Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/208
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.29.
Iktatószám:19663/2019
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:NISZ Zrt. alábbi telephelyei: - 1148 Budapest, Róna utca 54-56. - 1135 Budapest, Csata u. 8. Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. székhelye: - 1131 Budapest Pannónia utca 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatási informatikai és távközlési közszolg.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 302282645
E-mail: balogh.eszter@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001223132019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001223132019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatási informatikai és távközlési közszolg.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. online adatgyűjtő
Hivatkozási szám: EKR001223132019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. online adatgyűjtő, BI és VIR rendszereinek megújítása, üzemeltetése, fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. online adatgyűjtő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NISZ Zrt. alábbi telephelyei:
- 1148 Budapest, Róna utca 54-56.
- 1135 Budapest, Csata u. 8.
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. székhelye:
- 1131 Budapest Pannónia utca 40.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. 7/24 órás üzemeltetési feladatok 36 hónapra, 7/24 ügyfélszolgálattal
• A több , mint 5500 külső adatkapcsolati végpontot kezelő ND online adatgyűjtő rendszer alkalmazás üzemeltetése,
• Dohányregisztrátori adatszolgáltatási igények megvalósító adattárház, BI rendszer üzemeltetése,
• ND online adatgyűjtő rendszer, az ND mobil alkalmazás szerver alkalmazás üzemeltetése,
• ND Microsoft Power BIVIR rendszer alkalmazás üzemeltetése
• SAP Business One karbantartás és támogatás
2. Infrastruktúra megújítás, migráció 12 hónap alatt
• A KOF környezetben futó rendszer platform (operációs rendszer, adatbázis kiszolgáló, terminálszerver) és szükség szerint alkalmazás megújítása, a futó rendszerek a megújított környezetbe történő migrációja. Cél, hogy 3 éves időszakban, a KOF IAAS szolgáltatás felett, a rendszert kiszolgáló minden elem gyártói támogatással rendelkezzen.
A feladat végrehajtásához szükséges licenc szállítási feladatok
A megújításhoz szükséges, KOF IAAS szolgáltatások feletti licencek leszállítása.
3. Opcionális fejlesztési órakeret biztosítása maximum 10000 fejlesztői óra biztosításával
• Maximum 10000 fejlesztői óra biztosítása, amely az ND online adatgyűjtő rendszernek, valamint az adatszolgáltatási igényeket kielégítő BI alkalmazásnak és Vállalatirányítási rendszer (továbbiakban VIR) továbbfejlesztésére használható fel a szerződés teljes időtartama alatt. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérésben szereplő fejlesztői óraszámok lehívására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1) pontban előírt műszaki alkalmassági feltételeknek megfelelő plusz szakember bevonása a teljesítésbe (fő, legfeljebb további 2 fő)  10
2 Az M/2.2) pontban előírt műszaki alkalmassági feltételeknek megfelelő szakember további többlettapasztalata (év, legfeljebb további 5 év)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 1
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a Részvételre jelentkezők számát.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionális fejlesztési órakeret biztosítása maximum 10000 fejlesztői óra biztosításával:
• Maximum 10000 fejlesztői óra biztosítása, amely az ND online adatgyűjtő rendszernek, valamint az adatszolgáltatási igényeket kielégítő BI alkalmazásnak és a Vállalatirányítási rendszer (továbbiakban VIR) továbbfejlesztésére használható fel a szerződés teljes időtartama alatt. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérésben szereplő fejlesztői óraszámok lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a 75.§ (2)bek e) pontban foglaltakat.
A III.1.3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmények a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbbak, a minősített ajánlattevőnek is a jelen felhívás szerint kell igazolnia a részvételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező/ajánlattevő (közös részvételre jelentkező/ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§(1)bek. alapján a részvételi jelentkezésben (RJ) a benyújtáskor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) bek-nek hatálya alá. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös jelentkezőkre vonatkozóan külön ESPD benyújtásával kell a kizáró okok hatálya alatt nem állást igazolni, közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozato(ka)t a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. AK felhívja a figyelmet,hogy a Kr. 1.§(2) bek. szerint – az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján – a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8.§(az i) pont ib) alpont kivételével),10.§,(a g) pont gb) alpont kivételével),12-14. §, 16. § szerint történik. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a R.jelentkezőnek a Kbt.67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.A Kr. 15. § (1) bek alapján a R. jelentkező az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az ESPD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. A Kbt. 62.§(1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy R.jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani és azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. AK a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételre jelentkező csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bek-re. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16.§-okra, a Kbt. 69. § (4) bek.-re, 69. § (11a) bek-re, valamint a 84. § (3) bek-re. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. AK felhívja a figyelmet az e-Kr. 12.§ (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015.(X.30.) korm.rend. (KR) 1. § (1)bek. alapján Részvételi jelentkezőnek/Ajánlattevőnek az EKR-ben található ESPD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5)bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában). A felhívott ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4)bek. szerinti felhívására kell csatolnia az alábbiakat:
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetését a Kbt. 65.§(1)bek. b) pontja és a KR 21. § (1)bek a) pontja alapján az alk. köv-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22. § (1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával. AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dok-ból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A KR. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -nap),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szolgáltatás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból részvételre jelentkező alkalmassága megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7) és (9) bek-re és a Kbt. 69. § (4), (11) bek-re, valamint a KR21. § (1a) bek a) pontjára és 21./A. §-ára. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést nem önállóan végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a bemutatott referencia mely részét teljesítette. Amennyiben a referencia ismertetése szerint a szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia ismertetésében meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó adatot.
M/2.: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal:
- a bevonni kívánt szakember neve,
- a bevonni kívánt szakember beosztása,
- a bevonni kívánt szakember végzettsége vagy az alkalmasság megítélése szempontjából releváns képzések megnevezése, melyen a szakember részt vett,
- alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva),
- alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert,
b) a bevonni kívánt szakember végzettségét és képzettségeit igazoló okirat egyszerű másolatát,
c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot
d) valamennyi bevont személy saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (név, képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat év/hó bontásban történő ismertetése), melyből minden kétséget kizáróan megállapítható az elvárt szakmai tapasztalat.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az AK a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a gazdasági szereplő, amennyiben:
M/1.
a) rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legalább egy darab SAP Business One rendszer vagy egyéb, integrált vállalatirányítási rendszer környezetében működő alkalmazás üzemeltetésére vonatkozó szerződéssel, amely legalább 4000 külső adatkapcsolati végpont támogatására vonatkozott 7/24 órás üzemidő biztosításával és 7/24 órás ügyfélszolgálat biztosításával.

AK értelmezésében az integrált vállalatirányítási rendszer (továbbiakban ERP rendszer) olyan rendszer, amely a vállalat környezetére, belső működésére továbbá a vállalat–környezet relációra vonatkozó információk ütemezett, szervezett, folyamatos beszerzését, feldolgozását, elemzését lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége.

b) rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legalább egy darab befejezett, Microsoft PowerBI, vagy egyéb technológiát alkalmazó vezetői információs rendszer (VIR) szoftverfejlesztési feladatot tartalmazó szerződéssel.
AK értelmezésében a VIR, vezetői információs rendszer egy olyan alkalmazás, ami ráépül a napi ügyviteli rendszerekre, azokból ütemezetten adatokat vesz át és dolgoz fel olyan sokdimenziós adatbázisba, melyből a menedzsment és elemzői terület azonnali fix és ad-hoc riportálási igényei kielégíthetők. Elvárás, hogy áttekinthető grafikus dashboard-ok segítségével egyszerűen mélyelemzések, azonnali szűrések, forrásadat elemzések legyenek készíthetők, eredmények pedig prezentációba illeszthetők és további feldolgozásra exportálhatók legyenek.
Az a) és b) pontban foglaltak teljesítésének igazolásaként AK elfogadja annak igazolását, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg - az eljárás tárgyát képező alkalmazás üzemeltetés folyamatos jellegére való tekintettel.
M2.
Alkalmas a gazdasági szereplő, amennyiben rendelkezik:
az alábbi felsőfokú műszaki és/vagy pénzügyi végzettséggel rendelkező szakemberekkel:
1. legalább 2 fő, aki legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik SAP Business One rendszer vagy egyéb, integrált vállalatirányítási rendszer környezetnek bevezetése és/vagy üzemeltetése területén,
2. legalább 1 fő, aki legalább 5 éves projektvezetői gyakorlattal rendelkezik, és legalább egy SAP Business One rendszer vagy egyéb, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésénél projektvezetői feladatokat látott el;
3. legalább 1 fő, aki legalább 3 éves rendszerintegráció (SAP Business One rendszer vagy egyéb, integrált vállalatirányítási rendszer és ahhoz kapcsolódó egyéb rendszer közötti illesztés/interfész fejlesztés) területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
4. legalább 1 fő, aki legalább 3 éves szoftverfejlesztési tapasztalattal rendelkezik adattárház fejlesztése és/vagy üzemeltetése terén.

Egy szakembert csak egy pozícióra lehet bemutatni, vagyis a gazdasági szereplőnek minimum 5 szakembert kell bemutatnia.
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt egyetemi és/vagy főiskolai végzettséget ért.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik.
Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az AK által aláírt teljesítésigazolás alapján állít ki. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.
Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a forint. A számlázási és fizetési feltételekkel, biztosítékokkal kapcsolatos további előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a késedelem első tíz naptári napjára napi 0,5%, ezt követően napi 1%, meghiúsulási kötbér a szerződés meghiúsulásáig ki nem fizetett rész értékének 20%-a; hibás teljesítési kötbér: hibásan teljesített feladat/egyedi megrendelés nettó értékének 15 %-a. Jótállás:36hónap
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
FAKSZ: dr Márkus Tímea 00318, drmarkustimea@t-online.hu, helyettes faksz: dr. Borbély Magdolna 00132, drborbelymagdolna@t-online.hu. AK az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. RJ-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell csatolni: bármely nyilatkozatot aláíró(k) közjegyzői aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosulttól származó írásos meghatalmazást. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (3) bek.-re. A részvételi jel.nek tartalmaznia kell RJ kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére von. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, h. a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. A csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges. A részvételi jel.nek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, melyeket a Kbt. vagy AK kötelezően előír. RJ köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rendelkezéseiről nyilatkozatot csatolni (nemleges tartalmút is!). AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re. Folyamatban lévő vált.bej. eljárásról minden esetben (nemlegesség esetén is) nyilatkozni kell. Ha van folyamatban lévő vált.bej. eljárás, szükséges csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 13. §-a szerinti dokumentumokat. Közös r.jelentkezés esetén csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, más szervezet részéről csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az a meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv képviseletében RJ eljárhat. AK nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. AK a IV.2.6. pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttségen 30 napot ért. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme és indoka: a Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont. AK arra tekintettel nem tudja a műszaki leírás teljes részletességgel meghatározni, mivel a beszerzés tárgya egy komplex, tervezést és egyes fejlesztési feladatokat is magába foglaló migráció.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont esetén): 0–10. Az ajánlati ár esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás elvén alapszik. A minőségi értékelési szempont esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot! Amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, vagy a részvételi jelentkezés ajánlati elemet tartalmaz, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján.
Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.
A beszerzendő feladatok részekre nem bonthatók, mert ez egy összefüggő, műszakilag és üzemeltetés szempontjából egy egységet képező feladat illetve azok részegységei. A feladathoz kapcsolódó egyes munka- és feladatrészek összefüggő, folyamatos munkafolyamatként kezelendőek, így a részajánlat tétel lehetősége nem áll fenn. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/11/25 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák