Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Iktatószám: 15260/2019
CPV Kód: 85140000-2
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok – 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759432019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759432019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telemedicina szolgáltatás/monitoring beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000759432019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85140000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ÁEEK felügyelete alatt a Telemedicina rendszerben dolgozó orvosok által telemedicina szolgáltatásra, ill. monitoring tevékenységre vonatkozó beszerzés.
Egészségügyi szolgáltatás
Adatgyűjtés és elemzés
Management szolgáltatás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Telemedicina szolgáltatás/monitoring beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72316000-3
További tárgyak: 85140000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok – 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. A telemedicina szolgáltatások nyújtásába bevonandó – AEEK által kijelölt – intézményekkel/orvosokkal (háziorvosok és szakorvosok) kapcsolat felvétel és mint legfontosabb indikátor, min. 300 orvos (min. 250 háziorvos, min. 50 szakorvos) bevonása
II. A min. 300 orvossal szerződések megkötése (delegálásukat biztosító intézményekkel történő szerződéskötés teljesítése).
III. 2500 páciens bevonásának megkezdése, dokumentálása, egyéni teljesítmények nyomon követése, adminisztrálása. Eszközlogisztikai feladatok ellátása és részvétel azok számviteli nyilvántartásának elősegítésében, legalább 1000 sikeres lezárt telemedicinális folyamat feldolgozása, illetve
IV. Összesen 15.000 páciens bevonásával legalább 6000 sikeres lezárt telemedicinális folyamat dokumentálása.
V. Nyertes Ajánlattevőnek 5 terápiás terület telemedicina pilot folyamatainak lefutását kell támogatnia.
Részletes műszaki paraméterek a kiadott műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.6-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár alapján értékel. Indokolás: a karakterkorlát okán a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be. Öntisztázás a Kbt.64.§ szerint biztosított.
Előzetes igazolás: AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§(1) bek. alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1),(2) bek-nek hatálya alá.
Az EEKD-ban AT, közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő az ajánlatot benyújtó AT által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek, közös AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr.8.§ és 10.§ alapján kell igazolni figyelemmel a Kr.12.§ -16.§-ában foglaltakra.Kr.15.§(1) bek. alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Kr.15.§(2)bek. értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek, közös AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az AK által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. Kr.1.§(7)bek. értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kr.13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben vált.bej. eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dok. között elektronikus űrlapként létrehozta a vált.bej. vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatában benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára (páciensek bevonásával járó szolgáltatás) vonatkozó referenciáit a Kr. 22. § (1) bekezdés szerint meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva. A referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
— teljesítés idejét (kezdés és befejezési dátum, év/hónap/nap bontásban)
— a szerződést kötő, referenciát adó másik fél neve, címe,
— szolgáltatás megnevezése +Mennyiség
— saját teljesítés mértéke (%-ban),
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § is irányadó, továbbá a Kr. 22. § (1) – (2) és (5) bekezdések irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), külső megrendelésre végzett, teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely:
- legalább 3 különböző terápiás területen, orvos és/vagy az orvosok és/vagy intézmények közreműködésén keresztül páciens bevonásával járó szolgáltatás nyújtásáról szólt, valamint a fenti időszakban az Ajánlattevő által legalább 10.000 páciens bevonásra került.
Bevonás alatt Ajánlatkérő orvos és/vagy intézményekkel történő szerződések megkötését érti.
A Kr. 21. § (3a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül teljesített szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelmény bármennyi referenciával teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre a Kbt.135.§(1)és(5)-(6),és a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.irányadók. Ajánlattétel,a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK a „EFOP-1.9.6-16-2017-00001” c.projektből biztosítja.Támogatás intenzitása:100,000000%.A támogatás jellege: utófinanszírozott.AK 30 % előleget biztosít a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján.AK részszámlázási lehetőséget biztosít.Az alábbiak szerint:a)1.részszámla: a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegről az 1.részteljesítésként meghatározott feladatok teljesítését követően,b)2.részszámla: a nettó vállalkozói díj 60%-nak megfelelő összegről a 2.részteljesítésként meghatározott feladatok teljesítését követően,c)végszámla: a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegről a végteljesítéshez meghatározott feladatok teljesítését követően.Késedelmi kötbér; Meghiúsulási.Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68.§(4)-(5) bek.szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektr. azzal a tartalommal,ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek–az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.A bontási eljárás a Kbt. 68.§ rend.i szerint és az elektronikus közbesz.részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Kor.r.15-17§-nak megfelelően.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a hiánypótlás, felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően bizt. A Kbt.71.§(6)bek. alapján AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és a gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
4. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
5. Az Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő komplex tételek egymással szorosan összefüggő, egymástól elválaszthatatlan részekből állnak. Az egyes részfeladatok munkafolyamat szinten olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz és épülnek egymásra, hogy a feladatok részekre bontása reálisan megvalósítási kockázatot rejt magában. A háziorvosok és a szakorvosok ellátandó feladatai egy egészségügyi folyamat részét képezik, amely központi egységes kordinációt igényel. Több közreműködő szervezet igénybevétele a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével ellentétes és a folyamatok hatékony ellátását, a projekt szintű indikátorok teljesítését akadályozza, ezzel a teljes EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú uniós projekt mennyiségi és időbeli megvalósítását veszélyeztetné.
6. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET)idő szerint értendő.
7. A Kbt.66.§(5)bek-e szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbesz.dok-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, melynek tart. kell a Kbt.68.§(4)bek. szerinti információkat. Az EKR-ben az AK a közbesz.dok. között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT. az elektr.űrlap formájában köteles kitölteni, valamint annak alátámasztására a kiadott ártáblázatot kitöltve. (1.számú melléklet)
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§(6)bek. és a 65. § (7) bekezdés – nemleges tartalommal is-szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
9. AK a Kbt.56.§ szerint biztosítja a kieg.táj. lehetőségét. A közbesz.dok-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kieg.táj. kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül.AK valamennyi olyan gazd. szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kieg.táj-t.
10. AK jelen eljárásban előírja az ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozattételt
11. Az ajánlattétel nyelve is a magyar.
12. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e)pontját.
13. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés.
14. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
15. Felelős akkreditált közbesz.szaktanácsadó:Makranczi Ádám(1026 Budapest, Pasaréti út 83.), makranczi@eszker.eu, lajstromszám:00638
16. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak:Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu
17. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók.
18. AK a felhívás IV.2.6) pontjában a 2 hónap alatt, 60 naptári napot ért.
19. II.1.1) és II.2.1) pontban az eljárás elnevezése karakterkorlát miatt rövidítésre került, eljárás eredeti elnevezése: " EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt „B komponens” Pilot projekt lebonyolítására ezen belül telemedicina szolgáltatás ill. monitoring tevékenység megszervezésére vonatkozó beszerzés”
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák