Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.08.
Iktatószám:14694/2019
CPV Kód:72514100-2
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:1055 Budapest, Szalay u. 16., 3525 Miskolc, Dózsa György út 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lencse Zsanett
Telefon: +36 302034545
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000978332019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000978332019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi infrastruktúra üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000978332019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72514100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az OBH és a bíróságok központi infrastruktúrájának üzemeltetése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi infrastruktúra üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
További tárgyak:72514100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU311 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16., 3525 Miskolc, Dózsa György út 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Georedundáns, több, mint 100 fizikai és több, mint 500 virtuális szervert magában foglaló infrastruktúra üzemeltetése, amely kiegészül mentő-archiváló rendszerrel, a központi hálózati elemek, a vírusvédelem, a központi levelező és csoportmunka szerverek üzemeltetésével. A feladat a központi infrastruktúra üzemeltetése mellett segítségnyújtás a vidéki telephelyek munkatársai számára azokban az esetekben, amikor a hibaelhárítás meghaladja a kompetenciájukat.
Mennyiség: Több, mint 100 fizikai és több, mint 500 virtuális szervert magában foglaló infrastruktúra. Felhasználók száma: 11000.
A részletes leírás a műszaki leírásban és annak mellékletében, a főbb rendszerek:
- Microsoft Szerver konfigurációk (2008, 2012, 2016 - MS Exchange, File, Sharepoint, AD serverek), HP infrastruktúrán
- Novell szerverek (Groupwise, Vibe), Dell és HP infrastruktúrán
- Linux fileszerverek (SUSE Linux, RedHat különféle variációi), HP infrastruktúrán,
- Mentő-archiváló rendszer (Veritas NetBackup)
- Hardveres és szoftveres tűzfalak (Symantec, Fortinet termékek),
- központi hálózati eszközök (HP, Cisco, és Aruba termékek)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek minősítése  45
2 1.1.Az M2.2)alkalm.felt-nél előírt szakember rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével?Microsoft MCSE Server Infrastructure,HPE Master ASE Storage Solutions Architect (folyt VI.3.) 0
3 1.2. Az M2.3) alkalmassági feltételnél előírt szakember rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével? Microsoft MCSE – Server Infrastructure, és Microsoft MCSE – Productivity. (igen/nem) 0
4 1.3. Az M2.4) alkalmassági feltételnél előírt szakember rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével? Fortinet Certified Network Security Professional és (folyt.VI.3) 0
5 1.4. Az M2.5) alkalmassági feltételnél előírt szakember rendelkezik az alábbi minősítéssel? Veritas Netbackup mérnök (igen/nem) 0
6 1.5. Az M2.6) alkalmassági feltételnél előírt szakember rendelkezik az alábbi minősítéssel? Symantec STS vagy SCS mérnöki minősítés, Symantec Endpoint Protection vagy (folyt VI.3.) 0
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 55
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontokhoz megajánlott szakemberek esetében azon dokumentumokat (minősítéseket), amelyek az értékelési szempontoknál tett megajánlást támasztják alá, már az ajánlatban be kell nyújtani. A minősítések előírásai nem alszempontok, azok az 1. részszempont részét képezik.Ponthatárok: 0-25. Pontok kioszt.módszere: 1. részszempont pontozás, 2. Ár részszempont: fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1., 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában.
A Kbt. 69. § szerinti felhívásra az ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével).
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
P1.) csatolnia kell a jelen felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételére vonatkozó nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)-(8) és (11) bek-ben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. (321/2015. (X. 30.) Korm.r. szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai infrastruktúra üzemeltetése és informatikai rendszer támogatása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 200.000.000 HUF összeget, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (321/2015.(X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. a) pontja, (3a) bek., 21/A.§, 22. § (1) és (2) bek. szerint.)
M2) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket (hivatkozva a pontos alkalmassági feltételre), be kell csatolnia a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből – ahol előírás - az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható, a végzettséget igazoló oklevél másolatát és egy rendelkezésre állási nyilatkozatot. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó (egész hónap) bontásban szükséges megadni. A szakmai gyakorlatot alátámasztó információkban egyértelműen meg kell adni a szolgáltatás során elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését (321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint).
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. §(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, igazságszolgáltatási területen (bíróság, ügyészség, közjegyzői vagy ügyvédi kamara) működő szerv részére végzett alábbi referenciákkal:
1. egy vagy több, összesen legalább 18 hónapos időtartamban központosított szervertámogatási szolgáltatás (szerverinfrastruktúra üzemeltetés és támogatás) referenciával, amely egy szervezet vonatkozásában összesen minimum 6000 felhasználót kiszolgáló központosított szervertámogatási szolgáltatásra vonatkozik;
2. egy vagy több, összesen legalább 12 hónapos időtartamban központi hálózati infrastruktúra (szerver és hálózati infrastruktúra) üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amely egy szervezet vonatkozásában összesen minimum 6000 felhasználót kiszolgáló központi hálózati infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozik.
M2) ha nem rendelkezik
M2.1) 1 fő olyan szakemberrel, akinek legalább 6 hónapnyi tapasztalata van felhívás VI.3) 15. pontjában előírt szoftveres megoldás konfigurálásában és működtetésében
M2.2) 1 fő, felsőfokú szakirányú (informatikus, gazdasági informatikus, programozó-matematikus) végzettségű, legalább 3 év IT architekt (vezető tervező) tapasztalattal rendelkező szakemberrel
M2.3) 1 fő, legalább 5 év Windows Server, AD, Exchange tapasztalattal rendelkező szakemberrel
M2.4) 1 fő, felsőfokú műszaki vagy informatikai végzettségű aktív hálózati eszközök üzemeltetésében tapasztalatot szerzett szakemberrel,
M2.5) 1 fő, felsőfokú végzettségű, mentési rendszerek működtetésben gyakorlatot szerzett szakemberrel
M2.6) 1 fő, felsőfokú végzettségű végponti védelemmel foglalkozó szakemberrel
Egy szakember legfeljebb 3 pozícióra ajánlható meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő nem jogosult előlegre. A szolgáltatás megkezdése után havonta jogosult részszámlát benyújtani. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra. A számla kifizetésére a Ptk. mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás az EKR rendszerben történik, az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 órán belül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AT-nek nyil. kell a Kbt. 66.§ (6)bek-ben és a 65.§(7) bek-ben foglaltakra.2)Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, ill. meghatalmazott esetében a meghatalmazást.3)AK a. Közbesz.Hatóság min.szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi és a műszaki alkalm. feltételeit és igazolását.4)A Közbesz.dokumentáció elérhető a I.3. pontban megadott elérhetőségen. Letöltése az ajánlattételi határidő lejártáig az eljárásban való részvétel feltétele.5)AK projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé.6)Az eljárásban eljáró felelős akkr. közb. szaktan.:Dr. Hubai Ágnes Lajstromszáma:00177.7)AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.8)Késedelmi kötbér: teljesítésre vonatkozó határidő előírása esetén mértéke a késedelemmel érintett minden megkezdett munkanap után a nettó szerz.ellenérték (havidíj) 2%-a/munkanap, de legfeljebb a nettó szerz.ellenértékének (havidíj) a 10%-a. AK a késedelmi kötbér max. mértékének elérését követő naptól kezdődően – mint súlyos szerződésszegési ok – jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést felmondani. A szerződéstől való elállás illetve annak felmondása esetén AK meghiúsulási kötbérre jogosult. Meghiúsulási kötbér: a szerződés meghiúsulás esetén a nettó szerződéses ellenértéknek (havidíj) a szerződés teljesítési idejéből még hátralévő teljes időre számított nettó összegének 20%-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.9)AK elsősorban információ biztonsági okokból nem teszi lehetővé a részajánlattételt, de a szolgáltatás részekre osztása a teljesítés azonossága, az előírt ügyfélszolgálat és felelősségi problémák miatt is ésszerűtlen lenne.10)AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t, és az értékelés alapján első két helyezett AT esetében végzi el a bírálatot.11)A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.12)AK 2.000.000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az AK rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalás esetén az összeget AK 10032000-00319542-00000000(MÁK) számlájára kell utalni, a megjegyzésben: „Központi infrastruktúra üzemeltetése ajánlati biztosítéka” megjelöléssel. Egyéb formában történő nyújtás esetére AK előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.13)A nyertes AT-nek rendelkeznie kell 24 órás hibabejelentésre alkalmas ügyfélszolgálattal, hibajegy rendszerrel, amelyből hibastatisztikák készíthetők. Ezt a szerzkötéskor igazolnia kell. 14)A nyertes AT-nek rendelkeznie kell olyan gyártói támogatással rendelkező szoftveres megoldással, amely a HA/DR rendszerek megbízhatóságának automatikus tesztelésére, az át/visszaállíthatóság ellenőrzésére és ezek dokumentálására alkalmas.15)Nyertes AT-nek a szerzkötésre rendelkeznie kell MSZ ISO9001 tanúsítvánnyal. 16)Nyertes AT-nek a szerződéskötésre olyan rendszerekkel kell rendelkeznie, amelyek megfelelnek az MSZ ISO27001 és az MSZ ISO22301 szabványnak, vagy ezekkel egyenértékű nemzetközi szabványnak.17)II.2.5. folytatása:1.1. Az M2.2) alkalmassági feltételnél előírt szakember rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével?Microsoft MCSE Server Infrastructure,HPE Master ASE - Storage Solutions Architect, és HPE Master ASE - Advanced Server Solutions Architect (igen/nem)1.3. Az M2.4) alkalmassági feltételnél előírt szakemberek valamelyike rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével?Fortinet Certified Network Security Professional,Aruba Certified Mobility Professional és Cisco CCNP Routing & Switching (igen/nem)1.5. Az M2.6) alkalmassági feltételnél előírt szakember rendelkezik az alábbi minősítéssel?Symantec STS vagy SCS mérnöki minősítés, Symantec Endpoint Protection vagy Protection Suite termékek tekintetében(igen/nem).18) AK:ajánlatkérő,AT:ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák