Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23306/2019
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001516942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001516942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-209) EBP – bútorok beszerzése (1)
Hivatkozási szám: EKR001516942019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
adásvételi szerződés, amelynek tárgya bútorok beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EBP – bútorok beszerzése (1)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:39111000-3
39112100-1
39113300-0
39121200-8
39122100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott bútorok beszerzése.
öltözőszekrények összesen 234 fő részére, vegyesen 1-2-3 ajtós kivitelben, válaszfallal, 3 rekesszel (az ajánlatkérő (AK) által tervezett megoszlás: 5 db 1 ajtós, 41 db 2 ajtós, 49 db 3 ajtós, a végleges megoszlás a teljesítés során, a helyszíni felmérés alapján kialakított optimális elrendezés szerint lesz meghatározva)
9 db kiegészítő bútor elem
12 db öltözőpad – kicsi (1)
1 db öltözőpad – kicsi (2)
1 db öltözőpad – kicsi (3)
10 db öltözőpad - nagy
8 db étkező asztal
2 db bár asztal
32 db ebédlő szék
8 db bárszék
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett termékeket ajánlhat meg.
A szerződés tárgyát képező termékek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. a minimálisan előírt (24 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 12 hónap, előny a több) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) AK az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
2.) AT a teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek (AI) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (R.) 1. § (1) bek. és 2-7. § szerint.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem tartozás igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem lehet AI olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján AK-nek az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy AI-t, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
AT-nek a R. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a Rendelet 12. § rendelkezései szerint is.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a R. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bek. szerint közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
P1. a R. 19. § (1) bek. b) pont szerint saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „eredménykimutatás” részének benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) az ajánlati felhívás (AF) feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre egyszerű másolatban; amennyiben az előírt dokumentum a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, akkor azt AK ellenőrzi, a dokumentum benyújtása nem szükséges; ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló közzétételét, akkor AT-nek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben AT a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a R. 19. § (2) bek. szerint kívánja igazolni, ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Ha AT a számviteli beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló benyújtása nem lehetséges, a R. 19. § (3) bek. alapján az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. megfelelően alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. AT alkalmas, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év közül legalább 1 esetében adózott eredménye nem negatív.
A R. 19. § (2) bek. alkalmazása esetére a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt (a közbeszerzés tárgyából, azaz bútorok szállításából származó) árbevétel mértéke nettó 7 000 000 Ft
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében elegendő, ha egy közös AT megfelel a P1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
M1. a R. 21. § (1) bek. a) pont szerint AT ismertesse az AF feladásának napjától visszaszámított 3 év legjelentősebb szállításait; a referenciákat a R. 22. § (1) bek. a)-b) pontjában foglaltak szerint kell igazolni; az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya,
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e;
az igazolást egyszerű másolatban, a nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani;
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7) bek. megfelelően alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának napjától visszaszámított 3 évben összesen legalább 120 db bútor szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával; AK az AF feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett szállítást fogadja el referenciaként.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében közös AT-k együttesen is megfelelhetnek az M1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Forrás: támogatás az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében + saját forrás (az önrész és az EBP által nem finanszírozott rész erejéig)
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF
fizetés szabályai: Kbt. 135. § (1) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
AK előleget nem fizet.
Számlázás ütemezése: végszámla
késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke 1%-a/nap, de max. 10%
hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke 1%-a/nap a hiba kijavításáig, de max. 10%
meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás nettó összege, mértéke 10%
jótállás: min. 24 hónap + az AT által vállalt többlet
késedelmi kamat: Ptk. 6:155. §
Részletesen lásd a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(5) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadóak. A termékminta vonatkozásában a Kbt. 68. § (1d) bekezdése irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK előírja termékminta benyújtását. A benyújtás határideje: a IV.2.2) pont szerinti időpont; helye: AK I.1) pont szerinti címe, ügyvezető titkársága (VI. emelet). A benyújtandó termékminta meghatározását a KD tartalmazza.
2. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetet. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
3. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
4. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra.
5. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
6. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
7. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
8. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívüli lefolytatása) esetén alkalmazandó eltérő szabályok:
a. A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően.
b. A közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratot (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös AT-k megállapodása) eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
c. A Kbt. 47. § (2a) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
d. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
e. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kkvt. szerinti besorolásáról.
f. A bontás helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. VI. emeleti tárgyaló
g. A bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68. § (1a), (2)-(4) és (6) bek. szerint zajlik.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3) pont folytatása:
9. A nyertes AT az adásvételi szerződésben meghatározott vételáron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltatnak alapot a vételár megemelésére.
10. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
11. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
12. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.2) P1. és III.1.3) M1.
13. AK a műszaki leírásban egyes esetekben márkanevek megadásával tette egyértelművé a beszerzés tárgyát. Ezekben az esetekben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés abban az esetében is oda értendő, ha azt az AK nem tüntette fel. Amennyiben AT nem a műszaki leírásban megnevezett márkanevű terméket ajánlja meg, az egyenértékűséget a R. 46. § (4)-(6) bek. alapján kell igazolnia.
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
15. AT-nek ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtani, amelyben olyan részletességgel ismerteti a megajánlott termék műszaki paramétereit, hogy abból az AK által előírt műszaki követelmények teljesülése egyértelműen megállapítható legyen. A szakmai ajánlatnak a megajánlott termék mintaképét is tartalmazni kell (kivéve a 4. tétel esetében).
16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. A módszerek, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: minden rész 1. részszempontja esetében fordított arányosítás; minden rész 2. részszempontja esetében egyenes arányosítás. A módszerek részletes kifejtését a KD tartalmazza.
17. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
18. A beszerzés nagyságrendje, egységes jellege nem teszi lehetővé részajánlat-tétel lehetőségének biztosítását.
19. További információk a KD-ban találhatók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák