmegállapodás aláírásával kötelezettséget vállal a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/A.§ szerinti országos jégkármegelőző rendszer működtetése során az alábbi feladatok ellátására:
1.1. A Megrendelő – mint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 1/B.§-ban kijelölt országos jégkármegelőző rendszert működtető szerv – működteti a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/A.§-ban hivatkozott országos jégkármegelőző rendszert. Vállalkozó köteles ellátni az országos jégkármegelőző rendszer működtetési feladatait Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Fejér megye rész területein.
1.2. Vállalkozó országos jégkármegelőző rendszer részeként működteti az 59 db NAK tulajdonában levő talajgenerátorát a védekezési szezonban (Megrendelő által minden évben előre meghatározott időszakban).
o A működtetéshez tartozó feladatok:
a) generátorkezelők kiválasztása, oktatása és a NAK képviseletében történő megbízási szerződések megkötése,
b) generátorok helyszínre szállítása, beüzemelése,
c) a generátorok hatóanyaggal történő ellátása, feltöltse és folyamatos utánpótlása,
d) a generátorkezelők diszpécserközpontból történő információ ellátása,
e) generátorkezelők ellenőrzése, teljesítések igazolása,
f) generátorok és szerelvényeinek telephelyre történő beszállítása, tárolása (figyelemmel az állagmegóvásra), felkészítése a védekezési időszakra,
g) generátoroknál, szervizelés, karbantartás, javítás, üzempróbája, ellenőrzése,
h) karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és eszközök (pl. szerszámok) biztosítása,
i) a generátor és szerelvényeinek ellenőriztetése,
j) elvégezi saját generátorainak és azokhoz kapcsolódó berendezések (pl. porral oltó berendezés) hatósági ellenőriztetését;
1.3. Vállalkozó a telephelyén található épületekben és az ott elhelyezett eszközökkel valamint a saját diszpécserközpontból látja el a szerződés szerinti működtetési feladatokat.
1.4. A karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és eszközök Vállalkozó általi biztosítására, kijavítására, cseréjére a havi szolgáltatási díj megfelelő fedezetet nyújt. Amennyiben valamilyen eszköz cseréje vagy kijavítása kapcsán harmadik személy szavatossági, jótállási vagy egyéb jogcímen fennálló kötelezettsége merül föl, úgy az eszköz cseréjét vagy kijavítását a harmadik személy végzi.
1.5. Amennyiben valamely eszköz kijavítása, pótlása illetve cseréje kapcsán felmerül harmadik személynek szavatossági, jótállási vagy jogcímen fennálló kötelezettsége, úgy Felek fokozott együttműködésre kötelesek abban, hogy a harmadik személy rendben teljesíthesse kötelességeit. Amennyiben a harmadik személy a kötelezettségeit vitatja illetve nem teljesíti, úgy Vállalkozó – az automata generátorokat kivéve – köteles a hibát elhárítani, Megrendelő pedig köteles megfizetni a hibaelhárítás költségét Vállalkozó részére a havidíjon felül. Vállalkozó a hibaelhárítást akkor kezdheti meg, ha a Megrendelőt előzetesen, írásban tájékoztatja hibaelhárítás díjáról, és a hibaelhárítás díját Megrendelő írásban előzetesen elfogadta.
1.6. Vállalkozó a feladat ellátásához köteles biztostani 1 darab egyedi felépítményű ADR felszereltségű, összkerék meghajtású Pick-Up kisteherautót.
1.7. Vállalkozó az általa működtetett területeken, a rendszer működtetéséhez szükséges személyi állomány rendelkezésre állásáról köteles gondoskodni.
1.8. Az automata generátorokat telephelyről a helyszínre történő szállítása és beüzemelése után Vállalkozó azonnal rendszerbe állítja és működtetését biztosítja.
1.9. Vállalkozó az OMSZ által kiadott információk alapján biztosítja az általa működtetett területeken található talajgenerátorok megfelelő működtetését, a riasztások kiadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alkalmassági követelményeken felüli szakértelemmel rendelkező szakemberek száma (összesen hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Igen, maximum 3 alkalommal legkésőbb 2022.12.31-ig
A fenti kezdési dátum technikai okokból került feltüntetésre, a szerződés hatálya annak mindkét fél által történő aláírásával áll be.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, ha a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alat áll.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD formanyomtatvány benyújtásával a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 4.§-nak megfelelően igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kbt. 62. §-a tekintetében 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-ban meghatározott igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat benyújtásával köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
AK hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1)
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
P2)
Az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló -, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1)-P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év vonatkozásában adózott eredménye egynél több évben negatív.
Ha az ajánlattevő a kért irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 65.000.000,- HUF összeget.
P2)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének átlaga nem éri el a nettó 20.000.000,- HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a kapcsolattartó neve, telefonszáma, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2)
Azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek csatolnia kell egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (név, végzettség, szakmai gyakorlat megjelölésével), valamint saját kezűleg aláírt önéletrajzát.
M3)
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeinek, műszaki felszereltségének leírásával.
AT-nek a fenti alkalmassági feltételekről az ajánlatban csak az EEKD IV. részének kitöltésével kell nyilatkoznia, az igazolásaokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívásra kell csatolnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik legalább nettó 40 üzemeltetési egységgel és legalább három megye területére kiterjedő hatókörű, háttérmagvasítás eljárású, konvekciós elven működő talajgenerátoros jégkárenyhítő rendszer üzemeltetésére referenciával.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik legalább
1) legalább egy fő projektvezetővel, aki legalább 10 év gyakorlattal rendelkezik háttérmagvasítás eljárású, konvekciós elven működő talajgenerátoros jégkárenyhítő rendszer üzemeltetése terén
2) legalább egy fő, a generátorkezelők operatív irányítását végző szakemberrel, aki legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik háttérmagvasítás eljárású, konvekciós elven működő talajgenerátoros jégkárenyhítő rendszer üzemeltetése terén
A szakemberek között átfedés nem lehetséges.
M3)
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik
 legalább egy gépjárművel, amely alkalmas a generátorok hatóanyagának – hatósági előírásokkal összhangban történő – szállítására;
 legalább egy olyan telephellyel, amely alkalmas a generátorok hatóanyagának – hatósági előírásokkal összhangban történő – szállítására
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték kifizetésére a teljesítés elfogadásáról kiállított, ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően havonta, az ÁFA tv-nek megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően 30 napon belül kerül sor.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződés rendelkezései szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR rendelet szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol a 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
Az értékelés módszere:
Ajánlatkérő az 1., 2. részszempontok esetében az értékarányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.
3. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésére
4. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
5 Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
7. Részajánlattétel nem megengedett, a rövid teljesítési határidő és a szerződés oszthatatlansága miatt.
8. Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor (00159) és dr. Torma Judit (00479)
10. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
11. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák