Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23038/2019
CPV Kód:50224000-1
Ajánlatkérő:IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.);Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.);Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.);Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bekezdés)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdőgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51013194
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 10
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizik András
Telefon: +36 35300769
E-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu
Fax: +36 35301424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ipolyerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ipolyerdo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001434082019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001434082019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bekezdés)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ipoly Erdő – 15 db vasúti jármű felújítása
Hivatkozási szám: EKR001434082019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az Ipoly Erdő Zrt. tulajdonában lévő, 15 db keskeny nyomtávú – 760 mm – vasúti jármű felújítására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 309370000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 4 db Bax, 4 db Jah személyszállító jármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
További tárgyak:50222000-7
50224200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontatott járművek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása AK által előírt időkeretben a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
- meglévő vasúti kocsik korszerűsítése, felújítása, átalakítása, (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés), beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,
- valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,
- valamennyi vontatott jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére,
- valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,
- a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.
- 4 db Bax zárt személykocsi teljes körű felújítása (F06 404; F06 405; F06 408 psz.),
- 3 db Jah alvázas személykocsi teljes körű felújítása (Ny06 413; F06 417; F06 419)
- 1 db Jah alvázas személykocsi teljes körű felújítása, a forgóváz módosítása /csapágyazás, rugózás/ engedélyeztetéssel (F06-418)
Vállalkozó ütemtervet készít, meghatározva az elszállítás, visszaszállítás, műszaki átadás, pályára állítás és üzembe helyezés dátumait az egyes járművek vonatkozásában.
Bax F06 404; F06 405; F06 408; NY06 402; Jah F06 417; F06 418; F06 419; NY06 413;
Figyelem! Ezen járművek közül 5 db-nak folyamatosan üzemkész állapotban, a Királyréti Erdei Vasút vonalán kell tartózkodnia!
A BAX NY06 402 és JAH NY06 413 pályaszámú járműveknek május 1. és szeptember 30. közötti időszakban folyamatosan üzemkész állapotban, a Királyréti Erdei Vasút vonalán kell tartózkodnia!
A Jah F06 419 kocsi esetében a jármű hatósági vizsgájáról készült NKH jogerős határozat biztosítása is bele tartozik a határidőbe.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0, maximum 24 hónap) 20
2 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 5
3 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3 db Mk48 mozdony, 1 db M06-401 motorkocsi
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50223000-4
További tárgyak:50224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontató járművek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó kivitelezési feladatok ellátás az AK által előírt időkeretben a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
- meglévő vontató járművek korszerűsítése, felújítása (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés), beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,
- valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,
- a jármű felújítás során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.
Vontatójárművek
- 3 db MK48 típusú dízel-hidraulikus mozdony felújítása (2014, 2017 és 2031 psz.),
- 1 db dízel motorkocsi felújítása (M06401 psz.)
Dízel-hidraulikus mozdonyok, Mk48-2014, Mk48-2017, Mk48-2031 pályaszám
Vállalkozó ütemtervet készít meghatározva az elszállítás, a visszaszállítás, műszaki átadás pályára állítás és üzembe helyezés dátumait az egyes járművekre vonatkozóan.
M06-401pályaszámú motorkocsi
Vállalkozó ütemtervet készít meghatározva az elszállítás, a visszaszállítás, műszaki átadás pályára állítás és üzembe helyezés dátumait.
Figyelem! A 4 db jármű közül 2 db-nak folyamatosan, üzemkész állapotban a Királyréti Állami Erdei Vasút vonalán kell tartózkodnia!
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0, maximum 24 hónap) 20
2 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 1 db Mk48-2018 dízel-hidraulikus mozdony
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50223000-4
További tárgyak:50224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontató jármű korszerűsítésére, felújítására vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása az AK által előírt időkeretben és ütemezés szerint a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
- meglévő vontató jármű korszerűsítése, felújítása, (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés), beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,
- a jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,
- a vontató jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére,
- valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,
- a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
A fenti tevékenységeket az alábbi járműre vonatkozóan szükséges elvégezni.
- 1 db MK48 típusú dízel-hidraulikus mozdony teljes körű, főműhelyi szintű felújítása (2018 psz.)
Dízel-hidraulikus mozdony, Mk48 -2018
Vállalkozó ütemtervet készít legalább az alábbi ütemek szerint:
- Elszállítás
- Forgóvázak felújítása
- Motorfelújítás, hidraulika, sebességváltómű, légfékrendszer, elektromos rendszer
- Visszaszállítás, üzembe helyezés, hatósági vizsga.
Az NKH jogerős határozat biztosítása is bele tartozik a határidőbe.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0, maximum 24 hónap) 20
2 Szakember(ek) többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2 db kerékpárszállító jármű meglévő Jah alvázra
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50222000-7
További tárgyak:50224000-1
50224200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontatott járművek korszerűsítésére, felújítására és építésére vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása az AK által előírt időkeretben és ütemezés szerin a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
- a vontatott járművek átalakítása új funkciójú járművekké beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,
- valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,
- valamennyi vontatott jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére,
- valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,
- a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.
- 2 db Jah alvázra épített, kerékpár, babakocsi, kerekesszék szállító személykocsi építése.
Vállalkozó ütemtervet készít legalább az alábbi ütemek szerint:
- Elszállítás
- Szerkezetkész állapot
- Belsőépítészeti kivitelezés
- Visszaszállítás, üzembe helyezés, jogerős hatósági engedélyek.
Az NKH jogerős határozat biztosítása is bele tartozik a határidőbe.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0, maximum 24 hónap) 20
2 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 5
3 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14. § és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden részben:
A 321/2015 (X.30.) Kr. 1.§(1) alapján ajánlattevőnek (AT) az ajánlatban a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbesz dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a Kr. 2.§(5) bek.-e alapján az alk.köv.-ek előzetes ig-ára elfogadja AT egyszerű nyil-át az EEKD-ban (IV. rész α pont kitöltése).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) és a Kr. 22.§(5) bek.-e alapján az ig-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
M.1. A Kbt. 65.§(4) bek. és a Kr 21.§(3) bek. a) pontja alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hó) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr 21.§(3a) bek. alapján AK 6 év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr 22. § (1) bek. alapján
a)ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§(1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem mo-i szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b)ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az ig., illetve nyil. tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hó), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. AK felhívja a figyelmet a Kr. 22.§(5) bekezdésére!
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § is irányadó.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
M.2. A Kbt. 65.§(4) bek és a Kr 21.§(3) bek b) pontja alapján AT mutassa be azokat a szakembereket, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
-AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, melyik alk-i követelményre kívánja bemutatni őket, szakképzettségük, betölteni kívánt pozíció, az ajánlat benyújtásakori munkáltató
-a szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (tartalmazza az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, különösen a szolgáltatás ismertetését, adott szakember által a hivatkozott szolgáltatáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos szolgáltatások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe!)
-szakképzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata (Az előírt végz.-gel, képzettséggel való egyenértékűség bizonyítása kétség esetén AT feladata)
-más tagállamban szerzett végzettség esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű végzettséget igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.
-a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír és a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11a), 321/2015.Kr. 1. § (8), 24. § (1) bek.re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
- az 1. rész tekintetében: 2 db, bármilyen sorozatú alvázon kialakított olyan vontatott személyszállító, vasúthatósági engedéllyel üzembe helyezett vasúti jármű gyártása és/vagy gépészeti felújítása, amely vasúti forgalomban részt vehet.
- a 4. rész tekintetében: 1 db, bármilyen sorozatú alvázon kialakított olyan vontatott személyszállító, vasúthatósági engedéllyel üzembe helyezett vasúti jármű gyártása és/vagy gépészeti felújítása, amely vasúti forgalomban részt vehet.
- a 2. és 3. rész tekintetében: 1 db dízel mozdony és/vagy dízel motorkocsi gyártása és/vagy gépészeti felújítása.
A referencia az 1. részben maximum kettő, a 2., 3. és 4. részben maximum 1 szerződésből igazolható.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr 22.§ (4) bekezdés).
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2a) Valamennyi rész tekintetében: 1 fő a 24/2016. (VII. 18.) NFM rend. 12. § (1) bekezdés szerint előírt szakirányú (gépész vagy villamos mérnök) felsőfokú végzettséggel és minimum 3 év vasútijármű-karbantartás és/vagy -javítás területén szerzett szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
M2b) Az 1. és 4. rész tekintetében: 1 fő a 14/2010. (II. 5.) Korm. r. 1. melléklet 10. vasúti és egyéb kötöttpályás járműgépészet szakterület szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és minimum 3 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Ahol két szakember került előírásra (az 1. és 4. rész tekintetében), ott egy szakember mindkét alkalmassági minimumkövetelményt igazolhatja!
Az egyenértékűség, valamint a névjegyzékbe vételnek való megfelelés bizonyítása ajánlattevő feladata.
A Kbt.67.§(3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben
Késedelmi kötbér:0,5%/nap a késedelemmel érintett tevékenység vonatkozásában;max.15%
Meghiúsulási kötbér:15%
AK részenként 20% előleget biztosít! Előleg-visszafizetési bizt: igényelt előleg teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-án felüli része (Kbt. 135. § (7))
Teljesítési biztosíték:5%
Jólteljesítési biztosíték:5%
1., 3. és 4. rész tekintetében Hatósági engedély kiadásáig szóló rendelkezésre állási biztosíték: 5 %
Jótállás: Mértéke részenként az AT megajánlása szerint (min. 36hó, a 24 többlet hó feletti megajánlásokat többlet pontszámmal nem értékeli.)
1. rész: 1 db előlegszámla, 8 db részszámla (járművenként 1-1 db), 2. rész: 1 db előlegszámla, 4 db részszámla (járművenként 1-1 db), 3. rész: 1 db előlegszámla, 2 db részszámla, 1 db végszámla, 4. rész: 1 db előlegszámla, 2 db részszámla, 1 db végszámla, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A kifizetés során a Ptk. 6:130.§(1)-(2), a Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek. rendelkezései irányadók
részletes szabályok a dok.-ban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
3. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot;
- a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat;
- a Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot;
- ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt nyilatkozatminta szerint.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6. Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Az előírt biztosítékok Kbt. 134.§ (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) bek. alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8. Értékelés módszere; adható pontok: 0-10 pont.
A 1. értékelési szempont: a KH 21.12 2016-i útmutatója («Útm.») 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
A 2. értékelési szempont esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója («Útm.»)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 24 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap AT. AK rögzíti, hogy a képletbe a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az „Alegjobb” elembe minden esetben AK által legkedvezőbbként meghatározott érték (24 hónap) kerül behelyettesítésre, függetlenül attól, hogy a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb, vagy egyetlen ajánlat tartalmi eleme sem éri el ezt az értéket.
A 3. (adott esetben 3.1. és 3.2.) értékelési szempont esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója («Útm.»)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap AT. AK rögzíti, hogy a képletbe a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az „Alegjobb” elembe minden esetben AK által legkedvezőbbként meghatározott érték (36 hónap) kerül behelyettesítésre, függetlenül attól, hogy a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb, vagy egyetlen ajánlat tartalmi eleme sem éri el ezt az értéket.
9.Minden részben: AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést (teljes egészében beárazva és cégszerűen aláírva, valamint excel formátumban) csatolni a dokumentáció szerint.
10. Ajánlati biztosíték mértéke:
1. rész: 550 000 HUF
2. rész: 550 000 HUF
3. rész: 250 000 HUF
4. rész: 300 000 HUF
folyt.: VI.4.3.) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§
A bizt-nak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. A bizt. az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg AK fizetési számlájára befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (Kbt. 54. § (2)) Befizetés helye: OTP Bank, AK bankszámlaszáma: 11741017-20034766-00000000. A befizetés vagy átutalás igazolható bankszámlakivonat, vagy banki terhelési értesítő ajánlatban csatolásával. Igazolható garancianyilatkozattal vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (ami megfelel elektronikus okiratként a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek) is, amit az ajánlatban csatolni kell a dokumentációban részletezettek szerint.
11.A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap. Az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatbaépített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
12.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
13.Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazd. szerv. létrehozását a szerz. teljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló AT-k vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
14.AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégb-hoz benyújtott vált.bejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégb. által megküldött ig.t csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
15.Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenését (TED) követő 5. (ötödik) munkanaptól a helyszínen - Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.) - helyszíni bejárást tart a következők szerint:
-1. rész: 5. munkanap 10:00 órától 16:00-ig
-2. rész: 6. m.nap 10:00 órától 16:00-ig
-3. rész: 7. m.nap 10:00 órától 12:00-ig
-4. rész: 7. m.nap 13:00 órától 16:00-ig
A bejárás nem konzultációs jellegű, kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel (Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően: Ruff János erdészetvezető tel.: +36 20 4687 058) A kezdési időpont(ok) elmulasztása esetén nincs lehetőség a helyszíni bejárás(ok)hoz csatlakozni.
16.Felelősségbiztosítás: Az eljárás nyertese a Szerződés hatályba lépésének időpontjára köteles 1. rész vonatkozásában legalább 50.000.000 millió HUF/év és 10.000.000 millió HUF/kár, 2. rész vonatkozásában legalább 50.000.000 millió HUF/év és 10.000.000 millió HUF/kár, 3. rész vonatkozásában legalább 20.000.000 millió HUF/év és 5.000.000 millió HUF/kár, 4. rész vonatkozásában legalább 20.000.000 millió HUF/év és 5.000.000 millió HUF/kár összegű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglevőt kiterjeszteni, mely kiterjed a jármű károsodására, megsemmisülésére.
17.Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2b pont szerinti szakember(ek)nek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
18.FAKSZ: dr. Varga Krisztián – 00087.
19.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A §-a, 65. § (12) bekezdése, 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.
20.EKR működésével és használatával kapcs. kérdések nem a közbesz. dok.okban foglaltakkal kapcs. kérdések, így nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és https://nekszt.hu.
21.EKR használatával kapcsolatos útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; és http://nekszt.hu/tamogatas/
22.Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
23.Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás: Kbt.53.§ (6)bek. és a Ptk.6:116.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák