Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/125
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.02.
Iktatószám: 11613/2019
CPV Kód: 79300000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.;1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.;1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000807412019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000807412019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektr. hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000807412019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, három részajánlattételi lehetőséggel (I. rész: Üzleti felmérés, II. rész: Háztartási felmérés, III. rész: Internetes felmérés)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 168000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzleti felmérés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, I. rész – Üzleti felmérés
Az ajánlatkérő hatóság célja e felmérés kapcsán, hogy folyamatosan követni tudja a távközlési piac keresleti oldalának jellemzőit, változásait, a fogyasztók szokásait, jellegzetességeit, problémáit, panaszait, döntési mechanizmusait, valamint a szabályozási döntések esetleges hatásait. Emellett az ajánlatkérő hatóság fontosnak tartja azt is, hogy az elmúlt tíz évben megalapozott idősoros adatait és elemzéseit legalább tendenciájukban folytatni tudja a következő felmérések során is. A hatóság eddigi üzleti kutatási eredményeit a következő linken lehet elérni:
http://nmhh.hu/tart/index/259/Tavkozlesi_szolgaltatasok_hasznalata_az_uzleti_felhasznalok_koreben
Az üzleti felmérés alapsokaságát a legalább 10 fős hazai társas vállalkozások jelentik. A megfigyelési egység a vállalkozás, a válaszadó a cég távközlési, informatikai, pénzügyi kérdésekben kompetens vezetője. A felmérést országosan reprezentatív, rétegzett véletlen mintavétellel kell elkészíteni úgy, hogy a végleges minta régió, létszámkategória és iparág szerint reprezentálja az alapsokaságot. Az elvárt mintanagyság: min. 1000 (azzal, hogy az elvárt mintanagyság bővítése értékelési részszempontnak minősül), az elvárt interjúidő: 30 perc. Az interjúkat személyesen, PAPI vagy CAPI módszerrel kell elkészíteni.
Az adatfelvétel során az elkészült interjúk min. 5 százalékát (azzal, hogy az ellenőrzés kiterjesztése értékelési részszempontnak minősül) formai és tartalmi szempontból is ellenőrizni kell, a megrendelővel egyeztetett módon. Az ellenőrzés eredményéről a nyertes ajánlattevőnek összefoglalót kell készíteni.
Az ellenőrzéshez a nyertes ajánlattevőnek külön ellenőrzőkérdőívet kell készítenie, amely tartalmaz kérdést a kérdezés formai körülményeire, valamint a kérdőívből tartalmi kérdést is ellenőriz a kérdőív elejéről és végéről úgy, hogy objektív (ne pedig vélemény-) kérdéseket ellenőrizzen.
A kutatás terepmunkája és az elkészült kérdőívek ellenőrzése csak akkor indulhat el, ha az ajánlatkérő hatóság a kérdőívet és az egyéb adatfelvételi dokumentációt írásban jóváhagyta. Számítógépes (CAPI) adatfelvétel esetén a kérdőív programozása nem kezdődhet el addig, amíg a letisztázott (ugrásokkal, kötelezőségekkel, szűrésekkel ellátott) kérdőívet az ajánlatkérő hatóság nem hagyta jóvá, valamint a terepmunka elindításának feltétele a leprogramozott kérdőív megrendelői tesztje és a megrendelő hatóság írásos jóváhagyása.
A végleges mintát tartalmazó rögzített SPSS adatfile-ban ha a nyertes ajánlattevő nem vállalt plusz mintakiegészítést, úgy a súlyváltozó nem vehet fel 0,3-nél kisebb és 3,0-nál nagyobb értéket. A mintára vonatkozó, az alapsokasághoz képesti reprezentativitást helyreállító súlyváltozó mellé a nyertes ajánlattevőnek készítenie kell egy projektált súlyt is, amely az alapsokasági becslés arányai mellett a minta alapsokaságra projektált elemszámát is megmutatja. Ehhez a KSH legfrissebb cégstatisztikai adatait alapján kell biztosítani a megfelelő alapsokasági számokat és arányokat.
Az elemzések, vagyis a topline (a kutatási eredmények háttérváltozók és statisztikai szignifikancia szerinti bemutatása táblázatos formában), a szóbeli prezentáció és a végleges tanulmány elkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek leíró statisztikákat, háttérváltozók szerinti statisztikai elemzéseket, adatredukciós módszereket, valamint többváltozós statisztikai eljárásokat, modelleket kell használni, hogy a felmérés eredményei mögött rejlő összefüggéseket, valamint az eredmények általánosíthatóságát be lehessen mutatni. Mindezek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő egyezteti az ajánlatkérő hatósággal az elemzés szempontjait és a topline háttérváltozóit, az elemzések elkészítéséhez csak e szempontok és háttérváltozók írásos megrendelői jóváhagyása után kezdhet hozzá.
Részletes követelményeket lsd. KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Mintanagyság növelése, azaz az előírt mintanagyságon felüli vállalása 50
2 3. Ellenőrzés kiterjesztése az előírt mennyiségen felül - további %-os vállalás az 5 %-on felül (2 pont/5%) min. 0 % (0 pont) – max. 25 % (10 pont) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 68000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés változatlan feltételekkel (teljesítési és ütemezési határidők kivételével) automatikusan meghosszabbodik további 3 (három) évvel amennyiben egyik Fél sem küld a másik Félnek legkésőbb az eredeti lejáratot megelőző 30 (harminc) nappal bezárólag olyan tartalmú írásbeli jognyilatkozatot, hogy nem kívánja a megállapodás meghosszabbítását.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6.) pontban megjelölt érték a szolgáltatás négy évre vetített becsült értéke.

II.2.1)
Elnevezés: Háztartási felmérés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, II. rész – Háztartási felmérés
A háztartási felmérés célja, hogy az NMHH korábbi felméréseinek idősorait legalább tendenciájukban követni lehessen, ezért az NMHH hasonló felmérésre kér ajánlatot. A korábbi felmérések a következő linken találhatók meg:
http://nmhh.hu/tart/index/260/Tavkozlesi_szolgaltatasok_hasznalata_a_lakossagi_felhasznalok_koreben
A felmérés alapsokaságát a hazai magánháztartások összessége jelenti. Minden háztartásban két interjút kell lekérdezni: egy háztartási és egy egyéni szintűt. Ehhez a mintát a következőképpen kell elkészíteni. A magyarországi háztartásokból országosan reprezentatív módon, többlépcsős véletlen mintavétellel kell választani úgy, hogy a végleges minta a KSH népszámlálási vagy mikrocenzusbeli legfrissebb adatai szerint reprezentálja a hazai háztartásokat régió, településtípus, a háztartás mérete, valamint a háztartás korösszetétele alapján.
A meglévő háztartási mintából a véletlen kiválasztást biztosító módszerrel egyéni mintát kell készíteni, amely reprezentálja a teljes magyar 14 éves és idősebb népességet nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus, régió és háztartásméret szerint. Az elvárt mintanagyság min. 1200 háztartás és min. 1200 egyéni válaszadó (azzal, hogy a mintanagyság bővítése értékelési részszempontnak minősül), az elvárt interjúidő pedig interjúnként 20 perc, azaz 20 perces háztartási, valamint 20 perces egyéni szintű interjú készítendő. Az interjúkat személyesen, PAPI vagy CAPI módszerrel kell elkészíteni.
Az adatfelvétel során az elkészült interjúk min. 5 százalékát (azzal, hogy az ellenőrzés kiterjesztése értékelési részszempontnak minősül) formai és tartalmi szempontból is ellenőrizni kell, a megrendelővel egyeztetett módon. Az ellenőrzés eredményéről a nyertes ajánlattevőnek összefoglalót kell készíteni a megrendelő hatóság számára.
Az ellenőrzéshez a nyertes ajánlattevőnek külön ellenőrzőkérdőívet kell készítenie, amely tartalmaz kérdést a kérdezés formai körülményeire, valamint a kérdőívből tartalmi kérdést is ellenőriz a kérdőív elejéről és végéről úgy, hogy objektív (ne pedig vélemény-) kérdéseket ellenőrizzen.
A kutatás terepmunkája és az elkészült kérdőívek ellenőrzése csak akkor indulhat el, ha az ajánlatkérő hatóság a kérdőívet és az egyéb adatfelvételi dokumentációt írásban jóváhagyta. Számítógépes (CAPI) adatfelvétel esetén a kérdőív programozása nem kezdődhet el addig, amíg a letisztázott (ugrásokkal, kötelezőségekkel, szűrésekkel ellátott) kérdőívet az ajánlatkérő hatóság nem hagyta jóvá, valamint feltétel a leprogramozott kérdőív megrendelői tesztje és a megrendelő hatóság írásos jóváhagyása.
A végleges mintát tartalmazó rögzített SPSS adatfile-ban a háztartási súly változója, nem vehet fel 0,3-nél kisebb és 3,0-nál nagyobb értéket. A mintára vonatkozó, az alapsokasághoz képesti reprezentativitást helyreállító súlyváltozó mellé a nyertes ajánlattevőnek készítenie kell egy projektált súlyt is, amely az alapsokasági becslés arányai mellett a minta alapsokaságra projektált, a KSH legfrissebb cenzusa, illetve mikrocenzusa szerinti elemszámát is megmutatja. Az elemzések, vagyis a topline (a kutatási eredmények háttérváltozók és statisztikai szignifikancia szerinti bemutatása táblázatos formában), a szóbeli prezentáció és a végleges tanulmány elkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek leíró statisztikákat, háttérváltozók szerinti statisztikai elemzéseket, adatredukciós módszereket, valamint többváltozós statisztikai eljárásokat, modelleket kell használni, hogy a felmérés eredményei mögött rejlő összefüggéseket, valamint az eredmények általánosíthatóságát be lehessen mutatni. Mindezek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő egyezteti az ajánlatkérő hatósággal az elemzés szempontjait és a topline háttérváltozóit, az elemzések elkészítéséhez csak e szempontok és háttérváltozók írásos megrendelői jóváhagyása után kezdhet hozzá.
Lsd tovább KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Mintanagyság növelése, azaz az előírt mintanagyságon felüli vállalás: (1 pont/ 200 fő (háztartási és egyéni válaszadó)), min. 0 fő (0 pont) – max.2000 fő (10 pont) 50
2 3. Ellenőrzés kiterjesztése az előírt mennyiségen felül - további %-os vállalás az 5 %-on felül (2 pont/5%) min. 0 % (0 pont) – max. 25 % (10 pont) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 60000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés változatlan feltételekkel (teljesítési és ütemezési határidők kivételével) automatikusan meghosszabbodik további 3 (három) évvel amennyiben egyik Fél sem küld a másik Félnek legkésőbb az eredeti lejáratot megelőző 30 (harminc) nappal bezárólag olyan tartalmú írásbeli jognyilatkozatot, hogy nem kívánja a megállapodás meghosszabbítását.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6.) pontban megjelölt érték a szolgáltatás négy évre vetített becsült értéke.

II.2.1)
Elnevezés: Internetes felmérés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, III. rész – Internetes felmérés
Az ajánlatkérő hatóság célja e felmérés kapcsán, hogy folyamatosan követni tudja a távközlési piac keresleti oldalának jellemzőit, változásait, a fogyasztók szokásait, jellegzetességeit, problémáit, panaszait, döntési mechanizmusait, valamint a szabályozási döntések esetleges hatásait. Emellett az ajánlatkérő hatóság fontosnak tartja azt is, hogy az elmúlt tíz évben megalapozott idősoros adatait és elemzéseit legalább tendenciájukban folytatni tudja a következő felmérések során is. A hatóság eddigi internetes kutatási eredményeit a következő linken lehet elérni:
http://nmhh.hu/tart/index/258/Lakossagi_internethasznalat
Az internetes felmérés alapsokasága a Magyarországon élő 16 éves és idősebb, legalább hetente internetező személyek összessége. A mintát többlépcsős véletlen mintavétellel, országosan reprezentatív módon kell elkészíteni úgy, hogy a végleges minta tükrözze nem, korcsoport, iskolai végzettség és településtípus szerint a hazai legalább 16 éves és legalább hetente internetező népességet. A minta elkészítésénél feltétel, hogy a válaszadókat egy legalább 50 ezer fős online kutatási panelből válasszák, hogy a reprezentativitást biztosítani lehessen, és ne csak a folyamatosan a bejelentett állandó lakóhelyükön tartózkodók alkossák az alapsokaságot. Az alapsokaságra való reprezentativitás biztosítását az ajánlattevőnek nagymintás országosan reprezentatív, legalább 1000 fős, személyes kérdezéssel megvalósuló lakossági felméréssel kell alátámasztani és biztosítani, hogy az idejük nagy részét a háztartástól távol töltő, de a háztartáshoz tartozó, Magyarországon élő internetezőkről is megbízható statisztikák legyenek.
Amennyiben a mintavétel alapjául szolgáló online kutatási panel a 18 éves és idősebb internetezőket tartalmazza, úgy a nyertes ajánlattevőnek pótmintáról kell gondoskodnia a 16-17 évesek kellő számban való mintabeli reprezentációjához az ajánlattevővel egyeztetett módon úgy, hogy a pótlás mind a reprezentativitást, mind a véletlen kiválasztást biztosítsa. Az elvárt mintanagyság min. 1500 fő (azzal, hogy a mintanagyság bővítése értékelési részszempontnak minősül), az elvárt interjúidő/kitöltési idő interjúnként/kitöltésenként átlagosan 25 perc. Az adatfelvételt online önkitöltős kérdőívvel kell elkészíteni nagyképernyőre és okostelefonra is optimalizálható kérdezőszoftverben leprogramozott kérdőívvel, CAWI módszerrel. Az adatfelvétel indítása előtt a nyertes ajánlattevő köteles online, az éles kérdezésnek megfelelő megrendelői tesztet biztosítani az adatfelvétel elkezdése előtt.
A végleges mintát tartalmazó rögzített SPSS adatfile-ban a súlyváltozó nem vehet fel 0,3-nél kisebb és 3,0-nál nagyobb értéket. A mintára vonatkozó, az alapsokasághoz képesti reprezentativitást helyreállító súlyváltozó mellé a nyertes ajánlattevőnek készítenie kell egy projektált súlyt is, amely az alapsokasági becslés arányai mellett a minta alapsokaságra projektált elemszámát is megmutatja.
Az elemzések, vagyis a topline (a kutatási eredmények háttérváltozók és statisztikai szignifikancia szerinti bemutatása táblázatos formában), a szóbeli prezentáció és a végleges tanulmány elkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek leíró statisztikákat, háttérváltozók szerinti statisztikai elemzéseket, adatredukciós módszereket, valamint többváltozós statisztikai eljárásokat, modelleket kell használni, hogy a felmérés eredményei mögött rejlő összefüggéseket, valamint az eredmények általánosíthatóságát be lehessen mutatni. Mindezek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő egyezteti az ajánlatkérő hatósággal az elemzés szempontjait és a topline háttérváltozóit, az elemzések elkészítéséhez csak e szempontok és háttérváltozók írásos megrendelői jóváhagyása után kezdhet hozzá.
Lsd tovább KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Mintanagyság növelése, azaz az előírt mintanagyságon felüli vállalás: (1 pont/ 250 fő (háztartási és egyéni válaszadó)), min. 0 fő (0 pont) – max.2500 fő (10 pont) 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés változatlan feltételekkel (teljesítési és ütemezési határidők kivételével) automatikusan meghosszabbodik további 3 (három) évvel amennyiben egyik Fél sem küld a másik Félnek legkésőbb az eredeti lejáratot megelőző 30 (harminc) nappal bezárólag olyan tartalmú írásbeli jognyilatkozatot, hogy nem kívánja a megállapodás meghosszabbítását.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6.) pontban megjelölt érték a szolgáltatás négy évre vetített becsült értéke.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) bek. a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bek. a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) bek. a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bek. a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, illetve az az ajánlattevő, akinek alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplő a Kbt.62.§(1) bek. i) pontja hatálya alá tartozik, vagy a jelen eljárásban felmerült magatartása alapján a Kbt.62.§(1) bek. j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában a Kbt.62.§(1) bek. a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró okok tekintetében ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§(4) bek.-ben foglalt szabályt.
A Kbt.62.§(1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§(4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt.64.§]
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§(1) bek.-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kr. 3.§(2) szerint, a közös ajánlattevők a Kr. 3.§(3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§(2) bek. szerint, a Kr. III. Fejezetében (8., 10., 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt.69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt.67.§(4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
A Kbt. 69.§ (4) bek. alkalmazásra kerül
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §(1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) az EEKD IV. részben nem kéri a részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevő ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó (I., II. és III. rész tekintetében piackutatásból származó) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
Ha az ajánlattevő a fenti rendelkezés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az I., II. és III. rész tekintetében az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) az I. rész tekintetében 17.000.000,- HUF, a II. rész tekintetében 15.000.000,- HUF, a III. rész tekintetében 10.000.000,- HUF a közbeszerzés tárgya szerinti (I., II. és III. rész tekintetében (is) piackutatásból származó) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban itt: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén (lásd alább) be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az EEKD-t, a Kbt. 67.§ (3) és a Kr. 3. §(2) bek. szerinti tartalommal.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1.) Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) mindegyik rész tekintetében olyan országosan reprezentatív módszerű kvantitatív piackutatásra irányuló, az M1) alkalmassági minimumkövetelmények körében az egyes részek tekintetében előírt tartalmú referencia (referenciák) bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét, címét), a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (3) a)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésének, végzettségének és szakmai tapasztalata ismertetésével, valamint a végzettséget igazoló dokumentumok, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk [feltüntetve az alkalmasság megállapításához szükséges és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk vagy azok egyszerű másolatának csatolásával [Kr. 21. § (3) b)]
A referenciákat a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [Kr. 21/A. §]
Projekttársaságként/konzorcium tagjaként teljesített referencia bemutatása Kbt. 140. § (9) szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) mindegyik rész tekintetében olyan országosan reprezentatív módszerű kvantitatív piackutatásra irányuló referenciával (referenciákkal), amelynek keretében a mintanagyság elérte az I. rész tekintetében a legalább 750 olyan társas vállalkozást, amely legalább 10 főt foglalkoztat(ott), a II. rész tekintetében a legalább 900 háztartást, és a III. rész tekintetében a nevezett piackutatás a legalább 18 éves (és idősebb), összesen legalább 1125 internetező online önkitöltős felmérésre vonatkozott.
M2.) nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket: [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) b)]
M2.1) legalább 1 fő, a munkát közvetlenül irányító, felsőfokú szociológus végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónap távközlési piackutatási tapasztalattal rendelkezik, továbbá
M2.2) legalább 1 fő, felsőfokú szociológus vagy közgazdász vagy pszichológus vagy statisztikus végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónap távközlési piackutatási tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
AK felsőfokú végzettségként a 2011. évi CCIV. tv. 3. § (1) bek. b) és c) pontjainak-, ill. a 1993. évi LXXX.tv. 84. § (2) bek. c), d) és (5) bek. a) pontjainak megfelelő végzettséget fogadja el a hatályban volt tartalommal.
A fenti M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés befejezésének időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontjában foglaltakra.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (együttesen vagy csak egyikük). [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK rendelkezik a szerz teljesítését biztosító anyagi fedezettel. AK a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.
A kifizetés a teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bek szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Az ajánlattétel, a szerz és a kifiz pénzneme: HUF
AK előleget nem biztosít, részszámla benyújtására ajánlati részenként 3 alkalommal (I., II. és II. rész tekintetében) biztosít: I. résztelj esetén az adott évre vonatkozó teljes nettó ellenszolg 55%-a, II. résztelj esetén az adott évre vonatkozó teljes nettó ellenszolg 40%-a, III. résztelj esetén az adott évre vonatkozó teljes nettó ellenszolg 5%-a erejéig.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. tv szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
Követelések beszámítása Kbt. 135.§(6) szerint.
Részletes feltételek, így az részteljesítések tartalma KBban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetők az I.3) pontban jelzett címen.
2) Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra
Az EKR-re vonatkozó részletes szabályokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken. A közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot az érdeklődő gazdasági szereplőkkel/eljárás résztvevőivel.
3) Ajánlathoz csatolni kell:
3.1. Felolvasólapot [Kbt. 66.§(5)]
3.2. Az ajánlat részeként csatolandó nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani azzal, hogy amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani.
3.3. A Kbt. 66.§(2) bek. szerint nyilatkozatot
3.4. Alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozatot [Kbt.66.§(6), 65.§(7)]
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. [424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13.§(4) bekezdése]
3.5. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást illetve a közös AT-k nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik AT a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös AT-k szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát. [Kbt.35.§(6)]
3.6. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját
3.7. Cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető/változásbejegyzés iratait
4) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
5.) Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
6.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt.56.§ szerint, kizárólag írásban az EKR rendszeren keresztül
7.) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt.71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt.81.§(4)-(5) bek. alkalmazására
8.) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat [Kbt.47.§(2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
9.) AK a jelen ajánlati felhívásban előre meghatározza azt az összeget (az I. rész tekintetében a nettó 68.000.000 Ft/4 év, a II. rész tekintetében a nettó 60.000.000,- Ft/4 év és a III. rész tekintetében a nettó 40.000.000,- Ft/4 év), amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani (Kbt. 73. § (6) c))
További információk a VI.4.3.) pontban és részletes információk a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 9.) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt.44.§ szerint
10.) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015. (X.30.) Kr.30.§(4)]
11.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.35.§(9)]
12.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek az I., II. és III. rész tekintetében: késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér.
I. II. és III. rész tekintetében: Amennyiben AT olyan okból, amelyért felelős, a teljesítéssel késedelembe esik, úgy AK késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó ellenérték, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 1% azzal, hogy a kötbér teljes mértéke legfeljebb a teljes díj 15 %-a.
I. II. és III. rész tekintetében: Amennyiben a teljesítés ATnek felróható okból hiúsul meg, úgy a AK meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.
I. II. és III. rész tekintetében: A 4 (négy) hetet meghaladó késedelem esetén AK jogosult a szerződést felmondani, mely okán Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett
13.) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók
14.) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
15.) Ajánlatkérő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (Dr. Illényi Péter Tamás (lajstromszám:00316) és Dr. Daczuk Balázs (lajstromszám: 00313)) bevonásával folytatja le az eljárást.
16.) II.2.5.) pont kiegészítése: Kiegészítés II.2.5) ponthoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10.
I., II. és III. rész esetén is:
AK 1. részszempontot (ajánlati ár) olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális (10), a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) értékelési módszere szerint.
Ajánlatkérő a szerződésekben valamennyi rész tekintetében a 4 évre megadott ajánlati ár negyedét tünteti fel egyéves szerződéses ellenértékként (az egy évre vonatkozó vállalkozó díjként)
I., II. és III. rész esetén is:
AK a 2. részszempontot (mintanagyság növelése) a pontkiosztás módszere szerint értékeli. Az I. rész esetében a részszempontra adható maximális 10 pont a következő, alszempontnak nem minősülő, felolvasólapon is feltüntetendő vállalásoknak megfelelően kerül kiosztásra:
2.1 Nagyvállalati válaszadókból vállalt plusz alminta (1 pont/20 fő): min.0 fő - (0 pont) – max.100 fő (5 pont)
2.2- Köz- és civil szférába tartozó döntéshozói alminta vállalása (1 pont/50 fő): min. 0 fő (0 pont) – max. 100 fő (2 pont)
2.3.- Teljes reprezentatív minta növelése (1 pont/250 fő), min. fő (0 pont) – max. 750 fő (3 pont)
I.és II. rész esetén:
AK a 3. részszempontot (ellenőrzés kiterjesztése) a pontkiosztás módszere szerint értékeli.
17.) Kiegészítés valamennyi rész tekintetében a II.2.7) és a III.2.2) pontokhoz: az egyes részteljesítési határidőket, illetve az azokhoz rendelt feladatokat a KD részeként a műszaki leírás, illetve a szerződéstervezetek tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák