Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/23
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.01.
Iktatószám:1918/2019
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000059022019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000059022019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GSM-R 2.ütem független mérnök és műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR000059022019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: megbízási szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GSM-R 2.ütem független mérnök és műszaki ellenőr
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
További tárgyak:71311000-1
71311100-2
71311300-4
71316000-6
71318000-0
71356000-8
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása, a KD-ban meghatározottak szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
— a kivitelező által átadott projekttervek, rendszertervek, típustervek, szakági tervek, teszttervek, kiviteli tervek és engedélyes tervek tervellenőrzése és felülvizsgálata,
— engedélyezési folyamatok felügyelete,
— közreműködés a szükséges engedélyek beszerzésében,
— kivitelezés műszaki ellenőrzése,
— átadás-átvételi eljárások előkészítése, koordinálása és azok lefolytatása,
— rádióhálózat EK-hitelesítési eljárások során végrehajtott rádiós lefedettségi vizsgálatok műszaki ellenőrzése (előreláthatólag legalább 2 év időtartamban)
— fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomon követése,
— rendszeresen jelentések készítése az Ajánlatkérő számára.
A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Mérnök) a feladatait köteles ellátni:
Összesen ~2255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkák:
• GSM-R rádióhálózat (BTS-ek, BSS-ek, repeaterek, antennák, tornyok, antennatartó szerkezetek, kültéri kabinetek, villamosenergia-ellátás, klimatizálás, biztonságtechnika, vagyonvédelem,) tervezése és kivitelezése.
• Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése.
• IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat tervezése és kivitelezése.
• GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen.
• Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra:
o Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km,
o Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km,
o Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km,
o Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km.
• GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra tervezése és kivitelezése.
• Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése.
• Ajánlatkérő kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben (~135 km) megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként.
• A Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése.
• A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges
o összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, tesztterv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése,
o a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági),
o rádióhálózat hangolása és optimalizálása,
o a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
• Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése.
• Rendszerintegráció.
Kivitelezést megvalósító vállalkozó a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia sajátosságai következtében változhatnak.
Kivitelezéshez kapcsolódó projekt: A kivitelezéshez kapcsolódó projektek a pályaépítésre, biztosítóberendezések és ETCS L2 megvalósításra tervezett beruházások, amelyekkel egyeztetési, együttműködési és megegyezési kötelezettsége áll fenn kivitelezést megvalósító vállalkozónak.
A Mérnök feladata az érintett kivitelezést megvalósító vállalkozó ajánlatában az értékelési szempontrendszer részeként tett vállalásoknak a kivitelezés során történő megvalósításának és betartásának ellenőrzése. A vállalások pontos részleteiről ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett tájékoztatja a nyertes AT-t,mely a mérnök szerződés függelékét képezi.
Részletek a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M.2.1) pontjában bemutatott szakembernek a követelmény b. pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (max. 36 hó) 20
2 AF III.1.3) M.2.4)-re bemutat. szakember digitális cellás mobil rádióhál. terv.és/vagy kivitelez. során szerzett rádióhál. terv.mérnöki és/vagy rádióhál. optimalizáló mérnöki gyak.(hó.-ban) (max 36hó) 15
3 A felhívás III.1.3) pontjának M.2.5) pontjában bemutatott szakember digitális cellás mobil rádióhálózat tervezése és/vagy kivitelezése során szerzett mérnöki gyakorlata (hónapban megadva) (max. 36 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/12/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2018-00050, IKOP-3.1.0-15-2018-00017, IKOP-3.2.0-15-2018-00032 és 2015-HU-TM-0053-W projektek (a CEF kötelezettségvállalás azonosítója: ZE970003., a CEF TSZ azonosítója: CEF/563-6/2018-ITMNFM_SZERZ) A támogatás intenzitása: 100 % CEF: 44,000000% IKOP: 56,000000%
II.2.14) További információ:
Az értékelés során kiosztható pontszám: 0-10
A II.2.7. pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A Projekt Vállalkozói Szerződésének Befejezési Határidejéig, de legkésőbb 2022. december 30. + 36 hónap (vállalkozói jótállási kötelezettség) időtartamáig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1.-16. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kb. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtandó nyilatkozatot AT a Kbt. szövegezésének megfelelő tartalommal köteles benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtani.
A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak a AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§ (5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbiakban megh. dok-ok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4) bek. alapján:
NY.1.) AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9)és69.§(11) bek. is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
NY.1.)Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§(1)bek.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § (4) bek.re.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. a)pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja az AF feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyil-ával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev.ét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
AK a megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában nem kéri a nyil. benyújtását.
P.2) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes és a közbesz. tárgyából (műszaki ellenőri és/vagy mérnöki feladatok ellátása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő műszaki ellenőri és mérnöki feladatok/tevékenység alatt a dokumentációban meghatározott fogalmakat érti.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyil-ok szerint valamelyik - az AF feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen a 1.000.000.000.- Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri és/vagy mérnöki feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 800.000.000,- Ft-ot.
A P.2) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P.1) alk.i köv. tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § (4) bek.re.

Az alábbi dok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek. és a Kbt.69. §(11) bek. is
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 72 hó-ban teljesített ref. ismertetését.
A ref-t a Kr. 22. § (1) és (5) bek. szerint kell igazolni.
Az ig./nyíl. tartalma a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel:
• szerződést kötő másik fél (név, székhely),
• szolgáltatás tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye
• szolgáltatás mennyisége (az alk.min.köv. figyelemmel)
• minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,
• nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek (szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv-re kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c) szakemberek végz., képz. ig. dok-ok egyszerű másolat;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.
Ha bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);
ha a bemutatott szakember nem szerepel nyilvántartásban, vagy nem ellenőrizhető nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladását megelőző 144 hónapon belül megkezdett és 72 hónapon belül szerződésszerűen teljesített referenciamunkákkal:

M.1.1) Legalább 1 db, összesen legalább 400 km hosszúságú, az EGT területén található normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszt lefedő GSM-R rendszer megvalósítása (kivitelezése) tárgyú beruházás során legalább 1 év időtartamú a GSM-R rendszer EK hitelesítési eljárása során elvégzett BSS (Base Station Subsystem, Bázisállomás alrendszer) műszaki ellenőrzése feladat ellátása;
M.1.2) Legalább 1 db, az EGT területén található normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszt lefedő GSM-R rendszer megvalósítása (kivitelezése) tárgyú beruházás során legalább 1 év időtartamú a rádióhálózat EK-hitelesítési eljárása során független mérnöki tevékenysége során ellátott rádiós lefedettségi vizsgálatok műszaki ellenőrzése és rádiós tervek tervellenőrzése feladatok ellátása;
A referenciamunka akkor tekinthető befejezettnek, ha a referenciamunka teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kiállítására a felhívás feladását megelőző 72 hónapon belül sor került.
Fogalommeghatározások a KD-ban.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő projektvezető (irányító mérnök) szakemberrel, aki:
a) 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti ME-HI-TV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,
b) valamint közlekedési építményekhez kapcsolódó hírközlő hálózat és/vagy vasúti biztosító berendezés kivitelezési munkái során szerzett legalább 36 hónapos mérnöki gyakorlattal bír.
M.2.2) 1 fő szakember, aki:
a) Kr. szerinti ME-V jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,
b) valamint GSM-R rendszer kivitelezési munkái során szerzett legalább 12 hónapos villamosság szakági műszaki ellenőri gyakorlattal bír.
M.2.3.) 1 fő szakember, aki:
a) Kr. szerinti ME-KÉ-VV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,
b) valamint GSM-R rendszer kivitelezési munkái során szerzett legalább 12 hónapos mérnöki gyakorlattal bír.
M.2.4.) 1 fő szakember, aki:
a) Kr. szerinti ME-HI-TV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,
b) valamint GSM-R rendszer kiépítési munkái során szerzett legalább 12 hónapos független mérnöki tevékenység keretében ellátott rádióhálózatműszaki ellenőr gyakorlattal bír.
M.2.5.) 1 fő szakember, aki:
a) Kr. szerinti ME-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építőmérnök, vagy okleveles építészmérnök, vagy építőmérnök, vagy építészmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,
b) valamint GSM-R rendszer mérnöki munkái során szerzett legalább 24 hónapos független mérnöki gyakorlattal bír magasépítési műszaki ellenőri területen.
Mérnöki gyakorlat alatt Ajánlatkérő független mérnöki, tervellenőri, műszaki ellenőri tevékenységet és egyéb mérnöki tevékenységet fogad el.
A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A III.2.2. pontban.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.1. pont folyt.
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
További jogforrások megjelölése a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában.
A szerz.t bizt. köt.ek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§(1),(5), (6) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., 272/2014.(XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai és a 22/2017.(VI. 29.)NFM r.
AK előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme:HUF
A részletek a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.
Az értékelés módszere:
1. részszempont: fordított arányosítás,
2.1.-2.3. részszempont: egyenes arányosítás,
Az értékelés során kiosztható pontszám:0-10
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)
- AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
- a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil.
- a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
- szakmai ajánlat: értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.
- Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil.
- közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KKD-ban leírtakat.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 10.000.000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig szükséges rendelkezésre bocsájtani.
Nyertes AT köteles szerződéskötés időpontjára KD-ban foglalt felelősségbiztosítást kötni. Követelmények: éves kárérték legalább 50 millió HUF és legalább 25 Millió HUF/káresemény összegű felelősségbiztosítás.
Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
Folyt. VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
A II.2.7. pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatására tekintettel módosulhat.
FAKSZT: dr. Tóth Anita, lajstromszám: 00232, dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241
AK rögzíti, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjának megfelelően, hogy ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a 1.662. 725.000 Ft összeget.
AK nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert A V000.02 GSM-R rendszer 2. ütem tervezése és kivitelezése rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységes rálátást kíván. Részekre bontás esetén az egymásra épülő feladatok közötti határfelületetek kialakítása miatt többlet kommunikációs, koordinációs terhet jelentene, ami egyeztetési nehézségekhez, az ellenértékének jelentős növekedéséhez vezetne, szolgáltatás minőségére, a szerz. telj. más körülményeire kedvezőtlen hatással lenne.
AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog alkalmazni, abban az esetben, ha a kapcsolódó építési beruházás esetén, ahhoz új építési beruházásra kerül sor, az új építési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg azonos vagy hasonló szolgáltatások teljesítésére, azonos szerződéses feltételekkel, mint tárgyi eljárás keretében. Ebben az esetben AK a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében beszerzett kapcsolódó szolgáltatások becsült értékét jelen közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá zip és exel fájl.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák