Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/207
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.28.
Iktatószám:20339/2019
CPV Kód:45233292-2
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001309492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001309492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ITS terepi eszközr. üzemeltetés és fenntartás
Hivatkozási szám: EKR001309492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233292-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A fővárosi ITS rendszer szerződésbe bevont elemei:
• Forgalom- és buszsávfigyelő vizuális rendszer terepi elemei;
• Parkolás-irányítási rendszer terepi elemei;
• Eljutási idő meghatározó és kijelző rendszer (rendszámolvasó kamerák, VJT táblák, adatátvitelirendszer, szoftverek és hardverek);
• Forgalmi mérőhelyek, meteorológiai mérőeszközök;
• Teherforgalmi behajtás-ellenőrző rendszer terepi eszközei;
• Optikai kábelhálózat, alépítménnyel együtt.
Vállalkozó a felsorolt üzemeltetés-fenntartási feladatok szolgáltatási részét (munkadíj részét) megajánlott havi átalánydíjért végzi, míg a munkák során felhasznált anyagokat, illetve az üzemeltetés-fenntartási munkákon túl elrendelt munkák (pl. Megrendelő által biztosított kamera felszerelése) elvégzését tételesen számolja el.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ITS terepi eszközr. üzemeltetés és fenntartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233292-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fővárosi ITS rendszer szerződésbe bevont elemei:
• Forgalom- és buszsávfigyelő vizuális rendszer terepi elemei;
• Parkolás-irányítási rendszer terepi elemei;
• Eljutási idő meghatározó és kijelző rendszer (rendszámolvasó kamerák, VJT táblák, adatátvitelirendszer, szoftverek és hardverek);
• Forgalmi mérőhelyek, meteorológiai mérőeszközök;
• Teherforgalmi behajtás-ellenőrző rendszer terepi eszközei;
• Optikai kábelhálózat, alépítménnyel együtt.
Vállalkozó a felsorolt üzemeltetés-fenntartási feladatok szolgáltatási részét (munkadíj részét) megajánlott havi átalánydíjért végzi, míg a munkák során felhasznált anyagokat, illetve az üzemeltetés-fenntartási munkákon túl elrendelt munkák (pl. Megrendelő által biztosított kamera felszerelése) elvégzését tételesen számolja el.
Jellemző mennyiségek a műszaki-szakmai alkalmasságként meghatározott referenciákra tekintettel:
1. Forgalom- és buszávfigyelő kamerák: 555 db
2. Változtatható jelzésképű táblák (VJT): 47 db
3. Meteorológiai mérőeszközök: 2 db
4. Optikai hálózat hosszúsága: kb. 180 km
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (javításonként a javítási munkára és a beépített alkatrészekre együttesen) 15
2 Az M.2. alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 60 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett kezdési időpont prognosztizált időpont, a közbeszerzési eljárás lezárásának és a szerződés megkötésének függvényében változik. A szerződés annak mindkét fél általi aláírásától hatályos.
II.2.5) Ár alszempontjai és súlyszámai:
Nettó ajánlati ár a havi átalánydíjra vonatkozóan (súlyszám: 40)
Nettó ajánlati ár a beárazott mintafeladatra vonatkozóan (súlyszám: 30)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
I. Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-ai szerint szükséges.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 4-7. §-ok és az ajánlatkérő által előírt módon (a közbeszerzés részeire vonatkozóan egyenként külön-külön) kitöltött egységes európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) formanyomtatvány III. részének benyújtása szükséges.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv részéről is az EEKD formanyomtatvány III. részét.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
II. Igazolási mód a bírálat nyomán:
Ajánlatkérő a bírálat alapján (Kbt. 69. § (4)) a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től (Kbt. 69. § (6) bek.), továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a 321/2015 (X.30.) Kormány rendelet (Kr.) 1-16. §szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezetvonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében, vagyis a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra tekintettel erre vonatkozóan további igazolások benyújtása nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) c.) alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, általános,- és a közbeszerzés tárgyából (ITS terepli eszközök üzemeltetéséből és/vagy fenntartásából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzésidokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való ténylegesmegfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
ITS terepli eszközöknek tekinti ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának azonosítása körében az alábbiakat: intelligens forgalomfigyelő kamerák, rendszámleolvasó kamerák, VJT-k, időjárásjelző állomások, parkolásirányítási eszközök
Részletesebb információkat a közbeszerzési dokumentumok I. kötetének (Segédlet) 3. N) pontja tartamaz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 109 500 000 Ft-ot.
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (ITS terepli eszközök üzemeltetéséből és/vagy fenntartásából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 30 000 000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Dokumentum előírásai szerint. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél megnevezése, szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.1 és M.2.2. A 321/2015 (Kormány rend.) 21. § (3) bek. b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdésére hivatkozással utalunk arra, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe. Több – az alkalmassági vagy értékelési szempont tekintetében azonos pozícióra – bemutatott szakember esetében ajánlatkérő a magasabb tapasztalattal rendelkező szakembert veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 100 db közterületen elhelyezett kamera, 10 db VJT, 1 db időjárás figyelő állomás, 25km optikai kábel (és alépítménye, valamint az ehhez tartozó aktív eszközök) együttes üzemeltetési fenntartási feladataiból származó, szerződésszerűen teljesített referenciával.;

M.2 Alkalamtlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
(M.2.1.) legalább 1 fő, a 266/2013. (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. rész szerinti – MV-KÉ/A besorolású jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 év igazolt szakirányú gyakorlattal rendelkezik a közbeszerzés tárgyának (jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése és módosítása kivitelezésére irányuló munkálatok) megfelelő szakterületen
(M.2.2.) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű (okleveles közlekedésmérnöki vagy okleveles építőmérnöki) szakemberrel.
Egy szakember több alkalmassági minimumkövetelmény igazolására is megjelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték teljesítésére az ajánlatkérői teljesítésigazolást követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6: 42-45. §-aira is. A szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó részére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) szabályai szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/12/22 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell benyújtani. Tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;
4. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet]
5. Nem köteles ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. A Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági szempontok: P.1., M.1., M.2.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
9. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
10. Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti, legjobb ár-érték arány értékelési szempontalapján értékeli. Adható pontszámok alsó és felső határa: 1-100.
1. Részszempont: Nettó ajánlati ár az átalámyár vonatkozásában (Súlyszám: 40), pontszámítás módszere: fordított arányosítás (az az ajánlat minősül a legjobbnak, amelyik a legalacsonyabb ármegajánlást tartalmazza)
2. Részszempont: Nettó ajánlati ár a beárazott mintafeladat vonatkozásában (Súlyszám: 30), pontszámítás módszere: fordított arányosítás (az az ajánlat minősül a legjobbnak, amelyik a legalacsonyabb ármegajánlást tartalmazza)
3. Részszempont: Jótállás javításonként a javítási munkára és a beépített alkatrészekre együttesen (Súlyszám: 15) (max. többletjótállás: 24 hónap). pontszámítás módszere: egyenes arányosítás
4. Részszempont: M.2.1. alkalmassági szempont vonatkozásában megajánlott szakember 5 évet meghaladó szakmai többlet tapasztalata hónapokba. (max többletidő: 36 hó) (Súlyszám: 15), Pontszámítás módszere: egyenes arányosítás
A maximumként meghatározott többletidők esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
11. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
12. Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. rendelkezései irányadók.
13. a 41/B. § (1) bekezdése alapján csak PDF fájlformátum alkalmazható, a beárazott egységárak vonatkozásában XLS és PDF (aláírt) formátum.
14. A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Karámos Ákos (lajstromszám: 01016)
16. Részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő olyan komplex szolgáltatást kíván igénybe venni, amely a gazdasági és műszaki ésszerűséget figyelembe véve egy szerződésben lehetséges.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a 148. § (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntésesetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák