Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/22
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.31.
Iktatószám:1600/2019
CPV Kód:79418000-7
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
Telefon: +36 17956535
E-mail: bernadett.fucsko@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001157712018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001157712018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közbeszerzési tanácsadási/FAKSZ feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001157712018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés közbeszerzési tanácsadási és felelős akkreditált közbeszerzési szakta-nácsadói feladatok ellátása tárgyában a II.2.4) szerinti mennyiségekben (értékben), a közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 30000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közbeszerzési tanácsadási/FAKSZ feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási keretszerződés közbeszerzési tanácsadási és a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása tárgyában az alábbiak szerint:
A megbízási keretszerződés keretösszege: 30 000 000 Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisé-ge/értéke), amely keretösszeg tekintetében az Ajánlatkérő (AK) legalább 30 %-os lehívási arányt vállal. Az uniós értékhatárt elérő, illetve az uniós értékhatár alatti közbeszerzések beszerzési tár-gyai: árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése. Az eljárások tervezett (indikatív) száma: 40 darab, amelyek legalább 50 %-a uniós eljárásrendben kerül lefolytatásra.
Ellátandó feladatok:
- közbeszerzési eljárások teljeskörű, valamennyi eljárási cselekményre kiterjedő lebonyolítása az eljárás előkészítésétől kezdve annak befejezéséig
- a lebonyolított/lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan:
- a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § 5.1. alpontja szerinti, a Korm. rendelet 21. §-ban foglaltaknak megfelelő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása,
- közbeszerzési szerződések módosításában történő közreműködés,
- a közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások külső szervezetek általi ellenőrzése során történő közreműködés (320/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet)
- a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztratív és közzétételi feladatok ellátása,
- az adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési-jogi tanácsadás;
- az adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési-jogi állásfoglalás készítése;
- jogorvoslati eljárások során az ajánlatkérői képviselet ellátása,
- a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos perekben az ajánlatkérői képviselet támogatása,
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása során teljesítendő, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységet olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amely tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a feladatot magának a nyertes ajánlattevőnek vagy közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.5) pontjának megfelelő közös ajánlattevők egyikének kell elvégeznie, ezen tevékenység ellátásához alvállalkozó nem vehető igénybe.
Nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során valamennyi közbeszerzési eljárás tekintetében biztosítania kell felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködését.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat a KD-k tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) pont M2) szerinti alk. köv-nek való megfelelés érdekében bemutatott szakember közb-i elj lebonyolításban szerzett alk. köv-en felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 30000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/02/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: a megbízási keretszerződés kezdő időpontja indikatív, jelen közbeszerzési eljárás befejezésétől függ, a megbízási keretszerződést az AK legfeljebb a megjelölt 2019/02/20 (év/hónap/nap) napjától 2019/05/31 (év/hónap/nap) napjáig köti

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg ugyanezen § (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság (KH) Kbt. 188.§ (4) szerint véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64.§]
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. (KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg
A KNY a KR 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a KR 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a KR 1. § (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá
AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte
A KR III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a KR V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
Nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fej-nek megfelelően ellenőrzi
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67. §(4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [KR 1. §(7)]
AK felhívja a figyelmet a védett műhely vagy fejlesztő foglalkoztatói státuszt a felhívás VI.4.3) pont 3) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása során teljesített, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzése) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a teljesítés idejét (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a teljesítés tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, így különösen a lefolytatott közbeszerzési eljárások eljárásrendje és adott esetben pénzügyi forrása), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5.§ (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetésére vonatkozó nyilatkozat (a dokumentációban csatolt minta szerint), valamint a szakember vonatkozásában a végzettséget igazoló oklevél másolatának illetve saját kezűleg aláírt önéletrajz (benne: a végzettség megjelölése, a szakmai tapasztalat olyan részletességű bemutatása, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés és a tapasztalat megszerzése kezdetének és időtartamának megjelölése év/hónap pontossággal) és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21.§ (3) b)]
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 30 darab közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása során teljesített, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére vonatkozó referenciával (referenciákkal), amelyek közül legalább 15 darab közbeszerzési eljárás uniós eljárásrend szerint került lefolytatásra, illetőleg ezen 15 darab eljárás közül legalább 5 darab európai uniós támogatásból valósult meg és alkalmazták rá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályait.
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladása) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
M2) ha nem von be teljesítésbe legalább egy 1 fő felsőfokú – főiskolai vagy egyetemi – végzettségű szakembert, amely szakember regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztrációhoz szükséges, a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek megfelel, amellyel együtt legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárások teljes körű (az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció előkészítésétől a tájékoztató az eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásának időpontjáig terjedő) lebonyolításában.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) alapján előírja, hogy az M1) pont szerinti referencia (referenciák) és M2) pont szerinti szakember által képviselt szakértelem, illetőleg az előbbiek szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzése olyan alapvető fontosságú feladatnak minősül, amelyek igazolásához az Ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek az előbbieken túl a felhívás III.1.5) pontjának megfelelő közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
x A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Kbt. és 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§(1) szerint, előleg nem biztosított.
Részszámlázás lefolytatott közbeszerzési eljárásonként.
Számlák kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§(1)-(2) szerint
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6) szerint
Késedelmi kamat Ptk.6:155.§ (1) és a behajtási költségátalányról 2016.évi IX. tv. szerint
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér: kötbéralap az adott eljárás nettó megbízási díja, mértéke: 0,5 %/nap. 15 napot meghaladó késedelem nemteljesítésnek minősül, amelyért az előbbi kötbéralap 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult AK.
Részletes feltételek KD-ban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Figyelemmel arra, hogy AK-nek a jelen beszerzés tárgya által érintett közbeszerzési eljárásokat 2019. második hónapjában a tervek szerint indítania kell és erre, valamint az eljárások előkészítésének időszükségletére tekintettel a Kbt. nyílt eljárásra előírt határidői nem lennének tarthatók, AK – a Kbt. 81. § (10) bekezdésében foglaltakkal élve – gyorsított eljárási forma alkalmazása mellett határozott.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben [Kbt. 40. § (1)-(2)]
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, AK kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/AT. Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell:
3.1) felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az összesített ajánlati árat (nettó HUF) és a felhívás III.1.3) pont M2) alpont szerinti bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatát (hónap)
3.2) az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot, III.1.3) pont M2) alpont sze-rinti szakember igazolási mód körében előírt tapasztalatának igazolását
3.3) a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6) és 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyi-latkozatot is);
3.4) közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást;
3.5) AT aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, cégkivonatot vagy annak elérhetőségét (URL), adott esetben változásbejegyzés iratait (vagy nemleges nyilatkozatot)
3.6) védett műhely vagy fejlesztő foglalkoztatói státusz igazolását a felhívás VI.4.3) pont 3) al-pontjában foglaltak szerint
4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
7) II.2.5) pont szerinti értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 1-10. Értékelés módszere: 1. részszempont (M2) szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata) tekintetében: arányosítás (egyenes arányosítás); a 2. részszempont (Ár) tekintetében: arányosítás (fordított arányosítás)
8) Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: AK közli, hogy az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot kell érteni, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályaira [Kbt. 81. § (11)]
9) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
10) AK a minősített AT jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontban az M1) és M2) foglaltak szerint
11) AK eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
12) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
13) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pont szerinti eredménytelen-ségi okot [Kbt. 75. §(6)]
14) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók
További információk a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) Kiegészítés II.1.6) ponthoz (a részajánlattétel kizárásának indokolása): a beszerzés tárgya olyan komplex szolgáltatás, amelynek egységes kezelése alapvető szakmai érdek. A közbeszerzési eljárások egységes szakmai megközelítésének (lebonyolításának), koordinációjának-, továbbá az Ajánlatkérővel történő gördülékeny együttműködés hiánya a tervezett eljárások hatékony lebonyolításának meghiúsulásával járhatna. Előbbieken túl az eljárást képező szolgáltatás tárgyának további, akár időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna AK számára, mind a szerződéskötés, mind a teljesítés során, így az eljárás során megrendelésre kerülő szolgáltatásra, valamint az eljárás becsült értékére figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a részekre történő ajánlattétel mellett az ajánlati ár(ak) jelentős emelkedésére lehet számítani. Végül: a szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján az egyes eljárásrendekben és eljárás típusokban különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében. [Kbt. 61. § (4)]
3) Kiegészítés III.1.5) ponthoz: Ajánlattevő(k)nek az ajánlattétel során hitelt érdemlően igazolniuk kell, hogy a Kbt. 33. § (1) szerinti feltételeknek megfelelő védett műhelynek vagy fejlesztő foglalkoztatónak minősülnek.
Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban meg kell jelölniük azon internetes elérhetőséget (internetes útvonalat/linket), ahonnan ajánlattevő védett műhelyként-, illetve a fejlesztő foglalkoztatóként való nyilvántartásba vétele ellenőrizhető. Ezen túl ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell a munkavállalóik teljes létszámáról, valamint a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók-, illetve a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő foglalkoztatottak számáról, és arról, hogy utóbbiak aránya meghaladja a teljes munkavállalói létszám 30 %-át. AK felhívja a figyelmet, hogy a III.1.5) pont szerinti feltételt a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani köteles, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek meg kell felelnie az előbbi szabályoknak.
4) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei, ill. a KH tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
5) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Süvöltős András (00170) (elérhetőségi adatok a KD-ben)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák