Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22434/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Védelmi Szolgálat
Teljesítés helye:1101 Budapest Kerepesi út 47-49.;1101 Budapest Kerepesi út 47-49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49315651
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suha Zoltán
Telefon: +36 306943352
E-mail: suhaz@nvsz.hu
Fax: +36 14753724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nvsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461332019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: -
Város: Váci út 37.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Koszó Miklós
Telefon: +36 301531665
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461332019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HW és SW support beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001461332019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Védelmi Szolgálat informatikai infrastruktúrájának részét képező termékek hardver és szoftver supportjának, szoftverek licensz követésének beszerzése két közbeszerzési részben.
1. közbeszerzési rész: „Infrastruktúra Cisco eszközök supportja”
2. közbeszerzési rész: „Adatközponti infrastruktúra supportja”
A támogatással érintett termékeket, valamint a beszerzendő szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes elvárásokat, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és Szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Infrastruktúra Cisco eszközök supportja
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Védelmi Szolgálat informatikai infrastruktúrájának részét képező Cisco termékek gyártói hardver, és szoftver supportjának, szoftverek licensz követésének beszerzése 12 hónapos időtartamra. A gyártói támogatással érintett szoftver-, és hardver termékek felsorolását, és a teljesítendő szolgáltatások mennyiségét részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza. A termékek, és a teljesítendő szolgáltatások mennyisége a jelen ajánlati felhívásban a hirdetményekben alkalmazott karakterkorlát miatt nem adható meg részletesen, összeadva pedig nem szolgáltatnak valós mennyiségi képet, ezért Ajánlatkérő a támogatással érintett termékek körét az alábbiak szerint adja meg:
1. Web Security Appliance
2. Web Security Applianc Advanced Malware Protection
3. Security Management Appliance
4. Security Management Appliance Centralized Web Management Reporting License
5. Email Security Appliance
6. Email Security Appliance AMP
7. Security Management Appliance Email
8. Routerek
9. Központi switch
10. Switchek
11. Tűzfal + IPS /IDS funkció
12. Tűzfal
13. 802.1X szolgáltatás
14. Wi-Fi kontroller (Virtuális)
15. Wi-Fi Access Point
A hirdetmény II.2.5. pontjához: Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja „a legalacsonyabb ár” szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Adatközponti infrastruktúra supportja
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72610000-9
72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Védelmi Szolgálat adatközponti infrastruktúrájának részét képező termékek gyártói hardver és szoftver supportjának, szoftverek licenckövetésének beszerzése 12 hónap, 24 hónap, valamint 36 hónapos időtartamra. A gyártói támogatással érintett szoftver-, és hardver termékek felsorolását, és a teljesítendő szolgáltatások mennyiségét részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza. A termékek, és a teljesítendő szolgáltatások mennyisége a jelen ajánlati felhívásban a hirdetményekben alkalmazott karakterkorlát miatt nem adható meg részletesen, összeadva pedig nem szolgáltatnak valós mennyiségi képet, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát, és a teljesítendő szolgáltatások időtartamát az alábbi csoportosítás szerint adja meg:
1. Fujitsu eszközök supportja: 12 hónap
2. Microsoft termékek supportja: 24 hónap
3. Vmware termékek supportja: 12 hónap, 36 hónap
4. Veeam termékek supportja: 12 hónap
5. NTP termékek supportja: 12 hónap
6. Vírusirtó termékek supportja: 12 hónap
7. Jelszótároló termékek supportja: 12 hónap
8. SNMP monitoring termékek supportja: 12 hónap
9- Ujjlenyomat authentikációs termékek supportja: 12 hónap
10. SIEM termékek supportja 12 hónap
11. Robotzsaru infrastruktúra hardver supportja: 36 hónap
12. Robotzsaru infrastruktúra mentőszoftver supportja: 36 hónap
13. Infovadász infrastruktúra mentőszoftver supportja: 12 hónap
14. HP eszközök supportja: 36 hónap
A hirdetmény II.2.5. pontjához: Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
A hirdetmény II.2.7. pontjához: A szerződés időtartama rovat a szerződés tárgyát képező, leghosszabb időtartamú szolgáltatás szerint került kitöltésre. Az egyes szolgáltatások időtartamát a hirdetmény II.2.4 pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja „a legalacsonyabb ár” szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése, azaz a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó ajánlattevő teszi meg.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EKKD-ba foglalt nyilatkozatát. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani továbbá az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a rendelet 8., 10., 12., 14. és 16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó. Irányadó továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét közbeszerzési vonatkozásában:
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. A 321/2015 (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015 (X.30.) Korm.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (3) bek. alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó részéről az EEKD-t. Irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 3. § (3) bekezdése, azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD-t az ajánlattevő nyújtja be.
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadó a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az EEKD benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 3. § (5) bek, azaz a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az előzetes igazolás vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bek.
Az alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 21-22. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 22. § szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év, befejező időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3a) bek. a) pontjára.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, megjelölve a support szolgáltatás, licensz követés tárgyát), az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és a befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével), és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás vonatkozásában irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bek.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervnek az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevőre előirt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1. § (5) bek. alapján nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) bek, és a Kbt. 69. § (11a) bek. Irányadó továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. közbeszerzési rész:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 35.000.000,- HUF Cisco termékek gyártói szoftver és/vagy hardver support biztosítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb öt darab referencia bemutatásával igazolható.
2. közbeszerzési rész
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 80.000.000,- HUF a közbeszerzés tárgya szerinti gyártói szoftver és/vagy hardver support biztosítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb három referencia bemutatásával igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét közbeszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A teljesítés ellenértékének megfizetése a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik. Nyertes Ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot és a külön jogszabályban (2016.évi IX. tv.) meghatározott költségátalány fizetésére kötelezett. Nyertes ajánlattevő a Szerződéstervezetben meghatározott szerződést megerősítő késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. Az ellenszolgáltatás teljesítésének forrása: saját forrás. A részletes fizetési feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A közbeszerzés tárgyát képező support szolgáltatásokat, licensz követéseket Ajánlatkérő ezidáig nem tudta beszerezni a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése szerinti, 2019. szeptember 08. napjáig fennállt beszerzési tilalom (moratórium) miatt. Ajánlatkérőnek a szolgáltatások folytonosságának biztosításához, valamint megújításához, és a 2019.12.31. napjáig történő szerződéskötéshez méltánylást érdemlő, kivételesen indokolt érdeke fűződik, annak késedelme a szolgáltatásokkal érintett infrastruktúra üzemszerű működésében súlyos zavarokat okozhat. Ajánlatkérő ezért a tárgyi közbeszerzési eljárást gyorsított nyílt eljárásként kívánja megindítani. A közbeszerzés DKÜ Elektronikus Rendszeren keresztüli, hatályos keretmegállapodásból való megvalósítása nem lehetséges.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le a Kormány - 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet 30. § (7a) bekezdése szerint hozott – egyedi döntése alapján.
2. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást az EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: EKR.r.), továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadóak.
3. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció a Kbt. és az EKR.r. előírásai szerint történik. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
4. Az ajánlatban előírt dokumentumok az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyújthatók be, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A. § (1)-(3) bekezdései).
5. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat.
6. Az ajánlat részeként továbbá benyújtandó: (Részletesen: Közbeszerzési Dokumentumok /KD/)
a) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat;
b) Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is);
c) a kizáró ok fenn nem állása igazolásának dokumentumai (III.1.1. pont szerint, figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire);
d) alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumok (III.1.3 pont szerint, figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire);
e) változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat EKR űrlapként, (nemleges nyilatkozat is), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 13. § szerinti iratok;
f) amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;
g) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat benyújtó Ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő személy, vagy szervezet nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot;
g) nyilatkozat üzleti titok vonatkozásában;
h) a szakmai ajánlat részeként: részletes árajánlat
7. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ irányadó.
9. Ajánlatkérő a KD-t a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően térítésmentesen az ajánlati felhívás feladásával egyidejűleg az EKR-ben bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció más nyelven nem fogadható el, az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.
11. Valamennyi határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevők szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságát a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.3.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza. a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
15. A hirdetmény IV.2.6. pontjához: Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 30 nap a Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján.
16. FAKSZ: dr. Koszó Miklós, lajstromszám:O1010 (Helyettes: dr. Molnár Éva Mária, lajstromszám:O0512)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák