Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:2296/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Megrendelő (illetve nyertes ajánlattevő) székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. e) pont szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87566495
Postai cím: Pannónia U. 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pál Attila
Telefon: +36 13280630
E-mail: pal.attila@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nemzetidohany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085102019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085102019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. e) pont szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DAKIR – dohánytermék azonosító kibocsátó rendszer
Hivatkozási szám: EKR000085102019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkének, valamint az EU Bizottság 2018/574 végrehajtási rendeletének teljesítésére DAKIR – dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai rendszer és működtetésére vonatkozó szolgáltatások beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DAKIR – dohánytermék azonosító kibocsátó rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:48000000-8
72200000-7
72212000-4
72221000-0
72224100-2
80000000-4
80420000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő (illetve nyertes ajánlattevő) székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkének, valamint az EU Bizottság 2018/574 végrehajtási rendeletének teljesítésére DAKIR – dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai rendszer és működtetésére vonatkozó szolgáltatások beszerzése.
A dohánytermékek 2017. évi forgalmi adatai alapján az alábbi mennyiségű dohánytermék vonatkozásában kerül bevezetésre a 2019. évben a DAKIR rendszer (becsült, tájékoztató adat): cigaretta: 379 millió doboz, finomra vágott fogyasztási dohány: 117 millió csomag.
A rendszerhez kapcsolódóan a következő dokumentumok átadása: Projekt alapító dokumentum, interface leírások, kapcsolódó rendszerek audit követelményei, tesztforgatókönyvek, informatikai rendszerterv, achitektúra terv, tesztelési tervek, üzembe állítási terv, felhasználói kézikönyv, telepítési dokumentum
A rendszerrel szemben támasztott követelmények:
- minimum évi 99,8%-os rendelkezésre állású informatikai rendszer
- a 2013. évi L. tv. rendelkezései szerint hármas, vagy annál magasabb biztonsági szintű informatikai rendszer
Üzemeltetési feladatok ellátása, amely magában foglalja a következő feladatokat:
- rendszer üzemeltetése, támogatása
- rendszer működtetése
- rendszer karbantartása
- ügyfélszolgálat fenntartása, ügyfélszolgálati feladatok ellátása
- rendszer szükséges felügyelete, javítása, supportja
- 7x24 órás Service Desk,
- Infrastruktúra monitoring,
- Számítógépes alapinfrastruktúra üzemeltetés,
- Alkalmazásüzemeltetés,
- IT biztonsági szolgáltatás,
- Incidens menedzsment,
- Változás menedzsment,
- Konfiguráció menedzsment,
- Kiadás menedzsment,
- Probléma menedzsment
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá, hogy biztosítsa a rendszer üzemeltetéséhez szükséges hardvereket, tűzfal, vírusvédelmi, felügyeleti és backup licenszeket, illetve a bevezetendő rendszerben használt alapszoftverekhez, valamint a rendszer és futtatókörnyezethez minden szükséges licenszet és azok követését a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek  30
2 2.1 M/2.a) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36)  6
3 2.2 M/2.d) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36)  6
4 2.3 M/2.e) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36) 6
5 2.4 Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű, PMP és/vagy Prince2 és/vagy IPMA nemzetközi projektmenedzsment minősítéssel, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkező projektvezető (igen/nem) 6
6 2.5F.fokú műszaki-,közgazdasági-v.term.tud.-i végz.,CISA,v. egyenértékű kép.-el rend.,Informatikai bizt.-i proj.ben legalább36hó IT bizt.szakértői szakmai gyak. rend. szakember (igen/nem) 6
7 3. A rendszer által kibocsátott csomagolási egység szintű egyedi azonosító karakterszáma (max. 50)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 61 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7 ponthoz: a szerződés időbeli hatálya az azonosításkibocsátó rendszer éles üzembe állításának (legkésőbb a szerződéskötéstől számított 31. nap) időpontjától számított 5 év (60 hónap) határozott időtartam.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (a továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2), 63. § (1) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni (a kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban). AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. (a továbbiakban: EKRr.) 10. § (2)-(3), 12. § (2) bek. és 13. §-ra, valamint a Kb. 64. §-ra.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4), ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok fenn nem állását második körben a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott AT-nek a Kr. 8-16. § szerint kell igazolnia. A Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a Kr. 10. § g) pont gb) alpontja szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti tartalommal kérjük benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. tv 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról).
A Kr. 1. § (7) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően (a második körben) kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
P.1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (informatikai rendszer tervezéséből és/vagy kiépítéséből és/vagy üzemeltetéséből) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2) A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. (11) bek., az EKRr. 12. § (2) bek. és 13. §-ban foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (informatikai rendszer tervezéséből és/vagy kiépítéséből és/vagy üzemeltetéséből) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 3.000.000.000,- Ft-ot.
P.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
A P.1) alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P.2) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően (a második körben) kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján.
M.1) A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• a szolgáltatás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22. § (5) bek. megfelelően irányadó.
M.2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában);
- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek., az EKRr. 12. § (2) bek. és 13. §-ban foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett:
M1.1 legalább 1 db, min. évi 99,5%-os rendelkezésre állású informatikai rendszer megvalósítására vonatkozó referenciával;
M1.2 legalább 1 db, a 2013. évi L. tv. rendelkezései szerint hármas, vagy annál magasabb biztonsági szintű informatikai rendszer megvalósítására és/vagy üzemeltetésére vonatkozó, referenciával;
M1.3 legalább 1 db, minimum 18 hónap egybefüggő időtartamú informatikai rendszer üzemeltetése tárgyú referenciával, mely tartalmazta a következő szolgáltatásokat: 7x24 órás Service Desk, Infrastruktúra monitoring, Számítógépes alapinfrastruktúra üzemeltetés, Alkalmazásüzemeltetés, IT biztonsági szolgáltatás, Incidens menedzsment, Változás menedzsment, Konfiguráció menedzsment, Kiadás menedzsment, Probléma menedzsment.
Egy referenciával több alkalmassági részkövetelménynek (M.1.1-3.) is meg lehet felelni.
M.1.2 pont szerinti referencia vonatkozásában AK elfogadja az Európai Uniós más tagállamának egyenértékű informatikai biztonsági előírásai alapján teljesített referenciát is. Ebben az esetben AT-nek ajánlatában igazolnia kell, hogy a bemutatott referencia a 2013. évi L. tv. rendelkezései szerint hármas, vagy annál magasabb biztonsági szintnek maradéktalanul megfelel.
M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum:
a) 1 fő műszaki vagy informatikai felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségű szakemberrel, aki magas (minimum évi 99,5%) rendelkezésre állású és kiemelt (a 2013. évi L. tv. rendelkezései szerint hármas, vagy annál magasabb) IT biztonsági szintű informatikai rendszer architektúrájának tervezésében min. 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik
b) 3 fő műszaki vagy informatikai felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségű szakemberrel, aki magas (minimum évi 99,5%) rendelkezésre állású és kiemelt (a 2013. évi L. tv. rendelkezései szerint hármas, vagy annál magasabb) IT biztonsági szintű informatikai rendszer bevezetésében és/vagy üzemeltetésében min. 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik
c) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű ITIL Expert minősítéssel rendelkező szakemberrel
d) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű IT szolgáltatásmenedzser szakemberrel, aki legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik IT üzemeltetés támogatási területen
e) 1 fő felsőfokú műszaki-, közgazdasági- vagy természettudományi végzettségű, CISM, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező, informatikai biztonsági projektekben legalább 12 hónapos IT biztonsági szakértői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
Egy szakember több pozíció vonatkozásában is bemutatható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. AK előleget nem fizet. A szerződés és kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT-K részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az adható pontszám alsó és felső határa az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2.1-2.3. Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás (36 hónap, vagy annál magasabb megajánlás esetén a maximális 10 pont kerül kiosztásra, 0 megajánlás esetén 0 pont); 2.4-2.5: pontkiosztás: nem rendelkezik a szakemberrel 0 pont, rendelkezik a szakemberrel 10 pont. AK felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági követelmények igazolására bemutatott szakértő(ke)t nem lehet egyidejűleg sem a 2.4., sem a 2.5 alszempont vonatkozásában bemutatni; 3. A rendszer által kibocsátott csomagolási egység szintű egyedi azonosító karakterszáma: fordított arányosítás (50 karakternél hosszabb nem lehet a megajánlott egyedi azonosító kód, érvénytelenségi ok). A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólap (az EKRr. 11. § (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével)
- AT Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata
- AT Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is)
- AT Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is)
- Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat)
- Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghat.)
- Aláírási címpéldány/aláírás-minta (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában)
- Adatkezelési nyilatkozat
- AT-nek az EKRr. 20. § (4) bek. alapján külön nem kell nyilatkoznia a Kbt. 66. § (4) bek.-ben foglaltakról
3. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
4. AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
6. FAKSZ: dr. Pete Judit (lajstromszám: 00353), Dr. Pál Attila (lajstromszám: 00089).
7. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf formátumot jelöli meg.
8. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bek.], az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bek. és 13. §-ra.
9. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT-k vonatkozásában.
10. AK az eljárásban való részvételt 10.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK 10032000-00329613-00000055 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (a részletszabályokat a Dokumentáció II.4.4.2. pontja tartalmazza)
11. A Kbt. 98. § (3) bek. alapján AK a közbeszerzési szerződés megkötését követő három éven belül hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az egyedi azonosító kibocsátásával kapcsolatos informatikai rendszer fejlesztésével (elsősorban a jogalkotói döntések és a szabályozók változása miatt felmerülő új feladatok, funkciók), illetve a rendszer üzemeltetésével kapcsolatos új szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzési szerződéssel azonos szerződéses feltételek alkalmazása mellett. AK rögzíti, hogy eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét is az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából.
Folyt.: VI.4.3) pontban.:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.3) További információk pont folytatása:
12. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. évi 300 millió Ft/év és min. 150 millió Ft/káresemény mértékű szakmai felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
13. A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
14. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKRr. alkalmazására.
15. A részajánlattétel kizárásának indokai: Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez (1 db zárt informatikai rendszer), melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák