Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21549/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Debrecen, Kishatár utca: 17231 hrsz, Torockó utca: 17416 hrsz, Király utca: 17230/5 hrsz, Kunhalom utca: 17501 hrsz, Poprád utca:17502 hrsz, továbbá 17271, 17235/43, 17236/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001363922019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001363922019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kishatár–Torockó u. kerékpáros létesítmény építése
Hivatkozási szám: EKR001363922019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen, Kishatár–Torockó u. kerékpáros létesítmény építése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kishatár–Torockó u. kerékpáros létesítmény építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233161-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Kishatár utca: 17231 hrsz, Torockó utca: 17416 hrsz, Király utca: 17230/5 hrsz, Kunhalom utca: 17501 hrsz, Poprád utca:17502 hrsz, továbbá 17271, 17235/43, 17236/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az egyesített gyalog-kerékpárút aKishatár utcánAuchan áruházhoz vezető körforgalmi csomóponttól kezdődik,és-aGörgényutca előtt nevet váltva–aTorockóutcán halad tovább aKunhalomutca becsatlakozásáig.A létesítmény2,75mszéles,az előírások szerint2rétegű aszfaltburkolattal.A nyomvonal szintben keresztezi a nyugati vontatóvágányt,ahol fénysorompóval biztosított vasúti átjárót kell kiépíteni a szakági tervek alapján.A gyalog-kerékpárút és a vontatóvágány keresztezésében a közúti átjárót is át kell építeni,tekintettel arra,hogy a sínszál24mhosszú,melyet elvágni nem lehet a vasúti előírások miatt.Az útátjáróban a talpfák cseréje is megtörténik.Az egyesített gyalog-kerékpárút keresztezi a Nyugati iparvidék nyílt burkolt árkát,ahol vb.támfalat és rézsűburkolatot kell készíteni.AHázgyár utca és a végszelvény közötti szakaszon összesen11db kapubejáró előtt erősített szerkezetű burkolatot kell építeni.Az egyesített gyalog-kerékpárutat a forgalomtechnikai terv szerint el kell látni kerékpáros és gyalogos piktogramokkal,burkolati jelekkel ésKRESZtáblákkal.I.Útépítési terv szerint:2,75m szélességű egyesített gyalog-kerékpárút építése798,63m+6,80=805,43mhosszban a szükséges burkolatmarási,burkolat-,szegély-és járdabontási,valamint szegély-és burkolatépítési munkákkal,11dbkapubejárónál erősített burkolatszerkezettel kivitelezve,a kapcsolódó taktilis(vakvezető)burkolatok kiépítésével,1db buszperon átépítése,továbbá 2x5dbkerékpártároló elhelyezése és a terv szerinti forgalomtechnika megvalósítása(KRESZtáblák ki-,ill.áthelyezése és burkolati jelek felfestése).BF-1jelű fakivágási helyszínrajz alapján5db fa kivágása szükséges.N-1növénytelepítési helyszínrajz szerint összesen46dbfa kiültetése,sárrázó jellegű zúzottkő burkolat építése aKirályutcában1dbgázfogadó áthelyezése,68m kerítés építése,a meglevő kerítés elbontása.II.Csapadékvíz-elvezetés a közbesz.dok.részét képező műszaki tartalom(tervfejezet)szerint,mely egyéb közműépítést is tartalmaz(nyílt,földmedrű árok jó karba helyezése,tűzcsap,kerti csap áthelyezése,vízóra akna bontása,új vízóraakna építése,támfal és rézsűburkolat készítése)III.Az Elektromos kiviteli terv szerintE.ON Tiszántúli ÁramhálózatiZrt.tulajdonában levő és abban maradó hálózaton kábelfektetési munkák végzése,ill.DMJVÖnkormányzat tulajdonába kerülő hálózaton közvilágítás átépítésére kerül sor.IV.Kishatár úti vasúti átvezetés kiviteli terve,aNyugati csatlakozó vágány6+61,30hm szelvényében
Aszfalt burkolatú fénysorompóval biztosított gyalogos-kerékpáros vasúti átjáró kiépítése a vonatkozó terv szerint a vasúti vágányok víztelenítésével,biztosítóberendezés létesítése külön terv alapján.48folyóméter(2sínszál)síncsere miatt a közúti átvezetés aszfaltburkolat elbontása a vágány alépítményéig,a vágánytengelytől mért jobboldalon1,70m,baloldalon2,0mhosszban,ahová új aszfaltozott,közúti pályaszerkezet építése is része a tervnek.A vasúti vágány aGabonatároló ésLogisztikaiKft.tulajdona,míg a jelenlegi biztosítóberendezés,ill.az átalakított biztosítóberendezés aMÁVtulajdona.V.Hírközlési hálózatkiváltás kiviteli terv szerint aMagyarTelekomésUPCtulajdonában levő hálózatokon kerül sor munkavégzésre,melyek csak vb.védelembe helyezéseket,ill.a hálózatok burkolatba kerülő szekrényeinek fedlapjainak szintbehelyezésére,valamint cseréjére vonatkoznak.Ajánlatkérő felhívja aT.Ajánlattevők figyelmét,hogy ha a felhívás,vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és akár szerepel a megnevezés mellett,akár nem,azokkalAjánlatkérő–aKbt.58.§(4)bek-ben hivatkozott 321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)bek.alapján-egyenértékű megajánlásokat elfogad.Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a321/2015.(X.30.)Kr.46.§(4)-(6)bek-i az irányadóakA további információkat,a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbesz.dokumentumok tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2.A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki csapadékvíz-elvezetés kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 3.Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003
II.2.14) További információ:
A II.1.5.pont kizárólag azért került kitöltésre,hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.A felhívás IV.2.6)pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja,hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)–(2)bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.A Kbt.74.§(1)bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 1-8.;10.,12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként benyújtani (EKR űrlap),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)–(2)bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt.67.§(4)bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8.§ és10.§, valamint a12-16.§szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)–(2)bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az ajánlatkérő-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Ajánlatkérő a Kbt.65.§(1)bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény(a továbbiakban:Étv.)szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok,az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvXI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.A321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet1.§(1)bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő aVHR321.2.§(5)bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:M.1.)Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 21.§(2)bekezdés a)pontja alapján, a22.§(3)bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.A321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet(2a)bekezdés a)pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek. Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.AKbt.65.§(7)bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet(vagy személy)kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt(követelményeket),melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)támaszkodik.Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet1.§(1)bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő aVHR321.2.§(5)bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérőKbt.69.§(4)bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt)
összesen legalább 530 m-en végzett útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő az út fogalmán a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének I. a) pontja alapján az alábbiakat érti:
Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg magánterület (közforgalom elől el nem zárt magánút).
Ajánlatkérő útépítés és/vagy útfelújítás fogalma alatt az út megépítése érdekében végzett munkát és/vagy az elhasználódott út eredeti állagának helyreállítását szolgáló olyan tevékenységet érti, melynek eredményeként az út élettartama növekszik, eredeti műszaki állapota megközelítően vagy teljesen visszaáll és minősége és/vagy használhatósága jelentősen javul.
A fenti követelmény több referenciával is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozás:A beruházás európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással,a TOP 6.4.1-15-DE1-2016-00003azonosítószámú,a„Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása”tárgyú projektből.A támogatott műszaki tartalom esetében a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a. Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.tulajdonában levő hálózatán végzett közvilágítás–elektromos munka,a hírközlési hálózat kiváltás,védelembe helyezés,vasúti pályaépítés(kerékpárút-nyugati vontatóvágány keresztezés),biztosítóberendezés átépítése önerőből kerül megvalósításra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: -
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.)A hiánypótlás lehetősége a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított.Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.2.)A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.4.)A Kbt.57.§(2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.5.)Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt.66.§(2)bekezdése szerinti nyilatkozatát.6.)Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt.66.§ (6) bekezdés a)és b)pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni 7.)Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.8.)Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.9.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4)és(5) bekezdéseiben meghatározottakat.10.)Felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 5 millió Ft/esemény,10 millió Ft/év.Tárgya:építési-szerelési biztosítás.11.)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bekezdése) pontját (Kbt.75.§(6)bek.).12.)Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa:0 pont,a felső határa:10 pont.A pontozás módszere: 1.,2. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti pontozás, 3. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti egyenes arányosítás, ár szempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti fordított arányosítás.13.)A jelen felhívás II.2.7.pontjában rögzített 7 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.14) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,- HUF
A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP BankNyrt.)
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák