Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22769/2019
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:1134 Budapest, Váci út 35. és egyéb vidéki helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:a 247/2014. (X.1.) Kr. szerinti feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Roland
Telefon: +36 18966863
E-mail: roland.barta@nkoh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000369172019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000369172019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Kr. szerinti feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Digitális Fogyasztóvédelem” (DF)
Hivatkozási szám: EKR000369172019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„KIFÜ DF kommunikáció-média beszerzése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 74472582 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „KIFÜ DF kommunikáció-média beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak:79416000-3
79821000-5
79822500-7
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 35. és egyéb vidéki helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Stratégiai tervezés – kampánystratégia készítés körében a „Digitális Fogyasztóvédelem” (DF) – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása projekt kommunikációjával összefüggő stratégiai tervezési és tanácsadási szolgáltatás nyújtása, valamint hosszú távú vagy ad-hoc kampánystratégia készítése.
Integrált reklámügynökségi szolgáltatások – kreatív tervezés, szövegírás, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés körében a kreatív koncepció és az egyes médiaeszközökre alkalmazott kreatívok kidolgozása, valamint grafikai tervezés és szövegírás. Kreatív tervezési és grafikai tervezési feladatok a következőkre: rádiószpot, TV szpot, sajtóhirdetések, banner, citylight plakát, óriásplakát, szórólap, eredménykommunikációs kiadvány, reklámajándéktárgyak.
Gyártás – nyomda körében szórólapok, füzet, közterületi plakátok, reklámajándékok, dekorációs és marketing eszközök gyártása.
Gyártás – TV szpot, youtube-video, rádió szpot, fotózás körében 5 alkalommal, alkalmanként legalább 15 db jó minőségű, nagy felbontású nyomdai felhasználásra is alkalmas fénykép készítése, továbbá 1 db TV-szpot, 1 db rádiószpot, valamint 3 db 10-15 mp-es online felületre alkalmas video legyártása.
Online ügynökségi szolgáltatások – keresőoptimalizálás, banner, influencer együttműködések kialakítása, menedzselése körében online kommunikációs stratégia kidolgozása, a kapcsolódó cselekvési és ütemterv elkészítése, valamint online tartalommenedzsment feladatok ellátása. Az online és közösségi média-kampányoknál 6 db banner programozása, Google Ads keresőoptimalizálás, social media kampánymenedzsment (preferált felület: Instagram, YouTube) illetve legalább 5 db releváns videótartalom elkészítését biztosító közösségi-média influencer együttműködés.
Rendezvényszervezés körében 3 db regionális workshop, 1 db kitelepülés, 1 db sajtónyilvános zárórendezvény rendezvényszervezési feladatainak teljes körű ellátása (rendezvényhelyszín és a lebonyolításhoz szükséges technikai eszközök, berendezés bérlése, technikai személyzet, dekoráció, catering biztosítása, meghívók kiküldése, regisztrációs lista kezelése, forgatókönyvírás, kapcsolódó szállítás).
Médiatervezés és - vásárlás médiatervező illetve kampányhatékonyság mérésére szolgáló szoftverek segítségével a műszaki leírásban részletesen meghatározott elvárások szerint, belföldi médiatervezési és - vásárlási feladatok teljeskörű lebonyolítása (médiamix, médiaterv elkészítése, médiavásárlás végrehajtása, kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások) online display , közösségi- média és PPC kampányokra vonatkozóan.
A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 74.472.582 HUF
A KIFÜ a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 A felhívás M.2) b) szerinti szakember televíziós reklámszpot készítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (db) 60
2 2.2 A felhívás M.2) c) szerinti szakember online display és közösségi-média és PPC kampány stratégiai tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hó) 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 850
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 74472582 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A teljesítési határidőt a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal legfeljebb két alkalommal meghosszabbíthatja azzal, hogy a hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt támogatási szerződésében rögzített fizikai megvalósítás határidejéhez. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031
II.2.14) További információ:
Fizetés: igazolt teljesítés alapján utólag a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 129. § (1) bekezdés alapján Utófinanszírozásos. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 % . Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem bizt. Részletek a keretszerződésben

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő (AT, közös AT) vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK az eljárásban nem ír elő gazd-pü alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): ..FOLYTATÁS: III.1.3. pontból: AK teljes körű rendezvényszervezés alatt az alábbiakat érti:
A rendezvényhelyszín és a lebonyolításhoz szükséges technikai eszközök biztosítása, berendezés bérlése, technikai személyzet biztosítása, catering biztosítása, meghívók kiküldése, regisztrációs lista kezelése, kapcsolódó szállítás biztosítása.
AK „videotartalom” alatt a következőt érti:meghatározott célcsoportok számára releváns üzeneteket közlő mozgóképes kommunikációs eszköz.
AK a „közösségi-média influencer személy alatt a következőt érti”: olyan személy, aki befolyást gyakorolhat a potenciális célcsoportra és a közösségi- média oldalon aktív jelenléttel rendelkezik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyilatkozatát.AK Kbt. 69. § (4) bek felhívása esetén az alkalmasság megítél.szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, közbeszerzés tárgyából származó, az alkalmasság M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást(Kr. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben)vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje(kezdés és befejezés időpontja év,hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél,c) szolgáltatás tárgya(olyan részletezettséggel,hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),mennyisége valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.M2) A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését AT-i nyilatkozat formájában, amely szakembereket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl AK előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:
- szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre;
- az M/2 a) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében a Google Certificate minősítés meglétét igazoló dokumentum,
- a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy AT nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.
M3) az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó–a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított–érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű,megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait,ha az AT-nek–neki fel nem róható okokból–nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve,hogy AT bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.(Kbt. 132. § (1) bekezdés).AK egyéb bizonyíték körében elfogadja a bevezetett rendszerrel kapcsolatban készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt másolatát. M/4) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat. Az egyenértékűséget AT-nek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), valamint (11) (12) bekezdéseiben, valamint a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik
M.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal, amelyek legalább az alábbi feladatokat foglalták magukba:
a.) legalább 1 db kommunikációs kampány kreatív tervezési és grafikai tervezési feladatainak ellátása,
b.) legalább 1 db rendezvény teljes körű megszervezése,
c.) legalább 1 fő közösségi-média influencerrel történt videotartalom készítése.
AT az előírást 1, maximum 3 referenciával teljesítheti. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és részmennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
AK a Kbt. 21/A §-t alkalmazza. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt, alábbi szakemberekkel, amely szakemberek teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állása szükséges:
a. legalább 1 fő felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű, Google Certificate-tel vagy ezzel egyenértékű minősítéssel rendelkező szakemberrel,
b. legalább 1 fő felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű, filmrendező szakemberrel, aki legalább 3 év rendezői tapasztalattal rendelkezik és részt vett legalább 1 db televíziós reklámszpot készítésében,
c. legalább 1 fő felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű, médiatervező és - vásárló szakemberrel, aki legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik online display, közösségi-média és PPC kampányok stratégiai tervezésében és kivitelezésében,
d. legalább 1 fő felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű, online kommunikációs stratéga szakemberrel, aki legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik online stratégiai tervezésében és kivitelezésében.
Egy szakember maximum egy kategóriában jelölhető meg, az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett.
A szakmai gyakorlati idő tekintetében Ajánlatkérő az azonos időszakra eső szakmai tapasztalat megjelölését egyszer veszi figyelembe.
M.3) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és -vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.
M.4) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
a) Nielsen – televíziós nézettségi és televíziós reklámköltési adatbázis, továbbá Arianna szoftver
b) NOK/Kantar-Hoffman/M-Meter – Nemzeti Olvasottság Kutatási utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBA szoftver
c) NMHH/Kantar-Hoffman/M-Meter – Rádióhallgatottsági kutatás utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBA szoftver
d) Kantar-Hoffman - TGI utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBA szoftver
e) DKT/Gemius – Online utolsó teljes naptári éves közönségmérési adatbázis és szoftver
f) Kantar-Hoffman/OH – Közterületi tervező adatbázis és Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver.
FOLYTATÁS a III.1.2. pontban..
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 2%-a/naptári nap, legfeljebb a teljesítéssel érintett egyedi megrendelés ellenértékének 15%-a;
meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a Keretszerződés egészének meghiúsulása esetén a le nem hívott nettó keretösszeg 30%-a, egyedi megrendelés nettó ellenértékének 30%-a; hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra eső nettó ellenérték 30%-a. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték: mértéke a nettó Keretösszeg 5 %-a, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtható. A hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosíték: mértéke a nettó Keretösszeg 5%-a, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtható. Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint az e-KR 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) alapján. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
4. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont illetve alszempont esetében egyaránt: 0-10 pont
Az értékelés módszere: a 2.1; 2.2. értékelési részszempont tekintetében az egyenes arányosítás, és az ár vonatkozásában pedig a fordított arányosítás. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 2. részszempont 2.1. alszempont, M2) b, szakember többlettapasztalatának legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-5 darab. A 2.2 alszempont, M2) c , szakember többlettapasztalatának legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-24 hó.
6. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
7. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
8. Hiánypótlás: a KD I. Fejezet 11. pontja szerint.
9. AK Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapította meg AT műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a következő esetekben: III.1.3) M1) – M4)
10. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a KIFÜ részéről kerül megkötésre. (cím: H-1134 Budapest, Váci út 35.; nemzeti azonosító: AK22423)
11. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.
12. Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Zsabokorszky Ágnes jár el. (lajstromszám: 00127.)
13. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): LÁSD II.1.6.pont.
14. Ajánlati biztosíték az eljárásban nem kerül kikötésre.
15. A felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.
16. A szerződés teljesítési határidejének kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
FOLYTATÁS a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI. 3. További információk folyt:
17. Az ajánlatba a Kbt. 65.§ (7) bek.-e szerinti nyilatk.-ot (nemleges válasz esetén is) egyaránt csatolni szükséges.
18. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
19. Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját valamint a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, lakcímének feltűntetése mellett.
20. AT-nek ajánlatában nyilatk. kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.
21. Az EKR használatával kapcs. útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://nekszt.hu/ekr-tamogatas/
22. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcs. bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcs. telefonhívások fogadására fenntartott hívószám elérhető: https://nekszt.hu/elerhetosegek/
23. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai.
24. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák