Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/183
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.23.
Iktatószám: 16627/2019
CPV Kód: 73000000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, Közép-Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.11.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919782019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919782019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A lakossági közigazgatás használatának kutatása
Hivatkozási szám: EKR000919782019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"A lakossági közigazgatás használatának kutatása" felmérés lebonyolítása során a kifejlesztésre kerülő, tesztelt mérőeszközt 2500 fős mintán szükséges lekérdezni, melynek reprezentatívnak kell lenni a 18 évesnél idősebb, magyarországi lakcímmel rendelkező felnőtt lakosságra nem, életkor, lakhely és iskolai végzettség szempontjából. A 18 évnél idősebb korosztályt érintő címlistás adatfelvétel során biztosítani kell a lekérdezés előre haladásának napi szintű riportolásának lehetőségét, a címlistához elvárt a négyszeres pótcímezés. A mintát úgy kell kialakítani, hogy a reprezentativitás biztosított legyen két egyenként 1250 fős almintán is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A lakossági közigazgatás használatának kutatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79320000-3
További tárgyak: 79300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, Közép-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Lakosság közigazgatás használatának kutatása felmérés lebonyolítása során ajánlatkérővel egyeztetve kell tovább fejleszteni a Lakossági közigazgatás használati és vélemény kutatási modelljének mérési eszközének és vezetői információs eszközének fejlesztése, tesztelése című projekt keretében fejlesztett mérőeszközt. Ennek érdekében át kell tekinteni a releváns hazai és nemzetközi szakirodalmat, és az elmúlt évtizedben a témában lebonyolításra került empirikus adatfelvételeket és azok eredményeit, érvényességi és megbízhatósági korlátjait.
A kifejlesztésre kerülő, tesztelt mérőeszközt 2500 fős mintán szükséges lekérdezni, melynek reprezentatívnak kell lenni a 18 évesnél idősebb, magyarországi lakcímmel rendelkező felnőtt lakosságra nem, életkor, lakhely és iskolai végzettség szempontjából. A 18 évnél idősebb korosztályt érintő címlistás adatfelvétel során biztosítani kell a lekérdezés előre haladásának napi szintű riportolásának lehetőségét, a címlistához elvárt a négyszeres pótcímezés. A mintát úgy kell kialakítani, hogy a reprezentativitás biztosított legyen két egyenként 1250 fős almintán is.
Az adatfelvétel lebonyolítását követően felcímkézett, megfelelően megjelenített magyar ékezetekkel ellátott SPSS adatfájlt kell előállítani és ajánlatkérőnek átadni. A kérdezőbiztosok (akár ajánlatkérő általi) ellenőrzése, és az adattisztítási folyamat után, amennyiben szükséges, pótadatfelvételt kell végezni, melynek szintén része az ellenőrzés és az adattisztítás. Ezt követően kell véglegesíteni az elemzésekre előkészített, logikailag tisztított, jövedelmi változók esetében imputált SPSS adatfájlt és átadni a ajánlatkérőnek. A kitöltések közül csak az vehető számba, amely a kérdőív logikájából fakadó kérdéskihagyásokat figyelembe nem véve legalább 90 százalékos kitöltöttséget ér el.
A feladatok elvégzéséhez ajánlatkérő az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az előző években a KÖFOP projektből lebonyolított Jó Állam Véleményfelmérések során előállított kérdőíveket, adatfelvételi dokumentumokat, releváns elemzéseket és adatbázisokat.
Munkaterv készítése: Az ajánlattétel kötelező elemeként a részletes feladatleírás, valamint a vonatkozó kutatási eredmények és dokumentumok felhasználásával az ajánlattevőnek legalább 40.000 karakter hosszúságú (+/- 10%-os eltérés megengedett) Kutatási tervet kell készítenie, mely szakmai ajánlatnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2/1 pontban előírt, államilag elismert felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkező szakmai vezető 3 éven felüli szakmai tapasztalata (0-24 hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a hosszabbítás arányában a végteljesítési határidő is meghosszabbításra kerülhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001: „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” c. projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontokban jelzett becsült érték (1 HUF) csak a felhívás űrlapjának sajátosságai miatt került beírásra. A II.1.6)
pontban szereplő részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő által megállapításra került, hogy a nyertes ajánlattevő által
elvégzendő feladatok megkövetelik azt, hogy mind a felelősség, mind a szakértelem egy kézben maradjon.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § és a 16. §-ban foglaltakra is. Kizáró okok előzetes igazolása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) úgy kell megtennie az ajánlatát, hogy az megfeleljen a Rendelet 1-16. §-ában foglaltaknak. A Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t elektronikus formában ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja ajánlattevők részére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül, ajánlattevő ezt köteles kitölteni. Kizáró okok előírt módon történő igazolása ajánlattevő részéről: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a kizáró okok alább előírt igazolására: A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Rendelet 8. § -a, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Rendelet 10. §-ban felsorolt igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani,illetve adott esetben hivatkozni annak elektronikus elérhetőségére. Alkalmasságot igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása: Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § -ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (ajánlattevő) teszi meg. Alkalmasságot nem igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása: Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania. Minősített ajánlattevők kizáró okokkal kapcsolatos igazolása: Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8. § és 10. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Dokumentáció ad részletes útba igazítást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan nyújtsa be teljes– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentummal nem rendelkezik, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltak irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelmények igazolására a formanyomtatványon szereplő részletes adatok megadását kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a benyújtott nyilatkozatában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a két év összességében a nettó 19.500.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1: Ajánlattevő mutasson be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített referenciát.
M/2/1: Ajánlattevő mutasson be 1 fő szakmai vezetőt.
M/2/2: Ajánlattevő mutasson be 1 fő vezető szakértőt.
M/2/3: Ajánlattevő mutasson be legalább 1 fő adatfelvételi szakembert.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelmények igazolására a formanyomtatványon szereplő részletes adatok megadását kéri. A referenciaigazolás tekintetében irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1), (2) és (5) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített alábbi referenciával: minimum 1500 fős kérdőíves felmérés. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendelést veszi figyelembe.
M/2/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be 1 fő szakmai vezetőt, aki minimum 3 év empirikus, kvantitatív adatfelvételekkel kapcsolatos szakmai tapasztalattal rendelkezik és legalább 1 db, 1000 fősnél nagyobb, országos reprezentatív mintán lebonyolított kérdőíves felmérés kutatásvezetői feladatainak ellátását igazolja (önéletrajzzal, rendelkezésre állási nyilatkozattal, valamint az államilag elismert felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatával).
M/2/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be 1 fő vezető szakértőt, aki minimum 1 db, 1000 fősnél nagyobb, országos reprezentatív mintán lebonyolított, attitűd- és/vagy elégedettségvizsgálati elemeket is tartalmazó kérdőíves felmérés tervezés, lebonyolítás, elemzés ellátását igazolja (önéletrajzzal, rendelkezésre állási nyilatkozattal, valamint az államilag elismert felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatával).
M/2/3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be 1 fő adatfelvételi szakembert, aki legalább1 db, 1000 fősnél nagyobb, országos reprezentatív mintán lebonyolított kérdőíves felmérés előkészítése, mintavételezése, kérdezőbiztosainak betanítása és ellenőrzése, adatfelvétel koordinálása, adattisztítás, súlyozási és imputálási feladatok ellátását igazolja (önéletrajzzal, rendelkezésre állási nyilatkozattal, valamint az államilag elismert felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatával).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:a teljes nettó vállalkozói díj összegének 1%-a és a késedelemmel érintett napok számának a szorzata.
Hibás teljesítési kötbér:mértéke a hiba kijavításáig eltelt időszakban naptári naponta a teljes vállalkozói díj összegének 1%-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes vállalkozói díj összegének 20 %-a.
AT által kiállított, teljesítésigazolással ellátott számlája kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel
számláját AK egyenlíti ki – figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseire – a vállalkozási szerződésben megjelölt forint
bankszámlájára történő átutalással. A szerződés teljesítésére, és annak elismerésére, pénzügyi teljesítésére vonatkozóan AK a
Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bekezdése szerint jár el. AK és AT az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben
foglaltakat kötelesek alkalmazni.AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a
forint.A teljesítés ütemezését a vállalkozási szerződés tartalmazza részletesen.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint az EKR-ben történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton,az EKR-en keresztül,az eljárás erre megadott felületén nyújtható be (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000919782019). Az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért ajánlatkérő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.FAKSZ: Endrédi Gábor, lajstromszám: 00387.2.AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.3.Ak alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését. 4.A Kbt. 40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII.19.) k.r. szerint kizárólag az EKR-ben regisztrált AT részére biztosítja.5. A 321/2015. (X.30.) k.r. 30.§ (4) bek-ben foglaltak szerint a minősített AT-nek külön kell igazolnia a szerz. teljesítésére való alkalmasságát azon alk. követelmények tekintetében, amelyeknél az AK a közbesz. eljárásban a 28.§ (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alk-ának feltételeit és igazolását. 6.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 7.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és vhr-einek előírásai szerint kell eljárni.8.A Kbt. 35.§ (1) bek. alapján több gazd-i szereplő közösen is tehet ajánlatot. 9.A Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglaltaknak megfelelően az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindítófelhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.Ez a feltétel teljesíthető az előírt kizáró okokra illetve alk. feltételekre vonatkozó előzetes nyilatkozat(minta) vonatkozó részének kitöltésével. 10.Az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazd-i és pü-i alk. igazolásához felhasználja,a tv. erejénél fogva kezesként felel az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 11.A szakmai-műszaki alk. igazolása esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek alá kell támasztania, hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt.Ennek érdekében be kell mutatnia olyan szerz-es vagy előszerz-ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely ezt alátámasztja. 12.Akötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania,hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz. teljesítésében,az AK a szerz. teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § (9) bek.-ben foglaltaknak megfelel. 13.Az ajánlatban szerepelnie kell a Felolvasólapnak, melynek iratmintáját az EKR tartalmazza. 14.AK a Kbt. 66. § (2) bek. alapján előírja az EKR-ben megadott elektronikus űrlap szerinti nyilatkozat megtételét az AF feltételeire, a szerz. megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 15.A benyújtandó iratok további jegyzékét a KD tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve,azonban a dokumentáció(illetve annak mellékletei)valamint az EKR-ben az adott eljáráshoz hozzárendelt elektronikus űrlapok tartalmazzák vagy amelyeket a Kbt. előír. 16.AK AT nyertessége esetére nem teszi lehetővé gazd-i társaság illetve jogi személy alapítását, létrehozását. 17.A közbeszerzési szerződésre a Ptk. előírásait is alkalmazni kell. 18. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerz-tervezet VI. pontja tartalmazza.19.A II.2.7.pontban 3 hónap alatt AK 90 napot ért. 20. Értékelés módszere: ár: egyenes arányosítás, M/2/1 pontban előírt, 3 éven felüli szakmai tapasztalat: fordított arányosítás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák