Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/225
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.22.
Iktatószám:21999/2019
CPV Kód:32250000-0
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, az Érintett Szervezetek, mint a 2. rész ajánlatkérői székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Endre Tibor
Telefon: +36 302286528
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dkuzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001139512019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001139512019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobiltelefonok beszerzése (rövid név: MTEL19)
Hivatkozási szám: EKR001139512019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32250000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás (továbbiakban:KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek [ld. a felhívás VI.3) 1. pontját!] részére mobiltelefonok (a műszaki leírásban meghatározott 4 kategória [alap-, közép- és felsőkategória, valamint víz-, por- és ütésálló mobiltelefonok) összesen 23 féle készülék] beszerzésére, kiszállítására. A KM előirányzott mennyisége mintegy 29725 készülék, mint keretmennyiség [Kbt.3.§ 18.pont]. A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és - a KM részét képező elemekből összeállított - konkrét tárgya a KM megkötését követően, a verseny újranyitása vagy közvetlen megrendelés [Kbt.105.§ (2) bek. b) pont] során kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mobiltelefonok beszerzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32250000-0
További tárgyak:60161000-4
79342300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Érintett Szervezetek, mint a 2. rész ajánlatkérői székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.Mobiltelefonok értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások (kiszállítás,közbeszerzési projektiroda működtetése) teljesítése, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl) szerint (keretmennyiség: 29725 készülék). Valamennyi (24db) sorra kötelező az ajánlattétel. Szükséges minimum 1db olyan telefon megajánlása, melynek ára nettó 10000Ft alatt van (az AK számára kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, mert az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi). A kiszállítás nettó 50000Ft felett díjtalan.
2.Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére a Kbt.105.§ (2) bek.b) pontja szerint kerülhet sor.
3.AK alkalmazza a Kbt.81.§(5) bekezdését. A Kbt.81.§(5) bek.alapján AK az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban:EEKD) foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK a legkedvezőbb és az azt követő további 2 legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot.
4.AK a Kbt.75.§(6) bek.alapján megadja, hogy az eljárás 1. részében alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.
5.AK a Kbt.76.§ (2) bek.c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontját alkalmazza az értékeléskor az eljárás első részében. Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019.évi 106.számában közzétett - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató 1. számú melléklete alapján, a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint történik: az „Összesített ajánlati ár ÁFA nélkül [Ft]” esetében az - A.1.aa) alpont szerinti fordított arányosítással. „A kötelező jótállási idő feletti vállalás összesen [hónap]” esetében az értékelés a Miniszterelnökség útmutatója a Kbt.77.§ (1) bek.szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához c. [www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok] szerinti egyenes arányosítás. Valamennyi értékelési szempont esetében a pontskála felső határa 10 pont, a pontskála alsó határa 0 pont.
6.AK a Kbt.77.§ (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a mobilkészülékekre (akkumulátorral együtt értendő) megajánlott jótállási idő minimuma 12hónap, így a legkedvezőtlenebb érték 0 hónap. A legkedvezőbb többlet-jótállás termékenként 24hónap, mely a 23 termékre vonatkoztatva a legkedvezőbb összesített többlet-jótállásként 552 hónapot jelent. Ezen, a Kbt.77.§ (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintjénél is kedvezőbb ajánlati elem az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.
7.A Kbt.77.§ (5) bek.szerint, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, akkor az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
8.Az eljárás második részben az értékelés a Kbt.76.§ (2) bek.a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.
9. Az értékelési rendszer részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10.A részekre történő ajánlattétel biztosítása nem indokolt, tekintettel arra, hogy a piaci szereplők termékportfóliójában tipikusan teljeskörűen elérhetők azok a különböző kategóriájú mobiltelefonok, melyek megfelelnek a közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki követelményeknek, továbbá az a központosított közbeszerzés szállítói által működtetett ügyfélkiszolgálási modell szempontjából gazdaságilag észszerűtlen lenne.
11.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről. A 443/2012.(XII.29.) Korm.r. előírásait be kell tartani; az összes megajánlott termékre biztosítani kell a saját, vagy a gyártó által működtetett rendszeren keresztül. Az Érintett Szervezet igénye esetén a veszélyes hulladék elszállítását, átvételét biztosítani kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótállási idő feletti vállalás összesen [hónap] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás annak időtartama alatt egy alkalommal legfeljebb 4 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás időtartamára vonatkozó mennyiség-emelkedés nem lehet több, mint a keretmennyiség 30%-a. (Ld. KM tervezet IV. fejezet 7. pont)
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.7) pontja szerint a keretmennyiség 30%-kal növelhető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az Érintett Szervezet köteles a 2. részt megindító dokumentumban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
A KM eljárás 2. részében a beszerzések az Érintett Szervezetek igényeitől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt.53.§ (6) bek-ben előírtakra. A Kbt. 35. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Öntisztázás: a Kbt.64.§(1)-(2) bek.alapján. Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: KR.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3.§ (3),(5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): Ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a KR. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is. A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt.62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.74. § (1) bek. b) pont). A Kbt.69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a KR.18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1 A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: KR.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 évben (36 hónapban) - a közbeszerzés tárgyában (mobiltelefonok szállítása) – teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb szállításainak ismertetését a KR.22.§(1) bek-ében meghatározott formában igazolva.
Előzetes igazolási mód: Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
Igazolási mód: Ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani referenciaigazolását a KR.22.§(1) bek szerinti tartalommal. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződés tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező év,hó,nap), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés tárgya bővebb a közbeszerzés tárgyánál, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítést is meg kell adni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ha referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben csak az fogadható el, amely saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt.140.§(9) bek-ében meghatározottakra is. (Kérjük, adja meg a saját teljesítés mértékét az ellenszolgáltatásból részesülés arányában!)
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt.65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a KR. 21-22. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
A Kbt.69. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az alkalmasság a Kbt.65. § (6), (7), (9), (11) bekezdései szerint is igazolhatóak. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá szintén elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők egyike felel meg. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1 Alkalmas ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három évben (36 hónapban) legalább 300 db mobiltelefon készülék szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt) referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referencia több szállításra vonatkozó szerződéssel is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a keretmegállapodás (továbbiakban: KM) szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 2 000 000,- Ft adatszolgáltatási biztosítékot kér. A KM-os eljárás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a KM X. fejezet 2.KÖTBÉR, ADATSZOLGÁLTATÁSI BIZTOSÍTÉK alcíme tartalmazza. Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezet (ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI MÓD, KÖZBESZERZÉSI DÍJ) 2.FIZETÉSI MÓD alcíme tartalmazza. A Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a KM tartalmazza. EU forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet. Vonatkozó jogszabályok különösen: 2015. évi CXLIII. tv; 2007. évi CXXVII. tv; 2013. évi V. tv; 2017. évi CL tv; 2011. évi CXCV. tv; 301/2018. (XII. 27.) Kr; 424/2017 (XII.19.) Kr.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/01/19 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A Kbt.104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a Beszerző (jelen felhívásban Ajánlatkérő, továbbiakban: AK) a 301/2018. (XII.27.) Korm.rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult ajánlatkérők körét. Ezen rendelet 1.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti szervek közül azok jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, melyek a rendelet 1.§ (4) bekezdés 9.pontja szerinti Portálon a felhívás feladásáig csatlakoztak.
2. AK a Kbt.65.§(3),(5) bek-ében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás 2. része kapcsán megvalósítandó, egyedi megrendelés várható max. mennyisége 400db készülék, azonban párhuzamosan több megrendelés teljesítése is folyamatban lehet, ezért kérjük, hogy az ajánlattétel során ezen volument vegyék figyelembe.
3.Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.
4.AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk a közbeszerzési dokumentumokban (KD) és az AF feladásának napján hatályos vonatkozó jogszabályokban előírásra kerültek.
5.Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
6.A keretmegállapodásos eljárás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt módokon kerülhet sor.
7.Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: AK ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
8.AK a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.
9.Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66.§(5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
10.A Kbt. 41/A.-41/B.§ alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
11.A Kbt. 66.§ (6) bekezdésének a)-b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)
12.AK a Kbt. 71.§-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71.§ (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
13.A Kbt. 134.§ (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (ld. adatszolgáltatási biztosíték).
14.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.
15.Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.
16.FAKSz neve és lajstromszáma, Orosz Endre Tibor, 00406, Horváth Kornél Viktor, 00745
17.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
18.A keretmegállapodás hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Érintett Szervezetei költségvetésében áll rendelkezésre, kivéve a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt, Európai Uniós támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.
19.A karakterkorlátra tekintettel a KD további nyilatkozatokat tartalmaz, melyeket az ajánlatban be kell nyújtani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák